П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 06.10.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на шести  октомври през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 269  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.З.М.,  редовно призован, се явява лично и се представлява от адв.Г.Г. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ.Г.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Н.З.М.,  ЕГН:**********, роден на ***г***,  български гражданин, средно образование,  женен, неосъждан, З.П., живущ ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.М.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие

АДВ.Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева  прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на обвиняемия Н.З.М. споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №123/2016г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл.343б, ал.1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Г. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е  подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Н.М.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №123/2016г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Г.  - Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.М. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.З.М.   се признава за виновен в това, че на 07.07.2016г. в   гр. Каварна, по  ул. България  управлявал МПС – л.а. ***   с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,  а именно 3,67  промила, установено по надлежния ред,  с протокол за химическа експертиза №1096/12.07.2016г.  - престъпление по чл. 343б, ал.1  от НК.

Деянието е извършено умишлено.

Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на обвиняемия Н.З.М.  следва да се определи съответно наказание с приложението на чл.55, ал.1, т.1 и чл.55, ал.2 от НК:  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (шест) месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години и   “ГЛОБА“ в размер на 100,00 (сто) лева.

На основание чл.343г от НК да бъде постановено спрямо обвиняемия и наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 9 (девет ) месеца, по смисъла на чл. 37, т. 7 от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК да се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 07.07.2016г.

Направените по досъдебното производство разноски в размер на 25,00 лева  за СХЕ да се заплатят от обвиняемия.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА                           .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Г.                                   ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Н.З.М.               ……………….

 

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП №123/2016г. по описа на РУ гр. Каварна лично и представляван  от защитника си адв.Г.Г. ***, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.З.М.   се признава за виновен в това, че на 07.07.2016г. в   гр.Каварна, по   ул.”България  управлявал МПС – л.а. ***   с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,  а именно 3,67  промила, установено по надлежния ред,  с протокол за химическа експертиза №1096/12.07.2016г., поради което и на основание чл.343б,  ал.1  във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл.55, ал.2 от НК му налага следните наказания:

„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (шест) месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години

и   “ГЛОБА“ в размер на 100,00 (сто) лева.

На основание чл.343г от НК  постановява  спрямо обвиняемия Н.З.М. и наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 9 (девет ) месеца, по смисъла на чл. 37, т. 7 от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК  приспада  времето, през което обвиняемия Н.З.М. е бил лишен по административен ред да упражнява това право,  считоно  от 07.07.2016г.

 

 

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски за химическа експертиза в размер на 25,00 лева (двадесет и пет лева) се възлагат на обвиняемия, платими по сметка на МБАЛ „Св.Анна Варна” АД, както и 5,00 лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Каварна, в случай на издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №269/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в с.з.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: