П Р О Т О К О Л

гр.Каварна., 20.03.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесети март  през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                     сложи на разглеждане  

НОХД №31  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.КаВ. редовно призована се представлява от Прокурор  РП Стефан ПЕНЧЕВ.

ПОДСЪДИМИЯТ К.Н.И. редовно призован,  се явява лично и се представлява от адв.М.Л. от АК гр.В., редовно упълномощен и приет по делото.

СВИДЕТЕЛИТЕ С.П.С. редовно призован, явява се лично; Н.Д.Т.  редовно призован не се явява.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРА - Да се даде ход на делото.

АДВ.Л. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на подсъдимия.

К.Н.И. -  ЕГН:**********, роден на *** г. в гр.Г.Т., с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен,  женен, неосъждан, тел.****

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемия  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

ПОДСЪДИМИЯТ К.И.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ снема самоличността на свидетеля.

С. П.С. ***, български  гражданин, работи в РУ Каварна., неосъждан.

СВИДЕТЕЛЯТ  предупреден за отговорността по чл. 290 от НК обеща да каже истината.

СЪДЪТ изведе свидетелят  от залата.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРА – Господин Съдия,  след внасяне на делото в РС между страните се постигна споразумение за прекратяване на наказателното производство, на  основание чл.384 от НПК, което сме депозирали пред Вас.

АДВ.Л. -  Постигнали сме споразумение с Прокуратурата на основание чл.384 от НПК  и сме депозирали същото  пред Съда.

С оглед на това, че страните са постигнали споразумение СЪДЪТ освобождава свиделят.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев    прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат М.Л.  - защитник на подсъдимия К.Н.И.  споразумение по реда на чл.384 във вр. с чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №232/2016 г. по описа на Районно управление  гр.КаВ. за извършено от подсъдимия   престъпление по чл.343б ал.1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите, с оглед настъпилите от него и закона последици.

АДВ.Л.   -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва подсъдимия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ К.Н.И.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №232/2016 г. по описа РУ гр.Каварна  доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРА - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Л.   -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия  право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ К.И.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ПОДСЪДИМИЯТ К.Н.И.  се признава за виновен в това, че на 06.12.2016 г. в гр.Каварна по ул. „Д.“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „О.А.“ с рег.№*** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.79 промила, установено по надлежния ред  - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните постигнаха съгласие по следното:

Приемат за безпорно установено от фактическа и правна страна, че подсъдимия К.Н.И.  е извършил предвиденото в НК и гореописано престъпление.

Деяниято е извършено от подсъдимия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от  подсъдимия К.Н.И. престъпление  по  чл.343б,  ал.1 от НК да му бъдат наложени в съотвествие разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и  чл.55,  ал.1, т.1 от НК следните  наказания:

„Лишаване от свобода“ за срок от  4 (четири) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от  3 (три) години,  на основание чл. 66, ал. 1 от НК;

„Глоба“ в размер на 200 (двеста) лева и

„Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 9 (девет) месеца, на основание чл.343г от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнението на наказанието „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“  се приспада  времето, през което за същото  деяние  подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано  от 06.12.2016 г.

От престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди.

По делото няма веществени доказателства.

Разноските   по  настоящото производство в размер на 25,00  лева да се възложат  на основание разпоредбата на чл.189, ал.3 от НПК на  подсъдимия К.Н.И..

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                           .……………..                             

   

АДВОКАТ: М.Л.                                   ………………

 

ПОДСЪДИМ: К.Н.И.                             ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.384 във вр. с чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. КаВ. от една страна и подсъдимия   по ДП №232/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.М.Л.  от АК гр.В., по силата на което К.Н.И.   се признава за виновен в това, че на 06.12.2016 г. в гр.Каварна по ул. „Д.“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „О.А.“ с рег.№*** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,79 промила, установено по надлежния ред,  поради което и на основание  чл.343б,  ал.1 във вр. с  чл.55,  ал.1, т.1 от НК  му налага следните наказания:

„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от  4 (четири) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от  3 (три) години,  на основание чл. 66, ал. 1 от НК;

„ГЛОБА“ в размер на 200 (двеста) лева;

„ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от 9 (девет) месеца, на основание чл.343г от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнението на наказанието „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“  се приспада  времето, през което за същото  деяние  подсъдимият е бил лишен, по административен ред от възможността да упражнява това право, считано  от 06.12.2016 г.

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски за химическа експертиза в размер на 25,00 лева (двадесет и пет лева) се възлагат на подсъдимия, платими по сметка на МБАЛ „Св.Анна В.” АД, както и 5,00 лева в полза на бюджета  на съдебната власт по сметка на Районен съд Каварна, в случай на издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №31/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 20.03.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: