П Р И С Ъ Д  А

                                                        №…….

                                              гр.Каварна  08.01.2016г.

                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

         Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на осми януари  две хиляди и шестнадесета година  в следния състав :                                                                           

                                                                     Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ                      

                                               Съдебни заседатели: 1.Е. Д.Р.-М.                                                                 

                                                                                 2.К.А.                                                                                         

при секретаря: Е.Ш.

в присъствието на Районния прокурор ГАЛИН ГАВРАИЛОВ

разгледа докладваното от Председателя

НОХД №  291 по описа за 2015год. и

 

                                               П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимият З.И.Л. роден на ***г. в гр.*** с ЕГН ********** с постоянен адрес ***,българско гражданство,ромски произход,начално образование,неопределена професия,безработен,неучащ,неосъждан,неженен за ВИНОВЕН в това,че в периода от 01.07.2015г. до 19.07.2015г. в с.***,от къща на улица „***“ № **,като непълнолетен,след като е разбирал свойството и значението на извършеното и като е могъл да ръководи постъпките си е отнел чужди движими вещи: 18 броя бутилки олио „Калиакра“ от 1 литър,1 бр. юрган,10 броя алуминиеви тави,2 бр. алуминиеви тенджери-големи,1бр. прахосмукачка руско производство,марка „Уралец“ и 1 бр. алуминиев шприц за сладки марка „Universal „ на обща стойност 123,22 лева,собственост на Д.Г.П. ***,без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,поради което и на основание чл.194 ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6/шест/ месеца,като на основание чл.373 ал.3,вр. с чл.371 т.2 от НПК във връзка с чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА  така наложеното наказание с 1/3,като определя окончателно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/четири/ месеца,като на основание чл.69 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 2/две/ години.

 

ОСЪЖДА подсъдимият З.И.Л. ,със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на Каварненски Районен съд,направените по делото разноски в размер на 93,44 лева.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15/петнадесет/ дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Добрич.

        

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:..................................

                                                              

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1..............................                        

                                                                                           2.................................

 

М О Т И В И

         към присъда по НОХД N291 по описа за 2015 год. на Каварненски районен съд.

         На 04.12.2015г. в КРС е постъпил обвинителен акт по вх. Пр. №450/2015г. по описа на РП-Каварна, ведно с материалите по ДП № 157/2015г.по описа на РУ гр.Каварна, по който е образувано производство пред първа инстанция срещу подсъдимият З.И.Л.    роден на ***г. в гр.*** с ЕГН ********** с постоянен адрес ***,българско гражданство,ромски произход,начално образование,неопределена професия,безработен,неучащ,неосъждан,неженен за това,че в периода от 01.07.2015г. до 19.07.2015г. в с.***,от къща на улица „***“ № **,като непълнолетен,след като е разбирал свойството и значението на извършеното и като е могъл да ръководи постъпките си е отнел чужди движими вещи: 18 броя бутилки олио „Калиакра“ от 1 литър,1 бр. юрган,10 броя алуминиеви тави,2 бр. алуминиеви тенджери-големи,1бр. прахосмукачка руско производство,марка „Уралец“ и 1 бр. алуминиев шприц за сладки марка „Universal„ на обща стойност 123,22 лева,собственост на Д.Г.П. ***,без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,престъпление по чл.194 ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК                      

Назателното производство по делото се провежда по реда на глава ХХVII-съкратено съдебно следствие в производството пред I инстанция.

         Подсъдимият разбира в какво е обвинен,признава се за виновен,прави пълни самопризнания и изразява съжаление за извършеното.Моли съда за снизхождение при определяне на наказанието.

            Представителят на Районна прокуратура поддържа повдигнатото обвинение срещу З.И.Л. за престъпление по чл.194 ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК.Намира,че проведеното съдебно следствие потвърждава фактическата обстановка отразена в обвинителния акт, като счита обвинението за доказано от обективна и субективна страна,въз основа на събраните в хода на ДП № 157/2015г. по описа на РУП Каварна и на проведеното съдебно следствие писмени и гласни доказателства.С оглед на предвиденото в инкриминирания текст на закона наказание представителят на обвинението предлага на подсъдимия да бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от шест месеца,като чрез редукция по чл.58а ал.1 от НК окончателния размер на наказанието да бъде определено на четири месеца„лишаване от свобода”,като счита,че няма пречка на основание чл.69 от НК изпълнението на така определеното наказание да бъде отложено за срок от две години.

         Назначеният служебен защитник на подсъдимия З.И.Л. изразява становище,че в хода на досъдебното производство се установи чрез признанието на подсъдимия авторството на инкриминираното деяние и при условията на глава ХХVII от НПК подсъдимият признава всички факти и обстоятелства изложени в обвинителния акт и тези които са установени в досъдебното производство.По отношение определяне на наказанието,изразява несъгласие с представителя на Районна прокуратура гр.Каварна който предлага наказание „лишаване от свобода“ чието изтърпяване да бъде отложено с изпитателен срок.Назначеният служебен защитник на подсъдимия З.И.Л. изразява становище,че условното осъждане е едно тежко наказание за първо провинение като непълнолетен.Предлага съдът да вземе предвид всички факти и обстоятелства,социално обкръжение,материално състояние,факта,че към момента на извършване на деянието подсъдимия е непълнолетен и да бъде приложен чл.58а ал.4 от НК,като бъде наложено по-лекото наказание съгласно чл.55 от НК,а именно „Обществено порицание“

         След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

От данните за личността на подс.Л. е видно,че е с чисто съдебно минало и с не добри характеристични данни.Непълнолетния е регистриран в ДПС при РУП-Каварна за противообществени прояви и за самоволно напускане на дома и сиктничество,като са му налагани различни възпитателни мерки.

Обвиняемия към момента на деянието е бил непълнолетен,но е разбирал свойството и значението на извършеното,като е могъл да ръководи постъпките си.

Към момента е пълнолетен и срещу него има новообразувано досъдебно производство № 185/2015г. за извършена друга кражба.

В момента Л. живее в семейството на по-големия си брат В. И.Л. ***,тъй като майка му е в ***,баща му е починал.Обвиняемия е завършил 10 клас в *** гр.Каварна.

Поради липса на средства,в началото на месец юли,обвиняемия решил да влезе в необитаемия дом на пострадалия Д.Г.П. и да извърши кражба,тъй като знаел,че там не живее никой.

В периода 01-19.07.2015г. Л. *** и с ръка махнал пирончетата прикрепващи стъклото на трикрилен прозорец от източната страна на къщата.Махнал стъклото и отворил райбера и проникнал в къщата.Огледал внимателно цялата къща и извършил кажба на чужди движими вещи: 18 броя бутилки олио „Калиакра“ от 1 литър,1бр. юрган,10 броя алуминиеви тави,2 броя алуминиеви тенджери-големи,1брой прахосмукачка,руско производство,марка „Уралец“ и 1бр. алуминиев шприц за сладки,марка „ Universal„ на обща стойност 123,22 лева собственост на Д.Г.П. ***.

Олиото Л. занесъл у дома си и го раздал на роднини,а останалите вещи начупил и намачкал и в чувал ги предложил за продажба на свидетеля М.М.К.,като метални отпадъци,който ги купил за сумата от 20 лева.

С Протокол за доброволно предаване от 29.07.2015г. подсъдимия Л. доброволно предава-2бр. бутилки олио „Калиакра“ от 1 литър,които с разписка от 24.09.2015г. са върнати на собственика П..

Според заключението на вещото лице по назначената за нуждите на делото оценъчна експертиза,отнетите вещи възлизат на обща стойност 123,22 лева по действащи пазарни цени към момента на извършване на деянието,от които 117,24 лева невъзстановени и 5,98 лева възстановени.

                                     ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

Съдът приема горната фактическа обстановка въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства-обясненията на подсъдимия З.И.Л.,показанията на свидетелите-Д.Г.П. и М.М.К.,протокол за оглед на местопроизшествие и фотоснимки,оценъчна експертиза,протокол дза доброволно предаване,разписка,характеристични данни,ДСМПИС.

         Фактическата обстановка по делото е  установена по безспорен и категоричен начин,след внимателен анализ на всички събрани и проверени по надлежния процесуален ред доказателствени материали,както и приобщените към делото,по предвидения процесуален ред и при спазване на процесуалните изисквания за събирането и проверката им писмени доказателства имащи значение за изхода на делото и разкриващи релевантни за делото факти.Събраните по делото доказателствени материали са безпротиворечиви,взаимно допълващи се и установяват по несъмнен начин релевантните за отговорността на подсъдимият обстоятелства.

Подсъдимият З.И.Л. прави пълни самопризнания,като в обясненията си излага механизма на извършване на деянието за които му е повдигнато обвинение.Самопризнанията му се подкрепят  от събраните в досъдебното производство  и в хода на съдебното следствие доказателства.

Съдът кредитира изцяло дадените в хода на досъдебното производство и и приобщени към доказателствения материал по делото показания на свидетелите Д.Г.П. и М.М.К.,като намира същите за логични,последователни,безпротиворечиви,безпристрастни,взаимно допълващи се и са подкрепени от останалите събрани и приложени по делото доказателства,още повече,че горепосочените свидетели са поели и наказателна отговорност по чл.290 от НК и няма индиция за тяхната заинтересованост.

В показанията на горепосочените свидетели не са открити вътрешни противоречия,които да изключват достоверността им в тяхната цялост.Горепосочените показания депозирани в настоящия процес са единни и напълно правдоподобни относно основните факти по делото във връзка с извършването на инкриминираното деяние от подсъдимият З.И.Л..

Заключението на назначената и изготвена по делото оценъчна експертиза Съдът възприе изцяло,като счете,че същата е обективна,компетентна,всестранна,пълна и относима към предмета на доказване в производството в съответните фази на процеса на базата на представените от компетентните органи материали.Освен това заключението не е оспорено от страните в процеса.

Останалите събрани в процеса писмени доказателства-протокол за оглед на местопроизшествие и фотоснимки,протокол за доброволно предаване,съдът кредитира изцяло,като прие,че са единни,непротиворечиви,взаимно допълващи се и кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на дейците.

Според разбирането на настоящия съдебен състав,обвинението по делото по отношение на подсъдимият З.И.Л. е доказано по несъмнен начин,не само въз основа на самопризнанията на подсъдимият,съдържащи преки доказателства относно извършването на деянието от подсъдимият,но и на базата на инкорпориращите косвени доказателства за изложените в свидетелските показания на Д.Г.П. и М.М.К. обстоятелства и писмените доказателства,които кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на дееца.

                                          ОТ ПРАВНА СТРАНА:    

При така установената безспорна фактическа обстановка съдът приема, че с деянието си подсъдимият З.И.Л. е реализирал обективните и субективни признаци на състава по чл. 194, ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК.

         Изпълнителното деяние на извършената от подсъдимият З.И.Л. кражба е осъществено чрез действие и се изразява в това деецът да прекрати фактическата власт върху вещите,която до момента на деянието се упражнява от собственика Д.Г.П. и същевременно установява  своя фактическа власт върху инкриминираните вещи.Касае се за типично резултатно престъпление.Престъпния резултат е именно промяната във фактическата власт  върху предмета на посегателството,настъпила следствие на деянието.Елемент от обективната страна на деянието в процесния случай е отсъствието на съгласие на владелеца за отнемане на инкринираните вещи.Това съгласие липсва в конкретния случай,тъй като лицето което е владеело инкриминираните вещи не е направило изрично волеизявление,че е съгласен субектите на престъплението да установят фактическа власт върху предмета на престъплението.Освен прекият умисъл за отнемане на предмета подсъдимият З.И.Л. е действувал с намерение противозаконно да присвои вещите предмет на инкриминираното деяние.Такова намерение е налице,тъй като подсъдимият е  желаел след деянието да се разпорежда с предмета в свой интерес.В процесния случай конкретното съдържание на присвоителното намерение се изразява в юридическо разпореждане  с предмета на инкриминираното деяние.

Обвиняемия към момента на деянието е бил непълнолетен,но е разбирал свойството и значението на извършеното,като е могъл да ръководи постъпките си.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл от страна на подсъдимият З.И.Л..Той е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и е целял те да настъпят. Съзнавал е,че предприема действия по лишаване от фактическа власт владелеца на чужда вещ, предвиждал е преминаването и в своя фактическа власт и е предприел действия по осъществяването му.

         Съдът намира, че по отношение на подсъдимият З.И.Л. е било налице специфичното за този вид престъпление намерение – противозаконно да се присвои вещта – предмет на престъплението.

         ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО                                                

При реализиране наказателната отговорност на подсъдимия Златив И.Л. съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието по чл. 194, ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК.

Съобразно критерия на чл.93, т.7 от НК то е тежко и е с висока степен на обществена опасност.

При определяне на наказанието което следва да се наложи на подсъдимия,съдът се ръководи от разпоредбите на чл.36 от НК,относно целите на наказанието,съобрази предвиденото от закона наказание за престъпление по чл.194 ал.1 от НК,наказание „лишаване от свобода” до осем години.Съдът се съобрази и с императивната разпоредба на чл.373 ал.2 от НПК,според която в случаите на чл.372 ал.4 от НПК,какъвто е настоящия,при постановяване на осъдителна присъда,съдът определя наказанието при условията на чл.58а от НК.Съгласно разпоредбата на чл.58а от НК,при постановяването на осъдителна присъда в случаите на чл.373 ал.2 от НПК,съдът определя наказанието „лишаване от свобода”,като се ръководи от разпоредбите на общата част,т.е. при условията на чл.54 от НК и намалява така определеното наказание с една трета.

По отношение на подсъдимият З.И.Л.  са налице предпоставките за прилагане института на „условното осъждане” 1/наложеното наказание е под три години лишаване от свобода 2/към момента на извършване на деянието подсъдимият З.И.Л. не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда и 3/Съдът намира,че за действителното поправяне и превъзпитание на подсъдимият не е необходимо да изтърпи ефективно наложеното му наказание.Съдът намира,че самият факт на обвинението и наказателния процес,на осъждането и налагането на определено наказание са от естество да окажат върху подсъдимият З.И.Л. и върху останалите граждани достатъчно интензивно репресивно наказателно-поправително въздействие.При това „условното осъждане” притежава и специфичен предупредителен момент,в смисъл,че запазва възможността за привеждане в изпълнение на наказанието,в случай,че подсъдимият  в изпитателния срок извърши друго престъпление-нещо което ще окаже безспорно върху подсъдимият З.И.Л.  съществено положително мотивационно въздействие.

При определяне размера на наказанието,съдът отчете обществената опасност на конкретното деяние,личността на дееца,смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства и наложи на подсъдимия З.И.Л. след замяна по реда на чл.63 от НК санкцията предвидена за съответното престъпление в особената част на НК,следното наказание:- на основание чл.194 ал.1 във връзка с чл.63 ал.1 т.3 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6/шест/ месеца,като на основание чл.69 ал.1 от НК ОТЛАГА  изпълнението на така наложеното наказание за срок от 2/две/ години.

На основание чл.373 ал.3,вр. с чл.371 т.2 от НПК във връзка с чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА  така наложеното наказание с 1/3,като определя окончателно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/четири месеца,като на основание чл.69 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 2/две/ години.

На основание чл.189 ал.3 от НПК в тежест на подсъдимият З.И.Л. са направените по делото разноски в размер на 93,44лева.

Съдът намира,че с така наложеното наказание биха били постигнати целите на наказателната политика визирани в чл.36 от НК,както по отношение на индивидуалната,така и по отношение на генералната превенция.

Така мотивиран,Съдът постанови присъдата си.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :