П Р О Т О К О Л

гр. Каварна 19.02.2018г.

 

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                               СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: М.Г.И.П.

при участието на секретаря: А.М. и прокурора СТЕФАН ПЕНЧЕВ сложи за разглеждане, НОХД № 287 по описа за 2017 година  докладвано от Районния съдия.

 

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от прокурор Стефан Пенчев.

ПОДСЪДИМИТЕ А. И.А. и С.Б.Р. – редовно призовани, се явяват лично и се представляват от адв.И.М. – служебен защитник, назначен по ДП №54/2017г. на РУ Каварна.

РОДИТЕЛЯТ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИЯ А.И.А. – И.А.И., нередовно призована, не се явява. Попечителят му Е.Х.Х., редовно призована не се явява.

РОДИТЕЛИТЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИЯ С.Б.Р. – Г.В.Й., редовно призована се явява, Б.Р.Й., нередовно призован, не се явява.

ПОСТРАДАЛИЯТ Д.Г.К., редовно призован не се явява.

СЪДЪТ по хода на делото.

ПРОКУРОРА  - Няма пречки, моля да бъде даден ход на делото.

АДВ.М.  - Няма пречки, моля да бъде даден ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ запитва подсъдимите ангажирали ли са си договорни защитници, или желаят да бъдат защитавани в процеса от служебно назначения им такъв?

А.И. – Нямам адвокат, желая да ме защитава адв.М..

С.Р. - Нямам адвокат, желая да ме защитава адв.М..

СЪДЪТ, като взе предвид, че подсъдимите И. и Р., както към датата на извършване на деянието, така и към настоящия момент са непълнолетни, което обстоятелство обуславя задължително участие на защитник и съгласието им да бъдат защитавани от назначения им в хода на ДП служебен защитник, посочен от Председателя на ДАК адв.И.М. и на осн. чл. 372, ал. 2 от НПК и чл. 94, ал. 1, т. 1 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на подсъдимите А. И.А. и С.Б.Р. в хода на съдебното производство - адв.И.М., определена от Председателя на ДАК.

На осн. чл. 272 от НПК председателят провери самоличността на явилите се лица.

ПОДС.А. И.А. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, народност – *,  българско гражданство, с начално образование, не учи и не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

ПОДС.С.Б.Р. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, народност - *, с българско гражданство, с начално образование, не учи, работи като строител, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

На осн. чл. 272 ал.4 Председателят на състава провери връчени ли са преписите и съобщенията по чл. 247б от НПК и констатира, че същите са връчени на участниците в разпоредителното заседание преди повече от седем дни.

СЪДЪТ разясни на страните правото им на отвод и процесуалните им права по НПК, както и последствията от влязло в сила определение по въпросите на чл. 248 ал. 1 т. 3 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи.

АДВ.М.: Нямаме искания за отводи.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по даване ход на разпоредителното заседание?

ПРОКУРОРЪТ: Не са налице процесуални пречки за даване ход на разпоред. заседание.

АДВ.М.: Запозната съм с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното  заседание.

ПОДС.А. И.А.: Знам за какво съм тук. Да се гледа делото.

ПОДС.С.Б.Р.: Запознат съм с обвинителния акт и искам делото да се гледа.

РОДИТЕЛЯТ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИЯ С.Б.Р. – Г.В.Й.: Да се гледа делото.

СЪДЪТ като взе предвид явяването на страните и тяхното становище, намира, че са налице условията за провеждане на разпоредителното заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

СЪДЪТ, пристъпи към изслушване на лицата по чл. 247б ал.1 и 2 по всички въпроси, които се обсъждат в разпоредителното заседание съгл. чл. 248 ал. 1 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо Съдия и Съдебни заседатели, считам, че делото е подсъдно на РС Каварна,  в съотвествие  с  чл.35 и следващите от НПК и не са налице основания за прекратяване или  спиране на наказателното производство. В хода на ДП не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване процесуалните права на някои от страните в производството   и са налице предпоставките за разглеждане на делото по реда на глава ХХІХ от НПК. Не са налице предпоставки делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач, или тълковник. Не са налице основания за определяне на мярката за неотклонение. В хода на досъдебното производство не са взети мярка за неотклонение. Нямаме  искания по доказателствата. По отношение на т.4 чл.248  от НПК, считам, че имаме готовност и са налице основанията за разглеждане на  дело по по глава 29. Изготвили сме такова споразумение, което  ще подпишем  и ще представим на Съда. Моля делото да продължи по реда на Глава 29.

 АДВ. М.: Госпожо Съдия и Съдебни заседатели присъединявам се към становището на Районна прокуратура. Имаме готовност за разглеждане на делото по глава 29 от НПК.

ПОДС.А. И.А.: Присъединявам се към казаното от защитника ми. Искам да сключа споразумение.

ПОДС.С.Б.Р.: Съгласен съм с казаното от адвоката и също искам да сключа споразумение.

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните и след проверка на материалите по делото намира, че делото е подсъдно на РС Каварна и не са налице основания за отвод на съдебния състав, не са направени възражения за допуснати съществени процесуални нарушения и не се установяват такива служебно. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на глава на 29 от НПК с оглед становището на защитата и подсъдимите, че желаят делото да бъде разгледано по посочения процесуален  ред. Не са налице основания делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Осигурена е задължителната по закон защита. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач или тълковник. Не са налице основания за вземане на мярка за неотклонение. Не се налага прекратяване на съдебното производство, нито прекратяване или спиране на наказателното производство. По делото не се направиха искания за събиране на  нови доказателства и на този етап такива не е наложително да бъдат ангажирани и според съда.

Предвид горното, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

1.  Делото е родово и местно подсъдно на Районен съд Каварна;

2. Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;

3. По делото не се констатира на досъдебното производство да е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и на пострадалия.

4. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК;

5. Няма основание делото да се разглежда при закрити врати, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се  назначава защитник, вещо лице, преводач или тълковник и да се извършват съдебни следствени действия по делегация;

6.  Не са налице основания за вземане на мярка за неотклонение.

7. Не се налага събирането на нови доказателства на този етап от производството, като единствено приема и прилага към материалите по делото служебно изисканите справки за съдимост на подсъдимите и справка от НБД Население;

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО по чл. 248 ал.1 т. 3 и т. 6 от НПК подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред Окръжен съд Добрич по реда на глава ХХІІ НПК.

СЪДЪТ като взе предвид искането на страните за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК и предвид разпоредбата на чл. 252, ал. 1 от НПК, намира, че следва да продължи разглеждането на делото НЕЗАБАВНО.

СЪДЪТ запознава подсъдимите с процедурата и правните възможности, предвидени в глава 29 от НПК

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение между РП и адв.М., защитник на подсъдимите, което представяме на Съда в писмен вид. Споразумяхме се и на двамата подсъдими да бъде наложено еднакво наказание -  „Пробация“ за срок от 6 месеца. Считам, че споразумението не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

АДВ.М.: Постигнатото споразумение е правилно, не противоречи на закона и на морала и моля да го одобрите.

СЪДЪТ като се запозна с предложеното споразумение намира, че същото е процесуално допустимо, доколкото искането е заявено преди приключване на съдебното следствие, отговаря на изискванията на закона, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАНОВЯВА разглеждане на делото по реда на чл.384 и следващите от НПК.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото за одобрение споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 287/2017 г. по описа на РС Каварна.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.4 от НПК поставя въпроси на подсъдимите.

ПОДСЪДИМИЯТ А.А.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Отказвам се от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред. Разбирам, че така постигнатото споразумение има характер на влязла в сила присъда.

ПОДСЪДИМИЯТ С.Р.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Отказвам се от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред. Разбирам, че така постигнатото споразумение има характер на влязла в сила присъда.

СЪДЪТ намира споразумението за процесуално допустимо, изготвено във форма съдържащо необходимите реквизити изрично посочени в чл.381, ал. 5 от НПК, поради което и  на осн. чл. 382, ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение в смисъл:

Днес 19.02.2018г. в гр.Каварна, по предложение на И.М. ***, защитник на подсъдимите А. И.А. *** и С.Б.Р. *** се сключи настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №287/2017г.  по описа на РС Каварна на основание чл.384 от НПК.

І. СТРАНИ:

Споразумението се сключи между

 

1. Стефан Пенчев – прокурор при Районна прокуратура – гр. Каварна  от една страна, и от друга страна

2. Адв.И.М. от ДАК, служебен защитник на подсъдимите:

 А. И.А. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, народност - *, с българско гражданство, с начално образование, не учи и не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********

и

С.Б.Р. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, народност - *, с българско гражданство, с начално образование, не учи и не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

 

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Споразумението  обхваща НОХД  № 287/2017г. по описа на РС Каварна,  водено срещу А. И.А.,  ЕГН ********** и С.Б.Р., с ЕГН **********, за престъпление по чл.195, ал.1, т.5, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК.

 

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Страните прецениха, че са налице предпоставките на чл.381 от НПК, че не е налице законна прочка за изготвяне на настоящото споразумение и постигнаха съгласие за следното:

1.Приемат се безспорно установено от фактическа и правна страна, че:

1.1. ПОДСЪДИМИЯТ А. И.А. ***, ЕГН:********** и посочена по-горе самоличност е извършил престъпление  по чл.195, ал.1, т.5, във вр. с чл.194, ал.,1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК,като  на 14.04.2017 г. в гр.Каварна, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, след предварителен сговор с непълнолетния С.Б.Р. *** в немаловажен случай и заедно с малолетните и наказателнонеотговорни А.Р.И.от гр.Каварна и М.И.Г. от с.гр., е отнел чужди движими вещи – 1 бр. велосипед марка „Ferrini” и бр. велосипед марка „Falkon” на обща стойност 585,00 лева от владението на Д.Г.К. от с.гр. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

1.2. ПОДСЪДИМИЯТ С.Б.Р. ***, ЕГН ********** и посочена по-горе самоличност е извършил престъпление по  чл.195, ал.1, т.5, във вр. с чл.194, ал.,1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК като  на 14.04.2017 г. в гр.Каварна, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, след предварителен сговор с непълнолетния А.И.А. *** в немаловажен случай и заедно с малолетните и наказателнонеотговорни А.Р.И.от гр.Каварна и М.И.Г. от с.гр., е отнел чужди движими вещи – 1 бр. велосипед марка „Ferrini” и бр. велосипед марка „Falkon” на обща стойност 585,00 лева от владението на Д.Г.К. от с.гр. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

Деянията  са извършени от подсъдимите  при форма на вината пряк умисъл.

2. Относно вида и  размера на наказанията:

2.1. За извършеното от подсъдимия  А. И.А. ***, ЕГН:********** престъпление  по чл.195, ал.1, т.5, във вр. с чл.194, ал.,1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК да му бъде наложено в съответствие  с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК наказание   "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки:

- „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***,  за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл.42а, ал.2, т.1, чл.42а, ал.3, т.1 и чл.42б, ал.1 от НК); 

- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл.42а, ал.2, т.2 и  ал.3, т.1 от НК);

2.2. За извършеното от подсъдимия  С.Б.Р. ***, с ЕГН **********, престъпление  чл.195, ал.1, т.5, във вр. с чл.194, ал.,1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и   чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК наказание   "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки:

-„Задължителна регистрация по настоящ адрес“***,  за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл.42а, ал.2, т.1, чл.42а, ал.3, т.1 и чл.42б, ал.1 от НК); 

-„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“  за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл.42а, ал.2, т.2 и  ал.3, т.1 от НК).

3. Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени.

4.По делото няма веществени доказателства.

5.Разноските по досъдебното производство в размер на 74.06 лева, платими по сметка на ОД на МВР гр.Добрич, да се възложат на основание разпоредбата на чл.183, ал.3 от НПК на подсъдимите А. И.А. и С.Б.Р..

 IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.Подсъдимите А.И.А. *** с ЕГН ********** и С.Б.Р. ***, с ЕГН ***********  заявяват, че разбират за какво им е повдигнато обвинението и се признават за виновни в извършване на горепосочените престъпления.

2. На страните са известни правните последици на споразумението, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда по чл.382 от НПК е окончателно, не подлежи на обжалване и има последиците на влязла в сила присъда за подсъдимите. Страните се съгласяват със съдържанието на споразумението и посочените последици, както и наказателното производство по делото да бъде прекратено по отношение на подсъдимите. 

3. Подсъдимите  А. И.А. от с.М. с ЕГН **********  и С.Б.Р.,***, ЕГН **********  ДЕКЛАРИРАТ, че се отказват от съдебно разглеждане на делото по общия ред и доброволно полагат подписите си под настоящото споразумение.

 

 

 

ПРОКУРОР:………………………….

                          /СТЕФАН ПЕНЧЕВ/

 

 

ЗАЩИТНИК: ………………………..

                  /АДВ.И.М./

 

 

ПОДСЪДИМ:  …………………………

                            /А. А./

 

 

ПОДСЪДИМ: ……………………………

                            / С.Р./

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че така постигнатото споразумение между страните не противоречи на закона и морала, счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение при посочените по-горе условия между КРП в лицето на прокурор Стефан Пенчев  и защитника - адв. И.М., със съгласието на обвиняемите А.И. А. и С.Б.Р..

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото, поради постигнато между страните споразумение, поради което и на основание чл. 382, ал.7, вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 287/2017 г. по описа на РС Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ, изготвен в съд. заседание, което приключи в 15:30 ч.

 

  

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………..

 

 

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1………………….

 

 

                                                                                                2. …………………

 

 

                                                           СЕКРЕТАР: …………………….