П Р О Т О К О Л

гр.Каварна 22.12.2016г.

 

         Каварненски районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и втори декември  през две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

                                                                Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА  

                                                           Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: А.М.  

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА    сложи за разглеждане

НОХД № 330 по описа за 2016  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор РП Бонка КОСТАДИНОВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ Ю.А.А. редовно призован, се явява  лично, представлява се от адв.М.Т. ***, редовно упълномощена   и приета по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРА - Да се даде ход на делото.

АДВ.Т.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Ю.А.А., ЕГН:**********, роден на ***г***, обл.Добрич, ул.Н. №**,  български гражданин, с начално образование, неженен, с две деца,  безработен, осъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Ю.А.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.Т.  - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева  Прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат М.Т.  - защитник на обвиняемия Ю.А.А. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП33/2016г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл.354а, ал.5 вр. с ал.3 т.1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА -  Госпожо  Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Т.  -  Госпожо  Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ  Ю.А.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП33/2016г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРА - Няма да сочим други доказателства

АДВ.Т. -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Ю.А. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Ю.А.А.   се признава за виновен за това, че на 25.02.2016г. в град Каварна, на ул.“н.“ ** без надлежно разрешително изискуемо по ЗКНВП, държал  в л.а. „Р.М.С.“ ***  високорисково наркотично вещество – 1 бр. топка бяло прахообразно вещество, обвито в черен найлон с нетно тегло 2,08 грама амфетамин и кофеин, с определено съдържание на амфетамин 3,5%, на обща стойност 62,40  лева, като случаят е маловажен -  престъпление по чл.354а, ал.5 вр. с ал.3 т.1  от НК.

Страните постигнаха съгласие за следното:

Приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият Ю.А.А.  е извършил деянието, в което е обвинен.

За извършеното престъпление на обвиняемия Ю.А.А.  по чл.345а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК да се определи съответно наказание – глоба в размер на 500  лева.

На основание чл.354а, ал.6 от НК да се отнемат в полза на Държавата – 1 бр.топка бяло прахообразно вещество,обвита в черен найлон с нетно тегло 2,08 грама амфетамин и кофеин, с определено съдържание на амфетамин 3,5% /на съхранение в Централно Митническо Управление, отдел МРР-НОП София/.

Направените по досъдебното производство разноски в размер на 276,05 лева  за СХЕ, СФХЕ и СОЕ да се заплатят от обвиняемия А..

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА                     .…………….. 

                           

АДВОКАТ: М.Т.                         ……………

 

ОБВИНЯЕМ: Ю.А.А.           ……………..

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП33/2016г. по описа на РУ гр.Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.М. ***, по силата на което Ю.А.А., ЕГН **********  се признава за виновен в това, че  на 25.02.2016г. в град Каварна, на ул.“н.“ ** без надлежно разрешително изискуемо по ЗКНВП, държал  в л.а. „Р.М.С.“ ***  високорисково наркотично вещество – 1 бр. топка бяло прахообразно вещество, обвито в черен найлон с нетно тегло 2,08 грама амфетамин и кофеин, с определено съдържание на амфетамин 3,5%, на обща стойност 62,40  лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.345а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК му  определя  наказание – „глоба“ в размер на 500  /петстотин/ лева.

На основание чл.354а, ал.6 от НК   отнема в полза на Държавата – 1 бр.топка бяло прахообразно вещество,обвита в черен найлон с нетно тегло 2,08 грама амфетамин и кофеин, с определено съдържание на амфетамин 3,5% /на съхранение в Централно Митническо Управление, отдел МРР-НОП София/.

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски  в размер на 276,05 лева (двеста седемдесет и шест  лева и нула пет стотинки) се възлагат на обвиняемия Ю.А.А., платими   в полза на държавата, по смека  на Районен съд Каварна, както и 5,00 лева в случай на издаване на изпълнителен лист

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД №330/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 10.20 часа.

Протоколът е изготвен на 22.12.2016г.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: