П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 21.10.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на двадесет и първи октомври през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 293  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.  

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Д.К. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения служебен защитник по бързо производство № 188/2016г. по описа на РУ гр. Каварна адв. М.К. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. К.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

К.Д.К.,  ЕГН: **********, роден на ***. в гр. ***,  български гражданин, българин, с постоянен и настоящ адрес ***,  с основно образование,  безработен, женен, неосъждан /реабилитиран по право/, тел. № ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.К.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат М.К.  - защитник на обвиняемия К.Д.К.   споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на БП № 188/2016г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 234в, ал. ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. К.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   К.К.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по БП № 188/2016г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.К. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  К.Д.К.   се признава за виновен в това, че  за времето от края на месец септември 2016г. до 11.10.2016г. в с. ***, общ. Каварна на ул. „***“ № ** е осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕнергоПро мрежи“ АД гр. Варна /посредством използването на мостов кабел от 4 кв. мм между  захранващия кабел на таблото преди електромера и изходящия кабел към къщата/, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 243в, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия К.Д.К.   престъпление  по чл. 243в, ал. 1 от НК да му бъдат наложени в съответствие с разпоредбите на чл. 381 ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 2 от НК следните наказания:

„Пробация“ с пробационни мерки:

 

-  „Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 9 /девет/ месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично /съгласно чл. 42а ал. 2 т. 1, чл. 42а ал. 3 т. 1 и чл. 42б ал. 1 от НК/;

-  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 9 /девет/ месеца /съгласно чл. 42а ал. 2 т. 2 и ал. 3 т. 1 от НК/;

-  „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 /часа/ за срок от 1 /една/ година /съгласно чл. 42а ал. 2 т. 6 и ал. 3 т. 3 от НК/

и

- „Глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди.

Веществените доказателства по делото – мостов кабел и клещи, които принадлежат на обвиняемия и са послужили за извършване на умишленото престъпление да се отнемат в полза на Държавата на основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК и унищожат.

По досъдебното производство не са направени разноски.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                             .……………..                             

 

АДВОКАТ: М.К.                                     ………………

 

ОБВИНЯЕМ: К.Д. К.  …………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по БП № 188/2016г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. М.К. ***, по силата на което

К.Д.К.,  ЕГН: **********, роден на ***. в гр. ***,  български гражданин, българин, с постоянен и настоящ адрес ***,  с основно образование,  безработен, женен, неосъждан /реабилитиран по право/, тел. № *** се признава  за виновен в това,  че за времето от края на месец септември 2016г. до 11.10.2016г. в с. ***, общ. Каварна на ул. „***“ № ** е осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕнергоПро мрежи“ АД гр. Варна /посредством използването на мостов кабел от 4 кв. мм между  захранващия кабел на таблото преди електромера и изходящия кабел към къщата/, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2 от НК му налага наказание „Пробация със следните пробационни мерки:

-  „Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 9 /девет/ месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично /съгласно чл. 42а ал. 2 т. 1, чл. 42а ал. 3 т. 1 и чл. 42б ал. 1 от НК/;

-  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 9 /девет/ месеца /съгласно чл. 42а ал. 2 т. 2 и ал. 3 т. 1 от НК/;

-  „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 /часа/ за срок от 1 /една/ година /съгласно чл. 42а ал. 2 т. 6 и ал. 3 т. 3 от НК/

и

- „Глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева.

 

На основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК веществените доказателства по делото – мостов кабел и клещи, които принадлежат на обвиняемия и са послужили за извършване на умишленото престъпление, записани в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2016г.  под № 11 да се отнемат в полза на Държавата и унищожат като вещи с незначителна стойност съгласно чл. 8 ал. 2  от Инструкция за осъществяване на взаимодействието между Агенция за държавни вземания и Висшия съдебен съвет.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 293/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 10.15 часа.

Протоколът е изготвен на 21.10.2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: