П Р О Т О К О Л

гр. Каварна 03.11.2017г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на трети ноември  през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  Е.Т.

 Д. М.

 

при участието на секретаря: А.М.и прокурора: БОНКА К.-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД №264  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

            На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка К.-БЕЛЧЕВА.

ПОДСЪДИМИЯТ   М.С.Д. редовно призован се явява лично,  воден от органите  на РУ Каварна   и с адв.Г.Г. ***, назначен за служебен защитник по ДП №198/2016г.  по описа на РУ Каварна.

ПОСТРАДАЛ и свидетел Ш.М.К., редовно призован, явява се.

СВИДЕТЕЛИТЕ Е. Н. Х., нередовно призован /призовката е върната в цялост с отбелязване, че лицето е в Германия/, не се явява; С.Д.А., редовно призован, явява се.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ц.Й.Ц., редовно призован, явява се.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото

ПРОКУРОРА  - Да се даде ход на делото.

АДВ.Г.   - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на подсдимия.

М.С.Д.,  ЕГН:**********, роден на *** ***,  български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, работи като общ работник,  с адрес ***.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на подсъдимия и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

Нови искания по чл. 275 от НПК бяха направени

ПРОКУРОРА  -  Господин Председател,  в днешното съдебно заседание  се установи, че подсъдимия се явява лично.  Явява се и пострадалия по обвинението. В предварителен разговор със същия се постигна съгласие, да се  приложи разпоредбата на чл.384 от НПК и решаване на делото със споразумение.  Пострадалият в предварителния разговор дава съгласие делото да бъде постигнато  по този начин. С оглед процедурата   на чл.384, във връзка с с чл.381 от НПК,  където законодателят изисква при  наличие е вече започното съдебно производство  да се подпише споразумението от всички страни по делото. Страните  по делото се явяват в съдебното заседание  и са съгласни, поради което  предлагаме делото да бъде решено със споразумение.  Представяме Ви подписано такова споразумение.

АДВ.Г.  - Поддържаме   становището на РП Каварна. Моля да трансформирате  процеса по чл.384 от НПК. Подписали сме споразумение и желаем то да бъде одобрено от съда.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

На основание  чл.142 от НПК   НАЗНАЧАВА  за преводач на пострадалия  Ш.М.К.     И.Л.И.  от български език на  английски  език и обратно.

Снема самоличността на преводача,  като го  предупреждава  за отговорността за даване на неверен превод.

И.Л.И.,  ЕГН:**********,   родена на ***г.  в гр.Каварна, български гражданин, неосъждана. Запозната съм с отговорността.

ПОСТРАДАЛИЯТ  - Давам съгласие да бъде сключено споразумение между подсъдимия и РП Каварна и така да приключи делото.   Съзнавам и разбирам за какво давам съглаието си в днешното съдебно заседание. Давам съгласие да бъде приключено делото, със сключване на споразумение. Споразумението ме беше  прочетено и преведено от преводача.

С оглед становището на представителя  на Районна прокуратура,    на назначения служебен защитник на подсъдимия Д. и изричното  изявление на пострадалия  Ш.  М.К., че дава съгласието си  за постигане на споразумение за решаване на делото в съдебното производство  по реда на чл.384,  ал.1 във  връзка с  чл.3 от НПК  поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРЕМИНАВА към разглеждане на НОХД №254/2007г. по описа на КРС по реда на Глава  ХХІХ  от НПК за  решаване на делото със споразумение, постигнато  след образуване на съдебното производство,  по смисъла на чл.384,   ал.1 от НПК.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА свидетели  и вещото лице от залата.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ  на вещото лице съгласно  Наредба № 2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица 20 лева  за яваване в днешното съдебно заседание и  7 лева пътни разноски, платими от бюджета на съда.

Издаде се служебна бележка.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на преводача И.Л.И. възнаграждение в размер на 30 лева за извършения превод, платими от бюджета на съда.

Издаде се РКО.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка К.-Белчева прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на  подсъдимия  М.С.Д.  споразумение по реда на чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №198/2016 г. по описа на РУ гр.Каварна за извършено от подсъдимия    престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1  от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Г. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва  подсъдимият   разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ   М.Д.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №198/2016г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРА - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия    право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ  М.Д.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ПОДСЪДИМИЯТ   М.С.Д.  се признава за виновен, че за периода месец септември 2016 г. в с.В., общ.Каварна от частен дом на ул.“Ш.“ №* при условията на продължавано престъпление, чрез използване на неустановено моторно превозно средство, отнел чужди движими вещи:

- в началото на месец септември 2016 г. в с.В., общ.Каварна от частен дом на ул.“Ш.“ №* отнел чужди движими вещи – 1 бр.стъклена маса със S-образна форма и 1  бр.стъклена масичка за телевизор на стойност 155,50  лева, собственост на Ш.М.К. ***;

- средата на месец септември 2016 г. в с.В., общ.Каварна от частен дом на ул.“Ш.“ №* отнел чужди движими вещи – 1 бр.печка на дърва, тип „Камина“, 1 бр. вълнен килим с размери 200х160, на стойност 243,50  лева, собственост на Ш.М.К. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, всичко на обща стойност – 399,00  лева - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1  от НК.

Деянието е извършено умишлено.

Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на подсъдимия  М.С.Д.  по чл.195, ал.1, т.4, пр.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1  от НК следва да се определи съответно наказание с приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК - „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (шест)  месеца, като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок  от 3 (три) години.

Направените по делото разноски се поемат от подсъдимия, платими в полза на държавата.

Причинените имуществени вреди в размер на 399,00  лева са възстановени, видно от материалите по делото – приемо-предавателен протокил от 16.01.2017г. /лист 51 по ДП/.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОРЪТ: БОНКА К.-БЕЛЧЕВА            .……………..

                            

 

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК: Г.Г.                      ………………

 

 

ПОДСЪДИМ: М.С.Д.                         ……………..

 

 

ПОСТРАДАЛ:Ш.М.К.                                  ……………..

 

 

ПРЕВОДАЧ:И.Л.И.                           ………………

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.384 във връзка с чл.381  от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия     прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и подсъдимия    по ДП №198/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.Г.Г. ***, по силата на което подсъдимият  М.С.Д.,  ЕГН:**********, се признава  за виновен в това,  че  за периода месец септември 2016 г. в с.В., общ.Каварна от частен дом на ул.“Ш.“ №* при условията на продължавано престъпление, чрез използване на неустановено моторно превозно средство, отнел чужди движими вещи; - в началото на месец септември 2016 г. в с.В., общ.Каварна от частен дом на ул.“Ш.“ №* отнел чужди движими вещи – 1 бр.стъклена маса със S-образна форма и 1  бр.стъклена масичка за телевизор на стойност 155,50  лева, собственост на Ш.М.К. ***; - средата на месец септември 2016 г. в с.В., общ.Каварна от частен дом на ул.“Ш.“ №* отнел чужди движими вещи – 1 бр.печка на дърва, тип „Камина“, 1 бр. вълнен килим  с размери 200х160, на стойност 243,50  лева, собственост на Ш.М.К. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, всичко на обща стойност – 399,00  лева, поради което и на основание   чл.195, ал.1, т.4, пр.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага  наказание:- „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (шест)  месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание отлага за срок  от 3 (три) години

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски в размер на 131,06  лева (сто тридесет и един лева и нула шест стотинки) се възлагат на подсъдимия  М.С.Д., платими в полза на Държавата, по сметка на РС Каварна.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №254/2017г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 12,00 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 03.11.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

1.      …………………..

 

 

2…………………

 

 

СЕКРЕТАР: