П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 05.12.2018 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на пети декември  през две хиляди и осемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                      сложи на разглеждане  

НОХД № 326  по описа за 2018 година, докладвано от Районния съдия.        

         На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от  Районен прокурор ГАЛИН ГАВРАИЛОВ.

         ОБВИНЯЕМИЯТ З.И.Л. редовно призован се явява лично, конвоиран от органите на ОЗ «Охрана» към  ОС гр. Добрич и се представлява от адв. Г.Г. ***, назначен за служебен защитник по ДП №238/2018г.  по описа на РУ Каварна.

         СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

         РАЙОНЕН ПРОКУРОР  -  Няма процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

         АДВ. Г.  - Не са налице процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

         СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия:

         З.И.Л.ЕГН:**********,  роден на ***г***,  с постоянен   адрес ***, адрес за призоваване в страната с.Белгун, общ.Каварна ул. п. №*,  българско гражданство, българин, основно образование,  не женен,  безработен,  осъждан.

         СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.          ОБВИНЯЕМИЯТ З.  Л.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

         СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

         РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

         АДВ. Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

         С оглед становището на страните СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин  Гавраилов    Районен прокурор  и адв.Г.Г. - защитник на обвиняемия З.И.Л. споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №238/2018 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. с  чл. 195, ал. 1,  т.3, във вр. чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б.“б“  от НК.

         СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

         РАЙОНЕН ПРОКУРОР  -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

         АДВ.Г. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

         СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ З.Л.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 238/2018 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ З.Л. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

         ОБВИНЯЕМИЯТ  З.И.Л. с  ЕГН:********** се признава за виновен в това,  че за времето от 14/15.10.2018г. от къща, в с.Белгун, общ. Каварна,  улУЛ.“в.“ №*при условията на опасен рецидив, чрез повреждане на прегради,  здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – две свински пържоли, две консерви «Русенско варено», 1 бр. консерва скумрия « Русалка», 500 мл. домашна сливова ракия, 1 бр. кренвирш

«Леки»,  всичко на обща стойност 13,17лева от владението на Д.Ж.Т., без нейното съгласие с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.196, ал. 1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.3 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 29, ал.1, б. «б» от НК.    

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното  престъпление по чл.196, ал. 1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.3 вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б. «б»  във  вр.с чл.55, ал.1, т.1  от НК на обвиняемия З.И.Л. с ЕГН **********, да бъде наложено наказанието „Лишаване от свобода“ в размер на 6 (шест) месеца,  което следва да бъде изтърпяно ефективно при строг режим на основание чл.57, ал.1, т.2,  б.“б“  от ЗИНЗС /изм., бр. 13 от 2017 г. в сила от 7.02.2017 г./.

На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“  да се приспадне времето, през което обвиняемият Л. е бил задържан  с мярка за неотклонение „задържане под стража“,  считано от 16.10.2018г.

         Направени по делото разноски за оценъчна експертиза /л.53/-58,65 лева и за дактилоскопна експертиза/л.59/ - 97,00 лева,  в общ размер на 155,65 лева,  следва да се възложат на основание разпоредбата на чл.189, ал.3 от НПК на обвиняемия З.И.Л. с ЕГН **********, който следва да ги заплати по сметка на ОД на МВР гр.Добрич ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, BIC:***, сметка:BG14BUIN70823160000615.

         Веществени доказателства- няма.

         Причинени имуществени вреди – 13,17 лева са възстановени.

         Мярка за неотклонение - ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“ от 16.10.2018г.,  като понастоящем обвиняемия се намира в Следствен Арест-Добрич.

 

 

 

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ      ……………….

                          

 

АДВОКАТ: Г.А.Г.            ………………

 

 

ОБВИНЯЕМ: З.И.Л.         ……………….

 

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия  по ДП № 238/2018 г. по описа на Районно управление гр.Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.Г.Г. ***, по силата на което обвиняемия З.И.Л.,  с ЕГН:**********,  се признава за виновен за това, че за времето от 14/15.10.2018г. от къща, в с.Белгун, общ. Каварна,  улУЛ.“в.“ №*при условията на опасен рецидив, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – две свински пържоли, две консерви «Русенско варено», 1 бр. консерва скумрия «Русалка», 500 мл. домашна сливова ракия, 1 бр. кренвирш «Леки»,  всичко на обща стойност 13,17 лева от владението на Д.Ж.Т., без нейното съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т. 1 във вр. с чл.195, ал.1, т.3  във вр. с чл.194, ал.1 във вр.с чл.29,  ал.1, б.“б“  във вр.с чл.55,  ал.1, т.1  от НК му налага  наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 6 (шест) месеца,  което следва да бъде изтърпяно ефективно при строг режим на основание чл.57,  ал.1, т.2,  б.“б“  от ЗИНЗС /изм., бр. 13 от 2017 г. в сила от 7.02.2017 г./.

        На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“   приспа времето, през което обвиняемият З.Л. е бил задържан  с мярка за неотклонение „задържане под стража“,  считано от 16.10.2018г.

         На основание  чл. 189, ал.3 от НПК осъжда обвиняемия З.И.Л.   да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр.Добрич -  ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, BIC: ***, сметка: BG14BUIN70823160000615, направените по делото разноски в размер  на  155,65 лева (сто петдесет и пет лева и шестдесет и пет стотинки).

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 326/2018 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

 

 

СЪДЪТ на основание чл.309,  ал.3  във вр. с ал.1 от НПК  служебно се занима  с мярката за неотклонение „задържане под стража“  взета по отношение на   обвиняемия   З.И.Л.ЕГН:**********, със снета по-горе самоличност  и намира, че с оглед на постановената ефективна  присъда  и сключеното споразумение наложената на обвиняемия З.И.Л. мярка за неотклонение „задържане под стража“ следва да бъде потвърдена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА   взетата по отношение    на обвиняемия З.И.Л., ЕГН:**********  с определение №115  по ЧНД №272/2018г. по описа на КРС, по ДП №238/2018г. по описа на РУ Каварна   мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Препис от определението да се изпрати на РП Каварна, Следствен арест гр.Добрич, ОЗ „Охрана“ гр.Добрич и  обвиняемия З.И.Л.  за сведение и изпълнение.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Добрички окръжен съд в 7 /седем/ дневен срок, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10.20 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 05.12.2018 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: