П Р И С Ъ Д А

 

гр. Каварна, 17.02.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на седемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО Г.

при участието на секретаря Е.Ш.,                            

при участието на  Прокурор при КРП-Бонка Костадинова-Белчева

след като разгледа докладваното от съдията НОХД № 354/2016г. по описа на Каварненски Районен съд

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия П.С.П. ЕГН **********,роден на ***г***,български гражданин,средно образование,неженен,без определена професия,не работи постоянно,неосъждан/реабилитиран по право/ ЗА ВИНОВЕН  в това,че на **** в **** по улица „****“ управлявал МПС-л.а.“****“ с рег.№ **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда-1,84 промила,установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 1623/27.09.2016г. на МБАЛ „Св.Анна-Варна“АД,поради което и на основание чл.343б ал.1 от НК във връзка с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 1/една/ година,като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години,като му налага и кумулативно предвиденото в текста на закона наказание „Глоба“ в размер на 200/двеста/ лева.

На основание чл.343г от НК във връзка с чл.343б ал.1 от НК,във връзка с чл.37 ал.1 т.7 от НК подсъдимият П.С.П.,със снета по-горе самоличност се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9/девет/ месеца.

ОСЪЖДА подсъдимият П.С.П.,със снета по-горе самоличност,да заплати по сметка на Каварненски Районен съд направените по делото разноски в размер на 25/двадесет и пет/лева,за СХЕ.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15/петнадесет/ дневен срок от днес пред ДОС.

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

МОТИВИ към НОХД № 354/2016г. по описа на Каварненски Районен съд.

 

Срещу подсъдимия П.С.П. ЕГН **********,роден на ***г***,български гражданин,средно образование,неженен,без определена професия,не работи постоянно,неосъждан/реабилитиран по право/е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд  за това,че на **** в гр.Каварна по улица „****“ управлявал МПС-л.а.“****“ с рег.№ **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда-1,84 промила,установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 1623/27.09.2016г. на МБАЛ „Св.Анна-Варна“АД-престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

Наказателното производство по делото се провежда в отсъствие на подсъдимия.Връчителят при връчване на призовката е отбелязъл,че по сведение на майката на подсъдимия,същия се намира извън пределите на Р.България и местоживеенето му е неизвестно.Освен това настоящия съдебен състав намира,че разглеждане на делото в отсъствие на подсъдимия няма да попречи за разкриване на обективната истина.Подсъдимият се представлява от упълномощения защитник адв.А.А.-ВАК.Упълномощения защитник не оспорва фактическата обстановка установена в обвинителния акт,като пледира по отношение на неговия подзащитен да бъде наложено наказание при условията на чл.55 от НК,като бъде определена санкция под минимално определения размер на наказанието предвидено в инкриминирания текст на закона,което да бъде отложено с три годишен изпитателен срок.Пледира с оглед на предоставената възможност с разпоредбата на чл.55 ал.3 от НК съдът да не налага по-лекото наказание,което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

            Представителят на Районна прокуратура поддържа повдигнатото обвинение срещу П.С.П. за престъпление по чл.343б ал.1 от НК.Намира обвинението за доказано по безспорен и несъмнен начин от събраните  в хода на досъдебното производство и на съдебното следствие писмени и гласни доказателства.Пледира  на подсъдимия с оглед данните за личността му  и конкретно извършеното деяние и причините за извършването му да се  определи наказание според предвиденото в инкринирания текст на закона,а именно една година „лишаване от свобода”,което на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от три години,като се наложи и кумулативно предвиденото за извършеното престъпление наказание „глоба“ в размер на 200 лева.С оглед разпоредбата на чл.343г подсъдимият да бъде лишен от право да управлява МПС за определен от съда срок.

Съдът като обсъди доводите на страните и съобрази събраните по делото гласни  и писмени доказателства по реда на чл.14 и 18 от НПК приема за установено следното

 

         ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

Подсъдимият П.С.П. е правоспособен водач,видно от справка на МВР сектор „ПП“ Добрич/л.22 по делото./.

На **** подсъдимият П. с автомобил „****“ с рег.№ **** се движил по ул.“***“ в гр.Каварна в гр.Каварна.

Свидетелят Н.М. и колегата му Ц.Ц.-*** били на смяна.Около 02,30ч. свидетелите М. и Ц. били в района на кръстовището на улица „***“ и ул.“***“.Там спрели за проверка автомобил „****“ с рег.№ ****.При проверката установили,че водач на автомобила бил подсъдимият П.С.П..

Подсъдимият П. бил повикан от служителите на РУ Каварна,за да му бъде извършена проверка на документи и за употреба на алкохол.Установило се,че подсъдимият е употребил алкохол,като бил изследван и с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с № ARBA-0082,като уреда отчел 1,89 промила.Според свидетелските показания подсъдимият видимо бил повлиян от употребеният алкохол-усещал се силен мирис на алкохол.

По надлежния ред на водача била взета кръвна проба.Извършената химическа експертиза  № 1623/27.09.2016г. установява алкохол в кръвта 1,84 промила на хиляда.С оглед на този факт е видно,че е налице нарушение на нормите на ЗДвП-водач на пътно превозно средство е длъжен да не управлява МПС след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда.На подс.П.С.П. бил съставен АУАН по надлежния ред.

 

         ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:  

        

         Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото доказателства-показанията на  свидетелите Н.Н.М. и Ц.Г.Ц. приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл.281 ал.5 във връзка с ал.1 т.5 от НПК,протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго силно упойващо вещество в кръвта № 1623/27.09.2016г.,талон за изпращане на медицинско изследване бл.№ 0404172 издаден на **** в 02,40ч.,копие на АУАН №185/26.09.2016г.,протокол за медицинско изследване,справка за правоспособност и наложени наказания по ЗДвП на П.С.П. ЕГН **********,характеристични данни,декларация за СМПИС,свидетелство за съдимост на подсъдимия.

         Съдът кредитира изцяло показанията на  свидетелите Н.Н.М. и Ц.Г.Ц. приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл.281 ал.5 във връзка с ал.1 т.5 от НПК,тъй като те са логични, непротиворечиви и кореспондират с другите събрани по делото доказателства.Съдът приема изцяло и събраните по делото писмени доказателства, като приема, че заключението на изготвената химическа експертиза с която е установена концентрация на етилов алкохол в кръвта на П.С.П., а именно 1,84 промила отговаря изцяло на представения по делото доказателствен материал.

         След извършения анализ на всички събрани по делото гласни и писмени доказателства съдът приема за безспорно установено извършването на инкриминираното деяние, както и авторството на подсъдимия.

 

         ОТ ПРАВНА СТРАНА:

 

         При така установената фактическа обстановка, съдът счете, че от обективна и субективна страна подсъдимият П.С.П. е осъществил състава на престъплението по чл.343б, ал.1 от НК.

         От обективна страна- на **** в гр.Каварна по улица „****“ управлявал МПС-л.а.“****“ с рег.№ **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда-1,84 промила,установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 1623/27.09.2016г. на МБАЛ „Св.Анна-Варна“АД-престъпление по чл.343б ал.1 от НК

         От субективна страна-деянието е извършено при форма на вината-пряк умисъл, като подсъдимият е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и с действията си пряко ги е целял.

         Причина за извършване на престъплението е незачитането от страна на подсъдимия на установените в страната норми регламентиращи движението по пътищата и проявено ниско правосъзнание.

 

         ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО:

 

         При реализиране наказателната отговорност на подсъдимия П.С.П.,Съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца,подбудите за извършване на деянието,както и другите смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства.

При индивидуализацията размера на наказанието, съдът отчете, като смекчаващи отговорността обстоятелства-чистото съдебно минало и добрите характеристични данни.Отегчаващи вината обстоятелства-предишни наказания по административен ред за такива деяния.

         Причина за извършване на деянието е проявено ниско правосъзнание и незачитане установения законов ред,в частност по ЗДвП.

         Като съобрази горните обстоятелства, съдът намира, че на П.С.П. следва да бъде наложено наказание “Лишаване от свобода” към минималния размер предвиден за престъплението в което е обвинен и съответно признат за виновен- за срок от една година,което на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от  3/три/ години, като приема, че така наложеното наказание отговаря изцяло на степента на обществената опасност на деянието и дееца.

         По отношение на подсъдимия П.С.П. са налице предпоставките за прилагане института на „условното осъждане” 1/наложеното наказание е под три години лишаване от свобода 2/към момента на извършване на деянието подсъдимия П. не е осъждан/реабилитиран по право/ на лишаване от свобода за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда-реабилитиран е по право,като реабилитацията заличава за в бъдеще последиците от осъждането и 3/Съдът намира,че за действителното поправяне и превъзпитание на подсъдимия не е необходимо да изтърпи ефективно наложеното му наказание.Съдът намира,че самият факт на обвинението и наказателния процес,на осъждането и налагането на определено наказание са от естество да окажат върху подсъдимия П. и върху останалите граждани достатъчно интензивно репресивно наказателно-поправително въздействие.При това „условното осъждане” притежава и специфичен предупредителен момент,в смисъл,че запазва възможността за привеждане в изпълнение на наказанието,в случай,че подсъдимият в изпитателния срок извърши друго престъпление-нещо което ще окаже безспорно върху подсъдимия П. съществено положително мотивационно въздействие.

         Настоящия съдебен състав приема,че не са налице предпоставките за прилагане по отношение на подсъдимия при определяне на наказанието му,разпоредбата на чл.55 ал.1 от НК,тъй като деянието представлява висока степен на обществена опасност,а и поради факта,а очевидно подс.П. не се е повлиял и от наложените му по административен ред наказания.

Успоредно с това наказание на подсъдимия е наложено кумулативно предвиденото  за извършеното престъпление наказание „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева.Съдът счита,че така наложеното наказание  съответства на извършеното престъпление и ще помогне за превъзпитанието на дееца.

По отношение наложеното на основание чл.343г във връзка с чл.37 ал.1 т.7 от НК наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 9/девет/ месеца ,настоящият съдебен състав намира,че същото се явява справедливо и обосновано.Подсъдимият неколкократно е наказван  за нарушение правилата за  движение по пътищата и настоящото деяние се явява за него поредно нарушение,като се има предвид и високата степен на обществена опасност на управлението на МПС в пияно състояние.Следователно върху подсъдимият не е въздействано достатъчно предупредително и възпиращо.С оглед постигане тези цели на наказанието,както и на всички цели по чл.36 от НК и предвид обществената опасност на деянието и дееца,настоящият съдебен състав намира,че справедливият размер на наказанието е „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 9/девет/ месеца.

Съдът намира,че с така наложеното наказание,биха били постигнати целите на наказателната политика визирани в чл.36 от НК,както по отношение на  индивидуалната,така и по отношение на генералната превенция.

         На основание чл.189 ал.3 от НПК, с оглед изхода от делото съдът прецени, че подсъдимият П.С.П. следва да заплати по сметка на Каварненски Районен съд разноските по водене на делото в размер на 25/двадесет и пет/лева.

         По горните съображения съдът постанови присъдата си.

 

                                                                             

 

 

                                                                                  

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: