П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 27.10.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесет и седми октомври  през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 282  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ   К.Р.Д. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. С.В. от ****, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. В.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

К.Р.Д.,  ЕГН: **********, роден на *** ***,  с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, с основно образование,  общ работник при ****, неженен, осъждан, тел. ****.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Д.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. В. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев –  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат С.В. - защитник на обвиняемия К.Р.Д. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 71/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Шабла за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. В.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Д. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 71/2017 г. по описа РУ гр. Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. В.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Д. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  К.Р.Д. се признава за виновен в това, че на 06.10.2017 г. в с. Дуранкулак, общ. Шабла, до бензиностанция „****“ е  управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „****“ с рег. № ****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,50 промила, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

Деяниято е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия К.Р.Д. ***, ЕГН: **********  престъпление  по чл. 343б ал. 1 от НК да му бъдат наложени  в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК следните наказания:

-  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца при общ режим (на основание чл. 57 ал. 1 т. 3 от ЗИНЗС);

- „ГЛОБА“ в размер на 200.00 (двеста) лв.

                От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди.

По досъдебното производство няма веществени доказателства и разноски.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                          .……………..                             

 

АДВОКАТ: С.П.В.             ………………

 

ОБВИНЯЕМ: К.Р.Д.               ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 71/2017 г. по описа на РУ гр. Шабла  лично и представляван  от защитника си адв. С.В.  от ****, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Р.Д.,  ЕГН: **********, роден на *** ***,  с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, с основно образование,  общ работник при ****, неженен, осъждан, тел. **** се признава за виновен в това, че на 06.10.2017 г. в с. Дуранкулак, общ. Шабла, до бензиностанция „****“ е  управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „****“ с рег. № ****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,50 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание  чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага следните наказания:

-  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца при общ режим (на основание чл. 57 ал. 1 т. 3 от ЗИНЗС);

- „ГЛОБА“ в размер на 200.00 (двеста) лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 282/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 27.10.2017 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: