П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 03.02.2017г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на трети февруари през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 368  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

ПОДСЪДИМИЯТ А.П.С. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. С.В. от ****, редовно упълномощен и приет по делото.

СВИДЕТЕЛИТЕ Н.Н.М. редовно призован се явява; К.М.М. редовно призован се явява; С.Д.М. редовно призован се явява.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. В. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на подсъдимия.

А.П.С.,  ЕГН: **********, роден на ***.***, български гражданин, със средно образование,  женен, пенсионер, живущ ***, реабилитиран, тел. ****.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемия  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

ПОДСЪДИМИЯТ А.С.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ снема самоличността на свидетелите.

Н.Н.М. – ЕГН: **********,***, работи, неосъждан.

К.М.М. – бълг. гражданин, работи, неосъждан.

С.Д.М. – бълг. гражданин, работи, неосъждан.

СВИДЕТЕЛИТЕ предупредени за отговорността по чл. 290 от НК обещаха да кажат истината.

СЪДЪТ изведе свидетелите от залата.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР – На основание чл. 384 от НПК сме постигнали споразумение, което сме депозирали пред Вас.

АДВ.  В. -  Постигнали сме споразумение с Прокуратурата и сме го депозирали пред Вас.

С оглед на това, че страните са постигнали споразумение СЪДЪТ освобождава свидетелите.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат С.В.  - защитник на подсъдимия А.П.С. споразумение по реда на чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 75/2016 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от подсъдимия   престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. В.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва подсъдимия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ А.С.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 75/2016 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. В.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия  право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ А.С. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ПОДСЪДИМИЯТ А.П.С. се признава за виновен в това, че на **** г. в гр. Каварна по ул. „****“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „****“ с рег. № **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.70 промила, установено по надлежния ред – по Наредба № 30 от 27.06.2011 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, издадена от Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

Страните постигнаха съгласие по следното:

Приемат за безпорно установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.П.С. е извършил предвиденото в НК и гореописано престъпление.

Деяниято е извършено умишлено.

За извършеното престъпление на подсъдимия да се определи наказание при приложението и на основание чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, като му бъде определено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 3 /три/ месеца, чието изтърпяване да бъде отложено с 3 /три/ годишен изпитателен срок на основание чл. 66 ал. 1 от НК и „Глоба“ в размер на 200 /двеста/ лв.

На основание чл. 343г от НК да бъде постановено спрямо подсъдимия и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10 /десет/ месеца по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК да се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от **** г.

Направените по делото разноски се поемат от подсъдимия, платими в полза на Държавата.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                      .……………..                             

 

АДВОКАТ: С.В.                                         ………………

 

ПОДСЪДИМ: А.П.С.            ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и подсъдимия   по ДП № 75/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. С.В.  от ****, по силата на което А.П.С.  се признава за виновен в това, че на **** г. в гр. Каварна по ул. „****“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „****“ с рег. № **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.70 промила, установено по надлежния ред – по Наредба № 30 от 27.06.2011 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, издадена от Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието, поради което и на основание  чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му налага следните наказания:ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца, изпълнението на което да бъде отложено за срок от 3 /три/ години на основание чл. 66 ал. 1 от НК и

“ГЛОБА“ в размер на 200.00 /двеста/ лв.;

На основание чл. 343г от НК да бъде постановено спрямо подсъдимия А.П.С. и наказание  „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 10 /десет/ месеца по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от **** г.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимият А.П.С. следва да заплати в полза на Държавата по сметка на Каварненски районен съд направените разноски по водене на делото в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лв.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 368/2016 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 10.15 часа.

Протоколът е изготвен на 03.02.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: