П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 28.10.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесет и осми   октомври през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: Г. ГАВРАИЛОВ                                     сложи на разглеждане  

НОХД №305  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна, редовно призована, се представлява от Районен прокурор ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ Я.Н.Я.,  редовно призован, се явява лично и се представлява от адв.Г.Г. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ.Г.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Я.Н.Я.,  ЕГН:**********, роден на ***г.,  български гражданин, средно образование,  женен, неосъждан, адрес ***, моб.тел№****

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Я.Я.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие

АДВ.Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Г. Гавраилов Районен  прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на обвиняемия Я.Н.Я.  споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №119/2016г. по описа на Районно управление  гр.Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл.343б, ал.1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Г. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Я.Я.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №119/2016г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Я.Н.Я. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ   Я.Н.Я.  се признава за виновен в това, че на 03.07.2016г. в   гр. Каварна, по  ул. Черноморскае  управлявал моторно превозно средство  л.а. ****    с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,  а именно 1,41  промила, установено по надлежния ред,  чрез  протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта  №1050/05.07.2016г.  - престъпление по чл.343б, ал.1  от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За  извършеното престъпление на обвиняемия Я.Н.Я. да се определи наказание при  приложението и на основание  чл.343б, ал.1 във вр.  с  чл.55, ал.1, т.1 от НК:  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (шест) месеца, което  на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години  и   “ГЛОБА“ в размер на 300,00 (триста) лева.

На основание чл.343г от НК да бъде постановено спрямо обвиняемия и наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 (шест ) месеца, по смисъла на чл. 37, т. 7 от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК да се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 03.07.2016г.

Направените по делото разноски се поемат от обвиняемия, платими в полза на държавата,  в размер на 85,00 лева.

 

 

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: Г. ГАВРАИЛОВ               ……………….                            

 

АДВОКАТ: Г.Г.                                         ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Я.Н.Я.                           ……………….

 

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП №119/2016г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.Г.Г. ***, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ Я.Н.Я.  се признава за виновен в това, че на 03.07.2016г. в   гр.Каварна, по  ул. Черноморскае  управлявал моторно превозно средство  л.а. ****    с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,  а именно 1,41  промила, установено по надлежния ред,  чрез  протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта  №1050/05.07.2016г., поради което и на основание чл.343б,  ал.1  във вр. с чл.55, ал.1, т.1  от НК му налага следните наказания:

„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (шест) месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години и   “ГЛОБА“ в размер на 300,00 (триста) лева.

На основание чл.343г от НК  постановява  спрямо обвиняемият Я.Н.Я.  и наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 (шест ) месеца, по смисъла на чл. 37, т. 7 от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК  приспада  времето, през което обвиняемият  Я.Н.Я.  е бил лишен по административен ред да упражнява това право,  считано  от 03.07.2016г.

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски  в размер на 85,00 лева (осемдесет  и пет лева) се възлагат на обвиняемия, платими   в полза на държавата, по смека  на Районен съд Каварна, както и 5,00 лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №305/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 10.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в с.з.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: