Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  15.03.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: И.П.

                                                                                   Е.Т.

                                

         при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НОХД № 318/2017г. по описа на КРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Постъпило е предложение по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК от представител на Районна прокуратура гр.Каварна,съдът да се произнесе по въпроса за тълкуване на възникналите затруднения,свързани с изпълнението на  споразумение № 2/2018г. по НОХД № 318/2017г. на РС Каварна,ВЗС на 08.01.2018г. по отношение на осъдения К.Г.Щ. ЕГН **********,като в споразумението изрично да се отбележи,че по смисъла на чл.55 ал.3 от НК-да не се налага по-лекото наказание-„глоба“,което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

         Възникналите затруднения,свързани с изпълнението на  споразумение № 2/2018г. по НОХД № 318/2017г. на РС Каварна,ВЗС на 08.01.2018г. по отношение на осъдения К.Г.Щ. ЕГН ********** в частта относно приложението на чл.55 ал.3 от НК са послужили като основание за сезиране на съда с настоящото предложение инициирано от Районна прокуратура гр.Каварна,тъй като при изписване на определеното наказание не е отразено постигнатото усно съгласие на страните по споразумението по смисъла на чл.55 ал.3 от НК-да не се наложи по-лекото наказание-„глоба“,което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“ и тази грешка следва да се отстрани  по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК,поради което е насрочено открито съдебно заседание.

         В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура Каварна се явява и поддържа предложението по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК като в споразумението изрично да се отбележи,че по смисъла на чл.55 ал.3 от НК-да не се налага по-лекото наказание-„глоба“,което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“

         Подсъдимият К.Г.Щ.,редовно призован,се явява лично,като изразява становище за уважаване предложението на Районна прокуратура гр.Каварна.

Съдът след след като се запозна с доводите в предложението и съобрази становищата на страните в съдебно заседание,намира за уставовено следното:

         Със Споразумение № 2/08.01.2018г. на РС Каварна,влязло в законна сила на 08.01.2018г. на К.Г.Щ. ЕГН ********** с адрес ***,по настоящем в Затвора гр.Варна е определено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца,при строг режим.В горепосочения съдебен акт,по отношение на К.Г.Щ. ЕГН ********** е отразено само определено наказание:-„Лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца,при строг режим.

         При изписване на определеното наказание не е отразено постигнатото усно съгласие на страните по споразумението по смисъла на чл.55 ал.3 от НК-да не се наложи по-лекото наказание-„глоба“,което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

         Съдът счита,че внесеното предложение на Районна прокуратура гр.Каварна,с правно основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК е основателно,с оглед възникналите затруднения,свързани с изпълнението на  споразумение № 2/2018г. по НОХД № 318/2017г. на РС Каварна,ВЗС на 08.01.2018г. по отношение на осъдения К.Г.Щ. ЕГН ********** в частта относно приложението на чл.55 ал.3 от НК

В случая не е налице подмяна на волята на страните по делото,изразена в сключеното между тях споразумение,а на неяснота във волята на съда,тъй като разпоредбата на чл.55 ал.3 от НК е категорична  и в конкретния случай се касае за технически пропуск,както от съда,така и от страните по делото,при изписване на точното наказание в подписаното споразумение,станало стабилен съдебен акт.

         Същият пропуск следва да се отстрани по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК,като следва да се уважи предложението на Районна прокуратура гр.Каварна.

         Водим от гореизложеното, и на основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК,съдът

                                                Р    Е    Ш    И :

         ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на влязло в законна сила на 08.01.2018г. Споразумение № 2/2018г. по НОХД № 318/2017г. по описа на Каварненски Районен съд по отношение на осъдения К.Г.Щ. ЕГН ********** в частта относно приложението на чл.55 ал.3 от НК,като в определението с което се одобрява постигнатото споразумение,след израза:“поради което и на основание чл.354а ал.3 предл.2 т.1 от НК му определя съответно наказание с приложението на чл.55 ал.1 т.1 от НК-6/шест/ месеца „Лишаване от свобода“,което следва да бъде търпяно ефективно при строг режим на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от НК ДА СЕ ЧЕТЕ-„по смисъла на чл.55 ал.3 от НК-НЕ НАЛАГА по-лекото наказание-„глоба“,което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

         Настоящото съдебно решение да се счита като неразделна част от Споразумение № 2/08.01.2018г. по НОХД № 318/2017г. по описа на Каварненски Районен съд.

         Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ………………………

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1……………………………….

 

                                                                           2……………………………….