Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

                                     по НОХД № 322/2018г.

                              по описа на Районен съд гр.Каварна

Днес 04.12.2018г. Живко Георгиев,съдия докладчик по НОХД № 322/2018г. по описа на РС Каварна,след като се запознах с материалите по делото и повдигнатото от Районна прокуратура гр.Балчик срещу К.Я.Я. с ЕГН ********** *** обвинение за престъпление по чл.206 ал.1 от НК пр.1 във връзка с чл.209 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 вр. с ал.1 от НК и като взех предвид,че в Решение № 68/26.10.2018г. по в.н.о.х.д.№ 257/2018г. по описа на ДОС,въззивният състав приема,че Районен съд гр.Балчик е следвало да констатира допуснатите на досъдебното производство съществени нарушения на процесуалните правила и да използва предвидените процесуални способи за отстраняването им,като върне делото на прокурора,а не да разглежда делото в съдебно заседание,ограничавайки законовите права на страните,намирам,че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на РП-Балчик по следните съображения:

         Допуснати са отстраними съществени процесуални нарушения при съставянето на обвинителния акт.

Според обективираното в Решение в наличната формулировка на обвинителния акт липсва   нужната прецизност на поднасяне на фактите относно авторството и времето на извършване на престъплението.Видно от обстоятелствената част на обвинителния акт на страница 1-ва,страни по процесния договор за лизинг са били дружеството лизингодател и дружеството лизингополучател-„****“ЕООД-Балчик,а на страница 2-ра от същия е посочено,че“Не е последвала реакция от страна на лизингополучателя обв.К.Я.…“.При наличие на това вътрешно противоречие кой всъщност е страна по договора/ЮЛ или ФЛ/,би следвало да се уточни в какво качество е действал в случая обвиняемият,както и да се установи към кой момент е следвало да се счита за уведомен,че възпрепятства упражняването на правото на собственост на правоимащия именно чрез отказ да върне вещта/липсват наведени данни за извършено разпореждане с автомобила/.Не е уточнено и в какво качество е действало лицето,което е получило уведомителното писмо на 28.06.2012г. и има ли представителни пълномощия в дружеството лизингополучател,защото в обвинителния акт е визирано единствено следното:“Уведомителното писмо е било получено на 28.06.2012г. от лице с фамилия Я.“.Ето защо въззивният съд приема,че липсва яснота и обоснованост на тезата в обвинителния акт,дали отказът да се върне вещта представлява проява на намерение за присвояване или е обусловен от известни възражения,основани на договорните отношения между страните,при което владелецът не оспорва собствеността на вещта,а само правото тя да бъде незабавно върната.

Въззивният съдебен състав постановил Решение № 68/26.10.2018г. по в.н.о.х.д.№ 257/2018г. по описа на ДОС  приема,че в наличната формулировка на обвинителния акт отсъства нужната  прецизност на поднасяне на фактите относно авторството и времето на извършване на престъплението,защото липсват изложени коректни данни в тази насока.Липсата на обвинителни факти по посочените въпроси прави обвинението непълно,необосновано и неясно и е абсолютна пречка подсъдимият да организира защитата си срещу него.И доколкото в обстоятелствената част на обвинителния акт следва да се посочат задължително фактите,обуславящи съставомерността на деянието и участието на обвиняемия в него,а това според въззивния съд не е сторено,то така внесения прокурорски акт не отговаря на изискванията на чл.246 от НПК и чл.13-14 от НПК.

Така констатираната непълнота на обвинителния акт,засягаща обстоятелствената му част ,обосновава извод,че при изготвянето му е допуснато съществено нарушение на чл.246 ал.2 от НПК,лишило обвиняемия от възможност да узнае фактическото обвинение в неговата цялост и пълнота,а оттам е ограничило възможностите му за защита.

Това дефинитивно нарушава правото на защита на подсъдимият К.Я.Я. да разбере фактическите и юридическите рамки на обвинението и да организира защитата си спрямо фактите  и правото.Тъй като горепосоченото нарушение не може да бъде преодоляно в съдебната фаза,образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено,а делото върнато на Районна прокуратура гр.Балчик.

Така мотивиран и в изпълнение на дадените в Решение № 68/26.10.2018г. по в.н.о.х.д.№ 257/2018г. по описа на ДОС указания

                                     Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М :

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 322/2018г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура гр.Балчик за отстраняване на посочените по-горе допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила.

Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд гр.Добрич по реда на глава двадесет и втора от НПК.

ПРЕПИС от разпореждането да се изпрати на  Районна прокуратура гр.Балчик,на обвиняемият К.Я.Я. и неговият защитник адв.Е.В. и на ощетеното юридическо лице „***“ ЕООД гр.София със седалище и адрес на управление: гр.***-*** район ***,улица „**“ № * ап.*,представлявано от управителя Н.Ц.Н..

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: