П Р О Т О К О Л

 

гр. Каварна, 15.09.2017 г.

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на петнадесети септември през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: ГАЛИН  ГАВРАИЛОВ, сложи на разглеждане НОХД № 246  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия. 

      

На именното повикване в 15,15 часа се явиха:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована, се представлява от Прокурор Галин  Гавраилов. 

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.М. (E.M.) редовно призован, се явява лично и се представлява от адв.Г.Г. ***, назначен за служебен защитник по БП № 64/2017г.  по описа на РУ Шабла.

ПРЕВОДАЧЪТ С. А., редовно призован се явява.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРА - Да се даде ход на делото.

АДВ.Г.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

На основание  чл.142, ал.1 от НПК НАЗНАЧАВА за преводач на обвиняемия Е.М. (E.M.) С. А., който да извършва превод от а. език на български език и обратно, по време  на разглеждане на настоящото наказателно производство.

СЪДЪТ снема самоличността на преводача, като му разясни отговорността по чл.291 от НК.

С. А. - ЕГН **********,***. Запознат съм с отговорността, обещавам да дам верен превод.

СЪДЪТ на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Е.М.  (E.M.) -  роден на *** г. в гр. S. Република, а. персонален номер ****, паспорт №****, издаден на 05.05.2016г., а. гражданин,  без адрес в Република България, безработен, неженен, неосъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ   Е.М.  (E.M.) - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора. Разбирам това, което ми се превежда.  Не желая да получа писмен превод на актовете на съда.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев –  прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на обвиняемия   Е.М.  (E.M.) споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на БП №64/2017 г. по описа на Районно управление  гр.Шабла за извършено от обвиняемия престъпление по чл.279, ал.1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Г. - Господин Съдия, поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемият  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.М. (E.M.) - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по БП № 64/2017 г. по описа РУ гр.Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРА  - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.М. (E.M.) - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Е.М.  (E.M.)  се признава за виновен в това, на 13.09.2017 г. в землището на с.Дуранкулак, между 28 и 29 гранични пирамиди е излязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279, ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия Е.М. (E.M.)    престъпление по чл.279, ал.1 от НК да му бъдат наложени следните наказания: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“  за срок от 4 (четири )  месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години,  на основание чл.66, ал.1 от НК  и „ГЛОБА“ в размер на 200 (двеста) лева.

От престъплението не са били причинени имуществени вреди и по досъдбенното производство няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство да се възложат на основание разпоредбата на чл.189, ал.3 от НПК на обвиняемия.

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: Г. ГАВРАИЛОВ             .……………………………                             

 

АДВОКАТ: Г.Г.                   ……………………………..

 

ОБВИНЯЕМ: Е.М.  (E.M.)    …………………………….

 

ПРЕВОДАЧЪТ: С. А.                 ……………………………

 

СЪДЪТ след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемият прекратено.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на преводача С. А. възнаграждение в размер от 30.00 лева, платими от бюджета на съда.

Издаде се служебна бележка.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

№……/15.09.2017г.

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура гр.Каварна, представлявана от прокурор Галин  Гавраилов, обвиняемият Е.М. (E.M.) и защитникът му адв.Г.Г. споразумение за прекратяване на наказателното производство по БП № 64/2017 г. по описа на РУ Шабла, по силата на което: Е.М. (E.M.),  роден на *** г. в гр. S. Република А., а. персонален номер ****, паспорт №****, издаден на 05.05.2016г., а. гражданин, без адрес в Република България, безработен, неженен, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.09.2017 г. в землището на с.Дуранкулак, между 28 и 29 гранични пирамиди е излязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, ПОРАДИ КОЕТО НА ОСНОВАНИЕ чл.279, ал.1 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и  „ГЛОБА“ в размер на 200 (двеста) лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на определеното наказание „Лишаване от свобода“  СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ВЪЗЛАГА на обвиняемия Е.М. (E.M.) направените по делото разноски в размер на 30,00 лева, платими по сметка на Районен съд Каварна.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 246/2017 г. по описа на Районен съд Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 15,30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 15.09.2017 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………..

 

 

СЕКРЕТАР:……………….