ПРОТОКОЛ

                                                                        Гр. Каварна 12.02.2016г.

 

Каварненски районен съд в публично съдебно заседание на  дванадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

 Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                                   Съд.заседатели: 

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА сложи за разглеждане

НОХД № 305по описа за 2015 година  докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

            РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор  КОСТАДИНОВА.

            ПОДСЪДИМИЯТ П.Г.П. редовно призован се явява лично и с адв. И.П. от АК гр. Добрич, редовно упълномощен и приет по делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото. Няма пречки.

АДВ. П. – Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото  

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК СНЕМА самоличността на подсъдимия по данни от обвинителния акт.

П.Г.П. – ЕГН: **********, роден на ***г***, бълг. гражданин, българин, със средно образование, осъждан.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемия  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

ПРОКУРОРЪТ – На основание чл. 384 от НПК сме постигнали споразумение, което сме депозирали пред Вас.

АДВ.  П. - Постигнали сме споразумение с Прокуратурата и сме го депозирали пред Вас.

 

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  ДП № 113/2015г.  по описа на РУ на МВР гр. Шабла между защитника на подсъдимия П.Г.П. - адв. И.П. от АК гр. Добрич  и прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

Подсъдимият П.Г.П. - ЕГН: **********, роден на ***г***, бълг. гражданин, българин, със средно образование, осъжданна 23.08.2015г. в гр. Шабла по ул. «****», в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, с Наказателно постановление №  14-5811000052/12.09.2014г. на Началника на РУ Шабла, влязло в сила на 23.01.2015г. е извършил такова деяние, управлявайки товарен автомобил  малка «****» с рег. № **** - престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

            Страните постигнаха съгласие по следното:

Приемат за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият е извършил както следва предвидено в НК престъпление -  За това, че на 23.08.2015г. в гр. Шабла по ул. «****», в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, с Наказателно постановление №  14-5811000052/12.09.2014г. на Началника на РУ Шабла, влязло в сила на 23.01.2015г. е извършил такова деяние, управлявайки товарен автомобил  малка «****» с рег. № ****- престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

            Деянието е извършено умишлено.

За извършеното от подсъдимия деяние се определя съответно наказание с приложението на чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б“ от НК – „Пробация“.

На основание чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 във вр. с ал. 4 от НК задължително се налагат и пробационни мерки:

            - „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 9м. и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

            -  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 9 м.

            Направени по делото разноски няма.

 

ПРОКУРОРЪТ – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Същото е постигнато при пълно и безусловно съгласие. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. П. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ П.Г.П. заяви, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен   с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

      ПРОКУРОР РП:                                                     ЗАЩИТНИК:

             (БОНКА КОСТАДИНОВА)                                    (АДВ. И. П.)

                                                                                     

                                                                                          ПОДСЪДИМ:

                                                                                                   (П.П.)

                                                                                                                

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

ПОДСЪДИМИЯТ П.Г.П. - ЕГН: **********, роден на ***г***, бълг. гражданин, българин, със средно образование, осъждансе признава за виновен в това, чена 23.08.2015г. в гр. Шабла по ул. «****», в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, с Наказателно постановление № 14-5811000052/12.09.2014г. на Началника на РУ Шабла, влязло в сила на 23.01.2015г. е извършил такова деяние, управлявайки товарен автомобил  малка «****» с рег. № **** - престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

            За извършеното от подсъдимия П.Г.П. престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б“ от НК СЪДЪТ му определя наказание«ПРОБАЦИЯ». На основание чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 във вр. с ал. 4 от НК задължително се налагат пробационни мерки:

            - „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 9 /девет/ месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

            -  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 9 /девет/ месеца.

            Направени по делото разноски няма.

 

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото поради постигнато между страните споразумение, поради което и на основание чл. 382 от НПК

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 305/2015г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в с.з. на 12.02.2016г., което приключи в 09.45  часа.

 

 

 

                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                                           СЕКРЕТАР: