П Р И С Ъ Д А

гр. Каварна, 20.04.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

            КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на двадесети април две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при участието на секретаря А.М., при участието на прокурора Б.К., след като разгледа докладваното от съдията НОХД № 258 по описа за 2013г.

П Р И С Ъ Д И:

                                                               

ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Г.И. – роден на *** ***, български гражданин, българин, със средно образование, Р., неосъждан, управител на фирма**** гр.Варна,ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това,че за периода месец февруари 2007г.- до месец юли 2007г. в гр. Каварна, при условията на продължавано престъпление, като пълномощник на търговско дружество ****- гр.Бургас- по силата на пълномощно от 19.12.2006г. с което са му били предоставени конкретни правомощия спрямо условно определено имущество на праводателя с оглед закупуването на недвижими имоти, съзнателно  действал против законните интереси на представлявания, като злоупотребил с гласуваното му доверие сключвайки четиринадесет сделки, като купувач на недвижими имоти за дружеството, както следва по нотариални актове :

-           с  **** закупил земеделска земя от 9.590 дка на стойност  37 554 лева, при пазарна цена към момента 19 180 лв. и разлика в цената от  18 374 лева

-           с ****г. закупил земеделска земя от 11.199дка на стойност 43 855 лева, при пазарна цена към момента 22 400 лв. и разлика в цената от  21 455 лева

-           с ****г., закупил земеделска земя  от 12.191 дка на стойност 47 740 лева, при пазарна цена към момента 24 400 лв. и разлика в цената от 23 340  лева

-           с ****., закупил земеделска земя от 12.191 дка на стойност 47 740 лева, при пазарна цена към момента 24 400 лв. и разлика в цената от 23 340  лева

-           с **** закупил земеделска земя от 8.590 дка на стойност  33 638 лева, при пазарна цена към момента 17 180 лв. и разлика в цената от 16 438  лева

-           с ****., закупил земеделска земя от 23.704 дка на стойност 92 825  лева, при пазарна цена към момента  47 400 лв. и разлика в цената от  45 425 лева

-           с ****., закупил земеделска от 14.998 дка земя на стойност 73 415  лева, при пазарна цена към момента  28 500 лв. и разлика в цената от 44 915  лева

-           ****., закупил земеделска земя от 15.498 дка на стойност  75 863 лева, при пазарна цена към момента 29 500 лв. и разлика в цената от  46 363 лева

-           с ****закупил земеделска земя от 39.998 дка  на стойност  156 640 лева, при пазарна цена към момента 60 000 лв. и разлика в цената от 96 640  лева

-           с **** закупил земеделска земя от 107.894 дка на стойност  422 513 лева, при пазарна цена към момента  215 800 лв. и разлика в цената от 206 713  лева

-           с ****., закупил земеделска земя от 16 дка на стойност  62 656 лева, при пазарна цена към момента  24 000 лв. и разлика в цената от 38 656   лева

-           с ****, закупил земеделска земя от 69.998 дка на стойност 205 590  лева, при пазарна цена към момента  140 000 лв. и разлика в цената от 65 590  лева

-           с ****. закупил земеделска земя от 11.581 дка на стойност  793 646 лева, при пазарна цена към момента 23 200 лв. и разлика в цената от 770 446  лева

-           с **** закупил земеделска земя от 11.581 дка на стойност  793 646 лева, при пазарна цена към момента  23 200 лв. и разлика в цената от  770 446 лева

на цени над пазарните за района на гр.Каварна и Шабла за инкриминираният период и от това са последвали за **** значителни щети в размер общо на 2 188 141 лв. ,която се явява разликата между пазарните цени и платените по сделките,поради което и на основание чл.217 ал.4 вр. с ал.2 вр. с чл.26 ал.1  във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от една година,като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години,като му налага и кумулативно предвиденото в текста на закона наказание «Глоба» в размер на 100/сто/ лева.

ОСЪЖДА Й.Г.И. със снета по-горе самоличност,подсъдим по НОХД № 258/2013г. по описа на Каварненски Районен съд,да заплати на **** със седалище и адрес ***,офис *,представлявано от М.У.,сумата от  2 188 141/два милиона сто осемдесет и осем хиляди сто четиридесет и един/лева представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат на инкриминираното деяние по предявения граждански иск в същия размер, ведно със законната лихва от датата на деянието-01.07.2007г.  до окончателното изплащане на сумата.

            ОСЪЖДА Й.Г.И. със снета по-горе самоличност,подсъдим по НОХД № 258/2013г. по описа на Каварненски Районен съд,да заплати на **** със седалище и адрес ***,офис *,представлявано от М.У.,сумата от  4677/четири хиляди шестстотин седемдесет и седем/лева,от които  заплатен адвокатски хонорар в размер на 4000/четири хиляди/ лева,заплатена сума за превод от български на чешки език в размер на 180/сто и осемдесет/ лева,заплатена сума за превод от чешки на български език в размер на 497 лева,представляваща направените от гражданския ищец **** съдебно деловодни разноски по делото.

ОСЪЖДА Й.Г.И. със снета по-горе самоличност,подсъдим по НОХД № 258/2013г. по описа на Каварненски Районен съд,да заплати по сметка на Каварненски Районен съд направените по делото разноски в размер на 3379,41/три хиляди триста седемдесет и девет лева и четиридесет и една стотинки/лева,както и сумата от 87 525,64/осемдесет и седем хиляди петстотин двадесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки/лева,представляваща държавна такса върху уважения размер на предявения граждански иск, съгласно чл.2 от Тарифа за държавните такси които се събират от съдилищата по ГПК.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира в 15 /петнадесет/ дневен срок пред Добрички окръжен съд, считано от днес.

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:............................

 

МОТИВИ към НОХД № 258/2013г. по описа на Каварненски Районен съд.

Срещу подсъдимия  Й.Г.И. – роден на *** ***, български гражданин, българин, със средно образование, Р., неосъждан, управител на фирма**** гр.Варна,ЕГН ********** е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд,за това ,че за периода месец февруари 2007г.- до месец юли 2007г. в гр. Каварна, при условията на продължавано престъпление, като пълномощник на търговско дружество ****- гр.Б.с- по силата на пълномощно от 19.12.2006г. с което са му били предоставени конкретни правомощия спрямо условно определено имущество на праводателя с оглед закупуването на недвижими имоти, съзнателно  действал против законните интереси на представлявания, като злоупотребил с гласуваното му доверие сключвайки четиринадесет сделки, като купувач на недвижими имоти за дружеството, както следва по нотариални актове :

-           с  **** закупил земеделска земя от 9.590 дка на стойност  37 554 лева, при пазарна цена към момента 19 180 лв. и разлика в цената от  18 374 лева

-           с ****г. закупил земеделска земя от 11.199дка на стойност 43 855 лева, при пазарна цена към момента ** 400 лв. и разлика в цената от  21 455 лева

-           с ****г., закупил земеделска земя  от 12.191 дка на стойност 47 740 лева, при пазарна цена към момента 24 400 лв. и разлика в цената от 23 340  лева

-           с ****., закупил земеделска земя от 12.191 дка на стойност 47 740 лева, при пазарна цена към момента 24 400 лв. и разлика в цената от 23 340  лева

-           с **** закупил земеделска земя от 8.590 дка на стойност  33 638 лева, при пазарна цена към момента 17 180 лв. и разлика в цената от 16 438  лева

-           с ****., закупил земеделска земя от 23.704 дка на стойност 92 825  лева, при пазарна цена към момента  47 400 лв. и разлика в цената от  45 425 лева

-           с ****., закупил земеделска от 14.998 дка земя на стойност 73 415  лева, при пазарна цена към момента  28 500 лв. и разлика в цената от 44 915  лева

-           ****., закупил земеделска земя от 15.498 дка на стойност  75 863 лева, при пазарна цена към момента 29 500 лв. и разлика в цената от  46 363 лева

-           с ****закупил земеделска земя от 39.998 дка  на стойност  156 640 лева, при пазарна цена към момента 60 000 лв. и разлика в цената от 96 640  лева

-           с **** закупил земеделска земя от 107.894 дка на стойност  4** 513 лева, при пазарна цена към момента  215 800 лв. и разлика в цената от 206 713  лева

-           с ****., закупил земеделска земя от 16 дка на стойност  62 656 лева, при пазарна цена към момента  24 000 лв. и разлика в цената от 38 656   лева

-           с ****, закупил земеделска земя от 69.998 дка на стойност 205 590  лева, при пазарна цена към момента  140 000 лв. и разлика в цената от 65 590  лева

-           с ****. закупил земеделска земя от 11.581 дка на стойност  793 646 лева, при пазарна цена към момента 23 200 лв. и разлика в цената от 770 446  лева

-           с **** закупил земеделска земя от 11.581 дка на стойност  793 646 лева, при пазарна цена към момента  23 200 лв. и разлика в цената от  770 446 лева

на цени над пазарните за района на гр.Каварна и Шабла за инкриминираният период и от това са последвали за **** значителни щети в размер общо на 2 188 141 лв. ,която се явява разликата между пазарните цени и платените по сделките-престъпление по чл.217 ал.4 вр. с ал.2 вр. с чл.26 ал.1  във връзка с чл.54 от НК.

            Районна прокуратура счита обвинението за безспорно доказано,от събраните гласни и писмени доказателства,като поддържа описаната фактическа обстановка в обвинителния акт.Становището на представителя на обвинението е,че съгласно състава на текста от НК по който е повдигнато обвинение на подс.Й.  Г.  И.,представителя на обвинението намира за безспорно,факт който не се оспорва и от подсъдимия,че е налице валидно учредена представителна власт,със съответни последици за дружеството“Ч.И.Б.“ ЕООД и с оглед практиката в самото пълномощно не е било необходимо да бъдат изброени точно действията,които е следвало упълномощеното лице да извърши,тъй като практиката приема,че е достатъчно да му бъде дадено право да се разпорежда с имуществото на праводателя си,с конкретно определени сделки,в случая покупко-продажба,в които той трябва да представлява дружеството.С оглед на това,че в условията на търсене и предлагане  цената по сделката е тази,която е уговорена между страните,представителят на обвинението,намира,че няма основания да не се кредитират показанията на свидетелите-продавачи по всяка една от дадените конкретни сделки.Представителят на обвинението акцентира на факта,че всички свидетели сочат в показанията си,че е постигната уговорка с подсъдимия,че продавачите по сделките ще получат за всяка конкретна сделка по 2-3 хиляди лева на декар,като в съдебно заседание свидетелите заявяват,че за тях е било достатъчно,тъй като действително към момента  стойността на земята е реалната и те са били доволни да получат тази сума и не са имали нищо против,другата част от получената сума по банков път от „Ч.И.“ да върнат на ръка,както е било уговорено на подсъдимия И. и на свидетеля К.К.,който заедно с подсъдимия И. е търсил и съдействал да бъдат намерени тези имоти,които са закупени.Представителят на обвинението намира за безспорно,че е налице действие против законните интереси на дружеството,като се има предвид,че според предоставените пълномощия,Й.Г.И. не е имал право да договаря за себе си или за друг комисионна,както и не е имал право да преупълномощава с дадените му права друго лице.Представителят на обвинението обръща  внимание на факта,че всички свидетели твърдят в показанията си,че подс.И. им е обяснил,че ще получат по 2-3 хиляди лева на декар,според уговорката за имота си,а останалата част ще му предадат на ръка,след това.Само в един от случаите има превод по банков път,тъй като продавача/А./ е бил болен и сумата е преведена по банков път,касателно сделката обективирана с нотариален акт № ** от 2007г.Представителят на обвинението намира за безспорно,че след като е налице съгласие на продавачите подсъдимият е действувал с ясното съзнание,че може да закупи процесните земи,на цена по-малка от тази,с която е задължил „Ч.И.Б.“ ЕООД.Представителят на обвинението застъпва становището,че с оглед размера на последвалата за „Ч.И.Б.“ ЕООД  щета,е видно,че тя представлява значителна имуществена щета,като утвърдения в съдебната практика критерий  обвързва този обективен съставомерен признак с размера на минималната работна заплата,като за значителни имуществени вреди се приемат вредите,надвишаващи размера на 14 минимални работни заплати.Според представителя на обвинението ,престъпното деяние на подс.И. следва да се квалифицира като продължавано престъпление по смисъла на чл.26 от НК,с оглед наличието на законоустановените предпоставки-извършил четиринадесет деяния,осъществяващи поотделно един състав на едно и също престъпление по чл.217 ал.2 от НК,като деянията са извършени от подсъдимия през непродължителен период от време,при една и съща обстановка и при еднородност на вината,при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшествуващите.Според представителя на обвинението всички технически и съдебно-икономически експертизи,приложени към делото са относими към настоящото производство и налагат единствено възможния извод и най-вече за имотите предмет на нотариален акт **,че за инкриминирания период от време,с оглед на местонахождението на имотите и наличието на влезли в сила стабилни съдебни актове,по отношение на имоти в близост до процесните,които били отредени за изграждане на ветрогенератори,не би могло да бъдат реализирани намеренията за строителство,жилищно и Спа комплекс,поради което и според обвинението не може да се определи и приеме цената,на която са били продадени.Представителят на обвинението застъпва тезата,че задължавайки с по-голяма сума „Ч.И.“ подсъдимият Й.Г.И. безспорно е накърнил интересите на дружеството и в резултат на това са настъпили имуществени щети ,които представляват с оглед обективната страна на деянието накърнени законни интереси на представлявания.Представителят на обвинението обобщава,че изпълнителното деяние е сключването на сделките,които са 14 на брой и със самото им подписване и задължаване на дружеството,към всеки един от продавачите е налице безспорно осъзнаване за ощетяване на същото.С оглед данните за личността на подсъдимия-с чисто съдебно минало,липсват данни за други противообществени прояви и най-вече с оглед изминалия период от извършване на деянието,по отношение на наказанието представителят на обвинението предлага да бъде определено наказание „лишаване от свобода“ в размер на една година,което с оглед разпоредбата на чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено с 3 годишен изпитателен срок,както и да бъде наложен минималния предвиден в закона размер на кумулативно предвиденото в инкриминирания текст на закона наказание „глоба“.По отношение на предявения граждански иск,представителят на обвинението изразява становище,че същият следва да бъде уважен в размера,в който е предявен,тъй като го намира за доказан и съответен на обвинението по настоящото производство.

На основание чл.84 и сл. от НПК е приет за съвместно разглеждане в рамките на наказателното производство по НОХД № 258/2015г. по описа на КРС предявеният от „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД със седалище и арес на управление гр.В. *** 3,представлявано от М.У. срещу подсъдимия Й.Г.И. с постоянен адрес *** ЕГН ********** граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 2 188 141,00/два милиона сто осемдесет и осем хиляди и сто и четиридесет и един/лева,представляващ претендирано обезщетение за причинени имуществени вреди,претърпени в резултат на инкриминираното деяние,ведно със законната лихва от момента на извършване на деянието-01.07.2007г.,до окончателното изплащане на сумата и направените във връзка с предявения граждански иск съдебни разноски.

Процесуалния представител на конституирания в рамките на наказателното производство граждански ищец моли да бъде уважен изцяло гражданския иск,така както е предявен с мотив,че по делото е събран голям по обем фактологичен материал и чрез извършените по НПК действия,са събрани заключения на няколко експертизи,които абсолютно еднозначно сочат,че към инкриминирания период,чрез сключените по пълномощие сделки от подсъдимия безспорно са накърнени интересите на дружеството и в резултат на това са настъпили имуществени щети,които представляват с оглед обективната страна на деянието накърнени законни интереси на представлявания.Настъпилият вредоносен резултат,следва да бъде репариран по реда на деликта,който е изначално доказан и следва да бъде репариран от момента на настъпване на увреждането.В заключение процесуалния представител на гражданския ищец изразява становище,че гражданския иск намира своето основание в чл.45 от ЗЗД,явява се обоснован и следва да бъде уважен изцяло,така както е предявен.Претендират се и направените във връзка с предявяването на гражданския иск разноски.

Подсъдимият разбира в какво е обвинен,но не се признава за виновен.Счита,че с действията си не е причинил щета на търговското дружество,от гледна точка на това,че тази щета не е осчетоводена по никакъв начин.Изразява становище,че процесните имоти са заприходени като актив на дружеството:“..В данъчните си декларации той ги декларира,които са публични.Той получава пари от тези имоти,той ги дава под аренда и получава доходи от тези имоти“.В последната си дума подсъдимият заявява,че не може да носи отговорност за решенията на управителя на търговското дружество-М.У. да купува имоти.Счита,че не може да му се вмени на него вина за действията на друг човек.Намира повдигнатото му обвинение за неоснователно и абсолютно недопустимо и пледира да бъде оправдан и да бъде отхвърлен,като неоснователен и недоказан и предявения граждански иск.

Защитата на подсъдимия И. счита обвинението за недоказано по безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства,поради липса на доказателства,които да доказват участието на подсъдимия в престъплението.Пледира за оправдателна присъда.Моли съда да приеме факта,че в пълномощното което е предоставено на подс.И.,никъде не е ,упоменато изрично,кои имоти да закупи,не е определена стойност,която да го задължава да не купува на висока цена.Според защитата,с това пълномощно Й.И. не е задължен,по никакъв начин да отговаря за дейността на дружеството,което го упълномощава.Според защитата,дори подс.И. да е бил упълномощен,на него не са му били делегирани права ,като собственик на това дружество или управител,или лице вписано в състава на това дружество и което участва в управлението на дейността.Според защитата това дружество упълномощава подс.И. само и единствено като физическо лице да извършва определено действие.В контекста на повдигнатото обвинение по чл.217 от НК,защитата на подс.И. счита,че по делото не е представено нито едно доказателство,което да формира категоричния извод,че „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД е упълномощило подс.Й.И. да управлява и да пази имуществото на това дружество,каквото и да е,под каквато и да е форма:“…Как ще ощети нещо,което не може да му бъде поверено да го пази,нито да го съхранява“.Защитата на подсъдимия изтъква довода,че извършвайки действия по закупуване на имоти,Й.И.,не само,че не е ощетявал дружеството,при покупката на тези имоти,но точно обратното,дружеството се е обогатявало.То е купувало имоти и е инвестирало в тях с определени намерения.По отношение на комисионните ,защитата застъпва тезата,че подс.И. не е вземал комисионни от сделката.Според защитата,парите са собственост единствено на физическите лица на които са преведени по банков път:“..Тези хора дали ще изтеглят всичките си пари и дали ще му подарят,или ще кажат Й. гледай си работата,не ти дължим нищо,това е лично тяхна работа и тези пари са в сметките на тези хора…Тези пари дали са дадени от благодарност,дали са дадени като комисионни договаряния…не влизат в състава на чл.217 от НК,по никакъв начин“.Според защитата всички комисиони,ако следва да се приемат за такива,са били превеждани към подсъдимия след като сумата за продажба е била изплатена и преведена по банков път на собственика.Не са били превеждани суми,преди да са били предадени на собствениците.С оглед на гореизложеното,защитата пледира съдът да признае подсъдимия Й.И. за невиновен,за извършено престъпление по чл.217 ал.4 от НК,във връзка с чл.26 ал.1 от НК,както и да бъде отхвърлен гражданския иск в неговата цялост,така както е предявен,като недоказан.

            След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

През 2006г. чешкият гражданин – св.М.У. учредил търговско дружество **** със седалище и адрес на управление гр.Б.с.Инвестиционните намерения на У. били чрез горепосоченото дружество да закупува земя на територията на Република България, съгласно българското законодателство с оглед изграждане на СПА комплекси от апартаментен тип.С цел намиране на подходящ човек, който да извършва необходимите действия в Р България, У. публикувал онлайн обява за работа.По този начин подсъдимият Й.Г.И. през 2006г. се запознал със св. М.У..

         По силата на пълномощно от 19.12.2006г. подсъдимият И. станал пълномощник на ****- гр.Б.с, с управител св.М.У../л.50 и сл. ,том І по делото/. Представителната му власт включвала закупуване на недвижими имоти на територията на страната, включително и от района на гр.Шабла и Каварна, подписване на предварителни договори свързани с тази дейност, уговаряне на съществените условия по сделките, подписване на окончателните документи по сделките пред нотариус и т.н.Така в изпълнение на дадените му пълномощия подсъдимият започнал дейността си- да търси недвижими имоти, да договаря условията за покупко- продажбата, цена, начин на плащане, след което запознавал св.М.У. със събраната информация.

Непосредствен обект на неговите действия по инкриминираният случай са обществените отношения, осигуряващи законосъобразното осъществяване на представителната власт в сферата на имуществените отношения, произтичащи от закона и от сключените договори между обвиняемият и титуляра на имуществените права, които са предмет на престъплението.

За инкриминираният период от време месец февруари 2007г.- месец юли 2007г. подс.И. като пълномощник на търговското дружество  „Ч.И.Б.“ ЕООД” ЕООД сключил четиринадесет сделки като купувач на недвижими имоти от различни собственици в района на гр.Каварна и гр.Шабла като подписал и по  този начин задължил с изплащане на договорената сума представляваното дружество по следните нотариални актове-***** *****. Свидетелят К.К. съдействал  в някои от случаите на обвиняемият за намиране на продавачи собственици на имоти от района на гр.Шабла и Каварна.

Сделките по НА с **.- 9.590 дка, **.- 11.199дка, **.- 12.191дка., **.- 12.191дка **.- 8.590дка били осъществени и уговорени чрез пълномощника на собствениците - св. Л. и оподс.И..Имотите били в землището на гр.Шабла.Според договорката след сделката цялата сума била провеждана по нарочно открита сметка на Л. в „Пощенска банка” клон Каварна. Свидетелят Л., след това превеждал според декарите и сумата на всеки един от собствениците, негови родственици.

По НА **г.на Т.Т. Л. земята от 9.590 дка била закупена за сумата от 37 554 лв., при пазарна цена към момента на сделката 19 180лв./ според заключението на ВЛ/, или с действията си подсъдимият не е защитил интересите на представляваното дружество, като намалил активите му с 18 374лв./ разликата между реалната пазарна цена и платената по сделката/.Самият продавач получил реално по 2000лв. за декар, а останалата сума над това била дадена на подсъдимият, според предварителната им договорка като комисионна.

По ****г. на собственика на земята св.В.о Л.  от 11.199 дка била платена сумата от 43 855 лв., при пазарна цена към момента на сделката от ** 400лв., или вредата за представляваното от подсъдимият дружество от тази сделка е в размер 21 455лв.При тази сделка също продавача реално получил по 2000лв. за декар.

По НА №**.на продавача, св.Н.Д.Н. били платени 47 740лв., при пазарна цена на закупената земеделска земя от 12.191 дка към момента на сделката 24 400лв., или с 23 340лв. повече е било платено.Реално продавача получил за себе си сума след изчисляване  по 2000лв. за декар, а горницата над нея била дадена на подсъдимият.

По НА №**. на М.Д.Г.  били платени 47 740лв., при пазарна цена на закупената земеделска земя от 12.191 дка, към момента на сделката 24 400лв. , или с 23 340лв. повече е било платено.При тази сделка също било заплатено по 2000лв. за декар, а над тази сума дадена на подсъдимият.

По НА **г. на Н.Л. за 8.590 дка земеделска земя и била платена сумата от 33 638лв., при пазарна цена от 17 180лв. , или  разликата е 16 438лв. Цената за декар, която продавача получил реално била от 2000лв., а останалата сума, пратена от купувача била дадена на подсъдимият според договореното преди това.

Сделката по НА **. била за 23.704 дка за нива в землището на с.Б., със собственик С.Х. А..Платената сума от дружеството купувач,  била 92 825лв., при пазарна цена към момента на сделката от 47 400лв. ,или разликата е с 45 425лв. в ущърб на ****.

Сделката по НА **г. се осъществила за 14.998дка, в землището на с.Ваклино, собственост на Г.Д.Х. и Х. И. Х.Собствениците получили сумата от 73 415 лв., при пазарна цена към момента на сделката от 28 500, или с 44 915 лв. в повече. / реално изплатени по 3000лв. на декар на продавачите, а горницата върната на подсъдимият като комисионна/

По **.- за 15.498дка в землището на с.Ваклино, собственост на Е.Г.Х. били платени  75 863 лв., при пазарна цена към момента на сделката от 29 500лв. , или разликата в платената цена и реалната стойност на земята е  46 363 лв./ получени от продавача реално по 3000лв. на декар/

По НА **. за 39.998дка в землището на с.Тюленово, собственост на В.И.М., Н.Н.И. и П.Ж.С. била платена сумата от 156 640лв., при пазарна цена 60 000лв. , или разликата в цената е от 96 640лв.Тук също било договорено между подсъдимият и продавачите, че след сделката  и получаване на сумата по банков път от дружеството купувач, за продавачите ще остане стойност на продадената земя в размер, изчислен по 2000лв. за декар.Останалата над това сума, продавачите предали на подсъдимият.

По НА **. за 107.894 дка в землището на гр.Шабла- местността „Чифлика” край Шабленското езеро, собственост на Н.Д.Н., Й.Т.Т. и като пълномощник на останалите собственици на земята, В.Д.К., Р.Г.П. били платени 4** 513лв., при пазарна цена към момента 215 800лв., или разликата е от 206 713 лв.По тази сделка договорката между продавачите и подсъдимият била първите да получат по 3000лв. за декар , а сумата над това да  дадат на обвиняемият.

По НА  **. за 16 дка, в землището на с.Тюленово, собственост на Е.Д.А., последната получила 62 656 лв., при пазарна цена от 24 000лв., или с 38 656лв. повече било платено от дружеството ,представлявано от подсъдимият.Тук подсъдимият договорил с продавача да получи от сделката по 1500лв. за декар , а останалата сума да му бъде дадена на него.

По НА **. за 69.998дка в землището на с.Камен бряг, собственост на Н.Г.Г. и С.Г.Т. била платена сумата от 205 590 лв., при пазарна цена от 140 000лв., или с 65 590 лв. в повече.При тази сделка в предварителните договорки са участвали св. Л. П. и Д.С..Съгласно предварителният договор и комисионен договор на собствениците е следвало да се заплати по 2000лв. на декар, а останалата сума ,платена от **** съгласно отразеното в нотариалния акт е следвало да се преведе на св. Д.С., който от своя страна е предал част от сумата на подс. И.  и адв. П..  

По НА.за 11.581дка в землището на с.Б., собственост на М.Р.В. и П. Т.П. подсъдимият договорил и съответно на продавачите била изплатена сумата от 793 646лв., при пазарна цена към момента на сделката от 23 200лв. и разлика от 770 446лв.По тази сделка продавачите и подсъдимият договорили по 35 евро на квадратен метър и от тях по 5 евро на квадратен метър за комисионна на подсъдимият.Сумата е била изтеглена от банка в гр.Варна и предадена на ръка на подсъдимият от св. Р. Г..

По НА ***.- 11.581 дка в землището на с.Б., собственост на С.Я.а С. и В.П.-М.ва,подсъдимият договорил и съответно на продавачите била изплатена сумата от 793 646лв., при пазарна цена към момента на сделката от 23 200лв. и разлика от 770 446лв. По тази сделка продавачите и подсъдимият договорили по 35 евро на квадратен метър и от тях по 5 евро на квадратен метър за комисионна на подсъдимият.Сумата е била изтеглена от банка в гр.Варна и предадена на ръка на подсъдимият от св. Р. Г. и съпруга на св. П.П. / към момента починал/.

Свидетелите, собственици на имотите и продавачи по сделките в обясненията си сочат, че при договаряне на условията са постигнали съгласие с оглед изискване от страна на подс.Й.И. относно продажната цена, която следвало да се впише в нотариалният акт и сумата от нея, която те щели да получат.Договорката включвала условието, че след получаване на сумата отразена в нотариалния акт и приведена от купувача, следвало да предадат на ръка на подсъдимият уговорена комисионна от пет евро на квадратен метър.

След получаване съгласието на продавача, подс.И. предавал информацията по телефон или имейл на св.У. относно договорената цена за конкретния размер земеделска земя.Според обясненията на св.У.,подсъдимият го уверявал ,че това е изгодната цена и, че не следва да ползва посредничество на фирми, тъй като цената на имота щяла да се повиши.Задължение на подсъдимият било да проучи пазара на земя, да предостави на възложителя актуална информация за имота – местонахождение, категории, площ, единична и обща цена, да провери правата и самоличността на евентуалните продавачи, както и за наличие на тежести, да осъществява представителство при водене на преговорите за покупка на земята и при самото сключване на сделки.Св.У., като управител и собственик на фирмата купувач е следвало да преведе договорената сума, което била тази посочена в нотариалният акт.

В деня на изповядване на сделката била превеждана сумата от св.У. по сметки на продавачите, открити във връзка със сделките в „Пощенка банка” клон Каварна.По този начин св.У. смятал, че ще защити интересите на фирмата от евентуални злоупотреба с тези средства.След това продавачите- свидетели по делото теглили договорената разлика и я предавали лично или чрез пълномощниците си  на подс.И. в брой.Единствено по сделката по НА **. със собственик С. А. , сумата е била приведена по банков път по сметка на подс.И. на негова фирма”Десет плюс”.  

Свидетелят У. сочи, че той имал пълно доверие на подсъдимия И. относно договорените по сделките условия.Не смятал, че същият може да действа против интересите на фирмата която представлява с оглед и на факта, че имали устна уговорка за сключване на договор в тази насока с И. и определяне на съответно възнаграждение за свършена работа.Според У., той като управител на представляваното дружество, в случая и претърпяло щета, не е давал съгласието си и не е знаел, че подс.И. договаря за себе си комисионни с продавачите.Видно от заключението на вещото лице по назначените експертизи е, че инкриминираните сделки са били осъществени по цени с пъти по- високи от пазарните към момента на реализирането им.В тази именно насока И. не е защитил интересите на представляваното от него дружество, а точно обратното.

В подкрепа на този извод са и заключенията на назначените по делото техническа експертиза, съдебно икономическа и допълнителна съдебно- икономическа експертизи. / том ІІІ по делото/.

Техническата експертиза е възложена и изготвена от вещото лице с оглед определяне  пазарните цени на недвижимите имоти по нотариални актове към момента на сключване на сделките за района на гр.Каварна и гр.Шабла.В приложените към експертизата таблици е отразена разликата между пазарните цени и тези, вписани в нотариалните актове, както и разликите между сумите, получени от свидетелите- продавачи, според показанията им и сумите, които са предавали на обвиняемият.   

Съдебно икономическата и допълнителната съдебно- икономическа експертизи са изготвени на базата на свидетелските показания и счетоводните документи изискани от банки, нотариалните актове и договорите с оглед установяване какви парични средства са били преведени от **** към продавачите и последващите разпореждания с получените средства от продавачите по нотариалните актове към други физически лица и  юридически лица.

            От заключението по изготвената съдебно-техническа експертиза от вещото лице инж.Д.М.,изслушана в съдебно заседание проведено на 03.10.2014г. се установява,че вещото лице е определило пазарната стойност на процесните имоти ПИ с *** и ПИ с № ***,находящи се в землището на с.Б, общ.К.  за период 2007г. при отчитане на факта,че процесните имоти имат граница с УПИ за жилищно строителство.При определяне на пазарната стойност на процесните имоти,вещото лице е взело предвид,че същите се намират на първа линия на морето и е направила сравнение с предлаганите имоти от агенции за недвижими имоти-2007г.Вещото лице е извършило и справка в отдел «УТ» при Община Каварна и в Областна Дирекция Земеделие гр.Добрич във връзка със смяна на статута на земята на имота съседен на процесните имоти,а именно ПИ № ****.Въз основа на извадка от кадастралната карта на частта от землището на с.Б, общ.К.,където се намират процесните имоти е изготвило схема,която е приложена към експертизата.Във връзка с изготвяне на заключението,вещото лице извършило и справка в Служба по вписванията при Каварненски Районен съд за сделки,с вписани  в нотариалните актове реални парични стойности.Посетила е и Агенция за недвижими имоти «Адрес» в района,където е получила информация за сделки осъществени през процесния период-2007г. за земи в землището на с.Б, общ.К..Видно от заключението изготвено от вещото лице инж.Д.М. справедливата пазарна стойност на имотите е изведена чрез претегляне на резултатите,получени по двата метода на оценката и при съблюдаване на пазара.Според вещото лице справедливата пазарна стойност на ПИ с *** към 2007г. е 716 699 лева /61 891лева/дка, или паричен еквивалент в евро-366 442 EUR

/31 644 EUR/ дка.При определяне пазарната стойност на процесните имоти,вещото лице не е отчело факта,че в района на разстояния до 500 метра има терени с трайно предназначение за производство на електроенергия,като за някои е издадено строителни разрешение,описано в приложението към заключението на изготвената СТЕ.

            От заключението на СТЕ изготвена от вещите лица  М.И.Х.,Ж.Н.Б. и Д.Г.М.,изслушано в съдебно заседание на 06.02.2015г. се установява,че ПИ с № ****,съседен имот на процесните имоти,по кадастралната карта на землището на с.Б. има изработен и одобрен ПУП-ПЗ със Заповед № 1270/30.08.2005г.,съгласно който се предвижда нискоетажно застрояване,свободно,съгласно чл.124 ал.3 и чл.109  ал.2 от ЗУТ/действащ към 2005г./.От направената справка в Областна Дирекция Земеделие гр.Добрич,вещите лица са установили,че за имот ПИ № ****,няма извършена смяна на предназначението на земята.Към момента на изготвяне на експертизата,по кадастралната карта на землището на с.Б. ПИ с № **** е с начин на трайно ползване-нива-съгласно скица от кадастралната карта.

От направената справка в Областна Дирекция Земеделие гр.Добрич,вещите лица са установили,че за имот ПИ № ****= ****,съседен имот на процесните имоти,има извършена промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди с Решение № 10/15.12.2005г.От направена справка в отдел „УТ“ при Община Каварна,вещите лица са установили,че имот ПИ № ****= **** е описан в издадено строително разрешение № 165/26.07.2006г. за „Ветрогенераторен парк“-I-ва категория,съгласно Наредба № 1 на МРРБ/2003г. Към момента на изготвяне на експертизата,по кадастралната карта на землището на с.Б. ПИ с №**** е с начин на трайно ползване-за електроенергийно производство-съгласно скица от кадастралната карта и кадастралните регистри на СГКК-гр.Добрич.

От направената справка в Областна Дирекция Земеделие гр.Добрич,вещите лица са установили,че за имот ПИ № ****,има извършена промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди с Решение № 10/15.12.2005г.От направена справка в отдел „УТ“ при Община Каварна,вещите лица са установили,че имот ПИ № **** е описан в издадено строително разрешение № 165/26.07.2006г. за „Ветрогенераторен парк“-I-ва категория,съгласно Наредба № 1 на МРРБ/2003г. Към момента на изготвяне на експертизата,по кадастралната карта на землището на с.Б. ПИ с № **** е с начин на трайно ползване-за електроенергийно производство-съгласно скица от кадастралната карта и кадастралните регистри на СГКК-гр.Добрич.

От направената справка в Областна Дирекция Земеделие гр.Добрич,вещите лица са установили,че за имот ПИ № ****I,има извършена промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди с Решение № 10/15.12.2005г.От направена справка в отдел „УТ“ при Община Каварна,вещите лица са установили,че имот ПИ № ****I е описан в издадено строително разрешение № 165/26.07.2006г. за „Ветрогенераторен парк“-I-ва категория,съгласно Наредба № 1 на МРРБ/2003г. Към момента на изготвяне на експертизата,по кадастралната карта на землището на с.Б. ПИ с № **** е с начин на трайно ползване-за електроенергийно производство-съгласно скица от кадастралната карта и кадастралните регистри на СГКК-гр.Добрич.

            Към експертизата вещите лица са изготвили скица с отстоянията между процесните имоти ПИ с *** и ПИ с № *** от една страна и ПИ с № ****,ПИ с № **** и ПИ с № **** от друга.От скицата се установява,че отстоянието между процесния имот ПИ с *** и ПИ с № **** е 157,63 м.Отстоянието между процесния имот ПИ с № *** и ПИ с № **** е 136,21м. Отстоянието между процесния имот ПИ с № *** и ПИ с № ****м. От скицата се установява,че ПИ № ****= **** е съседен/граничи/ на процесния имот ПИ с ***.

Вещите лица изготвили СТЕ  са направили проучвания за продажба на незастроени земеделски земи,разположени на територията на землището на с.Б, общ.К.,продажби актуални в периода 2007г.Съгласно заключението,пазарната стойност на ПИ с *** с площ от 11.580дка е 234 500 евро или 458 600 лева.Пазарната стойност на ПИ с № *** с площ от 11.581дка е 234 520 евро или 458 700 лева.Към заключението си вещите лица са изработили и сравнителна таблица от която се установява,че стойността на ПИ с *** по нот.акт е 405 335 евро,а пазарната стойност  е 234 500 евро.Стойността на ПИ с № *** по нот.акт е 405 335 евро,а пазарната стойност  е 234 520 евро По тази точка от заключението,вещото лице М.Х. е подписала с особено мнение.В съдебно заседание проведено на 06.02.2015г. вещото лице М.Х. се аргументира,защо не поддържа експертизата по т.3 по отношение на пазарната стойност на процесните имоти ПИ с *** и ПИ с № ***.Вещото лице М.Х. застъпва тезата,че в своята първоначална експертиза тя е представила заключение в което е оценила процесните имоти по 2 000 лева на декар.В съдебно заседание проведено на 06.02.2015г. заявява,че поддържа тази цена,предвид на това,че процесните имоти се намират в непосредствена близост с отредените терени за ветрогенератори.Към момента на извършване на сделката юни месец 2007г. тези терени са били със статут за ветрогенератори.За същите има издадени строителни разрешения през 2006г.,а промяната на предназначението на тези терени е станала 2005г. с Решение № 10.Вещото лице М.Х. не твърди,че в района в който се намират процесните имоти не са извършвани сделкси,които са на стойност 35 евро на кв.м..Вещото лице не отрича,че има доста сделки,но тези имоти не са обременени,не са с такъв статут,с какъвто са процесните имоти.Особеното мнение на вещото лице М.Х. се състои в това,че пазарната стойност според вещото лице на тези два имота  ПИ с *** и ПИ с № *** е в пъти по-ниска и то единствено  заради това,че тези имоти са „осакатени“ от близостта на ветрогенераторния парк.В подкрепа на нейното становище е и мнението на вещото лице Д.М.,изразено в съдебно заседание проведено на 06.02.2015г.:“…Наистина осакатяват ветрогенераторите земята,няма какво да говорим“.Вещото лице Ж.Б.,в съдебно заседание проведено на 06.02.2015г. цитира Наредба №14/15.06.2005г. за техническите правила и нормативи за проектиране,изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство,преобразуване,пренос и разпределение на електрическа енергия:“..в нея се казва,че всъщност на 500 метра от населено място могат да се изграждат ветрогенератори“.На вещите лица,в съдебно заседание проведено на 06.02.2015г. е възложена допълнителна задача към допуснатата тройна СТЕ,да посочат номера на имота по сравнение 3 от таблицата по т.3 на стр.5 от заключението.Да очертаят имота на картата на с.Б..Да посочат има ли в близост имоти към инкриминирания период 2007г.,отредени за ветрогенератори,които могат да попречат  за реализирането на жилищно или друг вид строителство.Да приложат копие от нотариалния акт,евентуално влезли в сила административни актове по пряма предназначението на съседни имоти,ако има такива,отредени за ветрогенератори.Според допълнителното заключение имота по сравнение 3 от таблицата по т.3 на стр.5 от заключението по предходната тройна експертиза е описан в ****г. и представлява Нива V категория на земята  с площ 2,700 дка,представляващ имот № ****.Продажната цена на имота е 67 500 евро.От направената справка в отдел „УТ“ при Община Каварна,справка по кадастралната карта на землището на с.Б. общ.К.,вещите лица изготвили допълнителното заключение са установили,че,в близост до аналога ПИ № **3/стар номер ****/ има имоти,които са изработен и одобрен ПУП-ПЗ,но без да е сменен статута;имоти с изработен и одобрен ПУП-ПЗ,сменен статут и издадено разрешение за строеж за административна обслужваща сграда и за ветрогенератори.По зададения въпрос от допълнителното заключение свързан с посочването в близост на имоти към инкриминирания период 2007г.,отредени за ветрогенератори,които могат да попречат  за реализирането на жилищно или друг вид строителство,вещото лице М.Х. в съдебно заседание проведено на **.05.2015г. уточнява:“Само че всичките тези имоти,които са отразени,не са на по-малко от 500 метра от ветрогенератори“.Вещото лице М.Х. поддържа експертизата,в частта отнасяща се до конкретно поставената задача.Според вещото лице М.Х.,задачата е била да се установи кой е имота аналог в таблицата от предишната експертиза,къде е неговото местоположение и има ли съседни имоти,отредени за ветрогенератори.След извършена справка в компетентните институции,вещите лица са установили,че има такъв имот,отбелязано е на схемата къде се намира,има нот.акт който е приложен.Има в съседство ветрогенераторен парк и има отбелязано котирано разстоянието от имота по аналог ПИ № **3/стар номер ****/ и ветрогенераторния парк.-559 метра.В останалата част вещото лице М.Х. не поддържа заключението ,тъй като в същото са посочени и други имоти,които не са предмет на задачата.

От заключението по изготвената от вещите лица Я.К.Д.,С.Г.Ц. и К.Д.Г. тройна съдебно-техническа експертиза се установява,че пазарната стойност на процесните имоти ПИ с *** с площ 11,580 дка и ПИ с № *** с площ 11,581дка зависи от:1.възможността за промяна предназначението на земята за жилищно строителство/фаза на проектна готовност/;2.отдалечеността им от ветрогенератор;3.отдалечеността им от морския бряг.Видно от представените схеми по предходните експертизи и от изготвената нова такава от СГКК-Добрич,близо до процесните имоти *** и *** са ПИ № ****,ПИ № ****,ПИ с № ****,отредени за ветрогенератори.Отстоянията на процесните имоти до най-близките ветрогенератори,за които има издадено строително разрешение № 165/26.07.2006 за „Ветрогенераторен парк“ са:

 ПИ № **** отстои на 489м. от ПИ ***; ПИ № **** отстои на 496м. от ПИ № ***;

ПИ № **** отстои на 92м. от ПИ ***; ПИ № **** отстои на 117м. от ПИ № ***;

ПИ № **** и ПИ *** имат обща граница;

ПИ № **** отстои на 78м. от ПИ № ***;

            От заключението по изготвената от вещите лица Я.К.Д.,С.Г.Ц. и К.Д.Г. тройна съдебно-техническа експертиза се установява,че близостта на процесните имоти до ПИ № ****,ПИ № ****,ПИ с № ****/разстояние по-малко от 500 метра/ правят имотите непривлекателни за жилищно и курортно строителство и ветрогенератори.Остава възможността да продължават да се ползват като земеделска земя.

            Видно от горепосоченото заключение,отдалечеността от морския бряг е основния показател за цената на земята за строителство.В нашия случай тя е: за ПИ с *** е 353 метра; за ПИ с № *** е 327 метра;

От заключението по изготвената от вещите лица Я.К.Д.,С.Г.Ц. и К.Д.Г. тройна съдебно-техническа експертиза се установява,че средната пазарна стойност на земеделска земя 7-ма категория,към средата на 2007г. е 1460 лева за декар.Според горепосоченото заключение,ако земята не беше обременена от издадените строителни разрешения за ветрогенератори в имоти ПИ № ****,ПИ № ****,ПИ с № **** и можеше да се ползва за строителство/жилищно или друг вид/цената и щеше да бъде 54 лв/кв.м. или 27 евро/кв.м.

Съгласно заключението по изготвената от вещите лица Я.К.Д.,С.Г.Ц. и К.Д.Г. тройна съдебно-техническа експертиза към датата на сделката земеделската земя в района  се е продавала от 1300 до 2000 лева на декар,в зависимост от категорията и отстоянието до морския бряг и пътна мрежа.

Видно от горецитираното заключение цената на земя за монтаж на ветрогенератори е от 1500-4000 лева за декар.

Съгласно същото заключение цената на имоти за строителство в урегулирани имоти е от 14 до 65 евро на 1 кв.м.,като високите цени са в райони на първа линия до морето,около голф игрищата и райони с изградена инфраструктура.

От приложеното и прието като писмено доказателрство по делото писмо изх.№ РД-01-1639/05.04.2016г. подписано от Кмета на Община Каварна се установява,че за поземлени имоти № ***/образуван от имот ***/,№ ***7/образуван от имот ***/,№ ***/образуван от имот *** и № ***/образуван от имот ***/ в землище с.Б, общ.К. е одобрен подробен устройствен план-план за застрояване,със Заповед № 1884/23.11.2005г. на Кмета на Община Каварна,с отреждане на имотите за изграждане на ветрогенератори.

С Решение № 10 от 15.12.2005г. на Областна дирекция „Земеделие и гори“-Добрич е променено предназначението на имоти № ***,***7,***,*** и други в землището на с.Б, общ.К. от земеделска земя в имоти отредени за изграждането на ветроенергиен парк.

Изадено е разрешение за строеж № 165/26.07.2006г. от главния архитект на Община Каварна,за обект „Ветроенергиен парк“ в имоти в землище с.Бългапрево,с което е разрешено изграждане на ветрогенератори и в имоти № ***,***7,***,*** в землище с.Б, общ.К..

На 14.10.2011г.  инвестиционните проекти и разрешението за строеж  са променени на основание чл.154 от ЗУТ,при което отпада изграждането на ветрогенератора в имот 07257.28.463 по КККР на с.Б, общ.К./стар идентификатор ***/.

Строителството на обект „Ветроенергиен парк“,за който е издадено Разрешение за строеж № 165/26.07.2006г. е започнало през 2008г. със съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.В писмото се изразява становище,че за да бъде променено предназначението на имоти с идентификатор *** и *** по ККР на с.Б, общ.К. е необходимо да бъде изработен и одобрен Общ устройствен план за тях,което към настоящия момент е невъзможно,тъй като тече процедура по изработване и одобряване на Общ устройствен план за цялата територия на Общината.

От показанията на разпитаните по делегация от Градския съд в Прага,Република Ч. свидетели П. П. и Отто К. се установява,че същите са посетили  през месец май 2007г. като служители на чешкото дружество М. АД Д. развитие България и по конкретно градовете София,Варна,Каварна и с.Б..Целта на посещението е била оглед на земя в с.Б.,която оценили като придобивка за развитие на строителството на резиденция.На 23.05.2007г. се срещнали с господин Й.И.,който по това време е бил представител на господин М.У.,който по думите на свидетелите П. и К. е собственик на дружеството 1-во Чешко Инвестиционно дружество АДГ-н У.,приблизително два месеца преди пътуването на П. и К. в България отправил предложение на М. АД за обща инвестиция за изграждането на къща в България.Проектът бил с наименованието Belevue KaliAkri.Срещнали се с господин У. и с неговия ръководител на проекта  г-н Й.И..На срещата присъствуевал и инж.В.К.,който бил представен от г-н У.,като следващ потенциален инвеститор на проекта.Още същия ден посетили въпросната земя в землището на с.Б..След това се срещнали в заведение с лицата Д.К. и М.В..:“..Господин К. ни бе представен като ръководител на Отдела по териториално развитие и планиране на гр.Каварна,а госпожа В. ни бе представена от господин К. като депутат в Българския парламент“.Господин У. им представил проекта Belevue KaliAkri,който се намирал върху равна земя на първа линия до морето,на скала с романтичен изглед към морето,разположен над известния ресторант и ферма за миди Дълбока в населеното място Българево.Ставало въпрос за покупка и развитие на два имота/земеделска земя/,промяна на предназначението на земята,както и придобиването на териториално и строително разрешение и реализиция на строежа СПА Център и апартаменти.Целта на инвестицията била последваща продажба на недвижимите имоти-апартаменти.След извършването на оглед на място на земята с площ от 23 000 кв.м. със статут на земеделска земя,господин Д.К. ги уверил,че промяната на статута на земята е в неговите правомощия като служител в строителната администрация и им гарантирал,че тези две места до 6 месеца от подаването на молбата ще бъдат променени в строителни и там ще бъде възможно да се построят къщи с максимална височина 10 м.,т.е. 3 надземни етажа.По време на оглед на земята свидетелите П. и К. забелязали приблизително на разстояние 3 км. няколко  вятърни турбини за производство на ел.енергия и поради това попитали Д.К.,дали там ще се строят още вятърни турбини,тъй като това няма да е добре за техните инвестиционни намерения,но той ги убедил,че други турбини няма да се строят.За това впоследствие ги убедил и Й.Г.И..Видно от показанията на свидетелите П. и К.,Й.Г.И. им показал подробен устройствен план на съседни имоти в населеното място Българево,където вече бил променен статута на земята на строителен,определен за жилищно строителство с издадени задължителни коефициенти за строителство,които отговаряли на тяхната цел.След това в ресторанта Д.К. потвърдил пред тях,че промяната на земята е в неговите правомощия като служител в строителната администрация и им гарантирал,че тези две места земеделска земя до 6 месеца от подаването на молбата ще бъдат променени на строителни места и,че там ще бъде възможно да се построи замисления проект.В края на краищата проекта не бил реализиран,тъй като акционерите в М. АД решили да не продължават развиването на чуждестранната активност за строителство.

От показанията на разпитания по делегация от Градския съд в Прага,Република Ч. свидетел В.К. се установява,че е посетил България веднъж през месец май 2007г. по покана на М.У..Целта на посещението е била да се извърши оглед  на земя в с.Б.,която оценили като придобивка за развитие на строителството на резиденция.Видно от показанията на св.Вл.К. на 23.05.2007г. на нос Калиакра се срещнали с Й.И. и двама представители на чешкото дружество М. АД-г-н К. и г-н П..След направения оглед на земите ,по предложение на Й.И.,всички заедно посетили ресторанта,където се явили още две други лица-г-н- К. който им бил представен като отговорен за уреждането на териториалните решения и разрешителни за строеж и още една жена,която им е била представена като депутат от Българския парламент.По време на срещата г-н К. уверено и убедително говорил за това,че тези земи позволяват изграждането на замисления обект.По време на срещата г-н К. :“…показваше някакъв план за строеж на съседната земя,където според неговите думи,вече бе променен статута на земята на строителен“.В показанията си св.Вл.К. твърди,че по негово мнение двамата представители на М. АД проявявали определен интерес за предлагания проект,при което Й.Г.И. и Д.К. със своите аргументи и поведение всъщност са убеждавали,че на предлагания замисъл нищо не ще може да попречи.

От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел М.У.  се установява,че св.У. не е знаел реалните пазарни цени към момента на сделките:“..Когато купувахме чрез подсъдимия като пълномощник земя нямах представа реално дали толкова струва тази земя.От друго място не съм черпил информация.Само от г-н И. се информирах“.Договорили се,че парите ще се превеждат по банков път от сметка на сметка.Започва се с това,че Й.Г.И. израща информация за терените,които е трябвало да закупят по и-мейла.За недвижимости към които е проявен интерес от страна на „Ч.И.Б.“ ЕООД“ е проявявала интерес,Й.И. е следвало да направи проверка,че правно всичко е наред,да не са на места,където евентуално  ще бъде забранено да се строи в бъдеще.Видно от показанията на свидетеля М.У.,на Й.Г.И. са предоставени правомощия да води преговори за сключване на сделки от името на дружеството,да представлява дружеството  при водене на преговори за покупка на земята:“..Г-н И. имаше пълномощно да сключва сделки при бъдещи покупки и да сключва нотариално и да вписва нотариално бъдещи покупки“.М.У. като управител и собственик на фирмата имал задължение да превежда договорената сума която е посочена в нотариалния акт:“…чрез онлайн банкиране при Пощенска банка по желание на г-н И. тогава направих онлайн превод на сумата,която ми е посочил г-н И. по сметка на тези които са продавали,на продавачите“.

Видно от показанията на св.М.У.,в с.Б. Й.Г.И. му предложил да купи два терена,като всеки един бил  по 11 дка.Й.И. изпратил на М.У. подробен  устройствен план на съседния терен и му съобщил,че в случай ако бъде закупен от тях този терен е уговорил със съответни отговорни институции,че може да очакват да се издаде ПУП със същите стойности,както е на съседния имот.По тази причина М.У. предложил в Чешка република мениджмънт на строителна компания „М.“ да пристигне в България.Видно от показанията на св.М.У.,заедно с инвеститори от Чешката република-мениджъри от отдел за развитие на „М.“ и г-н инж.Вл.К. са посетили България на **.05.2007г.Срещнали се с г-н Д.К.,който им е представен като представител на строителна общинска администрация и отговарял за издаване на необходимия ПУП.На тази среща г-н К. потвърдил възможността за промяна на предназначението на терена и да се издаде ПУП с определени коефициенти.На тази среща г-н К. насочил чешките инвеститори към фирма „А. строй“ за изработване на ПУП.Според показанията на св.У.,чешките инвеститори  които са присъствували на срещата,след това са издали писмена декларация,как е минала срещата.Въз основа на това потвърждение на служител от строителната администрация и уверение от Й.Г.И.,че там няма никакви проблеми „Ч.И.Б.“ ЕООД“ сключило договор за продажба.Свидетеля У. твърди в показанията си,че за ветрогенераторите в съседния имот научил след сключване на договора за покупка:“…След този предварителен договор,на 18.05.2007г. беше предварителния договор,а на 25.05.2007г. тогава някъде надалеч видяхме други ветрогенератори“.Поради тази причина св.У. попитал Д.К. дали няма да се строят някъде по-близо към този имот ,който смятат да купят и той им отговорил,че няма да се строят.Свидетеля М.У. обобщава,че това е и една от причините,тези места да бъдат закупени на доверие и да бъдат платени за тях 810 000 евро,или 865 000 евро включително с данъците.Свидетеля М.У. категорично заявява,в съдебно заседание проведено на 21.02.2014г.:“Ако бяхме знаели,че там в бъдеще може да се строят също ветрогенератори,за тази цена нямаше да купя“.След сключване на сделката,едва през 2008-2009г. св.У. е разбрал,че част от платените от него пари за сделката в Българево са отишли при други хора.В показанията си св.У. твърди,че на 18.05.2007г. Й.И. е подписал предварителен договор и след това чешките инвеститори са пристигнали в България,като на **.05.2007г. е била срещата с г-н-Д.К..В момента в който е подписан предварителния договор,според твърдение на св.У. неговите партньори от „М.“:“…не бяха виждали двата парцела“.Видно от показанията на св.М.У.:“…Те цяла група са се договорили да ни създават впечатление,че там може да се строи и след като искахме да сключим договори,тогава не искаха да ги сключат защото са знаели,че там не може да се строи“.В показанията си св.У. твърди,че Й.Г.И. им представил г-жа М.В.-адвокатка,която е трябвало да задейства процедура пред Община Каварна за промяна на статута.

В показанията си дадени в с.з. проведено на 21.02.2014г. разпитания в съдебно заседание св.М.В. твърди,че  нейната задача е била изготви проект за нотариален акт,да подготви целия пакет документи,да запази дата и час при Нотариуса и при явяването при Нотариуса да присъствува,ако е била в Каварна,към този момент на изповядване на сделката.В показанията си св.М.В. твърди още,че Й.Г.И. я помолил да осигури компетентно лице,което разбира от ПУП и застрояване и ако може да ги свърже с такова лице.В тази връзка св.В. помолила Д.К. за среща която се състояла на **.05.2007г.Свидетелката М.В. твърди в показанията си,че на разговора между К.,И. и чешките инвеститори,тя не е присъствувала:“..Бях в заведението,но бях на друга маса,не съм присъствала на този разговор“.Свидетелката М.В. твърди в показанията си,че при написването на акта е посочила цена каквато са и казали:“…Никога не съм определяла цената,не съм участвала в договорка,не са искали становище“.

В показанията си разпитания в съдебно заседание на 21.02.2014г. свидетел Д.К.,потвърждава твърдението на св.М.В.,че е бил помолен от нея за среща между него самия,подсъдимия И. и представител на чешка фирма.Предмет на разговора е бил какъв е статута на земята в землището на с.Б..Той отговорил,че е със статут на земеделска земя.попитали го какъв е реда за смяна на статута,тъй желанието е било да се смени статута според инвестиционните намерения и той отговорил,че трябва да се смени предназначението,да се изработи ПУП,ОУП,да се мине през всички инстанции да се изкара становище и т.н.В показанията си св.К. твърди,че преводач по време на срещата е бил подсъдимия Й.И..Свидетеля К. твърди в показанията си ,че е уведомил присъствуващите на срещата,че трябва да отидат на място да проверят дали в съседство има генератори.Към него момент е имало забрана да се сменя статута за жилищни нужди.В показанията си св.Д.К. уточнява,че не се касае за забрана,а за изисквания от РИОС и РИОКОЗ,тъй като изискването е било да има 500 метра отстояние от генераторите:“…и им казах,че за жилище няма да стане,ще отидат за комплексно обслужване и съответно до Нова година можеха да направят тази процедура“.В показанията си св.Д.К. уточнява,че под жилищно строителство се има предвид строителство на жилища,а под комплексно строителство,сграда предназначена за обслужване на живущи,като хотели,басейни,най-различни магазини,дискотеки.Ако е имало в близост генератори,както е в случая,св.К. твърди,че е било възможно да сменят статута за комплексно обслужване.Свидетеля К. твърди,че знае за някаква среща между св.У. и св.В.А.,като предмет на разговора е било промяна на предназначението на имота,колко ще струва тази услуга,като А.,е предоставил на св.У. примерен договор с който чешките инвеститори да се запознаят.

            В показанията си дадени в съдебно заседание на 21.02.2014г. свидетеля К.Н.К. твърди,че е имал устна договорка с подсъдимия Й.Г.И.,тъй като е имало търсене към този момент на парцели земеделска земя в северните райони,с изискване да са до пет километра от морската ивица,с изглед към морето и като цена до около 2 евро на квадрат.Свидетеля К. е  имал за задача:“…да намирам някой,който продава,да снимам парцела и да снимам гледката от парцела.Тези снимки заедно с параметрите съм ги давал на Й. и от там нататък те решават вземат ли ги или не ги вземат.Ако са решили дза ги вземат съответно съм ги запознавал с продавачите.Само аз съм имал връзка с продавачите до момента,в който се е решило да се купи.От момента в който се реши да се купи Й. поема по-нататък“.В показанията си дадени в с.з. на 21.02.2014г. св.К. твърди,че абсолютно от всеки продавач е получавал възнаграждения:“…Продавачите са си взели парите и са ми дали каквото са преценили“. Свидетеля К. твърди в показанията си,че не си спомня за договорка с продавачите,че при договаряне цената на земята по сделката те ще получат по 2 000 лева или 1 500 лева,а в нотариалните актове ще се впише по-голяма сума,като разликата ще се получи като комисионна за него и за И..В показанията си дадени в с.з. отрича,да са чакали с подсъдимия Й.И. в банка,за да получат комисиона.В показанията си дадени в с.з. св.-К. обяснява,че е запознавал продавачите с условията на които трябва да отговаря земята,за да е предмет на сделка,като цената е била около 2000 лева.От там нататък,видно от показанията на св.К.:“…всички последни и конкретни договорки са правени с Й.…Й. се е срещал с продавачите на предварителните договори.Й. контактува с продавачите след като са били одобрени самите парцели“.

            Свидетеля В.А. в показанията си дадени в съдебно заседание проведено на 03.10.2014г. не отрича за среща с М.У..Имал е среща с едно „слабо момченце“,което е играело ролята на преводач.Задава ли са му въпроси относно смяната на предназначението на даден имот в с.Б. и той им отговорил,че по принцип се занимава с такива неща и че по принцип може да стане.Отговорил им:“…,че ако искат има един договор за изпълнение,за цени,условия,да минат през офиса и да си вземат.И те са минали през офиса и са вземали“.В показанията си св.А. не отрича,че е разговарял с Д.К. за „Ч.И.“,за промяна на предназначение на земите,които са купили или ще купят,за инвестиционни намерения.Когато св.В.А. е разговарял с Д.К.,като ориентировачно първия разговор е бил към месец май 2007г. е имало практика,че ако има имот в съседство с предназначение за строителство на ветропаркове,не може да бъде сменено предназначението.Втория разговор с момчето което е играело роля на преводач,св.А. твърди в показанията си,че е проведен около година след първия разговор и тогава вече е влязъл в сила Закона за устройство на черноморското крайбрежие и :“…от там нататък вече то не можеше да се сменя вече в тази зона“.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

По безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства се установява,че от обективна и субективна страна подсъдимият Й.Г.И. е осъществил престъпния състав на чл.217 ал.4 връзка с ал.2 от НК във връзка с чл.26 ал.1 от НК,тъй като за периода месец февруари 2007г.- до месец юли 2007г. в гр. Каварна, при условията на продължавано престъпление, като пълномощник на търговско дружество ****- гр.Б.с- по силата на пълномощно от 19.12.2006г. с което са му били предоставени конкретни правомощия спрямо условно определено имущество на праводателя с оглед закупуването на недвижими имоти, съзнателно  действал против законните интереси на представлявания, като злоупотребил с гласуваното му доверие сключвайки четиринадесет сделки, като купувач на недвижими имоти за дружеството, както следва по нотариални актове :

-           с  **** закупил земеделска земя от 9.590 дка на стойност  37 554 лева, при пазарна цена към момента 19 180 лв. и разлика в цената от  18 374 лева

-           с ****г. закупил земеделска земя от 11.199дка на стойност 43 855 лева, при пазарна цена към момента ** 400 лв. и разлика в цената от  21 455 лева

-           с ****г., закупил земеделска земя  от 12.191 дка на стойност 47 740 лева, при пазарна цена към момента 24 400 лв. и разлика в цената от 23 340  лева

-           с ****., закупил земеделска земя от 12.191 дка на стойност 47 740 лева, при пазарна цена към момента 24 400 лв. и разлика в цената от 23 340  лева

-           с **** закупил земеделска земя от 8.590 дка на стойност  33 638 лева, при пазарна цена към момента 17 180 лв. и разлика в цената от 16 438  лева

-           с ****., закупил земеделска земя от 23.704 дка на стойност 92 825  лева, при пазарна цена към момента  47 400 лв. и разлика в цената от  45 425 лева

-           с ****., закупил земеделска от 14.998 дка земя на стойност 73 415  лева, при пазарна цена към момента  28 500 лв. и разлика в цената от 44 915  лева

-           ****., закупил земеделска земя от 15.498 дка на стойност  75 863 лева, при пазарна цена към момента 29 500 лв. и разлика в цената от  46 363 лева

-           с ****закупил земеделска земя от 39.998 дка  на стойност  156 640 лева, при пазарна цена към момента 60 000 лв. и разлика в цената от 96 640  лева

-           с **** закупил земеделска земя от 107.894 дка на стойност  4** 513 лева, при пазарна цена към момента  215 800 лв. и разлика в цената от 206 713  лева

-           с ****., закупил земеделска земя от 16 дка на стойност  62 656 лева, при пазарна цена към момента  24 000 лв. и разлика в цената от 38 656   лева

-           с ****, закупил земеделска земя от 69.998 дка на стойност 205 590  лева, при пазарна цена към момента  140 000 лв. и разлика в цената от 65 590  лева

-           с ****. закупил земеделска земя от 11.581 дка на стойност  793 646 лева, при пазарна цена към момента 23 200 лв. и разлика в цената от 770 446  лева

-           с **** закупил земеделска земя от 11.581 дка на стойност  793 646 лева, при пазарна цена към момента  23 200 лв. и разлика в цената от  770 446 лева

на цени над пазарните за района на гр.Каварна и Шабла за инкриминираният период и от това са последвали за **** значителни щети в размер общо на 2 188 141 лв. ,която се явява разликата между пазарните цени и платените по сделките.

Налице е осъществен състав на чл.217 ал.4 вр. с ал.2 от НК от подсъдимия Й.Г.И.-с предоставеното му от св.У. пълномощно подсъдимият е имал право да договаря цена по сключените инкриминирани сделки и с оглед на това и показанията на свидетелите-продачи е видно,че той е договорил цена за закупуване на земеделска земя,която не е в интерес на пострадалият-пълномощника.

            Съгласно съдебната практика Р № 194/2009г. на ВКС III н.о. съставомерността на деянието по основния текст по чл.217 ал.2 от НК изисква да е установено,че дееца съзнателно действа във вреда на упълномощителя,независимо от начина за това-в случая представлявайки дружеството пред нотариус по 14 сделки,подсъдимият е задължил дружеството да плати сумата по сделката отразена в нотариалните актове.Разликата в сумите които дружеството превело по сметка на всеки един от продавачите и тази която те реално получили за себе си и които са реални за периода и района е била получена от подсъдимият и други лица като комисионна.Настоящия съдебен състав не споделя твърденията на подсъдимия,че не е осъществен престъпния състав по който е повдигнато обвинение,тъй като И. не е излязъл извън правомощията  дадени му с пълномощното.Освен това според И.,всеки един от продавачите е получил сумата,отразена в обвинителния акт.Извършените след това разпоредителни сделки,според подсъдимия не можели да бъдат предмет на обвинението,тъй като преведената по сделката сума,ставала собственост на свидетелите-продавачи и те можели да се разпореждат с нея както си преценят.Настоящия съдебен състав намира тази защитна теза на подсъдимия за неправилна и неприемлива по следните съображения: С оглед събраните доказателства по делото,действително договорената цена на имотите по 12 от сделките е в параметрите,които били уточнени между У. и И.,но същевременно безспорно са налице доказателства,че сделките е можело да бъдат финализирани на по-ниски суми,които продавачите реално получили и които се явяват и реални пазарни такива за инкриминирания период от време.Освен това всички свидетели са категорични в показанията си,че още преди изповядване на сделките и получаване на сумите по банков път от фирмата купувач,те са знаели каква точно сума ще получи всеки и каква следва да предадат на подсъдимият на ръка.При сделките посредством пълномощници,някои от продавачите се установява,че и не са знаели,че на подсъдимия ще се даде сума,равна на тази която и те ще получат.Те са се били съгласили и ги удовлетворявало,че ще получат цена,която била максимална за този период от време за земеделска земя.

            Действайки по този начин и разпореждайки се в своя полза и в полза на св.К.-К.,подсъдимия е извършил злоупотреба с доверие,ощетявайки юридическото лице чрез придобиване на недвижими имоти на по-високи цени от реалната им стойност.

В тази насока по мнение на настоящия съдебен състав,подсъдимият Й.Г.И. не може да се  позовава на собственото си неправомерно поведение в търсене на оневиняващи го обстоятелства,изключващи признаци от обективната страна на престъплението злоупотреба с доверие,тъй като той е бил наясно,че договаря с продавачите комисионни,които са включени в сумата преведена от представляваното от него дружество.

            Непосредствен обект на състава по чл.217 ал.4 от НК са обществените отношения осигуряващи законосъобразно осъществяване на представителната власт в сферата на имуществените отношения,произтичащи от сключен договор между субекта на престъплението и титуляра на имуществото-предмет на престъплението.Условията на търсене и предлагане определят цената на сделката,а тя е тази която се договори между страните,а не данъчната или пазарната.В тази насока има доказателства по делото от които може да се направи категоричен извод,че извършените покупки са против законните интереси на представляваното дружество.

Съзнателно действувайки против законните интереси на представлявания подсъдимия Й.Г.И. е осъществил изпълнителното деяние по чл.217 ал.2 от НК.С подписването на нотариалните актове подсъдимия е задължил „Ч.И.Б.“ ЕООД“-т.е. подсъдимия е предприел правнозначими действия,с които реално е могъл и е бил намален актива на представляваното от него дружество ,като безспорно е съзнавал,че това е в разрез със законните интереси на това дружество,следствие на което е настъпила реална щета за последното. Стойностните параметри и размера на настъпилата за „Ч.И.Б.“ ЕООД“ щета са очертани с оглед свидетелските показания,които настоящия съдебен състав кредитира като като последователни и непротиворечиви,също така и от експертизите назначени,изготвени и приети от съда по делото,като се имат предвид частта от реално получените от продавачите средства лично за тях,приведени от У. за продажбата  по всяка една от сделките с недвижими имоти.Тези доказателства са в унисон с буквата и духа на процесуалния закон,допускащ установяване на основния факт включен в предмета на доказване чрез всички доказателствени средства и способи предвидени в НПК.

            От обективна страна-подсъдимият Й.Г.И. съзнателно е действал против интересите на дружеството,като е задължил последното по 14 сделки пред нотариуса,като от деянието му са настъпили значителни щети за „Ч.И.“ в размер на 2 188 141 лева.По делото са налице данни,че подсъдимият е може да закупи  процесните имоти на по-ниска цена.Подсъдимият И. е знаел пазарната цена на имотите,знаел е и изискванията на У. за максимума на стойността на която да закупува земята-до 2 евро на квадрат,за инвестиционните му намерения,с оглед характеристиката на закупените имоти.По делото са събрани безспорни и непротиворечиви доказателства,че подс.И. е получил комисионна,която е била включена в сумата преведена по сделките от дружеството което е представлявал.По този начин разпореждайки се със средствата,получавайки комисионна в сдвой интерес,подсъдимия Й.Г.И. е накърнил законните интереси на представлявания.

В процесния случай е налице продължавано престъпление,тъй като са сключени 14 сделки при една и съща обстановка,през непродължителен период от време,при еднородност на вината и осъществяващи един и същи състав на предвидено в НК престъпление.

По отношение на съставомерността по чл.217 ал.4 от НК:

Въпросът за значителността на щетите  е фактически и се преценява от съда във всеки конкретен случай,като основен критерий е размерът на щетата и по-точно нейната парична равностойност.В процесния случай квалифициращия признак обуславящ,че са последвали значителни щети е в размер на над 14 МРЗ,като за инкриминирания период МРЗ е била 180 лева.

От субективна страна-деянието е осъществено с пряк умисъл,с целени и настъпили общественоопасни последици.Подсъдимият е съзнавал общественоопасният характер,предвиждале и е искал настъпването на общественоопасните последици.Налице е користна цел-целял е имотна облага за себе си и за другиго.От субективна страна безспорно следва да се приеме,че подсъдимият задължавайки с подписването на нотариалните актове „Ч.И.“ с по-голяма сума по сключените сделки,то последицата не е в интерес на фирмата купувач,т.е тези действия на подсъдимия И. не са в интерес на упълномощителя.Подсъдимият съзнателно е действал против законните интереси на упълномощителя,като от това са настъпили значителни щети за ощетеното юридическо лице.

Като пълномощник подс.И. е имал право да извършва сделки сделки с имуществото на „Ч.И.“,от името и за сметка на правоимащия.Подсъдимият е бил наясно,че с оглед представителната си власт задължава „Ч.И.“ с процесната сума  в повече,отколкото реално е можело да се плати по всяка една от сделките.С оглед показанията на свидетелите продавачи,показанията на св.М.У. и собствените на подсъдимия обяснения,става ясно,че параметрите в които й. Г.И. е следвало да сключва сделките са били максимум до 2 евро на кв.м.,нямал е правомощия да договаря за себе си или за другиго комисионна по сделките.За инкриминирания период от време са налице отношения между подсъдимия,свидетелите продавачи и св.У.,като управител на „Ч.И.“,свързани с предемта на посегателство-т.е. с настъпилата щета.С оглед на събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява,че е налице постоянно поддържан контакт между И. и У. с оглед договореностите по параметрите на всяка една от сделките,включително и цената,която е следвало да се преведе,както и с продавачите.

Действията на подсъдимия И. като пълномощник на св.М.У. сочат на отклоняване от интереса на У.,съгласно пълномощното.По този начин подсъдимият е обективирал поведение,което не може да се приеме за законосъобразно,с оглед на което и следва да се цени като действие против законните интереси на представлявания.Не може да не е общественоопасно поведение,което е насочено към реално ощетяване на финансовите интереси на „Ч.И.“ в разрез с осъществяваните и произтичащи от закона и договореностите между субектите права и съответни задължения.Налице са действия от страна на подсъдимия И.-съзнателно договорени по-високи цени на сделките и договаряне с продавачите,част от получената сума да получи той и трето лице,без правно основание за това.В резултат на действията на подсъдимия са сключени сделки,които са довели до намаляване активите на представляваното дружество.

Настоящия съдебен състав не кредитира твърдението на подсъдимия И.,че последвалата щета за дружеството,доколкото според него я е имало,е в резултат на неправилно взети решения от страна на св.М.У. да сключи инкриминираните сделки,тъй като подсъдимият след като е намирал имотите,винаги изпращал параметрите им на М.У. и след негово одобрение,те се финализирали.Според обясненията на подсъдимия,управителя на „Ч.И.“-М.У.  проверявал,преценявал и тогава се сключвала сделката.Според показанията на св.У. обаче,това не е било така,а и в този случай не би имало смисъл от правата дадени на И..Действително М.У. получавал от  Й.Г.И. по ел.поща данни за имотите-местонахождението им,данни за собствениците,стойността която е била договорена от И. и продавачите,която винаги е била в параметрите определени от У.,/като естествено не е свеждано до знанието на У.,че реално продавачите са били съгласни да продадат земите си на половината от така договорената сума,макар и в размер,който У. бил опрределил като максимален/.Освен това И. бил убедителен пред У.,че действително това е изгодната цена за всеки един имот,най-вече по отношение на имотите в землището на с.Б.- ПИ с *** и ПИ с № ***.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

            Гореизложената и приета от съда фэактическа обстановка се доказва от приетите по делото писмени доказателствени средства,заключения по приетите технически и икономически експертизи и събраните в съдебно заседание писмени и гласни доказателства.

Всички свидетели продавачи,респективно пълномощниците им потвърждават казаното и на досъдебното производство,че е уговаряна с тях цената на сделката,че сумата която е вписана в НА,ще им бъде приведена по сметка от купувача-Ч.И.но след това те трябва да дадат част от нея/почти половината/-подробно изяснено за всеки един от продавачите на подсъдимия,както следва:

-по **** т.II,рег***г. на Нотариус Й. *** действие КРС-на 27.02.2007г. закупил земеделска земя от 9,590 дка, намираща се в месдтността „Чаталови могили“ край гр.Шабла,с кадастрален № *** на стойност 37 554 лева,при пазарна цена към момента 19 180 лева и разлика в цената от 18 374 лева.Видно от показанията на св.В.Л.-пълномощник,земята собственост на Т. Л.,собственика и подсъдимия предварително постигнали съгласие,че Т.Л. ще получи по 2000 лева на декар от приведената му по открита сметка в „Пощенска банка“ гр.Каварна сума от „Ч.И.“,а останалата част на ръка ще предаде на И. като комисионна,както и станало:“..Тези пари като ги изтегля трябваше да им се даде разликата на ръка/за К. и за Й./,в банката даже.И двамата бяха там….И това което остана след превеждане парите на к. и на Й. ги преведох по моя сметка в Банка ДСК и от там на роднините“.

 

-по ****г. т.II,***г. на Нотариус Й. *** действие КРС-закупил земеделска земя от 11.199 дка,находяща се в местността „Чаталови могили“ край гр.Шабла,с кадастрален № *** на стойност 43 855 лева,при пазарна цена към момента ** 400 лева и разлика в цената от 21 455 лева.Според свидетелските показания на В.Л. собственика и подсъдимия предварително постигнали съгласие,че В.Л. ще получи по 2000 лева на декар от приведената му по открита сметка в „Пощенска банка“ гр.Каварна сума от „Ч.И.“,а останалата част на ръка ще предаде на ш. като комисионна,както и станало:“..Тези пари като ги изтегля трябваше да им се даде разликата на ръка/за К. и за Й./,в банката даже.И двамата бяха там….И това което остана след превеждане парите на к. и на Й. ги преведох по моя сметка в Банка ДСК и от там на роднините“.

-по ****г. т.II,***. на Нотариус Й. *** действие КРС- закупил земеделска земя от 12.191 дка,находяща се в местността „Чаталови могили“ край гр.Шабла,с кадастрален № *** на стойност 47 740 лева,при пазарна цена към момента 24 400 лева и разлика в цената от 23 340 лева.Според свидетелските показания на В.Л. собственика Н.Д.Н. и подсъдимия предварително постигнали съгласие,че Н.Н. ще получи по 2000 лева на декар от приведената му по открита сметка в „Пощенска банка“ гр.Каварна сума от „Ч.И.“,а останалата част на ръка ще предаде на И. като комисионна,както и станало:“..Тези пари като ги изтегля трябваше да им се даде разликата на ръка/за К. и за Й./,в банката даже.И двамата бяха там….И това което остана след превеждане парите на к. и на Й. ги преведох по моя сметка в Банка ДСК и от там на роднините“.

-по ****. т.II,***. на Нотариус Й. *** действие КРС- закупил земеделска земя от 12.191 дка,находяща се в местността „Чаталови могили“ край гр.Шабла,с кадастрален № *** на стойност 47 740 лева,при пазарна цена към момента 24 400 лева и разлика в цената от 23 340 лева.Според свидетелските показания на В.Л. собственика М.Д.Г. и подсъдимия предварително постигнали съгласие,че М.Г. ще получи по 2000 лева на декар от приведената му по открита сметка в „Пощенска банка“ гр.Каварна сума от „Ч.И.“,а останалата част на ръка ще предаде на И. като комисионна,както и станало:“..Тези пари като ги изтегля трябваше да им се даде разликата на ръка/за К. и за Й./,в банката даже.И двамата бяха там….И това което остана след превеждане парите на к. и на Й. ги преведох по моя сметка в Банка ДСК и от там на роднините“.

-по НА *** на Нотариус Й. *** действие КРС- закупил земеделска земя от 8.590дка,находяща се в местността „Чаталови могили“ край гр.Шабла,с кадастрален № ***5 на стойност  33 638 лева,при пазарна цена към момента 17 180 лева и разлика в цената от 16 438 лева.

            От показанията на свидетеля В.Л.-пълномощник по сделките по НА № *** и заключението на вещото лице по назначената съдебно-икономическа експертиза се установява,че от разплащателна сметка на „Ч.И.Б.“ ЕООД,съгласно банково бордеро 651143 от 27.02.2007г. е приведена сумата от 202 471.43лв./или 1035** евро по сметка на В.Н.Л.,общо за всички посочени по-горе сделки по съответните нотариални актове.От тази сума по всяка една от сделките Л. е теглил в брой определени суми,които според показанията му  е предавал на подсъдимият И. и св.К.К.-на 27.02.2007г. е изтеглена в брой сумата от 15 000 лева,на 28.02.2007г.-сумата от 31 000 лева.

В показанията си свидетелите-продавачи по посочените до тук сделки,по които св.В.Л. им е бил пълномощник потвърждават  в с.з. на 09.01.2014г. пред КРС,а именно св.М.Г.,Н.Н.,Н.Н.-не са знаели,че земята им ще се закупи по-цена по-висока от тази която реално ще получат.“Горницата“ следвало да се даде на подсъдимия като комисионна.Според тях сумата която те щели да получат била предодстатъчна,поради което и не възразили на описаната по-горе договорка.В показанията си дадени вд съдебно заседание на 09.01.2014г. свидетелката Н.П. сочи,че тя знаела за тази схема,според която се продавали всички имоти за които тя и съпруга и Л. знаели и съдействали с купувач подс.И. и св.К.К. за сметка на „Ч.И.“.Договорките били с И. и К. и Л.,като представител на продавачите,които се интересували да получат исканата от тях цена.

            В показанията си дадени в съдебни заседания на 09.01.2014г. и 23.05.2014г. св.В.Л. твърди,че като пълномощник по посочените по-горе сделки е договарял с подсъдимияа И. и в присъствието на св.К.К. цените които собствениците ще получат,че в нотариалните актове ще бъде отразена по-висока стойност,като след пруевода на сумите по негова открита банкова сметка *** „Ч.И.“,“горницата“ ще бъде изтеглена от него и дадена на ръка на подсъдимият.Това било уговорено изрично предварително от страна И..Л. категорично сочи,че след превода на сумите той лично ги е теглил и още в банката ги е предавал на ръка на И. в присъствието на св.К.К..Освен това сочи,че собствениците не са знаели за тази му уговорка ,в качеството му на пълномощник на собствениците,с подсъдимия.Те са знаели и са били съгласни със сумата която която е следвало да получат,съответно по 1500,2000,3000 лева на декар,като тази цена за тях е била съвсем достатъчна с оглед момента в който са осъществени сделките.Това според него е била пределно високата цена за която тогава са се продавали земеделските земи и хората не ги интересувало „горницата къде отива“.

-по ****. *** на Нотариус Й. П. при КРС закупил земеделска земя от 23.704 дка,съставляваща имот № *** по плана на с.Б, общ.К. на стойност 92 825 лева,при пазарна цена към момента 47 400 лева и разлика в цената от 45 425 лева.

Видно от показанията на св.К.А.,дадени в с.з. на 09.01.2014г.,земята е собственост на баща и С.Х. А..Свидетелката А. твърди,че не е била запозната с договорките между баща и и И./поради заболяване,той не е бил разпитван/ и приведената му по открита сметка в „Пощенска банка“ гр.Каварна сума от „Ч.И.“,а останалата част от сумата била преведена по сметка на подсъдимият И. като комисионна,както и станало.Това се потвърждава и от заключението на вещото лице по назначената съдебно-икономическа експертиза.След превода от „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД към продавача с банково бордеро 613217 от 03.05.2007г.,с банково бордеро 616906 от 03.05.2007г. на фирмата на подсъдимия Й.Г.И. е била преведена сумата от 23 100 евро.Подсъдимият сочи,че по тази сделка той преговарял със С.Х. А. и сключил договор за поръчка по който му била заплатена посочената сума.

-по ****. *** на Нотариус Й. П. при КРС закупил земеделска земя от 14.998дка,находяща се в местността „Източно от селото“ с кадастрален № *** по плана на с.Ваклино,общ.Шабла,на стойност 73 415 лева,при пазарна цена към момента 28 500 лева и разлика в цената от 44 915 лева.Според показанията на разпитания в съдебно заседание на 09.01.2014г. свидеител В.Л.,земята е собственост на Г.Д.Х. и Х. И. Х.в и е осъществена,чрез Л. в качеството си на пълномощник.Свидетеля Л.,в качеството си на пълномощник на продавачите постигнал предварително съгласие с подсъдимият,че сделката ще се сключи на 3000 лева на декар.След това от преведената му по открита сметка в „Пощенска банка“ гр.Каварна сума от „Ч.И.“ Л. на ръка ще предаде на И.,като комисионна,както и станало : “..Първо купих имотите и ги прехвърлих на Галя и Е. и след това ги продадох на „Ч.И.“…Като получих парите по тези две сделки  на И.,на Й. и на к. още в банката върнах пари обратно…И при двете сделки абсолютно по един и същи начин беше.Това беше казано още при предварителния договор като се прави“.

-по НА № *****. на Нотариус Й. П. при КРС закупил земеделска земя от 15.498 дка,находяща се в местността „Брестиките“ с кадастрален номер ***** по плана на с.Вакрино,общ.Шабла на стойност 75 863 лева,при пазарна цена към момента 29 500 лева и разлика в цената от 46 363 лева.Според показанията на разпитания в съдебно заседание на 09.01.2014г. свидетел В.Л.,земята е собственост на св.Е.Г.Х. и е осъществена,чрез Л. в качеството си на пълномощник.Свидетеля Л.,в качеството си на пълномощник на продавачите постигнал предварително съгласие с подсъдимият,че сделката ще се сключи на 3000 лева на декар.След това от преведената му по открита сметка в „Пощенска банка“ гр.Каварна сума от „Ч.И.“ Л. на ръка ще предаде на И.,като комисионна,както и станало :“..Първо купих имотите и ги прехвърлих на Галя и Е. и след това ги продадох на „Ч.И.“…Като получих парите по тези две сделки  на И.,на Й. и на к. още в банката върнах пари обратно…И при двете сделки абсолютно по един и същи начин беше.Това беше казано още при предварителния договор като се прави“.

Това се потвърждава и от заключението на вещото лице по назначената съдебно-икономическа експертиза,че по тези две сделки по сметка на В.Н.Л. съгласно банково бордеро 772390/18.06.2007г. от разплащателната сметка на „Ч.И.Б.“ ЕООД е била преведена сумата от  74 250 евро/това е сумата по сделките по НА *****/.От тази сума с банково бордеро 765766/18.06.2007г. Л. е изтеглил в брой сумата от 29 450 евро-това е сумата която е била предадена на подсъдимият И..Всички други суми са били преведени по банков път на всеки един от продавачите,на които Л. е бил пълномощник по сделките.

-по НА № **. закупил земеделска земя от 39.998дка,находяща се в месдтността «Каварнайолу» в землището на с.Т.общ.Ш.с кадастрален № ***** на стойност 156 640 лева,при пазарна цена към момента 60 000 лева и разлика в цената от 96 640 лева.

Според показанията на разпитания в съдебно заседание на 09.01.2014г. свидетел В.Л.,земята е собственост на 25 наследници,които са били представлявани от пълномощниците си В.И.М./с.з. от 09.01.2014г. и 23.05.2014г.-очна ставка с К.К./,Н. Н И. и П.Ж.С./за двете свидетелки-с.з. на 09.01.2014г.Според свидетелските показания собственика и подсъдимия предварително постигнали съгласие,че ще получипо 2000 лева на декар от преведената му по открита сметка в „Пощенска банка“ гр.Каварна сума от „Ч.И.“,а останалата част на ръка ще предаде на св.К.К.И.,като комисионна,както и станало:“…Всичките пари бяха преведени на моя сметка.Аз превеждам на леля Н. нашите пари и в последствие другите отидох и ги изтеглих от Варна от Централна Кооперативна банка и от още други и ги дадох на Коцето.Само на Коцето ги дадох,на ръка“.

 Това се потвърждава и от заключението на вещото лице по назначената съдебно-икономическа експертиза-съгласно банково бордеро 142015 от 04.04.2007г. „Ч.И.Б.“ ЕООД превела по сметка на В.М. сумата от 77 000 евро/и преди това капаро от 3 000евро/ или общо 80 000 евро.С банково бордеро 162371 от 04.04.2008г. са били изтеглени 50 000 лева,които са предадени на ръка на св.К.К.:“…Само на Коцето ги дадох,на ръка“.

По тази сделка следва да се отбележи,че св.П.С.,единствена от всички наследници първоначално се възпротивила на договорките,според които подсъдимият следвало да получи,колкото и те продавачите.Поради факта,че хората имали нужда от пари и сумите които следвало да полручат за тях били „предостатъчни“,тя била принуядена да се съгласи с общото мнение,че сделката следва да се осъществи,въпреки условията на пълномощника на купувача.Свидетелката Н.И. не е знаела за договорките между М. и И. .След като М. получил по сметката си парите от „Ч.И.“,превел по сметката на И. договорената с нея сума от 80 000 лева.

-по ****том ****. на Нотариус Й. П. при КРС закупил земеделска земя от 107.894 дка на стойност 4** 513 лева,при пазарна цена към момента 215 800 лева и разлика в цената от 206 713 лева.Според свидетелските показания на К. Н.К./с.з. 21.02.2014г.,23.05.2014г./Й.Н.Т.,Р.Г.П.,В.Д.К./с.з.09.01.2014г. земята е собственост на различни лица-33 лица,които пр едварително постигнали съгласие,че ще получат по 3 000 лева на декар от преведената по открита сметка в «Пощенска банка» гр.Каварна сума от Ч.И.а останалата част на ръка ще се преведе на И.,като комисионна.Това се потвърждава и от заключението на вещото лице по назначената съдебно-икономическа експертиза-съгласно банково бордеро  124954 от 04.04.2007г. Ч.И.Б.» ЕООД е превела по смитка на Й.Т.Т. сумата от 166 720 евро за всичмки собственици-продавачи по сделката .След това Т. е направила преводи на полагаемата част от собствениците,на които била пълномощник по сделката.По тази сделка прави впечатление от показанията на св.Т.,че предварително капаро не е получавано от нея или от П. или К..По предварителния договор от 05.03.2007г. обаче е отразено,че купувача при сключването му е платил 5 000 евро капхаро.По отношение на това подсъдимият не дава обяснение.Освен това според този договор  цялата стойност на сделката е била 215 788 евро,а впоследствие на Т. са преведени 166 720 евро.Никой от продавачите и техните пълномощници не е знаел,че сумата която те ще получат,ще е по-малка от тази,която ще е отбелязана в НА и реално Ч.И. ще преведе.Видно е,че с оглед на факта ,че св.К. бил пълномощник на един от собствениците –св.Н.Д.Н.,Т. с банково бордеро 144273 от 04.04.2007г. е превела сумата от 18660 лева,по сметка на К.овОт своя страна собственика в обясненията си от 25.02.2011г.,прочетени в с.з. на 09.01.2014г. сочи,чеи К. предварително му дал сумата от 7 500 лева,стойността на неговия дял от сделката.Видно е,че разликата от 11 160 лева са останали за св.К.К.,който е работил с подсъдимия Й.Г.И. по инкриминираните сделки,не без съгласието и знанието на И..В показяанията си свидетелките сочат,че са договаряли цената със св.К.К.-3000 лева.Той от своя страна договарял с купувачите.Те не са знаели за това,че в нотариалния акт ще пише по-голяма стойност,те ще си получат договорената,а «горницата» ще се върне на И..

-по ****. от 18.04.2007г. пред Нотариус Й. П. при КРС,закупил земеделска земя от 16 дка в местността «Каварнайолу» в землището на с.Т.общ.Ш.с кадастрален № *** на стойност 62 656 лева,при пазарна цена към момента 24 000 лева и разлика в цената от 38 656 лева.Според свидетелските показания  от 09.01.2014г. на пълномощника В.М.,земята е собственост на Е.Д.А.,като собственичката и подсъдимия не били договаряли предварително,а това било уредено чрез М.,който постигнал съгласие,че А. ще получи по 1500 лева на декар.Това се потвърждава и от заключението на вещото лице по назначената съдебно-икономическа експертиза-с банково бордеро 580118 от 18.04.2007г. Ч.И.Б.ЕООД е превела по сметка на В.И.М. сумата по сделката от 32 000 евро.Собственичката е получила 24 000 лева,превод от М./по сметка на К.К.Р.майка на Е.А./.Останалата сума теглил в брой от каса на пет пъти,като общата сума е в размер на 38 007.06лв./най-голямата сума е в размер на 27 507,06лв./

-по ****,том II,рег****.,на Нотариус Й. П. при КРС,закупил земеделска земя от 69.998дка,представляваща парцел № 2 от масив № 13,имот № *** по плана на с.Камен брьяг,общ.Каварна на стойност 205 590 лева,при пазарна цена към момента 140 000 лева и разлика в цената от 65 590 лева.Земята е собственост на Н.Г.Г. и С. Г. Т./с.з. 09.01.2014г.,като споредидетелските показания собственика и подсъдимият предварително били постигнали съгласдие,чрез посредничеството и на св.Л.П. и Д.С.,че ще получи по 2000 лева на декар.Според заключението на вещото лице,съгласно представените банкови документи става ясно,че от „Ч.И.Б.“ ЕООД“ няма превод на суми към продавачите,а сумата по сделката от *** 000 евро е била преведена от сметка на подсъдимия И. по сметка на Н.Г..Това се потвърждава и от заключението на вещото лице по съдебно-икономическата експертиза от което е видно,че след получаване на сумамата по сделката Н.Г.,съгласно банково бордеро 182063 от 26.02.2007г.-*** 000 евро,последният превел сумата от 35 000 евро на сметка на св.Л.П.,от която част-18 000 евро получил подсъдимият И..В тази насока са показанията на св.Л.П. дадени в съдебно заседание на 11.04.2014г.:“…Н. ми беше възложил с договор за възлагане да разпределя парите по хонорарите.Едната комисионна беше към Й.И.,защото явно си има основание…Напълно е възможно сумата,която ми е превел Н.Г. да е 35 000 евро….Парите към Й.И. съм ги превел по банков път-комисионната,която му се полагаше по предварителния договор..Те просто влязоха едни пари при мен от Н. и по договора за възлагане всеки си получи парите по банков път на следващия ден“.

-по ****. том ***. на Нотариус Й. П. при КРС,закупил земеделска земя от 11.581 дка,съставляваща поземлен имот № *** по плана на с.Б, общ.К. на стойност 793 646 лева,при пазарна цена към момента 23 200 лева и разлика в цената от 770 446 лева.

Земята е собственост на М.Р.В. и П. Т.П..Според свидетелските показания собственика и подсъдимият предварително постигнали съгласие,че собствениците ще получат по 35 евро на кв.м.,каято от преведената по открита сметка в „Пощенска банка“ гр.Каварна сума от „Ч.И.“,договорената комисиона от 5% от цялата стойност,следвало да се предадат на подсъдимия Й.Г.И.,както и станало.В тази насока са показанията на св.-Р.Г./09.01.2014г. и 23.05.2014г.-очна ставка със свидетеля К.К./П.П.,М.В./с.з. 09.01.2014г./ които са безпротиворечиви и еднопосочни с дадените от тях на досъдебното производство.

-по **** том рег*** на Нотариус Й. П. при КРС,закупил земеделска земя от 11.581 дка,съставляваща поземлен имот № *** по плана на с.Б, общ.К. на стойност 793 646 лева,при пазарна цена към момента 23 200 лева и разлика в цената от 770 446 лева.

Земята е собственост на С.Я.а С. и В.П.-М..Според свидетелските показания собственика и подсъдимият предварително постигнали съгласие,че собствениците ще получат по 35 евро на кв.м.,каято от преведената по открита сметка в „Пощенска банка“ гр.Каварна сума от „Ч.И.“,договорената комисиона от 5% от цялата стойност,следвало да се предадат на подсъдимия Й.Г.И.,както и станало.В тази насока са показанията на св.-Р.Г./09.01.2014г. и 23.05.2014г.-очна ставка със свидетеля К.К./П.П.,М.В./с.з. 09.01.2014г./ които са безпротиворечиви и еднопосочни с дадените от тях на досъдебното производство.Това се потвърждава и от заключениетовещото лице-по назначената съдебно-икономическа експертиза от която е видно,че по двете сделки,след като „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД превело сумите съгласно банковибордера 85544 от 28.06.2007г. по сметка на П. Т.П.-395 335 евро и бордеро 85544 от 08.06.2007г. по сметка на С.Я.а С.-395 335 евро,собствениците са преувели сумата на св.Р.Г.,който с банково бордеро 120233 от 28.06.2007г. изтеглил в брой 115 795 евро,които предал в банка в гр.Варна на подсъдимият И. и св.К.К..

Показанията на горепосочените свнидетели дадени  в хода на съдебната фаза на  наказателното производство свидетели,съдът възприе и им дава вяра,като прецени,че същите са единни и логични,кореспондират с останалите събрани по делото доказателствени материали и са относими към предмета на доказване в производството.Между свидетелските показания не са открити противоречия,които да изключват достоверността им в тяхната цялост.Всички показания депозирани в настоящия процес са единни и напълно правдоподобни относно основните факти по делото във връзка с извършването на инкриминираното деяние от Й.Г.И..

Подкрепящи обясненията на подсъдимия Й.Г.И. са само показанията на свидетеля К.Н.К..Показанията на горепосоченият свидетел не намират опора в други доказателства по делото,освен в обясненията на подсъдимия Й.Г.И.,изолирани от доказателствената съвкупност и обслужващи защитната теза на подс.И.,че всеки един от продавачите е получил сумата,отразена в обвинителния акт и извършените след това разпоредителни сделки,според подсъдимия не можели да бъдат предмет на обвинението,тъй като преведената по сделката сума,ставала собственост на свидетелите-продавачи и те можели да се разпореждат с нея както си преценят.С оглед на гореизложеното настоящия съдебен състав намира,че не следва да кредитира показанията на св.К.К.,тъй като същите обслужват определени интереси без да държат сметка за обективната истина по делото.

            По отношение на реализираните сделки за покупка на недвижими имоти:

            Закупени са недвижими имоти в землището на гр.Шабла,като сделките са обективирани в ******************************на Нотариус Й. П..

Видно от приложените нотариални актове платената продажна цена за тези имоти е била по 2000евро/декар,равняващи се на 3 916 лева/дка.Съгласно заключението на вещото лице М.Х.,депозирано в досъдебното производство/т.3 л.1-11/ и прието в съдебно заседание на 09.01.2014г.,което заключение не е оспорено от защитата,пазарната стойност на тези имоти към момента на сключване на сделките е била 2000лева/дка,следователно е реализирана разлика в ущърб на „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД в размер на 1 916 лева/дка.

            От горното следва,че за тези имоти имаме доказана вреда в размер на 309 680 лева,представляваща разлика между платените от „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД 633 040 лева и определената от вещото лице пазарна цена в размер общо на 323 360 лева.

            Закупени са и недвижими имоти в землището на с.Б.,които сделки са обективирани в ********** на Нотариус Й. П.; НА **********. на Нотариус Й. П. и **********. на Нотариус Й. П..

Видно от приложените нотариални актове платената продажна цена за имота по ****. е била по 2000 евро/декар,равняващи се на 3 916 лева/дка.Съгласно заключението на вещото лице М.Х.,депозирано в досъдебното производство/т.3 л.1-11/ и прието в съдебно заседание на 09.01.2014г.,което заключение не е оспорено от защитата,пазарната стойност на тези имоти към момента на сключване на сделките е била 2000лева/дка.Следователно е реализирана разлика в ущърб на „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД в размер на 1 916 лева/дка или общо за целия имот по този нотариален акт вредата е в размер на 45 425 лева.

Платената продажна цена за имоти №*** и *** по КККР на с.Б.,видно от цитираните по-горе НА № № ***. и ***. е в размер на 405 335 евро за всеки един от имотите,равняващи се на 793 646 лева.

Съгласно заключението на вещото лице М.Х. пазарната стойност на тези имоти към момента на сключване на сделките е била 2000 лева/дка или общо за всеки един имот 23 200 лева.

Следва изрично да се подчертае,че тази цена е определена от всички приети по делото СТЕ,всички неоспорени от защитата,като последната такава,приета в с.з. на 11.03.2016г.,дава дори по-ниска пазарна стойност от 1460 лева/дка.От изложеното до тук се установява,че „Ч.И.Б.“ ЕООД е ощетен със сумата от 1 540 892 лева.

Реализирани са сделки с недвижими имоти и в землището на с.Ваклино,като сделките са обективирани в **** на Нотариус Й. П.; НА **** на Нотариус Й. П..

Видно от приложените нотариални аяктове платената продажна цена за тези имоти е била 2 500 евро/декар,равняващи се на 4 895 лева/дка.

Съгласно становището на експерта М.Х.,пазарната стойност на тези имоти към момента на сключване на сделките е била 1900 лева/дка,следователно е реализирана разлика в ущърб на „Ч.И.Б.“ ЕООД в размер на 2 995 лева/дка или общо за двата имота по тези нотариални актове 91 335,52 лева.

Закупени са недвижими имоти ив землището на с.Тюленово,като сделките са обективирани в ****. на Нотариус Й. П.;НА **** на Нотариус Й. П..

Видно от приложените нотариални актове  платената продажна цена за тези имоти е била 2 000 евро/дка,равняващи се на 3 916 лева/дка.

Съгласно заключението на вещото лице М. Х. пазарната стойност на тези ивмоти към момента на сключване на сделките е била 1500 лева/дка,следователно понесената от  „Ч.И.Б.“ ЕООД вреда е в размер на 2 416 лева/дка или общоза двата имота по тези нотарияални актове 135 296 лева.

Осъществена е сделка с недвижим имот в землището на с.Камен бряг,като сделката е обективирана в *** на Нотариус Й. П..

Съгласно приложения нотариален акт пратената продажна цена е била 1500 евро/дка,равняващи се на 2 937 лева/дка.

Видно от заключението на вещото лице М.Х.,пазарната стойност на този имот към момента на сключване на сделката е била 2 000 лева/дка,следователно е реализирана разлика в ущърб на  „Ч.И.Б.“ ЕООД в размер на 937 лева/дка или общо за целия имот по този нотариален акт е 65 590 лева.

Заключението на назначените и изготвени по делото СТЕ от вещото лице М.Х./том 3 л.1-11 от ДП № 2/2011г. по описа на ОСО при ОП Добрич/,техническа експертиза  изготвена от вещото лице М.Н. /том 12 л.4-5 от ДП № 2/2011г. по описа на ОСО при ОП Добрич/,съдебно-икономическа експертиза изготвена от вещото лице инж.И. Г.В./т.3 л.37-74 от ДП № 2/2011г. по описа на ОСО при ОП Добрич/,допълнителна съдебно-икономическа експертиза изготвена от вещото лице инж.И. Г.В./т.3 л.75-99 от ДП № 2/2011г. по описа на ОСО при ОП Добрич/,назначената по НОХД № 258/2013г. по описа на Каварненски Районен съд тройна съдебно-технтическа експертиза изготвена от вещите лица С.Ц.,Я.Д. и К.Г. приета в с.з. на 11.03.2016г. Съдът възприе изцяло,като счете,че същите са обективни,компетентни,всестранни,пълни и относими към предмета на доказване в производството в съответните фази на процеса на базата на представените от компетентните органи материали.Освен това цитираните по-горе заключения не са оспорени от страните в процеса.Мотивите на настоящия съдебен състав за това,са следните:

            СТЕ изготвена от вещото лице М.Х. се отнася до определени пазарни цени на недвижимите имоти по НА към момента на сключването на сделките за Каварна и Шабла и съответно разликите между пазарните цени и тези вписани в НА,както и разликите между сумите,получени от свидетелите-продавачи реално за тях/без сумата която са предали на подсъдимият като комисионна/ съотнесени към сумите вписани в НА.

            СИЕ изготвена от вещото лице инж.И.В..На базата на свидетелските показания по делото,НА,договори,счетоводни документи вещото лице е установило какви парични средства са били преведени от „Ч.И.Б.“ ЕООД към продавачите,от продавачите по НА към други ФЛ и ЮЛ.

            Допълнителната СИЕ изготвена от вещото лице инж.И.В.,с допълнение за всички продавачи,също на базата на свидетелските показания по делото,НА,договори,счетоводни документи вещото лице е установило какви парични средства са били преведени от „Ч.И.Б.“ ЕООД към продавачите,от продавачите по НА към други ФЛ и ЮЛ.

Назначената по НОХД № 258/2013г. по описа на Каварненски Районен съд тройна съдебно-техническа експертиза изготвена от вещите лица С.Ц.,Я.Д. и К.Г. приета в с.з. на 11.03.2016г. реално потвърждава заключението дадено още в първоначалната експертиза по ДП на вещото лице М.Х..

            Обект на техническата експертиза  изготвена от вещото лице М.Н. /том 12 л.4-5 от ДП № 2/2011г. по описа на ОСО при ОП Добрич/е имейл кореспонденцията съдържаща се в персонален преносим компютър,предоставен за целите на разследването от М.У..Задачата пна вещото лице е била да бъде свалена кореспонденцията,която се е водила между двама потребителии това което се е съдържало като кореспонденция между тези потребители е свалено и записано на дисковете и приложено като копия.

Приетите като писмени доказателства-писмо от Община Каварна изх.№ РД-01-1639/05.04.2016г.,Заповед на Кмета на Община Каварна № 1884/23.11.2005г. за одобряване на Подробен устройствен план,Решение № 10/15.12.2005г. на Областна дирекция „Земеделие и гори“ гр.Добрич за промяна на предназначението на имоти №№ *** от земеделска земя в имоти,отредени за изграждане на ветрогенераторен парк,Разрешение за строеж № 165/26.07.2006г. от Гл.архитект на Община Каварна за обект „Ветрогенератолен парк“,с което е разрешено изграждането на ветрогенераторен парк в имоти №№ *** в землището на с.Б. съдът кредитира изцяло,като прие,че са единни,непротиворечиви,взаимно допълващи се и кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

По отношение на изготвената от вещото лице Д.М. СТЕ по НОХД № 258/2013г. по описа на КРС,настоящият съдебен състав счита,че същата не следва да бъде кредитирана при обсъждане на доказателствата по делото прредвид неотносимостта и към конкретния казус,тъй като при определяне пазарната стойност на процесните имоти,вещото лице не е отчело факта,че в района на разстояния до 500 метра има терени с трайно предназначение за производство на електроенергия,като за някои е издадено строителни разрешение,описано в приложението към заключението на изготвената СТЕ.

По отношение на СТЕ изготвена от вещите лица  М.И.Х.,Ж.Н.Б. и Д.Г.М.,изслушани в съдебно заседание на 06.02.2015г.  настоящия съдебен състав се солидаризира с особеното мнение на вещото лице по т.3 от експертизата.Вещото лице М.Х. застъпва тезата,че в своята първоначална експертиза тя е представила заключение в което е оценила процесните имоти по 2 000 лева на декар.В съдебно заседание проведено на 06.02.2015г. заявява,че поддържа тази цена,предвид на това,че процесните имоти се намират в непосредствена близост с отредените терени за ветрогенератори.Към момента на извършване на сделката юни месец 2007г. тези терени са били със статут за ветрогенератори.За същите има издадени строителни разрешения през 2006г.,а промяната на предназначението на тези терени е станала 2005г. с Решение № 10.Вещото лице М.Х. не твърди,че в района в който се намират процесните имоти не са извършвани сделкси,които са на стойност 35 евро на кв.м..Вещото лице не отрича,че има доста сделки,но тези имоти не са обременени,не са с такъв статут,с какъвто са процесните имоти.Безспорно е,че към инкриминирания период от време са били налице стабилни административни актове по отношение на имоти в близост до процесните,които са били отредени за строителство на ветрогенератори.

Що се отнася до факта отразен в тройната СТЕ изготвена от вещите лица  М.И.Х.,Ж.Н.Б. и Д.Г.М.,че за съседен на процесните имоти *** и *** е бил допуснат ПУП за жилищно строителство,както и друг имот-преотреждане за ветрогенератори,следва да се има предвид,че по отношение на ПУП,реално процедурата не е била финализирана-не е била завършена административна процедура,което се потвърждава  и от вещите лица-т.е. нямаме реална промяна на предназначението на земята,както и че това автоматично не следва,че е било възможно да се направи и за процесните имоти.

По отношение на административния статут на обследваната територия-ПИ №*** и *** по ККР на с.Б.,придобити от „Ч.И.Б.“ ЕООД по силата на н.а.№ ***. и нот.акт № ***.,чиято цена единствено е оспорена в процеса от защитата на подсъдимия.

Видно от постъпилото с вх.№ 1096/06.04.2016г. по делото писмо от Община Каварна изх.№ РД-01-1639/05.04.2016г. за цитираните по-горе имоти *** и *** е съществувало непреодолимо правно препятствие за промяната на статута им от земеделска земя седма категория в такава за строителство за жилищни и курортни нужди.За горното свидетелствуват Заповед на Кмета на Община Каварна № 1884/23.11.2005г. за одобряване на Подробен устройствен план-план за застрояване с отреждане за изграждане на ветрогенератори на имоти № ***съседен на процесния имот № ***,за отреждане на имот № ***,отстоящ на 92 метра от процесните имоти №№ *** и ***,за отреждане на имот № ***,отстоящ на 489м. от процесния имот № *** и на 496м. от процесния имот № ***Решение № 10/15.12.2005г. на Областна дирекция „Земеделие и гори“ гр.Добрич за промяна на предназначението на имоти №№ *** от земеделска земя в имоти,отредени за изграждане на ветрогенераторен парк,Разрешение за строеж № 165/26.07.2006г. от Гл.архитект на Община Каварна за обект „Ветрогенераторен парк“,с което е разрешено изграждането на ветрогенераторен парк в имоти №№ *** в землището на с.Б..

Видно от съдържанието на горепосочените документи,налице са влезли в сила административни актове,с чието правно предписание купувачът е бил длъжен да се съобрази,което еднозначно води до категоричния извод за правна невъзможност на купувача да промени предназначението на процесните ПИ №*** и ***.

За горния извод свидетелствува и неоспореното заключение на тройната СТЕ,приета в с.з. проведено на 11.03.2016г. от което става ясно,че за ПИ № *** е било недопустимо иницииране на промяна на предназначение,защото граничи с имот № ***а той вече е бил със сменено и отреждане по силата на влязла в сила Заповед за одобряване на подробния устройствен план.За ПИ № *** горната недопустимост се следва от факта,че отстои на по-малко от 500 метра от ПИ №№ ***,*** и ***видно от схема,приложена от вещите лица по тройната СТЕ,приета в с.з. на **.05.2015,т.е. имот № *** попада в зависимост от ПИ №№ ***,*** и *** и е подчинен на техния вече променен статут и отреждането им за изграждане на ветрогенератори.

От показанията на св.М.У. се установява,че се е срещал със св.В.А.  два пъти,като първата среща е била през м.май 2007г. и целта е била да сключат договор за извършване на услуга-фирмата на А. да се ангажира с процедурата по промяна на статута на земята,изработване на ПУП..В показанията си св.У. твърди,че подсъдимият му е представил преди 18.05.2007г./сделката за имотите в с.Б. е на 28.06.2007г.,а предварителния договор е от 18.05.2007г./ ПУ на съседен имот-че може да се строи до 10 метра височина-имот 029***,за да го убеди „Ч.И.Б.“ ЕООД да закупи  двата имота в с.Б.,като атрактивни и с възможности за реализиране на инвестиционните намерения на фирмата-към момента на сключване на сделката от закона с оглед отстоянието на имота от ветрогенератори-500 метра,поради което е можело имотите да се ползват за комплексно строителство.В  тази насока са показанията на св.Д.К. от сз. Проведено на 21.02.2014г.,който сочи,че до края на 2007г. е имало възможност да се смени предназначението на земята,но само за комплексно обслужване-за хотели,басейни,магазини,дискотеки с ограничение на етажността-до 3+1.През пролетта на 2008г. се е провела втората срещу между М.У. и св.В.А.,но последния се е отказал от този договор,защото имало изменение в Закона за устройство на черноморското крайбрежие от месец януари 2008г. и забрана за възможност за промяна на статута на земя,попадаща в тази зона/каквато била на двата парцела в с.Б..

Според подсъдимия,той не бил ангажиран  и задължен с промяната на статута,нито да прави проверка за такава възможност.В тази насока настоящия съдебен състав изразява становище,че по силата на пълномощното и дадените му права Й. Г.И. е имал и задължението да проучва всеки един имот,който „Ч.И.Б.“ ЕООД е следвало да закупи с оглед последващите намерения на дружеството.

От показанията на разпитаните по делегация от Градския съд в Прага,Република Ч. свидетели П. П. и Отто К. се установява,че същите са посетили  през месец май 2007г. като служители на чешкото дружество М. АД Д. развитие България и по конкретно градовете София,Варна,Каварна и с.Б..Целта на посещението е била оглед на земя в с.Б.,която оценили като придобивка за развитие на строителството на резиденция.По време на оглед на земята свидетелите П. и К. забелязали приблизително на разстояние 3 км. няколко  вятърни турбини за производство на ел.енергия и поради това попитали Д.К.,дали там ще се строят още вятърни турбини,тъй като това няма да е добре за техните инвестиционни намерения,но той ги убедил,че други турбини няма да се строят.За това впоследствие ги убедил и Й.Г.И..Видно от показанията на свидетелите П. и К.,Й.Г.И. им показал подробен устройствен план на съседни имоти в населеното място Българево,където вече бил променен статута на земята на строителен,определен за жилищно строителство с издадени задължителни коефициенти за строителство,които отговаряли на тяхната цел.След това в ресторанта Д.К. потвърдил пред тях,че промяната на земята е в неговите правомощия като служител в строителната администрация и им гарантирал,че тези две места земеделска земя до 6 месеца от подаването на молбата ще бъдат променени на строителни месдта и,че там ще бъде възможно да се построи замисления проект.В края на краищата проекта не бил реализиран,тъй като акционерите в М. АД решили да не продължават развиването на чуждестранната активност за строителство.Свидетелите К.,П. и К. са посетили България,реално след сключване на 18.05.2007г. на предварителните договори  за двата имота в с.Б.-ПИ №*** и ***.

В тази връзка следва да се има предвид,че от самото начало подсъдимия Й.Г.И.,както и той в обясненията си сочи е знаел за инвестиционните намерения на М.У.,с оглед на което и стойността на имотите е била толкова висока.Освен това в показанията си св.П.П.  и св.Р.Г. дадени в с.з. на 09.01.2014г. потвърждават,че подс.И. при сключване на предварителните договори е знаел за наличието на модалитети за съседните имоти,отреждане за ветрогенератори,поради което и явно не е имало възможност за допускане промяната на статута на инкринираните имоти в с.Б.,въпреки атрактивността на местонахождението им.

По отношение становището на защитата във връзка със Закона за устройство на черноморското крайбрежие/ЗУЧК/:

Твърди се,че промяната на предназначението на процесните ПИ с №№ *** и *** в землището на с.Бългапрево е станало невъзможно едва в резултат на влезлия в сила ЗУЧК,като се извежда аргумент от предписанията на ПИ№ *** в землището на с.Б..

Според настоящия съдебен състав съжденията на защитата за зависимост от Закона за устройство на черноморското крайбрежие/вл. С сила от 01.01.2008г./ са в противоречие с правилата на действащия и към датата на инкриминирания период и сега чл.125 ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.59 ал.1 от Наредба № 8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове във връзка с чл.141 ал.1 от Наредба № 14/15.06.2005г. за техническите правила и нормативи за проектиране,изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство,преобразуване,пренос и разпределеуние на електрическа енергия към релевантния за обследването период.

За съседните и отстоящите  на по-малко от 500 метра имоти на процесните ПИ с №№ *** и *** са действали предписанията на влезли в законна сила административни актове-Заповед на Кмета на Община Каварна № 1884/23.11.2005г. за одобряване на Подробен устройствен план-план за застрояване с отреждане за изграждане на ветрогенератори на имоти № ***съседен на процесния имот № ***,за отреждане на имот № ***,отстоящ на 92 метра от процесните имоти №№ *** и ***,за отреждане на имот № ***,отстоящ на 489м. от процесния имот № *** и на 496м. от процесния имот № ***Решение № 10/15.12.2005г. на Областна дирекция „Земеделие и гори“ гр.Добрич за промяна на предназначението на имоти №№ *** от земеделска земя в имоти,отредени за изграждане на ветрогенераторен парк,Разрешение за строеж № 165/26.07.2006г. от Гл.архитект на Община Каварна за обект „Ветрогенераторен парк“,с което е разрешено изграждането на ветрогенераторен парк в имоти №№ *** в землището на с.Б..

Тези стабилни по своя характер административни актове,по причина цитираните правни норми,са създали завареното при покупката на парцелите състояние на подчиненост на процесните имоти спрямо заобикалящата ги територия.

Следователно не ЗУЧК представлява правно препятствие за промяна в статута на тези парцели,а влезлите в сила много преди това административни актове,за чието наличие подсъдимият  е бил известен,видно от схемата,която е приложена още при подписване на предварителния договор за ПИ № ***,а и отделно от това,при описването на границите на този имот в предварителния договор,подписан от подсъдимия като пълномощник на „Ч.И.Б.“ ЕООД.Видно от съдържанието на предварителния договор за имот № *** е записано,че същия е отреден за ветрогенератори,т.е. още при подписване на предварителния договор за покупката на имот № *** подсъдимият Й.Г.И. е бил наясно със съществуващия модалитет-предстоящото в непосредствена близост изграждане на ветроенергиен парк.Това е видно от показанията на св.П.П.,дадени в с.з. на 09.01.2014г.

По отношение на имот ПИ № ***,този имот не би могъл да служи като основание за промяна на предназначението на ПИ № ***дори и да е била завършена процедурата по смяната на предназначението му и издадено разрешение за строеж,по аргумент отново свързаността на ПИ № *** с ПИ № *** и цялостната им подчиненост спрямо заобикалящата ги територия.

Преценявайки горепосочените писмени/ Заповед на Кмета на Община Каварна № 1884/23.11.2005г. за одобряване на Подробен устройствен план-план за застрояване с отреждане за изграждане на ветрогенератори на имоти № ***съседен на процесния имот № ***,за отреждане на имот № ***,отстоящ на 92 метра от процесните имоти №№ *** и ***,за отреждане на имот № ***,отстоящ на 489м. от процесния имот № *** и на 496м. от процесния имот № ***Решение № 10/15.12.2005г. на Областна дирекция „Земеделие и гори“ гр.Добрич за промяна на предназначението на имоти №№ *** от земеделска земя в имоти,отредени за изграждане на ветрогенераторен парк,Разрешение за строеж № 165/26.07.2006г. от Гл.архитект на Община Каварна за обект „Ветрогенераторен парк“,с което е разрешено изграждането на ветрогенераторен парк в имоти №№ *** в землището на с.Б. и гласни доказателства, както и заключението на назначените и изготвени по делото СТЕ от вещото лице М.Х./том 3 л.1-11 от ДП № 2/2011г. по описа на ОСО при ОП Добрич/,техническа експертиза  изготвена от вещото лице М.Н. /том 12 л.4-5 от ДП № 2/2011г. по описа на ОСО при ОП Добрич/,съдебно-икономическа експертиза изготвена от вещото лице инж.И. Г.В./т.3 л.37-74 от ДП № 2/2011г. по описа на ОСО при ОП Добрич/,допълнителна съдебно-икономическа експертиза изготвена от вещото лице инж.И. Г.В./т.3 л.75-99 от ДП № 2/2011г. по описа на ОСО при ОП Добрич/,назначената по НОХД № 258/2013г. по описа на Каварненски Районен съд тройна съдебно-технтическа експертиза изготвена от вещите лица С.Ц.,Я.Д. и К.Г. приета в с.з. на 11.03.2016г. Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на дееца.

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

По изложените по-горе съображения,съдът призна подсъдимия Й.Г.И. за виновен по повдигнатото му обвинение по чл.217 ал.4 във връзка с ал.2 вр. с чл.26 ал.1 от НК,като му наложи наказание „Лишаване от свобода“ в размер на една година,както и „глоба“ в размер на 100 лева.При определяне вида и размера на наказанието,съдът прецени всички обстоятелства обуславящи степента на отговорността на подсъдимия.Престъплението е извършено при наличието на смекчаващи вината му обстоятелства-добри характеристични данни,чисто съдебноминало и до известна степен съдействие за разкриване на обективната истина с дадените от него обяснения.

По отношение на подсъдимият Й.Г.И. са налице предпоставките за прилагане института на „условното осъждане” 1/наложеното наказание е под три години лишаване от свобода 2/към момента на извършване на деянието подсъдимият Й.Г.И. не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда и 3/Съдът намира,че за действителното поправяне и превъзпитание на подсъдимият не е необходимо да изтърпи ефективно наложеното му наказание.Съдът намира,че самият факт на обвинението и наказателния процес,на осъждането и налагането на определено наказание са от естество да окажат върху подсъдимият Й.Г.И. и върху останалите граждани достатъчно интензивно репресивно наказателно-поправително въздействие.При това „условното осъждане” притежава и специфичен предупредителен момент,в смисъл,че запазва възможността за привеждане в изпълнение на наказанието,в случай,че подсъдимият  в изпитателния срок извърши друго престъпление-нещо което ще окаже безспорно върху подсъдимият Й.Г.И. съществено положително мотивационно въздействие.

 

ПО ГРАЖДАНСКИЯ ИСК

 

Съдът счете,че предявеният  от „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД със седалище и арес на управление гр.В. *** 3,представлявано от М.У. срещу подсъдимия Й.Г.И. с постоянен адрес *** ЕГН ********** граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 2 188 141,00/два милиона сто осемдесет и осем хиляди и сто и четиридесет и един/лева,представляващ претендирано обезщетение за причинени имуществени вреди,претърпени в резултат на инкриминираното деяние,ведно със законната лихва от момента на извършване на деянието-01.07.2007г.,до окончателното изплащане на сумата и направените във връзка с предявения граждански иск съдебни разноски е доказан по основание и размер.По делото по безспорен начин се установиха предпоставките на цитираната разпоредба за ангажиране отговорността на подсъдимия-противоправно поведение на автора на деянието,причинени вреди и причинна връзка между тях,както и вината под формата на пряк умисъл.

Налице е осъществен състав на чл.217 ал.4 вр. с ал.2 от НК от подсъдимия Й.Г.И.-с предоставеното му от св.У. пълномощно подсъдимият е имал право да договаря цена по сключените инкриминирани сделки и с оглед на товаи показанията на свидетелите-продачи е видно,че той е договорил цена за закупуване на земеделска земя,която не е в интерес на пострадалият-пълномощника.

            Съгласно съдебната практика Р № 194/2009г. на ВКС III н.о. съставомерността на деянието по основния текст по чл.217 ал.2 от НК изисква да е установено,че дееца съзнателно действа във вреда на упълномощителя,независимо от начина за това-в случая представлявайки дружеството пред нотариус по 14 сделки,подсъдимият е задължил дружеството да плати сумата по сделката отразена в нотариалните актове.Разликата в сумите които дружеството превело по сметка на всеки един от продавачите и тази която те реално получили за себе си и които са реални за периода и района е била получена от подсъдимият и други лица като комисионна.Настоящия съдебен състав не споделя твърденията на подсъдимия,че не е осъществен престъпния състав по който е повдигнато обвинение,тъй като И. не е излязъл извън правомощията  дадени му с пълномощното.Освен това според И.,всеки един от продавачите е получил сумата,отразена в обвинителния акт.Извършените след това разпоредителни сделки,според подсъдимия не можели да бъдат предмет на обвинението,тъй като преведената по сделката сума,ставала собственост на свидетелите-продавачи и те можели да се разпореждат с нея както си преценят.Настоящия съдебен състав намира тази защитна теза на подсъдимия за неправилна и неприемлива по следните съображения: С оглед събраните доказателства по делото,действително договорената цена на имотите по 12 от сделките е в параметрите,които били уточнени между У. и И.,но същевременно безспорно са налице доказателства,че сделките е можело да бъдат финализирани на по-ниски суми,които продавачите реално получили и които се явяват и реални пазарни такива за инкриминирания период от време.Освен това всички свидетели са категорични в показанията си,че още преди изповядване на сделките и получаване на сумите по банков път от фирмата купувач,те са знаели каква точно сума ще получи всеки и каква следва да предадат на подсъдимият на ръка.При сделките посредством пълномощници,някои от продавачите се установява,че и не са знаели,че на подсъдимия ще се даде сума,равна на тази която и те ще получат.Те са се били съгласили и ги удовлетворявало,че ще получат цена,която била максимална за този период от време за земеделска земя.

            Действайки по този начин и разпореждайки се в своя полза и в полза на св.К.-К.,подсъдимия е извършил злоупотреба с доверие,ощетявайки юридическото лице чрез придобиване на недвижими имоти на по-високи цени от реалната им стойност.

В тази насока по мнение на настоящия съдебен състав,подсъдимият Й.Г.И. не може да се  позовава на собственото си неправомерно поведение в търсене на оневиняващи го обстоятелства,изключващи признаци от обективната страна на престъплението злоупотреба с доверие,тъй като той е бил наясно,че договаря с продавачите комисионни,които са включени в сумата приведена от представляваното от него дружество.

По отношение на реализираните сделки за покупка на недвижими имоти:

            Закупени са недвижими имоти в землището на гр.Шабла,като сделките са обективирани ***** на Нотариус Й. П.;НА ********,дело *****. на Нотариус Й. П.;НА № *****дело № *****. на Нотариус Й. П.; НА ***** на Нотариус Й. П.;НА ***** на Нотариус Й. П.; НА *****. на Нотариус Й. П..

Видно от приложените нотариални актове платената продажна цена за тези имоти е била по 2000евро/декар,равняващи се на 3 916 лева/дка.Съгласно заключението на вещото лице М.Х.,депозирано в досъдебното производство/т.3 л.1-11/ и прието в съдебно заседание на 09.01.2014г.,което заключение не е оспорено от защитата,пазарната стойност на тези имоти към момента на сключване на сделките е била 2000лева/дка,следователно е реализирана разлика в ущърб на „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД в размер на 1 916 лева/дка.

            От горното следва,че за тези имоти имаме доказана вреда в размер на 309 680 лева,представляваща разлика между платените от „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД 633 040 лева и определената от вещото лице пазарна цена в размер общо на 323 360 лева.

            Закупени са и недвижими имоти в землището на с.Б.,които сделки са обективирани в ********** на Нотариус Й. П.; НА **********. на Нотариус Й. П. и **********. на Нотариус Й. П..

Видно от приложените нотариални актове платената продажна цена за имота по ****. е била по 2000 евро/декар,равняващи се на 3 916 лева/дка.Съгласно заключението на вещото лице М.Х.,депозирано в досъдебното производство/т.3 л.1-11/ и прието в съдебно заседание на 09.01.2014г.,което заключение не е оспорено от защитата,пазарната стойност на тези имоти към момента на сключване на сделките е била 2000лева/дка.Следователно е реализирана разлика в ущърб на „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД в размер на 1 916 лева/дка или общо за целия имот по този нотариален акт вредата е в размер на 45 425 лева.

Платената продажна цена за имоти №*** и *** по КККР на с.Б.,видно от цитираните по-горе НА № № ***. и ***. е в размер на 405 335 евро за всеки един от имотите,равняващи се на 793 646 лева.

Съгласно заключението на вещото лице М.Х. пазарната стойност на тези имоти към момента на сключване на сделките е била 2000 лева/дка или общо за всеки един имот 23 200 лева.

Следва изрично да се подчертае,че тази цена е определена от всички приети по делото СТЕ,всички неоспорени от защитата,като последната такава,приета в с.з. на 11.03.2016г.,дава дори по-ниска пазарна стойност от 1460 лева/дка.От изложеното до тук се установява,че „Ч.И.Б.“ ЕООД е ощетен със сумата от 1 540 892 лева.

Реализирани са сделки с недвижими имоти и в землището на с.Ваклино,като сделките са обективирани в **** на Нотариус Й. П.; НА **** на Нотариус Й. П..

Видно от приложените нотариални аяктове платената продажна цена за тези имоти е била 2 500 евро/декар,равняващи се на 4 895 лева/дка.

Съгласно становището на експерта М.Х.,пазарната стойност на тези имоти към момента на сключване на сделките е била 1900 лева/дка,следователно е реализирана разлика в ущърб на „Ч.И.Б.“ ЕООД в размер на 2 995 лева/дка или общо за двата имота по тези нотариални актове 91 335,52 лева.

Закупени са недвижими имоти ив землището на с.Тюленово,като сделките са обективирани в ****. на Нотариус Й. П.;НА **** на Нотариус Й. П..

Видно от приложените нотариални актове  платената продажна цена за тези имоти е била 2 000 евро/дка,равняващи се на 3 916 лева/дка.

Съгласно заключението на вещото лице М.Х. пазарната стойност на тези ивмоти към момента на сключване на сделките е била 1500 лева/дка,следователно понесената от  „Ч.И.Б.“ ЕООД вреда е в размер на 2 416 лева/дка или общоза двата имота по тези нотарияални актове 135 296 лева.

Осъществена е сделка с недвижим имот в землището на с.Камен бряг,като сделката е обективирана в *** на Нотариус Й. П..

Съгласно приложения нотариален акт пратената продажна цена е била 1500 евро/дка,равняващи се на 2 937 лева/дка.

Видно от заключението на вещото лице М.Х.,пазарната стойност на този имот към момента на сключване на сделката е била 2 000 лева/дка,следователно е реализирана разлика в ущърб на  „Ч.И.Б.“ ЕООД в размер на 937 лева/дка или общо за целрия имот по този нотариален акт е 65 590 лева.

Освен вредата, подробно изложена по-горе като генезис и калкулирана в заключението на назначените и изготвени по делото СТЕ от вещото лице М.Х./том 3 л.1-11 от ДП № 2/2011г. по описа на ОСО при ОП Добрич/,съдебно-икономическа експертиза изготвена от вещото лице инж.И. Г.В./т.3 л.37-74 от ДП № 2/2011г. по описа на ОСО при ОП Добрич/,допълнителна съдебно-икономическа експертиза изготвена от вещото лице инж.И. Г.В./т.3 л.75-99 от ДП № 2/2011г. по описа на ОСО при ОП Добрич/,назначената по НОХД № 258/2013г. по описа на Каварненски Районен съд тройна съдебно-техническа експертиза изготвена от вещите лица С.Ц.,Я.Д. и К.Г. приета в с.з. на 11.03.2016г.,следва да се отбележи и допълнителната загуба,акумулирана от „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.В. *** 3,представлявано от М.У.,представляваща размера на получените от подсъдимия Й.Г.И. комисионни.

Тук става въпрос не толкова,че И. се е обогатил с конкретна сума пари,а че е влязъл в предварително сговаряне с продавачите,така че определена част от платената по сделките цена  да бъде върната,което води до извода,че изначално оферираната на „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД цена е била надценена с размера на тази комисионна,което представлява пряка вреда за купувача,тъй като е направен разход по-голям от действително необходимия.Тази сума не е предмет на претенцията по гражданския иск,но представлява пряко доказателство за работата на подс.И.,в посока,че изначално е уговарял по-висока цена,очевидно в разрез с интересите на упълномощителя.

От горното еднозначно следва,че всички закупени по пълномощие парцели  са били в пъти надценени спрямо действуващите към този момент пазарни цени,като специално за ПИ №№ *** и *** надвзетите суми са около 40 пъти.

Това не може да бъде оправдано при реализиране на бъдещи инвестиционни намерения,защото подсъдимият е бил наясно по аргументите,изложени по-горе,че промяна на статута на територията и нейното предназначение е било правно невъзможно поне за срока на действие на цитираните административни актове.

Следователно,след като „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД е било подведено да закупи земеделска земя на цената на парцел за строителство с невъзможност да изпълни целяното инвестиционно намерение,то очевидно е,че платената разлика в цената над пазарната стойност на земеделските територии представлява пряка вреда,която по правилата на деликта следва да бъде репарирана от подсъдимия Й.Г.И..

Съдът определи обезщетение за имуществени вреди в размер на 2 188 141/два милиона сто осемдесет и осем хиляди сто четиридесет и един/лева,ведно със законната лихва върху сумата,начиная от  01.07.2007г. до окончателното и изплащане. Съдът намира,че с тази стойност ще се постигне реално обезщетяване във възможно най-пълен обем на претърпените вреди от престъпното деяние.За забавата си в процесния случай подсъдимия Й.Г.И. дължи обезщетение в размер на законната лихва от момента на увреждането-01.07.2007г.От този момент подсъдимия Й.Г.И. е в забава за обезвредата на ощетеното юридическо лице,поради което и от този момент дължи обезщетение в размер на законната лихва.Затова, върху гореописаната главница в размер на 2 188 141/два милиона сто осемдесет и осем хиляди сто четиридесет и един/лева следва да се присъди законната лихва,считано от момента на извършване на деянието,до окончателното и заплащане.

По отношение на направеното от защитата на подсъдимия възражение с правно основание чл.78 ал.5 от ГПК  за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на гражданския ищец „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД,представлявано от М.У. :

Искането за намаляване на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на гражданския ищец „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД,представлявано от М.У.,платено съгласно Договор за правна защита и съдействие от 25.09.2014г. с платежно нареждане за кредитен превод от 30.09.2014г.,съдът намира за неоснователно.В процесния казус с оглед на материалния интерес ,касателно предявения иск в общ размер на 12 000 лева и съгласно чл.7 ал.2 т.4 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения,нормативно установения минимум на дължимо възнаграждение се изчислява на сума в размер на 66 174,23лева.Платеното на процесуалния представител от страна на ищеца адвокатско възнаграждение съгласно Договор за правна защита и съдействие от 25.09.2014г. е в размер на 4000 лева,т.е  десетки пъти под нормативно установения минимум на дължимото възнаграждение в размер на 66 174,23лева.При тези фактически данни  искането на процесуалния представител на ответника за намаляване на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на гражданския ищец „Ч.И.Б.“ ЕООД“ ЕООД,представлявано от М.У. ищеца,платено съгласно Договор за правна помощ от 01.02.2015г.,се явява неоснователно.

С оглед на представените от страна на процесуалния представител на гражданския ищец доказателства за заплатени суми за превод от български на чешки език в размер на 180лв. и заплатена сума за превод от чешки на български език в размер на 497 лв.,подсъдимия Й.Г.И. е осъден да заплати освен заплатения от гражданския ищец адвокатски хонорар в размер на 4000/четири хиляди/лева и сумата от 667/шестстотин шестдесет и седем/лева.

Предвид изхода на делото и на основание чл.189 ал.3 от НПК,съдът осъди подсъдимият да заплати по сметка на Каварненски районен съд направените по делото разноски в размер на 3 379,41/три хиляди триста седемдесет и девет лева и четиридесет и една стотинки/лева.

Така мотивиран,Съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: