О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на шестнадесети февруари през двехиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                            

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди НОХД № 34/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по внесен от РП Каварна обвинителен акт срещу лицето Т.Д.Т. с ЕГН **********, за извършено престъпление по чл.144, ал.3, вр. с ал.1 от НК, спрямо Д.Т. П и С. Н П., двамата с адрес гр.Каварна, ул.”Хан Тервел” №10.

С определения № 86/14.02.2017 г. и № 87/15.02.2017 г. съдиите Ем.Панчева и В.Узунова са се отвели от разглеждане на НОХД № 34/2017 год. по описа на РС Каварна. Съдия Ж.Георгиев е постановил определение № 156/15.11.2016 г., с което е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” спрямо обвиняемия Т.Т. по ДП № 219/2016г. по описа на РУ Каварна.

Поради изложеното е невъзможно формиране на състав при Каварненски районен съд за разглеждане на НОХД № 34/2017 год. Горното налага производството по делото пред сезирания съд да бъде прекратено и същото да бъде изпратено на Върховния касационен съд за определяне на друг равен по степен съд.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.43, т.3 НПК, председателят на Каварненски районен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 34/2017 год. по описа на Каварненски районен съд.

ИЗПРАЩА НОХД № 34/2017год. по описа на КРС на Върховен касационен съд за определяне на друг еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………