П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 19.10.2016г.

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на деветнадесети  октомври през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                       сложи на разглеждане  

НОХД №283  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна, редовно призована, се представлява от Прокурор СТЕФАН ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Д.П.,  редовно призован се явява лично и се  представлява  от назначения по ДП №60/2016г. по описа на РУ гр.Шабла служебен  защитник - адв.М.К. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ  - Да се даде ход на делото.

АДВ.К.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Г.Д.П.,  ЕГН:**********, роден на ***г***,  български гражданин, българин,  основно образование,  неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, безработен, с постоянен и настоящ адрес ***,  ***

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.П.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие

АДВ.К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  Прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат М.К.  - защитник на обвиняемия Г.Д.П. споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №60/2016г. по описа на Районно управление  гр.Шабла за извършено от обвиняемия   престъпление по чл.343б, ал.1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.К. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Г.Д.П.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №60/2016г. по описа РУ гр.Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.П. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Д.П.   се признава за виновен в това, че на 26.07.2016г. в   гр.Шабла    управлявал моторно превозно средство – мотопед *****    с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,  а именно 2,80  промила, установено по надлежния ред  - престъпление по чл.343б, ал.1  от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк  умисъл.

За извършеното  от  обвиняемия Г.Д.П. *** престъпление по чл.343б, ал.1  от НК да му бъдат наложени  в   съотвествие с разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и  чл.55, ал.1, т.1 от НК следните наказания:  -„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (шест) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок  от 3 (три) години, на основание чл.66, ал.1 от НК;

- “ГЛОБА“ в размер на 500,00 (петстотин) лева.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди и по досъдебното производство няма веществени доказателства.

Разноските по настоящато производство в размер на 25,00 лева  да се възложат на основание разпоредбата на чл.189, ал.3 от НПК  на обвиняемия.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                      .……………..                             

           

АДВОКАТ: М.К.                           ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Г.Д.П.               ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура  гр.Каварна от една страна и обвиняемия по ДП №60/2016г. по описа на РУ гр.Шабла  лично и представляван  от защитника си адв.М.К. ***, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Д.П.    се признава за виновен в това, че на 26.07.2016г. в   гр.Шабла е управлявал моторно превозно средство – мотопед *****    с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,  а именно 2,80  промила, установено по надлежния ред, поради което на основание чл.343б,  ал.1  от НК,   в съотвествие с разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и  чл.55, ал.1, т.1  от НК му налага   наказание:

-„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (шест) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок  от 3 (три) години, на основание чл.66, ал.1 от НК  и “ГЛОБА“ в размер на 500,00 (петстотин) лева.

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски за химическа експертиза в размер на 25,00 лева (двадесет и пет лева) се възлагат на обвиняемия, платими по сметка на МБАЛ „Св.Анна Варна” АД, както и 5,00 лева в полза на бюджета  на съдебната власт по сметка на Районен съд Каварна, в случай на издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №283/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в с.з.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: