П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 15.09.2017 г.

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на петнадесети септември през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: ГАЛИН  ГАВРАИЛОВ                        сложи на разглеждане  

НОХД №247  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 15,00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована, се представлява от Г. ГАВРАИЛОВ.  

ОБВИНЯЕМИЯТ В.Х.  (V.H.) редовно призован, се явява лично,  воден от органите на ОЗ «Охрана» гр.Добрич,  представлява  се от адв.Г.Г. ***, назначен за служебен защитник по БП №65/2017г.  по описа на РУ Шабла.

ПРЕВОДАЧЪТ С.А., редовно призован, явява се лично.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ.Г.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

На основание  чл. 142, ал. 1 от НПК НАЗНАЧАВА за преводач на обвиняемия В.Х.  (V.H.)   С.А., който да извършва превод  от албански  на български език и обратно.

СЪДЪТ снема самоличността на преводача, като му разясни отговорността по чл. 291 от НК.

С.А. -  ЕГН:**********,***, тел.****. Запознат съм с отговорността, обещавам да дам верен превод.

СЪДЪТ  на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

В.Х. (V.H.) роден на ***г. в гр.B.-A. с персонален №-****, паспорт №****, издаден на 15.03.2017г., гражданин на А., без адресна рагистрация в Република  България,  безработен, женен, неосъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ   В.Х.  (V.H.) - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Г. Гавраилов  Районен прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на обвиняемия  В.Х.  (V.H.)   споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на БП №65/2017 г. по описа на Районно управление  гр.Шабла  за извършено от обвиняемия   престъпление по чл.279, ал.1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Г.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемият  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   В.Х.  (V.H.)  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по БП №65/2017 г. по описа РУ гр.Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ В.Х.  (V.H.)  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  В.Х.  (V.H.) се признава за виновен в това,  на 13.09.2017 г. в землището на с.Дуранкулак,  общ.Шабла,  между 28  -  29 гранични пирамиди, излязъл през границата на страната,  без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279, ал.1 от НК.

Престъплението е извършено  от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

От престъплението не са били причинени имуществени вреди.

За извършеното от обвиняемия В.Х.  (V.H.) -  роден на *** г. в гр.B. A.  престъпление  по чл.279,  ал.1  от НК да му бъдат наложени следните наказания: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“  за срок от 4 (четири )  месеца,  изпълнението на което да се отложи за срок от от 3 (три) години,  на основание чл.66, ал.1 от НК и „ГЛОБА“ в размер на 200 (двеста) лева.

По делото няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство да се възложат на основание разпоредбата на чл.189, ал.3 от НПК на обвиняемия.

 

ПОДПИСИ:

 

 РАЙОНЕН ПРОКУРОР: Г. ГАВРАИЛОВ                  .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Г.                                             ………………

 

ОБВИНЯЕМ: В.Х.  (V.H.)     …………….              

 

ПРЕВОДАЧЪТ: С.     А.                                       ……………..

 

 

СЪДЪТ след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемият    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на преводача  С.А. възнаграждение в размер от 30,00 лева, платими от бюджета на съда.

Издаде се служебна бележка.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия  по БП №65/2017 г. по описа на РУ гр.Шабла  лично и представляван  от защитника си адв.Г.Г. ***, по силата на което В.Х.  (V.H.)  роден на ***г. в гр.B.-A. с персонален №-****, паспорт №****, издаден на 15.03.2017 г.,  се признава  за виновен в това, че   на 13.09.2017 г. в землището на с.Дуранкулак,  общ.Шабла,  между 28  -  29 гранични пирамиди, излязъл през границата на страната,  без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, поради което на   основание  чл.279, ал.1 от НК му определя  следните наказания:  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“  за срок от 4 (четири )  месеца,  изпълнението на което да се отложи за срок от от 3 (три) години,  на основание чл.66, ал.1 от НК и  „ГЛОБА“ в размер на 200 (двеста) лева.

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски в размер на 30,00  (тридесет лева)  лева се възлагат на  обвиняемия   В.  Х.  (V.H.),  платими по сметка на РС Каварна, в полза на Държавата.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №247/2017 г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 15.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 15.09.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: