П Р О Т О К О Л

  гр. Каварна, 21.09.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на двадесет и първи  септември през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: ГАЛИН ГВРАИЛОВ                                    сложи на разглеждане  

НОХД № 250 по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

            На именното повикване в 15.00  часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.В.Е. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. М.К. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. К. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Е.В.Е.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, с адрес ***, български гражданин, със средно образование, животновъд, неженен, неосъждан, тел. ****.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия  в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Е. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов  прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат М.К.  - защитник на обвиняемия Е.В.Е. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на БП №154/2017 г. по описа на Районно управление  гр.Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.К. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Е.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по БП №154/2017 г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.К. -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Е. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.В.Е. се признава за виновен в това, че  на 01.09.2017 г. в с.В., общ.К., на ул.“Т.“ е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване  и канализация Добрич“ АД гр.Добрич (посредством поставяне на система от свързани маркучи с ПИ-ФИ 16 и ПИ ФИ 32, чрез които е отвел вода в двора на къщата си), с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните постигнаха съгласие по следното:

Приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемия Е.В.Е., ЕГН: ********** е извършил деянието, в което е обвинен.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното престъпление по чл. 234в, ал.1  от НК на Е.В.Е., ЕГН:********** да се определи следното наказание с приложението на чл.55, ал.1, т.2, б.„б“ от НК, като бъде заменено наказанието „Лишаване от свобода“ с наказанието „Пробация“ и  бъдат наложени следните пробационни мерки на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 (шест) месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (чл. 42б, ал. 1 от НК);

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца.

Да се наложи и наказание „Глоба“ в размер на 200 (двеста) лева.

Направени по делото разноски няма.

Веществени доказателства – 40 см черен маркуч ПИ-ФИ-16 и ФИ-32 на основание чл.53 ал.1, б.„а“ от НК да се отнемат в полза на държавата и да се унищожи като маловажен.

Причинените имуществени вреди  няма.

 

 

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                       ………………                            

 

АДВОКАТ: М.М.К.               ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Е.В.Е.                        ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия по БП №154/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. М.К. ***, по силата на което ОБВИНЯЕМИЯТ Е.В.Е.,  ЕГН:**********, роден на *** ***, с адрес ***, български гражданин, със средно образование, животновъд, неженен, неосъждан, се признава  за виновен в това,  че на 01.09.2017 г. в с.В., общ.К., на ул.“Т.“ е осъществил неправомерно присъединяване във водоснабдителната система на „Водоснабдяване  и канализация Добрич“ АД гр. Добрич (посредством поставяне на система от свързани маркучи с ПИ-ФИ 16 и ПИ ФИ 32, чрез които е отвел вода в двора на къщата си), с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.б от НК му налага следните наказания:

«ПРОБАЦИЯ» със следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 6 (шест) месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично;

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца.

 „ГЛОБА“ в размер на 200,00  (двеста) лева.

На основание чл.53, ал.1, б.„а“ от НК веществените доказателства – 40 см черен маркуч ПИ-ФИ-16 и ФИ-32, записани в регистъра за веществени доказателства на РС Каварна под №24 да се отнемат в полза на Държавата и да се унищожат като вещи с незначителна стойност съгласно чл.8, ал.2 от Инструкция за осъществяване на взаимодействието между Агенция за държавни вземания и Висшия съдебен съвет.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №250/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 15.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 21.09.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: