П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 02.11.2017 г.

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на втори ноември    през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

                                                                    Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                               Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: А.М.и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                            сложи за разглеждане

НОХД №295  по описа за 2017  година   докладвано от Районния съдия.

         На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Районен прокурор ГАЛИН ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.Т.Ж. в  редовно призован се явява  лично и с адв.М.К. ***, редовно упълномощена по БП №76/2017г. по описа на РУ Шабла.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Няма процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

АДВ.К.   - Не са налице процесуални пречки, поради което  моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Х.Т.Ж. – ЕГН:**********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, българин, начално  образование,  водолаз, неженен,осъждан,  моб.тел.***

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.Т.Ж.   - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.К.- Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев     Прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат М.К.  - защитник на обвиняемия Х.Т.Ж.  споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на БП №76/2017 г. по описа на РУ гр.Шабла  за извършено от обвиняемия   престъпление  по чл.345,  ал.2 във връзка с ал.1 от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала,   моля да го одобрите и то да стане Ваш съдебен акт.

АДВ.К.   -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението, което сме сключили с РП Каварна. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и   моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ  Х.Т.Ж.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по БП №76/2017г. по описа РУ гр.Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.К.   -  Нямаме други искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.Ж.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Х.Т.Ж.      се признава за виновен в това, че  на 12.10.2017 г. в с.К., общ.Ш., по ул.“П.“  е управлявал моторно превозно средство – мотопед „П.В.“ **** с рама ****, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба № І-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадени от Министъра на вътрешните  работи  – престъпление по чл.345   ал.2 във връзка с чл.1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк  умисъл.

За извършеното  от   обвиняемия Х.Т.  Ж.     престъпление по чл.345,  ал.2 във връзка с ал.1 от НК  да му бъде наложено  наказание  «лишаване от свобода»  в размер на 3 (три) месеца, при строг режим  (на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС).

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди.

По досъдебното производство няма веществени доказателства и разноски.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                          ………   

                                                          

 

АДВОКАТ: М.К.                     ………………

 

 

ОБВИНЯЕМ: Х.Т.Ж.        ………………

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по БП №76/2017г. по описа на РУ гр.Шабла  лично и представляван  от защитника си адв.М.К. ***, по силата на което Х.Т.Ж.    се признава за виновен в това, на 12.10.2017 г. в с.К., общ.Ш., по ул.“П.“  е управлявал моторно превозно средство – мотопед „П.В.“ **** с рама ****, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба № І-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадени от Министъра на вътрешните  работи, поради което  на основание чл.345,  ал.2  във връзка  с ал.1  от НК  му налага наказание  «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА»  в размер на 3 (три) месеца, което следва да бъде изтърпяно ефективно при строг режим, на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС.

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД №295/2017г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 02.11.2017 г.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: