П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 25.10.2017 г.

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на дванадесет и пети  октомври   през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

                                                                    Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                               Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: А.М.и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                            сложи за разглеждане

НОХД №279  по описа за 2017  година   докладвано от Районния съдия.

         На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Районен прокурор Галин Гавраилов.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.А.И.  редовно призован се явява  лично и с адв.М.В. ***, редовно упълномощена по БП №180/2017г. по описа на РУ Каварна.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Няма пречки, моля да се даде ход на делото.

АДВ.В.   - Не са налице процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

М.А.И. – ЕГН:**********, роден на ***г***, български гражданин, основно образование,  неженен, осъждан, работи като строител, м.т.***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.И.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.В. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов  Районен прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат М.В.  - защитник на обвиняемия М.А.И.  споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на БП №180/2017 г. по описа на РУ гр.Каварна  за извършено от обвиняемия   престъпление  по чл.216,  ал.1 от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.В.   -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ  М.А.И.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по БП №180/2017 г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.В.   -  Нямаме други искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.И.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  М.А.И.     се признава за виновен в това, че  на 01.10.2017 г., в игрална зала М.к. намираща се в гр.Каварна, ул.“Б.“ №**, собственост на „Д.т. ***“, ЕИК:*** с адрес и седалище на управление гр.София, булул.Ц.ш.“ ** с управител А.В.В., чрез удар с ръка е унищожил противозаконно чужда движима вещ – монитор с тъч скрийн екран 19 TFT LCD ELOTOUCH 1939L от игрален автомарт марка „VEGA VISION“,  версия №10, на стойност 892,50  лева – престъпление по чл.216,  с ал.1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното престъпление  на  обвиняемия М.А.И.  да се определи наказание  при приложението  и на основание  чл.216,  ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, като му  бъде заменено наказанието «лишаване от свобода» с  наказание «ПРОБАЦИЯ».          «Пробацията» да включва следните  пробационни мерки на основание чл.42 а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК:

– „задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 1 (една)  година и 6 (шест)  месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично;

– „задължителни периодични срещи с пробационен служител“  за срок от 1 (една)  година и 6 (шест)  месеца;

- „безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 200   (двеста ) часа годишно за две поредни години.

Направените по делото разноски се поемат от обвиняемия, платими в полза на държавата.

Причинените  имуществени вреди  са възстановени.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  ………………….     

                                                          

 

АДВОКАТ: М.В.                           …………………

 

 

ОБВИНЯЕМ: М.А.И.        …………………

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по БП №180/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.М.В. ***, по силата на което М.А.И.   се признава за виновен в това, че  на 01.10.2017 г., в игрална зала М.к. намираща се в гр.Каварна, ул.“Б.“ №**, собственост на „Д.т. ***“, ЕИК:*** с адрес и седалище на управление гр.София, бул“Ц.Ш.“ *** с управител А.В.В., чрез удар с ръка е унищожил противозаконно чужда движима вещ – монитор с тъч скрийн екран 19 TFT LCD ELOTOUCH 1939L от игрален автомарт марка „VEGA VISION“,  версия №10, на стойност 892,50  лева,  поради което и на основание чл.216,  ал.1,  във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК му налага наказание „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки:

–„ задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 1 (една)  година и 6 (шест)  месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично;

– „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 (една)  година и 6 (шест)  месеца;

- „безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 200   (двеста ) часа годишно за две поредни години.

На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда обвиняемия М.А.И.   да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените по делото разноски  в размер на 63,48 (шестдесети три лева  и четиридесет и осем стотинки) лева, както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД №279/2017г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 10.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 25.10.2017 г.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: