П Р О Т О К О Л

                                                       гр. Каварна 19.02.2016г.

 

            Каварненски районен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

                                                                     Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                               Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА К.ДИНОВА-БЕЛЧЕВА сложи за разглеждане

НОХД № 316 по описа за 2015  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор К.ДИНОВА.

ПОДСЪДИМИЯТ М.Н.С. редовно призован се явява  лично и с адв. К. И. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СВИДЕТЕЛИТЕ В.Е.К. редовно призован не се явява; С.Е.К. редовно призована не се явява; С.С.К. редовно призована не се явява; Й.И.П. редовно призован не се явява; М.С.Д. редовно призована не се явява; В.Г.К. редовно призована не се явява; Е.Й.Ж. редовно призована не се явява; Н.Г.И. редовно призована не се явява; С.К.М. редовно призована не се явява.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА А.Е.С. редовно призован не се явява; Д.В.К. редовно призован не се явява.

ПРОКУРОРЪТ - Няма пречки да бъде даден ход на делото.

АДВ. И. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА  ХОД  НА  ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на подсъдимия.

М.Н.С. - ЕГН: **********, роден на ***г. в гр.   Шабла, с постоянен адрес ***, бълг. гражданин,   българин, със средно специално образование, не работи, вдовец, осъждан.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемия  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

ПРОКУРОРЪТ – На основание чл. 384 от НПК сме постигнали споразумение, което сме депозирали пред Вас.

АДВ.  И. -  Постигнали сме споразумение с Прокуратурата и сме го депозирали пред Вас.

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  ДП № 19/2015г.  по описа  на ОСлС при ОП гр. Добрич между защитника на подсъдимия М.Н.С. - адв. К. И. ***  и прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

            Подсъдимият М.Н.С. - ЕГН: **********, роден на ***г. в гр.   Шабла, с постоянен адрес ***, бълг. гражданин,   българин, със средно специално образование, не работи, вдовец, осъждан на 05.02.2015г. в гр. Каварна пред Нотариус Й.П. с рег. № *** на Нотариалната камара с район на действие РС Каварна съзнателно е ползвал неистински български официални документи – удостоверение за наследници с Изх. № АУГ 384/10.11.2014г.; удостоверение за наследници с Изх. № АУГ 385/10.11.2014г.; удостоверение за данъчна оценка с Изх. № 5808000149/27.01.2015г. и удостоверение за данъчна оценка с Изх. № 5808000150/27.01.2015г. по чл. 264 ал. 1 от ДОПК, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност престъпление по чл. 316, във вр. с чл. 308 ал. 2, пр. 1 във вр. с ал. 1 от НК.

Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на подсъдимия М.Н.С. следва да се определи съответно наказание с приложението на чл. 55 ал. І т. 2, б. “б“  от НК - «ПРОБАЦИЯ». На основание чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК задължително се налагат пробационни мерки:

- «Задължителна регистрация по настоящ адрес:***» за срок от 2 /две/ години с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

- «Задължителни периодични срещи с пробационен служител» за срок от 2 /две/ години;

- На основание чл. 42а ал. 2 т. 6 във вр. с ал. 4 т. 3 «Безвъзмезден труд в полза на обществото» в размер на 100 часа за 2 години.

Направените по досъдебното производство разноски – 270.94 лв. за СПТЕ са в тежест на подсъдимия, платими по сметка на КРС.

ПРОКУРОРЪТ – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. И. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ М.Н.С.  заяви, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен   с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

      ПРОКУРОР РП:                                                     ЗАЩИТНИК:

       (БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА)                        (АДВ. К. И.)

                                                                                     

                                                                                          ПОДСЪДИМ:

                                                                                                      (М.С.)

                                                                                                                

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

            ПОДСЪДИМИЯТ М.Н.С. - ЕГН: **********, роден на ***г. в гр.   Шабла, с постоянен адрес ***, бълг. гражданин,   българин, със средно специално образование, не работи, вдовец, осъждан се признава за виновен за това, че на 05.02.2015г. в гр. Каварна пред Нотариус Й.П. с рег. № *** на Нотариалната камара с район на действие РС Каварна съзнателно е ползвал неистински български официални документи – удостоверение за наследници с Изх. № АУГ 384/10.11.2014г.; удостоверение за наследници с Изх. № АУГ 385/10.11.2014г.; удостоверение за данъчна оценка с Изх. № 5808000149/27.01.2015г. и удостоверение за данъчна оценка с Изх. № 5808000150/27.01.2015г. по чл. 264 ал. 1 от ДОПК, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност престъпление по чл. 316, във вр. с чл. 308 ал. 2, пр. 1 във вр. с ал. 1 от НК.

За извършеното от подсъдимия М.Н.С. престъпление по чл. 316, във вр. с чл. 308 ал. 2, пр. 1 във вр. с ал. 1 от НК СЪДЪТ му определя с приложението на чл. 55 ал. І т. 2, б. “б“  от НК наказание «ПРОБАЦИЯ». На основание чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК задължително се налагат пробационни мерки:

- «Задължителна регистрация по настоящ адрес:***» за срок от 2 /две/ години с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

- «Задължителни периодични срещи с пробационен служител» за срок от 2 /две/ години;

- На основание чл. 42а ал. 2 т. 6 във вр. с ал. 4 т. 3 «Безвъзмезден труд в полза на обществото» в размер на 100 часа за 2 години.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимия М.Н.С. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на Каварненски районен съд направените по делото разноски в размер на 270.94 /двеста и седемдесет лева деветдесет и четири стотинки/ лв.

 

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото поради постигнато между страните споразумение, поради което и на основание чл. 382 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 316/2015г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в с.з. на 19.02.2016г., което приключи в 10.10  часа.

 

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                      

                                                                                   СЕКРЕТАР: