П Р О Т О К О Л

гр. Каварна 08.01.2018г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на осми януари  през две хиляди и   година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 И.П.Е.Т.

 

при участието на секретаря: А.М.и прокурора: БОНКА К.-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД №318  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

         На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка К.-БЕЛЧЕВА.

ПОДСЪДИМИЯТ   К.Г.Щ. редовно призован се явява лично,  воден от органите  на ОЗ «Охрана» гр.Добрич    и с адв.Д.Н.Н. ***, назначена за служебен защитник по ДП №177/2016г.  по описа на РУ Каварна.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРА  - Да се даде ход на делото.

АДВ.Н.   - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита,  че не  са налице процесуални пречки  за даване ход на делото в съдебно заседание, тъй като,  се явяват всички лица по чл.247б от НПК, съгласно разпореждане за насрочване на разпоредително   заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на подсъдимия по данни от обвинителния акт

К.Г.Щ.,  ЕГН:**********, роден на *** ***,  български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, безработен,  живущ ***, постоянен адрес ***.

Председателят на състава провери връчени ли са преписите и съобщенията по  чл.247б  от НПК и констатира, че препис от обвинителния акт на подсъдимия   е връчен.

Председателят на състава разяни правата на явилите си лица по НПК, както и за последствията от влязло  в сила определение по вдъпросите на чл.248, ал.1,.3  от НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Нямаме искания за отводи.

АДВ.Н.  - Нямаме искания за отводи.

ПОДСЪДИМИЯТ – Нямам искнания за отводи.

ПРОКУРОРЪТ  - Не са налице пречки за даване ход на разпоредителното заседание.

АДВ.Н. – Запознати сме с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДСЪДИМИЯТ  - Запознат съм с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното заседание

СЪДЪТ като взе предвид явилите се лица и тяхното становище, намира, че са налице условията за провеждане на разпоредително заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

СЪДЪТ пристъпва към изслушване на лицата по чл.247б, ал.1 и 2 от НПК по всички въпроси, посочени  в чл.248, ал.1 от НПК.

ПРОКУРОРА – Господин Съдия,   с оглед разпоредбата на  чл.248 от НПК в днешното разпоредително заседание считам, че  делото е подсъдно на РС Каварна, няма основания за прекратяване или  спиране на наказателното производство. Не  е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което би довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия. Преди съдебно заседание в разговдор със защитата и подсъдимия,  предлагаме и считаме, че е налице основание за разглеждане на делото по реда Глава ХХІХ от НПК,  като сме постигнали съгласие за решаване на делото със споразумение.  Съответно  следващите точки за вземане мярка за неотклонение,  искане за събиране на  нови доказателства, насрочва на заседание в което  следва да бъдат призовани всички други,  те следва за отпаднат, с оглед  наличието на тази точка от чл.248 от НК.   Моля   да ни дадете възможност да предоставим на съда  подписнато  между страните споразувмение и да допуснете делото да бъде решено по този ред.

АДВ.Н. -    Уважаеми господин  Председател,   считам, че делото е подсъдно на РС Каварна, няма основания за прекратяване  или спиране на наказателното производство. Не са допуснати съществени процесуални   нарушения, които  да доведат до  ограничаване правата на  подсъдимия. Считам, че са  налице са налице основания за разглеждане на делопо  по реда на  Глава ХХІХ от НПК.  Подписали сме споразумение с РП Каварна.  Нямаме искания и не се налага събиране на нови доказателства.

ПОДСЪДИМИЯТ -  Нямам възражения да се гледа делото в този съд и от този състав. Нямам възраажения и не са налице предпоставаки  за прекратяване  или спиране на делото. Споделям, становището на процесуалния си предствавител  и желая делото да  се гледа със  сключване на споразумение. Постигнали сме такова споразумение с представителя на прокуратурата,  относно наказанието, което да ми бъде наложено. Нямам искания по доказателства.

С  като взе предвид  становището на страните  и материалите по делото намира следното:

Делото е образувано  по внесен обвинителен акт  за престъпление по  лчл.354а , ал.3, предлв.2,   т.1 от НК и подсъдно на РС Каварна.  Няма основания за прекратяване  или спиране на наказателното производство.  По делото не са допуснати на досъдебното производство  отстраними  съществени нарушения на процесуалните правила,   които да доведат до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.  Налице са основания за разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ от НПК,  с оглед становището на защитата и обвиняемия, че желаят делото да бъде разгледано по посочения процесуален ред.   Не  са налице основания делото да се гледа при закрити врати,  да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се назначава защитник, тъй като такъв е назначен в хода на досъдебното произвоство,  вещо лице,  преводач или тълковник и да се извършват съдебно следствени действия по делегация.  В хода на досъдебното производство  по отношение на подсъдимия не е взета мярка за неотклонение, поради което настоящият съдебен състав  не дължи произнасяне в тази част. По делото не се направиха искания за събиране на нови доказателства  и на този етап,  такива не е наложително да бъдат ангажирани и според съда.  В предвид горното СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

1.Делото е подсъдно  на КРС.

2.Няма основание за спиране или прекратяване на наказателното производство.

3.По делото не е допуснато  на  досъдебното производство отстранимо  съществено процесуални нарушение  на процесуалните правила,  което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.

4. Налице са основания за разглждане на делото по реда на Глава ХХІХ от НПК.

5.Няма основания делото да се разглежда при закрити врати,   да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се назначава защитник, вещо лице, преводач  или тълковник и да се извършват съдебно следствени действия по делегация.

6.В хода на досъдебното произвоство по отношение на подсъдимия  К.Г.Щ.  не е взета мярка за неотклонение.

7.Няма искания и не се налага събиране на нови доказателства на този етап от производството.

Определелението по чл.248, ал.1, т.3 от НПК подлежи на обжалване в седмодневен срок пред пред ДОС по реда ХХІІ  от НПК.

СЪДЪТ като взе превид искането на страните за разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ от НПК, и предвид разпоредбата на чл.252, ал.1 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІХ ОТ НПК.

ПРОКУРОРЪТ - Господин Съдия представям Ви споразумение, подписано от страните в писмен вид с приложено към него свидетелство  за съдимост.

СЪДЪТ като взе в предвид че по делото е постъпило споразумение между представителя РП Каварна, подсъдимият Щ. и неговия защитник адв.Д.Н.,  с което се предлага делото да бъде решено по  Глава ХХІХ от НПК ПРИЕМА И  ПРИОБЩАВА  същото към мателиалите по делото.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка К.-Белчева прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Д.Н.  - защитник на  подсъдимия  К.Г.Щ.  споразумение по реда на чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №177/2016 г. по описа на РУ гр.Каварна за извършено от подсъдимия    престъпление по чл.354а, ал.3, предл.2, т.1  от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА -Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Н. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

СЪДЪТ запитва  подсъдимият   разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е с  тях и доброволно ли  е  подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ  К. Г. Щ.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №177/2016г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРА - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Н.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия    право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ К.Г.Щ.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ПОДСЪДИМИЯТ   К.Г.Щ.  се признава за виновен, за това, че на 19.09.2016г. в гр.Каварна, на ул.“О.“ №**,   без надлежно разрешително е държал високо рисково наркотично вещество:           -марихуана /индийски коноп, канабис/ с нетно тегло 0,48 грама и съдържание на активен компонент  тетрахидроканабинол – 1,4 %  на стойност 2,88лв;-марихуана /индийски коноп, канабис/ с нетно тегло 0,90 грама и съдържание на активен компонент  тетрахидроканабинол – 2,9 %  на  стойност 5,40лв;-марихуана /индийски коноп, канабис/ с нетно тегло 0,74 грама и съдържание на активен компонент  тетрахидроканабинол – 2,92%  на стойност 4,44лв.

-кафяво вещество съдържащо се в пет броя сгъвки от цигари“Давидов“ с общо нетно тегло 0,76грама и съдържание на активен компонент  метамфетамин – 0,02 %  и съдържание на активен компонент  3,4-метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ – 0,3 %  на  стойност 19,00лв., всички на обща стойност 31,72лева -  ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.354а, ал.3, пред.2, т.1  от НК.

             Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на подсъдимият К.Г.Щ. по  чл.354а ал.3, предл.2 т.1 от НК следва да се определи съответно наказание   6 месеца /шест месеца/ ” Лишаване от свобода ,  което следва да бъде търпяно ефективно  при строг режим на основание чл.57ал.1т.2б“б“  от ЗИНЗС.                                                                       

             Направените по досъдебното производство разноски – 500.56лв. са в тежест на подсъдимият, платими  както следва:  -по сметка на  ОД МВР Добрич за Физико- химическа експертиза№191/17г. на БНТЛ Варна - 138.48лв.; -по сметка на  ОД МВР Добрич за Физико- химическа експертиза№17/2017г. на НИКК София -  309.18лв.; - по сметка на ОД МВР Добрич, съдебно- токова експертиза- 52.90лв.

             Веществени доказателства на основание чл.354а ал.6 от НК се отнема в полза на държавата -описани съгласно протокол за съхранение от 28.09.2017г.-  лист №82 по делото – оставени  на съхранение в РУ Шабла и

- описани съгласно приемно- предавателен протокол от 07.10.2016г.- на съхранение в РУ Каварна –лист №52 по делото.

 

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОРЪТ: БОНКА К.-БЕЛЧЕВА            

                            

 

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК: Д.Н.        ………..

 

 

ПОДСЪДИМ: К.Г.Щ.   ………..

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.384 във връзка с чл.381  от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия     прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и подсъдимия    по ДП №177/2016 г. по описа на РУ гр.Каварна лично и представляван  от защитника си адв.Д.Н. ***, по силата на което подсъдимият  К.Г.Щ.,  ЕГН:**********, се признава  за виновен в това,  за това, че на 19.09.2016г. в гр.Каварна, на ул.“О.“ №**,   без надлежно разрешително е държал високо рисково наркотично вещество: -марихуана /индийски коноп, канабис/ с нетно тегло 0,48 грама и съдържание на активен компонент  тетрахидроканабинол – 1,4 %  на стойност 2,88лв; -марихуана /индийски коноп, канабис/ с нетно тегло 0,90 грама и съдържание на активен компонент  тетрахидроканабинол – 2,9 %  на  стойност 5,40лв.; -марихуана /индийски коноп, канабис/ с нетно тегло 0,74 грама и съдържание на активен компонент  тетрахидроканабинол – 2,92%  на стойност 4,44лв.; -кафяво вещество съдържащо се в пет броя сгъвки от цигари“Давидов“ с общо нетно тегло 0,76грама и съдържание на активен компонент  метамфетамин – 0,02 %  и съдържание на активен компонент  3,4-метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ – 0,3 %  на  стойност 19,00лв., всички на обща стойност 31,72лева,  поради което и на основание   чл.354а ал.3 предл.2 т.1 от НК  МУ  определя  съответно наказание с  приложението на  чл.55 ал.1т.1 от НК  - 6 месеца /шест месеца/ ” Лишаване от свобода”,  което следва да бъде търпяно ефективно  при строг режим на основание чл.57ал.1т.2б“б“  от ЗИНЗС.         

         Веществените доказателства на основание чл.354а ал.6 от НК се отнемат  в полза на държавата: - описани съгласно протокол за съхранение от 28.09.2017г.- лист №82 по делото – оставени  на съхранение в РУ Шабла;  - описани съгласно приемно- предавателен протокол от 07.10.2016г.- на съхранение в РУ Каварна –лист №52 по делото.

         На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски в размер на 500,56  лева (петстотин лева и петдесет и шест  стотинки) се възлагат на подсъдимия,  платими в полза на Държавата, както следва: -по сметка на  ОД МВР Добрич за Физико- химическа експертиза№191/17г. на БНТЛ Варна - 138.48лв.; -по сметка на  ОД МВР Добрич за Физико- химическа експертиза№17/2017г. на НИКК София -  309.18лв.; - по сметка на ОД МВР Добрич, съдебно-стокова експертиза- 52.90лв.

 

СЪДЪТ приема направеното предложение от представителя на Районна прокуратура гр. Каварна по чл. 25 във вр. с чл. 23 от НК за групиране на наказанията по НОХД № 318/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна:  нохд  318/2017г. по описа на КРС, ВЗС на 08.01.2018г.,  деянието извършено на 19.09.2016г. и определено наказание 6м. ЛС, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначално строг режим; - нохд №129/2016г. на ОС Добрич, ВЗС на 26.05.2017г., деянието е извършено на 28.04.2015г. и определено наказание 1г.4м. ЛС, което следва да бъде изтърпяно ефективно;  -нохд№1167/17г. на РС Варна, ВЗС на 06.06.2017г.,  деянието извършено на 09.04.2016г. и определено наказание 6м. ЛС,  като се определя  едно общо най-тежко  наказание от 1г.4м. ЛС, което следва да бъде изтърпяно ефективно при   първоначално строг режим   на основание чл.57 ал.1т.2 б „б“ от ЗИНЗС като се приспадне  изцяло изтърпяната част от наказанията, с начало 07.06.2017г

         След одобряване на споразумението СЪДЪТ счита, че служебно следва да се произнесе по наличието на предпоставки на чл. 25 ал. 1 във вр. с чл. 23 ал. 1 от НК за групиране на наложените наказания на осъдения К.Г.Щ.  по НОХД № 318/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна  и определено наказание шест месеца „Лишаване от свобода“, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим  и  нохд 318/2017г. по описа на КРС, ВЗС на 08.01.2018г.,  деянието извършено на 19.09.2016г. и определено наказание 6м. ЛС, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначално строг режим; - нохд №129/2016г. на ОС Добрич , ВЗС на 26.05.2017г., деянието е извършено на 28.04.2015г. и определено наказание 1г.4м. ЛС, което следва да бъде изтърпяно ефективно;  -нохд№1167/17г. на РС Варна, ВЗС на 06.06.2017г., като бъде определено  едно общо най- наказание от 1г. 4м. ЛС, което следва да бъде изтърпяно ефективно при  първоначално строг режим   на основание чл.57 ал.1т.2 б „б“ от ЗИНЗС като се приспадне  изцяло изтърпяната част от наказанията,  с начало 07.06.2017г.

Водим от горното СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         На основание чл. 25 ал. 1 във вр. с чл. 23 ал. 1 от НК групира наказанията, наложени на К.Г.Щ.,  ЕГН:**********, роден на *** ***,  български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, безработен,  живущ ***, постоянен адрес *** - НОХД  318/2017г. по описа на КРС, ВЗС на 08.01.2018г.,  деянието извършено на 19.09.2016г. и определено наказание 6м. ЛС, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначално строг режим; - НОХД №129/2016г. на ОС Добрич , ВЗС на 26.05.2017г., деянието е извършено на 28.04.2015г. и определено наказание 1г.4м. ЛС, което следва да бъде изтърпяно ефективно; -НОХД№1167/17г. на РС Варна, ВЗС на 06.06.2017г.,  деянието извършено на 09.04.2016г. и определено наказание 6м. ЛС като  определя едно общо най-тежко наказание от 1г .4м. /една година и четири месеца/ Лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначално строг режим   на основание чл.57 ал.1т.2 б „б“ от ЗИНЗС.  

         ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК     изцяло изтърпяната част от наказанията с начало 07.06.2017г.                                                      

         ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23 ал.2 от НК изцяло наказанието по чл.37 ал.1 т.7 от НК-ЛПУМПС за срок от 3години.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ДОС с частна жалба или протест в седем дневен срок, считано от днес.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №318/2017г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 12,00 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 08.01.2018 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

1.     …………………..

 

 

2…………………

 

 

СЕКРЕТАР: