П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 02.11.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на втори ноември  през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря: ЕЛЕНА ШОПОВА

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 293  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.С.И. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения на досъбното производство служебен защитник адв. М.К. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. К.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

А.С.И.,  ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Каварна,  живущ ***, български гражданин, със средно образование,  женен, безработен, неосъждан, моб. тел. ****.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТАДРЕЯН И.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов –  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат М.К.  - защитник на обвиняемия А.С.И. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 184/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. К. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 184/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ А.С.И.  се признава за виновен в това, че на 07.10.2017 г. в гр. Каварна, по ул. „****“ на бензиностанция „****“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „****” с рег. № ****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.60 промила, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б ал. 1  от НК.

Страните постигнаха съгласие по следното:

Приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемия А.С.И. е извършил предвиденото в НК и гореописано престъпление.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното престъпление  на обвиняемия да се определи наказание при приложението и на основание чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, като му бъде определено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на  3 (три) месеца, чието изтърпяване да бъде отложено с 3 (три) годишен изпитателен срок на основание чл. 66 ал. 1 от НК, както и „ГЛОБА“ в размер на 200 (двеста) лв.

На основание чл. 343г от НК да бъде постановено спрямо обвиняемия и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10 (десет) месеца по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК да се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 07.10.2017 г.

Направените по делото разноски се поемат от обвиняемия, платими в полза на Държавата.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                      .……………..                             

 

АДВОКАТ: М.М.К.         ………………

 

ОБВИНЯЕМ: А.С.И.            ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 184/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. М.К. ***, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ А.С.И.,  ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Каварна,  живущ ***, български гражданин, със средно образование,  женен, безработен, неосъждан, моб. тел. **** се признава за виновен в това, че на 07.10.2017 г. в гр. Каварна, по ул. „****“ на бензиностанция „****“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „****” с рег. № ****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.60 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му налага следните наказания: Лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, чието изтърпяване да бъде отложено с 3 (три) годишен изпитателен срок на основание чл. 66 ал. 1 от НК, както и „ГЛОБА“ в размер на 200 (двеста) лв.

На основание чл. 343г от НК да бъде постановено спрямо обвиняемия и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10 (десет) месеца по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 07.10.2017 г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда обвиняемия А.С.И.  да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените по делото разноски  в размер на 25,00 (двадесет и пет) лв., както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 293/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 13.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 02.11.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: