П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 13.12.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на тринадесети декември през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 360  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.  

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Д.Т. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. С.В. от ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР ГАВРАИЛОВ - Да се даде ход на делото.

АДВ. В. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Г.Д.Т.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, с адрес ***, български гражданин, със средно образование,  управител на ***, женен, неосъждан, тел. № ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Т.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР ГАВРАИЛОВ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. В. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат С.В.  - защитник на обвиняемия Г.Д.Т. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 218/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 234в, ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР ГАВРАИЛОВ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. В.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Т. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 218/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР ГАВРАИЛОВ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. В.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Т. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Г.Д.Т.  се признава за виновен в това, че  на ***в гр. Каварна на Бензиностанция „***“, ул. „***“ № ** е осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи“ АД гр. Варна (посредством кабел ШКПТ със сечение 3х25+6, свързан от разклонителна кутия РЗК) на границата на имота и подземно влиза в помещение в обекта, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното от обвиняемия Г.Д.Т. престъпление  по чл. 234в, ал. 1 от НК да му се определи следното наказание с приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2 б. „б“ от НК, като бъде заменено наказанието „Лишаване от свобода“ с наказанието „Пробация“, като бъдат наложени следните пробационни мерки на основание чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК:

-  „Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 (шест) месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (чл. 42б ал. 1 от НК);

-  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца;

Да се наложи и наказание „Глоба“ в размер на 500.00 (петстотин) лева.

Направени по делото разноски – не.

Веществени доказателства – 17,10 метра ел. кабел ШКПТ със сечение 3х25+6 на основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК да се отнеме в полза на Държавата и да се унищожи като маловажен.

Причинени имуществени вреди – няма.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                             .……………..                             

 

АДВОКАТ: С.П.В.                       ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Г.Д.Т.                            ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия  прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия  по ДП № 218/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. С.В.  от ***, по силата на което обвиняемият Г.Д.Т.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, с адрес ***, български гражданин, със средно образование,  управител на ***, женен, неосъждан, тел. № *** се признава  за виновен в това,  че на ***в гр. Каварна на Бензиностанция „***“, ул. „***“ № ** е осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи“ АД гр. Варна (посредством кабел ШКПТ със сечение 3х25+6, свързан от разклонителна кутия РЗК) на границата на имота и подземно влиза в помещение в обекта, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2 б. „б“ от НК му налага наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки:

- „Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 (шест) месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (чл. 42б ал. 1 от НК);

-  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца.

НАЛАГА на обвиняемия и наказание „Глоба“ в размер на 500.00 (петстотин) лева.

На основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК отнема в полза на Държавата веществените доказателства – 17,10 метра ел. кабел ШКПТ със сечение 3х25+6, записани в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2017 г.  под № 28, които след влизане в сила на споразумението ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ като вещи с незначителна стойност съгласно чл. 8 ал. 2 от  Инструкция за осъществяване на взаимодействието между Агенция за държавни вземания и Висшия съдебен съвет.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 360/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 13.12.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: