П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 18.10.2016г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на осемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                          Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                                         Съдебни заседатели:

Секретар: А.М.

Прокурор: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия НОХД № 286 по описа за 2016г.

 

На именното повикване в 09.45 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Д.М. - редовно призован,  се явява лично и се представлява от адв.М.К. от ДАК, назначена за служебен защитник  в хода на бързото  производство.

КАВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, се представлява от Районния прокурор Галин Гавраилов.  

Съдът запитва страните за становището им

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Р.Д.М. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с настоящ адрес ***, с основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Д.М. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Съдът запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.К.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов – Районен прокурор при РП Каварна и адвокат М.К. - защитника на обвиняемия Р.Д.М., споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване БП №88/2016г. по описа на Районно управление гр.Шабла за извършено от обвиняемия престъпление по чл.345 от НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ: Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  отговаря на изискванията на закона и морала и моля  да го одобрите.

АДВ.К.: Господин Съдия,  моля да одобрите така постигнатото споразумение с РП Каварна.   Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля то да стане Ваш съдебен акт. 

СЪДЪТ запита обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Съгласен съм със сключеното споразумение. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът на осн. чл.283 от НПК прочита приложените по бързо  производство №88/2016г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ.К.:  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Д.М. се признава за виновен в това, че на 05.10.2016г. по път DOB 220 между селата В. и С. общ.Шабла си е служил с контролни знаци – табела с български регистрационен номер ****, издадени за друго моторно превозно средство – Мотопед Балкан, управлявайки мотопед „Симсон” с рама **** престъпление по чл.345 от НК.   

Страните се споразумяват за  извършеното престъпление на  обвиняемия Р.Д.М.  да се определи наказание лишаване от свобода в размер на  6 (шест) месеца, което на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно ефективно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на основание чл.61,  т.2 от ЗИНЗС.

Вещественото доказателство -  регистрационна табела с номер ****, да се отнеме в полза на държавата.

 

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ ...............................

 

АДВОКАТ: М.М.К.   ..............................

 

ОБВИНЯЕМ: Р.Д.М. ...................................

 

 

Съдът, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна, от една страна и обвиняемия по БП № 88/2016г. по описа на РУ гр.Шабла, лично и представляван от защитника си адв.М.К. от ДАК, по силата на което,

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Д.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, с настоящ адрес ***, с основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 05.10.2016г. по път DOB 220 между селата В. и С. общ.Шабла управлявайки мотопед „Симсон” с рама ****, си е служил с контролни знаци – табела с български регистрационен номер ****, издадена за друго моторно превозно средство Мотопед Балкан – престъпление по чл.345 от НК, поради което и на основание чл.345 от НК, във вр. с чл.54 от НК му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (шест) месеца, което на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно ефективно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на основание чл.61,  т.2 от ЗИНЗС.

ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - 1бр. регистрационна табела с номер ****, която след влизане на определението в сила да бъде изпратена на ОД на МВР гр.Добрич за процедиране съгласно Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 10.00 часа.

Протоколът е изготвен на 18.10.2016г.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

СЕКРЕТАР: ………………..