П Р О Т О К О Л

                                                        Гр. Каварна 07.12.2017 г.

 

Каварненски  районен съд в публично съдебно заседание  на  седми декември през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

  Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                                   Съд. заседатели:  

                                                                                                          

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА сложи за разглеждане

НОХД № 358 по описа за 2017  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

            РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА.

            ОБВИНЯЕМИЯТ Р.С.М. редовно призован се явява лично, конвоиран от органите на ОЗ „Охрана“ гр. Добрич и с назначения на досъдебното производство служебен защитник адв. К.С. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА – Да се даде ход на делото.

АДВ. С. – Няма пречки. Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото      

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК СНЕМА самоличността на обвиняемия.

Р.С.М.ЕГН: **********, роден  на *** ***, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. ”***” № **, български гражданин, ром, осъждан, женен, без образование, безработен.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. С. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат К.С.  - защитник на обвиняемия Р.С.М. споразумение по реда на чл. 384 във вр. чл. 381 от НПК, постигнато за решаване на наказателното производство по ДП № 41/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия  престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. 29, ал. 1, б. бвъв вр. с чл. 18 ал. 2 от НК.

 СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА -  Госпожо Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. С. -  Госпожо Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 41/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства, обвинителен акт по НОХД № 260/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, протокол от съдебно заседание от 07.12.2017 г. по НОХД № 260/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА Уважаема Госпожо Председател, на основание чл. 383 ал. 2 от НПК моля Съда да се произнесе с определение по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 по приложението на чл. 25 във вр. с чл. 23 от НК относно влезли в сила присъди – споразумение по НОХД № 358/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, влязло в законна сила на 07.12.2017 г., деянието е извършено на ***г. и определено наказание шест месеца „Лишаване от свобода“, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим и споразумение по НОХД № 275/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, влязло в законна сила на 18.10.2017 г., деянието е извършено на 15.10.2017 г. и определено наказание шест месеца „Лишаване от свобода“, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим по отношение на осъдения Р.С.М., като определите едно общо най-тежко наказание от шест месеца „Лишаване от свобода“, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим със зачитане от 15.10.2017 г. В тази връзка представям споразумение № 55 по НОХД № 275/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна и писмо от Районна прокуратура гр. Каварна по отношение превеждането в изпълнение на наказанието по НОХД № 275/2017 г. шест месеца „Лишаване от свобода“ по отношение на Р.С.М..

АДВ. С. – Уважаема Госпожо Председател, поддържам предложението, направено от Районна прокуратура Каварна. Налице са основанията на чл. 383 ал. 2 от НПК за произнасяне с определение по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 по приложението на чл. 25 във вр. с чл. 23 от НК, а именно групиране на наказанията по НОХД № 358/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, влязло в законна сила на 07.12.2017 г. за деяние, извършено на ***г. и определено наказание шест месеца „Лишаване от свобода“, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим и споразумение по НОХД № 275/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, влязло в законна сила на 18.10.2017 г. за деяние, извършено на 15.10.2017 г. и определено наказание шест месеца „Лишаване от свобода“, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим по отношение на осъдения Р.С.М., като определите едно общо най-тежко наказание от шест месеца „Лишаване от свобода“, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим със зачитане от 15.10.2017 г.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М. – Разбрах, че ще ми се групират наказанията по НОХД № 358/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна и по НОХД № 275/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна. Съгласен съм с това.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита представените от Районна прокуратура гр. Каварна писмени доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. С.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия  право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.С.М. се признава за виновен в това, че на ***г. в град Каварна, от супермаркет „***“ направил  опит да отнеме противозаконно чужди движими вещи: два броя  „Смядовска луканка“, всяка по 190 гр.,  от владението на А.К.З.– продавач-консултант в магазина, без нейното съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,  като опитът е останал недовършен  поради  независещи от дееца причини,  на обща стойност 11.06 лева, собственост на «*** –***» ООД гр. Каварна  и деянието е извършено при условията на опасен рецидив, след като М. е бил осъждан  два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК и от изтърпяване на наказанията не е изтекъл предвиденият в чл. 30 ал. 1 от НК срок, а именно:

-  НОХД № 101/2013 г. на КРС, ВЗС на 20.05.2013 г. за престъпление по чл. 196 ал. 1т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1б. “ а“ и “б“ вр. с чл. 18 ал. 1 вр. с чл. 55 ал. 1т. 1  от НК с наложено наказание 3 м. ЛС при строг режим - изтърпяно на 30.08.2013 г.;

- НОХД № 178/2014 г. на КРС, ВЗС на 11.09.2014 г. за престъпление по чл. 196 ал. 1т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. “б“ от НК с наложено наказание 6 м. ЛС при строг режим - изтърпяно на 18.03.2015 г.;

- НОХД № 52/2015 г. на КРС, ВЗС на 30.03.2015 г. за престъпление по чл. 196 ал. 1т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. “а“ и “б“ от НК с наложено наказание 3 м. ЛС при строг режим - изтърпяно на 27.06.2015 г.;

- НОХД № 33/2016 г. на КРС, ВЗС на 05.02.2016 г. за престъпление по чл. 196 ал. 1т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. “б“ от НК с наложено наказание 9 м. ЛС при строг режим - изтърпяно на 03.11.2016г. – престъпление по чл. 196, ал. 1 т. 1 във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр. с чл.  29 ал. 1 б. «б»  във вр. с чл. 18 ал.  2 от НК.

Причинените имуществени вреди  от престъплението са възстановени .

Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на обвиняемият Р.С.М. следва да се определи съответно наказание по  чл. 196, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. 29, ал. 1, б. „б във вр. с чл. 18 ал.  2 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК 6 (шест) месеца ”Лишаване от свобода”,  което следва да бъде търпяно ефективно  при строг режим на основание чл. 57 ал. 1 т. 2 б. “б“  от ЗИНЗС.                                                                       

Направените по досъдебното производство разноски - няма .

Веществени доказателства няма.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА            ………………                            

 

АДВОКАТ: К.С.                                     ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Р.С.М.                  ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 41/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. К.С. ***, по силата на което Р.С.М.ЕГН: **********, роден  на *** ***, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. ”***” № **, български гражданин, ром, осъждан, женен, без образование, безработен се признава за виновен в това, че на ***г. в град Каварна, от супермаркет „***“ направил  опит да отнеме противозаконно чужди движими вещи: два броя  „Смядовска луканка“, всяка по 190 гр.,  от владението на А.К.З.– продавач-консултант в магазина, без нейното съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,  като опитът е останал недовършен  поради  независещи от дееца причини,  на обща стойност 11.06 лева, собственост на «*** –***» ООД гр. Каварна  и деянието е извършено при условията на опасен рецидив, след като М. е бил осъждан  два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК и от изтърпяване на наказанията не е изтекъл предвиденият в чл. 30 ал. 1 от НК срок, а именно:

-  НОХД № 101/2013 г. на КРС, ВЗС на 20.05.2013 г. за престъпление по чл. 196 ал. 1т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1б. “ а“ и “б“ вр. с чл. 18 ал. 1 вр. с чл. 55 ал. 1т. 1  от НК с наложено наказание 3 м. ЛС при строг режим - изтърпяно на 30.08.2013 г.;

- НОХД № 178/2014 г. на КРС, ВЗС на 11.09.2014 г. за престъпление по чл. 196 ал. 1т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. “б“ от НК с наложено наказание 6 м. ЛС при строг режим - изтърпяно на 18.03.2015 г.;

- НОХД № 52/2015 г. на КРС, ВЗС на 30.03.2015 г. за престъпление по чл. 196 ал. 1т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. “а“ и “б“ от НК с наложено наказание 3 м. ЛС при строг режим - изтърпяно на 27.06.2015 г.;

- НОХД № 33/2016 г. на КРС, ВЗС на 05.02.2016 г. за престъпление по чл. 196 ал. 1т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. “б“ от НК с наложено наказание 9 м. ЛС при строг режим - изтърпяно на 03.11.2016г., поради което и на чл. 196, ал. 1 т. 1 във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр. с чл.  29 ал. 1 б. «б»  във вр. с чл. 18 ал.  2 във вр. с чл. 55 ал. 1т. 1 от НК  му налага наказание 6 (шест) месеца ”Лишаване от свобода”,  което следва да бъде търпяно ефективно  при строг режим на основание чл. 57 ал. 1 т. 2 б. “б“  от ЗИНЗС.                                                                       

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД № 358/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЪТ приема направеното предложение от представителя на Районна прокуратура гр. Каварна по чл. 25 във вр. с чл. 23 от НК за групиране на наказанията по НОХД № 358/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна  и определено наказание шест месеца „Лишаване от свобода“, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим и по НОХД № 275/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна и определено наказание шест месеца „Лишаване от свобода“, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим по отношение на осъдения Р.С.М., като се определи едно общо най-тежко наказание от шест месеца „Лишаване от свобода“, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим със зачитане от 15.10.2017 г.

След одобряване на споразумението СЪДЪТ счита, че служебно следва да се произнесе по наличието на предпоставки на чл. 25 ал. 1 във вр. с чл. 23 ал. 1 от НК за групиране на наложените наказания на осъдения Р.С.М. по НОХД № 358/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна  и определено наказание шест месеца „Лишаване от свобода“, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим и по НОХД № 275/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна и определено наказание шест месеца „Лишаване от свобода“, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим, като се определи едно общо най-тежко наказание от шест месеца „Лишаване от свобода“, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим със зачитане от 15.10.2017 г.

Водим от горното СЪДЪТ

                                   О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 25 ал. 1 във вр. с чл. 23 ал. 1 от НК групира наказанията, наложени на Р.С.М., ЕГН: **********, роден  на *** ***, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. ”***” № **, български гражданин, ром, осъждан, женен, без образование, безработен със споразумение по НОХД № 275/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна и настоящото споразумение по НОХД № 358/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко от така определените наказания, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 6 (шест), което да изтърпи ефективно при строг режим на основание чл. 57 ал. 1 т. 2 б. “б“  от ЗИНЗС.                                                                       

ПРИСПАДА на основание чл. 25 ал. 2 от НК изтърпяната част от наложеното наказание по НОХД № 275/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, считано от 15.10.2017 г.

ОПРЛЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ДОС с частна жалба или протест в седем дневен срок, считано от днес.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 12.00 часа.

ПРОТОКОРЛЪТ е изготвен на 07.12.2017 г.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: