П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 11.10.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на единадесети октомври  през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурор: БОНКА К.-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД №278  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна, редовно призована, се представлява от Прокурор  Бонка Костадинова.

ОБВИНЯЕМИЯТ  А.З. A.Z., редовно призован, се явява лично, воден от органите на ОЗ „Охрана“ гр.Добрич и с назначения по ДП №19/2016г. по описа на ГПУ гр.Ген.Тошево служебен защитник адв.К.П. ***.

ПРЕВОДАЧЪТ Й.К.Г., редовно призована, се явява.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРА  - Няма процесуални пречки, моля да се  даде ход на делото.

АДВ.П.  - Няма пречки, моля да  се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, като взе предвид, че обвиняемия А.З. A.Z.  не владее български език намира, че следва да му бъде назначен преводач от български на руски език и обратно, поради което на основание чл.142, ал.1 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА Й.К.Г. за преводач от български на руски език и обратно на обвиняемия А.З. A.Z. по НОХД № 278/2016г. по описа на РС гр. Каварна.

СЪДЪТ снема самоличността на преводача.

Й.К.Г. – родена в с.К. на ***г.,  български гражданин.

ПРЕВОДАЧЪТ предупреден за отговорността по чл.290, ал.2 от НПК обеща да даде верен и точен превод.

 

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

 А.З. A.Z., роден на ***г. в гр.гр.Б.ц. У., украински гражданин, адрес ***, паспорт № ***, издаден на 07.04.2015г. от компетентните власти в У., без адресна регистрация в РБългария, със средно образование, водолазен инструктор, женен, неосъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.З. A.Z.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.П. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева  Прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адв.К.П.  - защитник на обвиняемия  А.З. A.Z. споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №19/2016г. по описа на  ГПУ  гр.Ген.Тошево, за извършено от обвиняемия   престъпление по чл.339, ал.1 от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.П.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ    А.З. A.Z.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №19/2016г. по описа ГПУ гр.Ген.Тошево  доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРА - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.П.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.З. A.Z.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на преводача Й.К.Г. сумата от 40,00 лева, представляваща възнаграждение за извършения от него превод в днешното съд.заседание, платима от бюджета на Съда.

ИЗДАДЕ СЕ служебна бележка.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:  

А.З. A.Z., роден на ***г. в гр.гр.Б.ц. У., украински гражданин е повдигнато обвинение в извършване на престъпление  от общ характер, а именно за това, че   на 30.09.2016г. на съвместен ГКПП Дуранкулак – Вама Веке, общ.Шабла, обл.Добрич, държал  оръжие 4 мм. Револвер **** и 9 бр. 4 мм. боеприпаси за него, без да има за това надлежно разрешение          -  престъпление по чл.339, ал.1 от НК.

Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на обвиняемия  А.З. A.Z., роден на ***г. в гр. гр.Б.ц. У., украински гражданин    следва да се определи съответно наказание предвидено по  чл.339, ал.1 от НК  във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК – 6 месеца ”лишаване от свобода”, което на основание чл.66 от НК да бъде отложено за срок от 3 години.

На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК приспада времето,  през което по отношение на обвиняемия А.З. A.Z., е била определена мярка за неотклонение “задържане под стража“, считано 30.09.2016г.       

Причинени имуществени вреди от престъплението няма.

Направените по досъдебното производство разноски общо в размер на181.13 лв. /120лв.- за преводач и 61.13лв за балистична експертиза/ са в тежест на обвиняемия.

Веществени доказателства –  4 мм. Револвер **** и 9 бр. 4 мм. боеприпаси за него на основание чл.53 ал.2 буква “а“ от НК се отнемат в полза на държавата, след което да бъдат  предадени на ОД МВР Добрич, сектор“КОС /същите са на съхранение в ГПУ Ген.Тошево/.   

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА К.-БЕЛЧЕВА   ……………….                                                        

 

АДВОКАТ: К.П.                    ……………….

 

ОБВИНЯЕМ: А.З. A.Z.          

 

                                                                                      ………………..

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна  прокуратура  гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП №19/2016г. по описа на  ГПУ  гр.Ген Тошево,  лично и представляван  от защитника си адв.К.П. ***, по силата на което А.З. A.Z.     се признава за виновен в това, че   на 30.09.2016г. на съвместен ГКПП Дуранкулак – Вама Веке, общ.Шабла, обл.Добрич, държал  оръжие  4 мм. Револвер **** и 9 бр. 4 мм. боеприпаси за него, без да има за това надлежно разрешение, поради което на основание  чл.339, ал.1 от НК  във вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК му налага наказание   ”ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца, което на основание чл.66 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.

На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК приспада времето,  през което по отношение на обвиняемия А.З. A.Z., е била определена мярка за неотклонение “задържане под стража“, считано 30.09.2016г.      

На основание чл.53, ал.2, б.“а“ от НК отнема в полза на държавата веществени доказателства –  4 мм. Револвер **** и 9 бр. 4 мм. боеприпаси за него,  които  след влизане в сила на определението да   бъдат предадени на ОД МВР Добрич, сектор“КОС /същите са  на съхранение в ГПУ Ген.Тошево/.   

На основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемият  А.З. A.Z.   следва да заплати по сметка на Каварненски районен съд в полза на държавата направените разноски по водене на делото в размер на 221,13 /двеста двадесет и един лева  и тринадесет стотинки/ лева, /160лв.- за преводач и 61.13лв за балистична експертиза/.

 

На основание чл.309 ал.2 от НПК Съдът служебно се занима с мярката за неотклонение на обвиняемия А.З. A.Z.  роден на ***г. в гр.гр.Б.ц. У., украински гражданин, адрес ***, паспорт № ***, издаден на 07.04.2015г. от компетентните власти в У., без адресна регистрация в РБългария, със средно образование, водолазен инструктор, женен, неосъждан и намира, че с оглед постановената му  присъда  определената във фазата на досъдебното производство  мярка за неотклонение „задържане под стража“ следва да  бъде отменена. Водим от гореизложеното и на основание чл.309, ал.4 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „задържане под стража“ наложена на обвиняемия  А.З. A.Z.  роден на ***г. в гр.гр.Б.ц. У., украински гражданин, адрес ***, паспорт № ***, издаден на 07.04.2015г. от компетентните власти в У., без адресна регистрация в РБългария, със средно образование, водолазен инструктор, женен, неосъждан  по ДП №19/2016г. по описа на ГПУ гр.Ген.Тошево.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за отмяна  мярка за неотклонение  „задържане под стража“ подлежи на  обжалване  в 7 дневен срок, считано от днес.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №278/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.50 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 11.10.2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: