П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 23.11.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на двадесет и трети ноември през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: БОНКА К.-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 328  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

            На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка К.-БЕЛЧЕВА.  

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Д.К. редовно призован се явява лично и се представлява от адв.М.К. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ.К. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

К.Д.К.,  ЕГН:**********, роден на *** ***, български гражданин, с настоящ адрес ***,  с основно образование,  безработен, женен, осъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.К. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка К.-Белчева прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат М.К.  - защитник на обвиняемия К.Д.К. споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на БП № 210/2017 г. по описа на Районно управление  гр.Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 234в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.К. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е с  тях и доброволно ли  е  подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   К.К. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по БП № 210/2017 г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.К. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  К.Д.К.   се признава за виновен в това, че  на 02.11.2017 г. в с.Б., общ.К. ул.“Д.“ №** е осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „Енерго – Про“ АД гр. Варна  - посредством поставяне на меден тип ПВО проводник със сечение 1х2,5 кв. мм, с което е създал условия за непълното отчитане на потребената електрическа енергия, като деянието е извършено повторно, след като е бил осъден със Споразумение № 48/21.10.2016 г. по НОХД № 293/2016 г. по описа на КРС за деяние по чл. 234в ал. 1 от НК, влязло в законна сила на 21.10.2016 г. и определено наказание девет месеца „Пробация“ с пробационни мерки по чл. 42а ал. 2 т. 1, 2 и 6 от НК - престъпление по чл.234в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

Страните постигнаха съгласие по следното:

Приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият К.Д.К., ЕГН: ********** е извършил деянието, в което е обвинен.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното престъпление  по чл.234в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК на обвеняемия К.Д.К., ЕГН:********** да му се определи следното наказание с приложението на  чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК: „Лишаване от свобода“ за срок от 6 (шест) месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години.

На основание чл.67, ал.3 от НК по време на изпитателния срок на обвиняемия да бъде наложена пробационна мярка по чл.42а, ал.2 т.2 от НК „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“.

На основание чл.55 ал.3 от НК да не се налага наказанието „Глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“.

Направени по делото разноски – не.

Веществените доказателства – 1 бр. 15 см ел. мостов проводник със сечение 1х2,5 кв. мм – приложен по делото, на основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК да се отнеме в полза на държавата и да се унищожи.

Причинени имуществени вреди – няма.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: БОНКА К.-БЕЛЧЕВА                .……………..                             

 

АДВОКАТ: М.М.К.              ………………

 

ОБВИНЯЕМ: К.Д.К. ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по БП № 210/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.М.К. ***, по силата на което К.Д.К.,  ЕГН:**********, роден на *** ***, български гражданин, с настоящ адрес ***,  с основно образование,  безработен, женен, осъждан се признава  за виновен в това,  че на 02.11.2017 г. в с.Б., общ.К. ул.“Д.“ №** е осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „Енерго – Про“ АД гр. Варна  - посредством поставяне на меден тип ПВО проводник със сечение 1х2,5 кв. мм, с което е създал условия за непълното отчитане на потребената електрическа енергия, като деянието е извършено повторно, след като е бил осъден със Споразумение № 48/21.10.2016 г. по НОХД № 293/2016 г. по описа на КРС за деяние по чл.234в ал.1 от НК, влязло в законна сила на 21.10.2016 г. и определено наказание девет месеца „Пробация“ с пробационни мерки по чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, поради  което и на основание чл.234в, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с  чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 (шест) месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание отлага за срок от 3 (три) години.

На основание чл.67, ал.3 от НК по време на изпитателния срок налага на обвиняемия К.Д.К. пробационна мярка по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“.

На основание чл.55, ал.3 от НК не налага наказание „Глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“.

На основание чл.53, ал.1, б.„а“ от НК веществените доказателства по делото – 1 бр. 15 см ел. мостов проводник със сечение 1х2,5 кв. мм, записани в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2017 г.  под № 26 да се отнемат  в полза на Държавата и да се унищожат  като вещи с незначителна стойност съгласно чл.8, ал.2 от Инструкция за осъществяване на взаимодействието между Агенция за държавни вземания и Висшия съдебен съвет.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 328/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 23.11.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: