П Р О Т О К О Л

                                                        Гр. Каварна 20.05.2016г.

 

Каварненски  районен съд в публично съдебно заседание  на  двадесети май през две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

           Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                                              Съд. заседатели:  

                                                                                                         

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ сложи за разглеждане

НОХД № 326 по описа за 2015  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 09.00 часа се явиха:

 

 

            РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

            ПОДСЪДИМИЯТ Д.И.Г. редовно призован се явява лично и с адв. С.В. от ***, редовно упълномощен и приет по делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото. Няма пречки.

АДВ. В. – Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото    

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК СНЕМА самоличността на подсъдимия по данни от обвинителния акт.

Д.И.Г. – ЕГН: **********, роден на ***г. в гр. Добрич, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан (реабилитиран).

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемия  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

ПРОКУРОРЪТ – На основание чл. 384 от НПК сме постигнали споразумение, което сме депозирали пред Вас. Видно от обвинителния акт обвинението срещу подсъдимия Г. е за престъпление по чл. 343б ал. 2 от НК, а постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство е по чл. 343б ал. 1 от НК. Ще аргументирам промяната в правната квалификация. След пореден анализ на справката за съдимост на подсъдимия внимателен прочит разпоредбата на НК, касаеща институтите на реабилитацията и след като взех предвид последно постъпилата справка за съдимост и тази, която представя подсъдимия стигнах до извода, че същият е реабилитиран. Следователно деянието му следва да се квалифицира като такова като такова по чл. 343б ал. 1 от НК и е допустимо условно осъждане по смисъла на чл. 66 ал. 1 от НК. Поради следните съображения: Що се отнася до първото му осъждане това със споразумение от 12.01.2011г. по НОХД № 110/2011г. на РС Варна сме изправени пред реабилитация по смисъла на чл. 86 ал. 1 т. 1 от НК досежно наказанието „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, което на основание чл. 66 ал. 1 от същия кодекс е отложено с изпитателен срок от три години и пред реабилитация по чл. 88а от НК за наказанието „Лишаване от право да се управлява МПС” за срок от седем месеца. За първото наказание реабилитацията е настъпила след изтичане на изпитателния срок, т.е. три години след влизане в сила на присъдата или в случая на 12.01.2014г., тъй като в течение на изпитателния срок деецът не е извършил друго престъпление, поради което следва да изтърпи отложеното наказание. Вярно е, че подсъдимият е извършил друго престъпление в течение на този срок, а именно това по НОХД № 398/2011г. на РС Балчик, но за него му е наложено наказание „Пробация” и поради това не се е наложило да изтърпи и отложеното наказание по първата присъда. За второто наказание по НОХД № 110/2011г. на РС Варна, а именно „Лишаване от право да се управлява МПС” за срок от седем месеца, което съгласно справката от РП Варна е изтърпяно на 03.08.2011г. реабилитацията по чл. 88а е настъпила на 07.06.2015г. Така е поради следните съображения: Съгласно чл. 88а във вр. с чл. 82 ал. 1 т. 5 от НК  реабилитацията за този вид наказание следва да настъпи две години след изтърпяване на наказанието. В случая на 03.08.2013г., но това при положение, че деецът в последствие не е извършил ново умишлено престъпление от общ характер, за което се предвижда наказание „Лишаване от свобода”. В настоящият случай подсъдимият обаче е извършил такова престъпление и това е престъплението по НОХД № 398/2011г. на РС Балчик, което е за деяние по чл. 194 ал. 1 от НК и за което се предвижда от закона наказание „Лишаване от свобода”. Следователно приложима няма да е общата разпоредба на чл. 88а ал. 1, а тази на чл. 88а ал. 4 от НК, която предвижда при две или повече престъпления осъждането и последиците от това осъждане да се заличават след изтичане на предвидените срокове за всички осъждания. За да приложим чл. 88а ал. 4 във вр. с ал. 1 за наказанието „Лишаване от право да се управлява МПС” следва да проверим дали е настъпила реабилитация и по НОХД № 398/2011г. на РС Балчик. Такава е настъпила и тя е по чл. 88а ал. 1 във вр. с чл. 82 ал. 1 т. 5, тъй като е наложеното наказание „Пробация” и давностният срок е две години, следователно по тази присъда реабилитацията е настъпила две години след изтърпяване на наказанието „Пробация” или на 07.06.2015г. /съгласно писмото от РП гр. Варна, видно от което наказанието „Пробация” е  изтърпяно от 09.12.2011г. до 07.06.2013г./. С други думи не само за наказанието „Пробация” по НОХД № 398/2011г. на РС Балчик, но и за наказанието „Лишаване от право да се управлява МПС” по НОХД № 110/2011г. на РС Варна реабилитацията по чл. 88а е настъпила на 07.06.2015г. или преди извършване на деянието по настоящият обвинителен акт, което е от 19.10.2015г. Реабилитацията, предхождаща деянието по обвинителният акт ми дава основание да твърдя, че се касае не за деяние по чл. 343б ал. 2, а за деяние по чл. 343б ал. 1 от НК, както и че е допустимо повторното приложение на института на условното осъждане по чл. 66 ал. 1 от НК. Ето защо постигнахме споразумение със защитника на подсъдимия за прекратяване на наказателното производство за деяние по чл. 343б ал. 1 от НК с наказание 6 месеца „Лишаване от свобода” условно с три годишен изпитателен срок по чл. 66 от НК, „Глоба” в размер на 200.00 лв. и „Лишаване от право да се управлява МПС” за срок от осем месеца. Считам, че така договорените наказания между страните за адекватни на извършеното от дееца /касае се за относително ниска концентрация на алкохол в кръвта – 1,29 промила/ и данните за неговата личност. Вярно е, че справката, която получихме от РС Добрич е непълна и дори съдържа някои неточности относно реабилитацията, но това нас не бива да ни ангажира, тъй като ние следва да приложим закона и неговите предписания, а не субективното виждане, а вероятно и грешката на Съдията, отразил данните в бюлетините за съдимост.

АДВ.  В. -  Постигнали сме споразумение с Прокуратурата и сме го депозирали пред Вас. Поддържам изцяло становището на Районна прокуратура Каварна. Считам, че с оглед представените доказателства от РС Добрич относно реабилитацията на подсъдимия, както и направеният пълен анализ относно реабилитацията на подсъдимия по двете присъди считам, че са налице основанията за прилагане на чл. 384 ал. 1 от НПК за прекратяване на наказателното производство със споразумение и считам, че подзащитният ми е напълно реабилитиран и може да се приложи института на условното наказание по чл. 343б ал. 1 от НК.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 ал. 1 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното от защитника на подсъдимия свидетелство за съдимост рег. № 17964/20.04.2016г., издадено въз основа на РС Варна въз основа на справка от Бюро „Съдимост” при РС Добрич.

ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото справка за съдимост рег. № 831/28.04.2016г., изготвена от Бюро „Съдимост” при РС Добрич с приложени 2 бр. бюлетини за съдимост.

 

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  ДП № 230/2015г.  по описа  на РУ на МВР гр. Каварна между защитника на подсъдимия Д.И.Г. - адв. С.В. от ***  и прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

Подсъдимият Д.И.Г. – ЕГН: **********, роден на ***г. в гр. Добрич, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан (реабилитиран) на 19.10.2015 г. в гр. Каварна по ул.”България” е управлявал моторно превозно средстволек автомобил „***” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,29 промила, установено по надлежния ред.

Престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от подсъдимия Д.И.Г. *** с ЕГН ********** престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК да му бъдат наложени в съответствие с разпоредбите на чл.. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК следните наказания:

„Лишаване от свобода“ за срок от 6 (шест) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години на основание чл.66, ал.1 от НК;

«Глоба» в размер на 200 (двеста) лева и

„Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8 (осем) месеца на основание чл. 343г от НК.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнението на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право – считано от 19.10.2015 г.

От престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди.

По делото няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство в размер на 25,00 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия Д.И.Г. *** с ЕГН **********.

 

ПРОКУРОРЪТ – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Същото е постигнато при пълно и безусловно съгласие. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. В. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.И.Г. заяви, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен   с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

      ПРОКУРОР РП:                                ЗАЩИТНИК:

             (СТЕФАН ПЕНЧЕВ)                                  (АДВ. С. В.)

                                                                                     

                                                                                  ПОДСЪДИМ:

                                                                                      (Д.Г.)

                                                                                                                

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.И.Г. – ЕГН: **********, роден на ***г. в гр. Добрич, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан (реабилитиран) се признава за виновен за това, че на 19.10.2015 г. в гр. Каварна по ул. България” е управлявал моторно превозно средстволек автомобил „***” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,29 промила, установено по надлежния ред.

Престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от подсъдимия Д.И.Г. *** с ЕГН ********** престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК СЪДЪТ му налага в съответствие с разпоредбите на чл. 384 във вр. с чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК следните наказания:

„Лишаване от свобода“ за срок от 6 (шест) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години на основание чл.66, ал.1 от НК;

«Глоба» в размер на 200 (двеста) лева и

„Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8 (осем) месеца на основание чл. 343г от НК.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнението на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство приспада времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 19.10.2015г.

На основание чл.189, ал.3 от НПК възлага на  подсъдимия Д.И. направените по делото разноски в размер на 25.00 (двадесет и пет)  лева, платими в полза на Държавата по сметката на Районен съд гр. Каварна.

 

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото поради постигнато между страните споразумение, поради което и на основание чл. 382 от НПК

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 326/2015г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съд.заседание на 20.05.2016г., което приключи в 09.15  часа.

 

                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                           СЕКРЕТАР: