П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 04.10.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на четвърти октомври през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 268  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Н.П. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. С.В. от ****, редовно преупълномощен от адв. Й.Д. от **** и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. В.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

 И.Н.П.,  ЕГН: **********, роден на ***.***, българско гражданство, българин, със средно образование,  неженен, осъждан, работи като ****.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.П.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. В. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Й.Д.  - защитник на обвиняемия И.Н.П. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 93/2016г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 343б ал. 2 във вр. с ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. В. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   И.П.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 93/2016г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. В.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.П. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Н.П.  се признава за виновен в това, че на 06.06.2016г. в гр. Каварна по ул. ****  управлявал МПС – л.а. „****” с ДК№ ****  с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда – 0,59 промила, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязло в сила определение   35/25.08.2015г. по НОХД № 177/15г. на РС Каварна за деяние по чл. 343б ал. 1 от НК - престъпление по чл. 343б ал. 2 вр. с ал. 1  от НК.

Обвиняемият И.Н.П. се признава за виновен за повдигнатото му обвинение по чл. 343б ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК

Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на обвиняемия И.Н.П. следва да се определи съответно наказание с приложението на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК:

-  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 /три/ години

и

-   “ГЛОБА“ в размер на 100.00 /сто/ лв.;

На основание чл. 343г от НК да бъде постановено спрямо обвиняемия и наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8 /осем/ месеца по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК да се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 06.06.2016г.

Направените по досъдебното производство разноски в размер на 25.00 лв. за СХЕ да се заплатят от обвиняемия.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА                           .……………..                              

 

АДВОКАТ: С.В.                                   ………………

 

ОБВИНЯЕМ: И.Н.П.               ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 93/2016г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. С.В.  от ****, по силата на което

И.Н.П.  се признава за виновен в това, че на 06.06.2016г. в гр.Каварна по ул. ****  управлявал МПС – л.а. „****” с ДК№ ****  с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда – 0,59 промила, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязло в сила определение   35/25.08.2015г. по НОХД № 177/15г. на РС Каварна за деяние по чл. 343б ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б ал. 2 вр. с ал. 1  от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага следните наказания:

-  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 /три/ години

и

-   “ГЛОБА“ в размер на 100.00 /сто/ лв.;

На основание чл. 343г от НК постановява спрямо обвиняемия И.Н.П. и наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8 /осем/ месеца по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият И.Н.П. е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 06.06.2016г.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК обвиняемият  И.Н.П. следва да заплати в полза на Държавата по сметка на Каварненски районен съд направените разноски по водене на делото в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лв.

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 268/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 11.10 часа.

Протоколът е изготвен на 04.10.2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: