П Р О Т О К О Л

гр. Каварна,17.03.2017г.

 

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание   на седемнадесети март през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 30  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.Г.К. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения на досъдебното производство служебен защитник адв. Г.Г. ***.

СВИДЕТЕЛИТЕ Н.Н.М. редовно призован не се явява; С.А.С. редовно призован не се явява.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. Г. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на подсъдимия.

Г.Г.К.,  ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. ***, български гражданин, с основно образование,  разведен, безработен, живущ ***, осъждан, тел. ***.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемия  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.К.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР – На основание чл. 384 от НПК сме постигнали споразумение, което сме депозирали пред Вас.

АДВ.  Г. -  Постигнали сме споразумение с Прокуратурата и сме го депозирали пред Вас.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на подсъдимия Г.Г.К. споразумение по реда на чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 193/2016 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от подсъдимия   престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙЪОННИЯТ ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Г.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва подсъдимия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ Г.К.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 193/2016 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия  право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.К. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ПОДСЪДИМИЯТ Г.Г.К. се признава за виновен в това, че на 18.10.2016 г. в гр. Каварна по ул. „***“  е управлявал на моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с ДК № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,39 промила, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на подсъдимия Г.Г.К. следва да се определи съответно наказание с приложението на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, като му бъде определено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 4 /четири/ месеца, което следва да бъде изтърпяно ефективно при строг режим на основание чл. 57 ал. 1 т. 2 от ЗИНЗС /изм. Бр. 13 от 2017 г. в сила от 07.02.2017 г./, както и „Глоба“ в размер на 200 лв.

Направени по делото разноски се поемат от обвиняемия, платими в полза на Държавата.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                       .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Г.                                          ………………

 

ПОДСЪДИМ: Г.Г.К.            ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и подсъдимия   по ДП № 193/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Г. ***, по силата на което Г.Г.К.  се признава за виновен в това, че на 18.10.2016 г. в гр. Каварна по ул. „***“ е управлявал на моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с ДК № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,39 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание  чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му налага следните наказания:ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца, което следва да бъде изтърпяно ефективно при строг режим на основание чл. 57 ал. 1 т. 2 от ЗИНЗС /изм. Бр. 13 от 2017 г. в сила от 07.02.2017 г./, както

и

“ГЛОБА“ в размер на 200.00 /двеста/ лв.;

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимият  Г.Г.К. следва да заплати по сметка на Каварненски районен съд направените разноски по водене на делото в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лв.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 30/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 10.45 часа.

Протоколът е изготвен на 17.03.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: