П Р О Т О К О Л

                                                                гр. Каварна 09.11.2016г.

 

            Каварненски районен съд в публично съдебно заседание на девети ноември през две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

                                                                     Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                                    Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ сложи за разглеждане

НОХД № 326 по описа за 2016  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Районен прокурор ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Д.Я. редовно призован се явява  лично и с назначения служебен защитник по НП № 214/06.11.2016г. адв.  И.И. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. И.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

С.Д.Я.ЕГН: **********, роден на ***г***, с настоящ адрес ***, бълг. гражданин, ****, с начално образование, неженен, безработен, осъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Я.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. И. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов  Районен прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат И.И.  - защитник на обвиняемия С.Д.Я. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на НП № 214/2016г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 296 ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. И.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   С.Я.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по НП № 214/2016г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. И.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Я. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  С.Д.Я.   се признава за виновен в това, че на 06.11.2016г. в с. ****, общ. Каварна не е изпълнил Заповед за защита № 355 от 14.08.2015г. по Закона за защита от домашно насилие, издадена от Районен съд гр. Каварна по Гражданско дело 223/2015г. и Решение № 75/14.08.2015г., с която се отстранява С.Д.Я. от семейното жилище, намиращо се в с. ****, общ. Каварна, ул.**** * за срок от 18 месеца, както и се забранява на С.Д.Я. да приближава В.Н.В., ЕГН: ********** жилището й в с. ****, общ. Каварна, ул. ”****” № *  и местоработата й на разстояние по-малко от 20 метра, като е приближил на по-малко от 20 метра В.Н.В.  с ЕГН: ********** като е проникнал в жилището, в което живеe - престъпление по чл. 296 ал. 1 от НК.

            Страните постигнаха съгласие за следното:

Приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият С.Д.Я. е извършил деянието, в което е обвинен.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното престъпление по чл. 296 ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б“ от НК на С.Д.Я.  да му бъде заменено наказанието „Лишаване от свобода“ с наказанието „Пробация“.

Пробацията да включва следните пробационни мерки:

            - т. 1 „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***” за срок от 2 (две) години.  Подписите да бъдат полагани три пъти седмично – чл. 42б ал. 1 от НК;

            - т. 2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 2 (две) години – чл. 42б ал. 2 от НК;

            - „Безвъзмезден труд в  полза на обществото”  в размер на 320 часа за две поредни години - чл. 42а ал. 3 т. 3 от НК;

            - „Ограничение в свободното придвижване“, като се забранява на обвиняемия С.Д.Я. *** за срок от 6 (шест) месеца – чл. 42б ал. 3 т. 1 от НК.

            Направени по делото разноски – няма. 

            Веществени доказателства – няма.

Причинени имуществени вреди – няма.

Мярка за неотклонение – не е наложена.

 

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ              .……………..                             

 

АДВОКАТ: И.И.                                          ………………

 

ОБВИНЯЕМ: С.Д.Я.                     ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по НП № 214/2016г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. И.И. ***, по силата на което С.Д.Я.   се признава за виновен в това, че на 06.11.2016г. в с. ****, общ. Каварна не е изпълнил Заповед за защита № 355 от 14.08.2015г. по Закона за защита от домашно насилие, издадена от Районен съд гр. Каварна по Гражданско дело 223/2015г. и Решение № 75/14.08.2015г., с която се отстранява С.Д.Я. от семейното жилище, намиращо се в с. ****, общ.Каварна, ул.**** * за срок от 18 месеца, както и се забранява на С.Д.Я. да приближава В.Н.В., ЕГН: ********** жилището й в с. ****, общ. Каварна, ул. ”****” № *  и местоработата й на разстояние по-малко от 20 метра, като е приближил на по-малко от 20 метра В.Н.В.  с ЕГН: ********** като е проникнал в жилището, в което живеe, поради което и на основание чл. 296 ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б“ от НК му налага наказание „Пробация“.

Пробацията да включва следните пробационни мерки:

            - т. 1 „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***” за срок от 2 (две) години.  Подписите да бъдат полагани три пъти седмично – чл. 42б ал. 1 от НК;

            - т. 2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 2 (две) години – чл. 42б ал. 2 от НК;

            - „Безвъзмезден труд в  полза на обществото”  в размер на 320 часа за две поредни години - чл. 42а ал. 3 т. 3 от НК;

            - „Ограничение в свободното придвижване“, като се забранява на обвиняемия С.Д.Я. *** за срок от 6 (шест) месеца – чл. 42б ал. 3 т. 1 от НК.

 

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД № 326/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 15.20 часа.

Протоколът е изготвен на 09.11.2016г.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: