О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на седми юли през двехиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                            

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ П.

 

като обсъди НОХД №32/2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по внесен от РП Каварна обвинителен акт срещу лицата: А.А.Х. за извършено престъпление по чл.210, ал.1, т.2 и т.5, във вр. с чл.209, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК; Н.Т.Г. за извършено престъпление по чл.210, ал.1, т.2, т.4 и т.5, във вр. с чл.209, ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК; П.Г.Б. за извършено престъпление чл.210, ал.1, т.2 и т.5, във вр. с чл.209, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

С протоколно определение от съд.заседание проведено на 01.07.2016г., и определения №453/06.07.2016г. и №456/07.07.2016г., съдиите Ж.Г., Е.П. и В.У. са се отвели от разглеждане на НОХД №32/2016год. по описа на РС Каварна.

Поради изложеното е невъзможно формиране на състав при Каварненски районен съд за разглеждане на НОХД №32/2016год. Горното налага производството по делото пред сезирания съд да бъде прекратено и същото да бъде изпратено на Върховния касационен съд за определяне на друг равен по степен съд.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.43, т.3 НПК, председателят на Каварненски районен съд

 

О П  Р  Е Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №32/2016год. по описа на Каварненски районен съд.

ИЗПРАЩА НОХД №32/2016год. по описа на КРС на Върховен касационен съд за определяне на друг еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………