П Р О Т О К О Л

гр. Каварна,  05.02.2016 година

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на пети февруари  през две  хиляди и шестнадесета    година в състав:

 

                                                                               Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ 

                                                                               Съд. заседатели:

 

и при участието на секретаря:  А.М.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                      сложи на разглеждане

НОХД № 33  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.

На  именното повикване в 15.00  часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се   представлява  от  Районен прокурор ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Р.С.М., редовно призован,  се явява  лично, воден от органите на РУ на МВР Каварна, представлява се  от назначения   по НП № 18/2016г. по описа на РУ на МВР  гр. Каварна служебен защитник  адв. И.Р. ***.

ЗАЩИТНИКЪТ адв. И.И.Р.,  редовно призована се явява.

СЪДЪТ по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР    – Да  се даде ход на делото.

АДВ. Р. –   Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ като взе предвид, че  са налице процесуалните  предпоставки  за даване ход на делото.

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

На основание чл.272 от НПК СЪДЪТ снема самоличността на обвиняемия

Р.С.М. -  ЕГН:**********, роден на  ***г***, български гражданин,  без образование, безработен, женен, осъждан.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава провери срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемия  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разясни на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

Нови искания по чл. 275 от НПК не бяха направени.

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  НП №18/2016г.  по описа на РУ на МВР Каварна  между защитника на обвиняемия  Р.С.М.,  адв.И.Р. ***   и прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият Р.С.М., с  ЕГН:**********, роден на  ***г***, български гражданин,  без образование, безработен, женен, осъждан е извършил престъпление  от общ характер за това, че   на 03.02.2016г. в гр.Каварна, при условията на опасен рецидив, от магазин за строителни материали на ул.“Д.С.Б.“Г.““ в гр.Каварна е направил опит да отнеме чужди движими вещи – пари-сумата от 920 лева от владението на С.К.В. от гр.Каварна, ул.“Хр.С.“ №*, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, собственост на фирма „Ф.“ ** гр.Каварна, като опита е останал недовършен, поради независещи от дееца причини.

 Престъпление по чл.196, ал.1, т.1, във вр.  чл.194, ал.1 във вр.  чл.29, ал.1, б.“б“ вр.  с чл.18, ал.1  от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното от обвиняемия Р.С.М. престъпление на основание чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б.“б“, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК  да му бъде определено следното наказание под минимума – „лишаване от свобода“ за срок от 9 (девет) месеца, което наказание да бъде изтърпяно  ефективно,  на основание чл.60 от ЗИНСЗ в затворническо общежитие от закрит тип при строг режим,  на основание чл.61 от ЗИНЗС.

На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието да се приспадне времето, през което обвиняемият Р.М. е бил задържан, считано от 03.02.2016г.

Направени по делото разноски - няма.

Веществени доказателства - няма.

Причинените имуществени вреди – 920 лева са възстановени.

 

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Р.   - Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Р.С.М.  заяви, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен   с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

 

     РАЙОНЕН ПРОКУРОР:                                             ЗАЩИТНИК:

                           (ГАЛИН ГАВРАИЛОВ)                                    (АДВ.ИЛ.Р.)

 

 

                                                                                               ОБВИНЯЕМ:

                                                                                                      (Р.М.)

 

 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.С.М. -  ЕГН: **********, роден на  ***г***, български гражданин,  без образование, безработен, женен, осъждан се признава за виновен  за това, че   на 03.02.2016г. в гр.Каварна, при условията на опасен рецидив, от магазин за строителни материали на ул.“Д.С.Б.“Г.““ в гр.Каварна е направил опит да отнеме чужди движими вещи – пари-сумата от 920 лева от владението на С.К.В. от гр.Каварна, ул.“Хр.С.“ №*, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, собственост на фирма „Ф.“ ** гр.Каварна, като опита е останал недовършен, поради независещи от дееца причини.

Престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. чл.194, ал.1  във вр. чл.29, ал.1, б.“б“ вр.  с чл.18, ал.1  от НК.

 

За извършеното  от обвиняемия  Р.С.М. престъпление на основание чл.196, ал.1 т.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б.“б“, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК  Съдът му  определя  наказание  – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 9 (девет)  месеца, което наказание да бъде изтътряно  ефективно на основание чл.60 от ЗИНСЗ в затворническо общежитие от закрит тип при строг режим  на основание чл.61 от ЗИНЗС.

На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието Съдът  приспада времето, през което обвиняемият Р.С.М. е бил задържан, считано от 03.02.2016г.

 

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото поради постигнато между страните споразумение, поради което и на основание чл.382, ал.7, вр.чл.24, ал.3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №33/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в с.з., което приключи в  15.15 часа.

 

 

 

                РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                    

 

                                                                                       СЕКРЕТАР: