П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 18.10.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на осемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 284  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Д.М. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения на бързо производство № 87/05.10.2016г. по описа на РУ гр. Шабла служебен защитник адв. М.К. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. К.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Р.Д.М.,  ЕГН: **********, роден на ***.***, с настоящ адрес ***, български гражданин,  с основно образование,  безработен, женен, осъждан, тел. № ****.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат М.К.  - защитник на обвиняемия Р.Д.М. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на БП № 87/2016г. по описа на Районно управление  гр. Шабла за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 343в ал. 2 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. К.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Р.М.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по БП № 87/2016г. по описа РУ гр. Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР – Уважаема Госпожо Председател, считам, че са налице основанията на чл. 25 ал. 1 във вр. с чл. 23 ал. 1 от НК когато с едно деяние са извършени няколко престъпления преди да е влязла в сила присъда за което и да е от тях, поради което считам, че следва да извършите групиране на наказанията по НОХД № 286/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна, с което на Р.Д.М. е било наложено наказание 6 /шест/ месеца „Лишаване от свобода“, което на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно ефективно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС с наказанието по настоящото производство по НОХД № 284/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна, с което е наложено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 8 /осем/ месеца, което да изтърпи ефективно при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип /на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗ/, както и „Глоба“ в размер на 500.00 /петстотин/ лв., като определите едно общо най-тежко от така определените наказания, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 8 /осем/ месеца, което на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно ефективно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС и „Глоба“ в размер на 500.00 лв.

АДВ. К. – Уважаема Госпожо Председател, поддържам искането,направено от Районна прокуратура Каварна. Налице са основанията на чл. 25 от НК, а именно групиране на наказанията по НОХД № 286/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна и настоящото производство НОХД № 284/2016г. Моля разпоредбата на чл. 25 във вр. с чл. 23 от НК да бъде приложена по отношение на обвиняемия Р.М..

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М. – Разбрах, че ще ми се групират наказанията по НОХД № 286/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна и настоящото производство НОХД № 284/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна. Съгласен съм с това.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Р.Д.М. се признава за виновен в това, че на 05.10.2016г. по път **** между селата **** и с. ****, общ. Шабла е управлявал мотороно превозно средство – мотопед „****“ с рег. № **** в едногодишния срок от наказването му по административен ред чрез Наказателно постановление № 16-0265-000159/11.07.2016г. на Началника на РУ Генерал Тошево, влязло в сила на 27.09.2016г. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК.

Страните постигнаха съгласие по следното:

Приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият Р.Д.М. е извършил деянието, в което е обвинен.

Деяниято е извършено умишлено.

За извършеното престъпление  по чл. 343в ал. 2 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия Р.Д.М. да му се определи наказание:

-  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8 /осем/ месеца, което да изтърпи ефективно при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип /на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС/;

и  “ГЛОБА“ в размер на 500.00 /петстотин/ лв.

На основание чл. 25 ал. 1 във вр. с чл. 23 ал. 1 от НК групира наказанията по НОХД № 286/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна, с което на обвиняемия Р.Д.М. е наложено наказание 6 /шест/ месеца „Лишаване от свобода“, което на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно ефективно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС с наказанието по настоящото производство НОХД № 284/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна, с което е наложено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 8 /осем/ месеца, което да изтърпи ефективно при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип /на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗ/, както и „Глоба“ в размер на 500.00 /петстотин/ лв., като определя едно общо най-тежко от така определените наказания, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 8 /осем/ месеца, което на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно ефективно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС и „Глоба“ в размер на 500.00 лв.

Направени по делото разноски – Не са направени.

Причинени имуществени вреди – Няма.

Веществени доказателства – Няма.

Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение при постигнато пълно и безусловно съгласие по неговите клаузи.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                  .……………..                             

 

АДВОКАТ: М.К.                             ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Р.Д.М.                        ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по БП № 87/2016г. по описа на РУ гр. Шабла  лично и представляван  от защитника си адв. М.К. ***, по силата на което Р.Д.М.   се признава за виновен в това, че на 05.10.2016г. по път **** между селата **** и с. ****, общ. Шабла е управлявал мотороно превозно средство – мотопед „****“ с рег. № **** в едногодишния срок от наказването му по административен ред чрез Наказателно постановление № 16-0265-000159/11.07.2016г. на Началника на РУ Генерал Тошево, влязло в сила на 27.09.2016г. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в ал. 2 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага следните наказания:

- „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8 /осем/ месеца, което да изтърпи ефективно при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип /на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС/;

и  “ГЛОБА“ в размер на 500.00 /петстотин/ лв.

На основание чл. 25 ал. 1 във вр. с чл. 23 ал. 1 от НК групира наказанията по НОХД № 286/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна, с което на обвиняемия Р.Д.М. е наложено наказание 6 /шест/ месеца „Лишаване от свобода“, което на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно ефективно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС с наказанието по настоящото производство НОХД № 284/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна, с което е наложено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 8 /осем/ месеца, което да изтърпи ефективно при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип /на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗ/, както и „Глоба“ в размер на 500.00 /петстотин/ лв., като определя едно общо най-тежко от така определените наказания, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 8 /осем/ месеца, което на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно ефективно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС и „Глоба“ в размер на 500.00 лв.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 284/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

Протоколът е изготвен на 18.10.2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: