П Р О Т О К О Л

гр. Каварна 18.03.2019г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на осемнадесети март    през две хиляди и деветнадесета   година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД №310  по описа за 2018 година докладвано от Районния съдия.        

 

         На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА.

         ПОДСЪДИМИЯТ   А.П.С., редовно   уведомен, чрез  процесуалния си представител, се явява лично и се   представлява от  адв.С.В.   от АК гр.Варна, редовно упълномощен по ДП №93/2018г. по описа на РУ Каварна.

         СВИДЕТЕЛЯТ А.И.А., редовно призован, не се явява.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ  д-р Д.Г.Д., редовно призован, не се явява.

         СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

         ПРОКУРОРА  -  Господин Председател, няма процесуални пречки, моля да бъден даден   ход  на делото.

         АДВ.В. –  Господин  Съдия, няма процесуални пречки, моля да бъде даден ход на делото.  

         СЪДЪТ, като взе предвид,  че  са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ПРОКУРОРА  - Господин Съдия,  между страните по настоящото дело  се постигна споразумение, което е представено по делото. Моля делото да бъде приключено със споразумение.

         АДВ.В. – Господин Съдия, в действителност сме  постигнали  с Районна прокуратура  Каварна споразумение, съгласни сме с него  и моля делото да приключи със споразумение.

         ПОДСЪДИМИЯТ С.  - Желая делото да приключи със сключване на споразумение.

СЪДЪТ като се запозна с предложеното споразумение намира, че същото е процесуално допустимо, доколкото искането е заявено преди приключване на съдебното следствие, отговаря на изискванията на закона, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАНОВЯВА разглеждане на делото по реда на чл.384 и следващите от НПК.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат С.В.  - защитник на  подсъдимия  А.П.С.  споразумение по реда на чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №93/2018 г. по описа на РУ гр.Каварна за извършено от подсъдимия    престъпление по чл.343б, ал.2, във вр. с  ал.1  от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.В. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва  подсъдимият   разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ  А.П.    С. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №93/2018г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРА - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.В.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия    право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ А.П.С.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ПОДСЪДИМИЯТ   А.П.С.   се признава за виновен, за това, че на 14.04.2018г. в гр.Каварна, по  ул.“Георги Кирков“,  пред кафе „Гергана-Деница“, управлявал МПС – л.а. „Ф.Г.“ с ДК № **** с концентрация  на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда – 1,58 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест – Дрегер 7510 с № APBA-0082, след като е осъден с влязло в сила споразумение №4/03.02.2017г. по НОХД №368/2016г. на РС Каварна, влязло в сила на 03.02.2017г. за деяние по чл.343б ал.1 от НК - престъпление по чл.343б, ал.2, във вр. с  ал.1  от НК.

             За  извършеното престъпление на подсъдимия   А.П.С.   се определя   наказание   при приложението и на основание  чл.343б, ал.2, във вр. с  ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1   от НК като му се определя наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, което следва да бъде търпяно ефективно при общ режим на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС.

             На основание чл.55, ал.3 от НК – не се налага по-лекото наказание „глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

             На основание чл.343г от НК се определя спрямо подсъдимият наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 (дванадесет) месеца.

             На основание чл.59, ал.4 приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 14.04.2018г.

             Направените по делото разноски  - 137,24 лв. за СМЕ, платими по сметка на ОД на МВР гр.Добрич, ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, BIC:***, сметка: BG 14 BUIN 70823160000615.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА     ……………       

                             

 

АДВОКАТ: С.В.        ………..

 

 

ПОДСЪДИМ: А.П.С.   ………..

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.384 във връзка с чл.381  от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия     прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382, ал.7   от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и подсъдимия    по ДП №93/2018 г. по описа на РУ гр.Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.С.В.   от АК гр.Варна, по силата на което подсъдимият  А.П.С.,  ЕГН:**********, се признава  за виновен в това,  че на 14.04.2018г. в гр.Каварна, по  ул.“Георги Кирков“,  пред кафе „Гергана-Деница“, управлявал  МПС – л.а. „Ф.Г.“ с ДК № **** с концентрация  на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда – 1,58 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест – Дрегер 7510 с № APBA-0082, след като е осъден с влязло в сила споразумение №4/03.02.2017г. по НОХД №368/2016г. на РС Каварна, влязло в сила на 03.02.2017г. за деяние по чл.343б ал.1 от НК,  поради което и на основание  чл.343б, ал.2, във вр. с  ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1   от НК  му  определя наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, което следва да бъде търпяно ефективно при общ режим,  на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС.

             На основание чл.55, ал.3 от НК  не се налага по-лекото наказание „глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

             На основание чл.343г от НК  определя спрямо подсъдимият наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 (дванадесет) месеца.

             На основание чл.59, ал.4 приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 14.04.2018г.

             На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда подсъдимият А.П.С.  да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр.Добрич, ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, BIC:***, сметка: BG 14 BUIN 70823160000615,  направените по делото разноски   в размер на  137,24 лева  (сто тридесет и седем лева и двадесет и четири стотинки ),  както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист, по сметка на Районен съд гр. Каварна.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №310/2018г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че по отношение на обвиняемия А.П.С., ЕГН: **********  намира приложение разпоредбата на чл. 68 ал. 1 от НК, тъй като е извършил настоящото деяние в изпитателния срок на  предишно  наказание, поради което и на основание чл. 383, ал. 3 във вр. с чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 68 ал. 1 от НК ПОСТАНОВЯВА отделно изтърпяване на наложеното  със споразумение  №4/03.02.2017г. по НОХД №368/2016 г. на по описа на  Районен съд  Каварна,  наказание  в размер на 3 (три) месеца «лишаване от свобода», влязло в сила на 03.02.2017 г., което наказание да бъде  изтърпяно ефективно при първоначално общ  режим,  на основание  чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в седем дневен срок, считано от днес.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 10.30  часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 18.03.2019 г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: