П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 16.12.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на шестнадесети декември през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО Г.

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 369  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.  

ОБВИНЯЕМАТА А.С.Х. редовно призована се явява лично и се представлява от адв. Г.Г. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемата.

А.С.Х.,  ЕГН: **********, родена на *** ***, българска гражданка, с постоянен и настоящ адрес ***,  със средно образование,  управител на ЕТ „****А.Х.“, омъжена, неосъждана, тел. № ****.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемата   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМАТА А.Х.- Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на обвиняемата А. С. Х. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 96/2016 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемата   престъпление по чл. 172б, ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Г. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитната   ми се признава за виновна, разбира последиците от споразумението, съгласна   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемата  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписала  споразумението. 

ОБВИНЯЕМАТА А.Х.  - Разбирам в какво съм обвинена и се признавам за виновна. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласна тези последици да настъпят. Съгласна съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 96/2016 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемата   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМАТА А.Х. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМАТА А.С.Х.   се признава за виновна в това, че  на 07.06.2016 г. в гр. Каварна (в търговски обект на  ул. *** № **, стопанисван от ЕТ ****А.Х.***) без съгласието на притежателите на изключителното право върху

търговската марка “адидас“ (“аdidas) – адидас АГ (adidas AG), Германия и адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В. (аdidas International Marketing B.V.), Кралство Нидерландия, представлявани в Република България от „Арсис Консултинг“ ЕООД гр. София,

търговската марка „Найки“ („NIKE”) – НАЙКИ Иновейт К.В. (NIKE Innovate C.V.), САЩ, представлявано в Република България от „Арсис Консултинг“ ЕООД гр. София и

търговската марката „Пума“ (PUMA“)PUMА SE, Германия, представлявано в Република България от „Турку, Таджер и Турку“ ООД гр. София и/или адвокат А.С.Т. от гр. София

е използвала в търговската дейност (по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за марките и географските означения) тези марки, обект на това изключително право без правно основание, като е предлагала за продажба, пускала на пазара и съхранявала с тези цели следните стоки на обща стойност 2 536 лева:

3 бр. спортни шапки с търговска марка „аdidas”, 9 бр. спортни дамски екипи размери S-L с търговска марка аdidas”, 5 бр. спортни мъжки екипи размери L-5XL с търговска марка аdidas”, 1 бр. спортно дамско горнище размер М с търговска марка „аdidas”, 2 бр. спортни детски горнища размер 5 с търговска марка „аdidas”, 1 бр. спортно мъжко долнище размер L с търговска марка аdidas”, при съществуваща вероятност от объркване на потребителите, което включва възможност за свързване на изобразените върху стоките знаци с тези, съставляващи регистрираните марки, притежание на adidas AG, DE: HP, рег. № 12670, ADIDAS - словна марка; HP рег. № 21183, ADIDAS EQUIPMENT – комбинирана марка: СТМ с рег. № 3517588, фигуративна марка: СТМ, с рег. № 3517661, фигуративна марка; MI, с рег. № 566295, ADIDAS EQUIPMENTкомбинирана марка; MI, с рег. № 469145, фигуративна марка; MI, с рег. № 414034, фигуративна марка; MI, с рег. № 414035, фигуративна марка, регистрирани по национален ред;

2 бр. спортни мъжки екипи размери L-XXL с търговска марка „NIKE”, 1 бр. спортен детски екип размер 40 с търговска марка „NIKE при съществуваща вероятност от объркване на потребителите, което включва възможност за свързване на изобразените върху стоките знаци с тези, съставляващи регистрираните марки, притежание на NIKE Innovate C.V.:  НР рег. № 12063 – словна марка NIKE, HP рег. № 44419 – фигуративна марка; НР рег. № 24739 – комбинирана марка; СТМ с рег. № 004813135 – фигуративна марка; СТМ с рег. № 000278028 – фигуративна марка; СТМ с рег. № 000277889 – фигуративна марка, регистрирани по национален ред;

1 бр. спортен детски екип размер S с търговска марка PUMA” при съществуваща вероятност от объркване на потребителите, което включва възможност за свързване на изобразените върху стоките знаци с тези, съставляващи регистрираните марки, притежание на PUMА SE, DE: НР рег. № 11701 – словна марка PUMA; HP рег. № 11518 – фигуративна марка; MI рег. № 582886 – комбинирана марка; MIрег. № 584679 – комбинирана марка; СТМ с № 012579728 – фигуративна марка; СТМ с № 012579694 – фигуративна марка, регистрирани по национален ред - престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемата при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от А.С.Х. ***, с ЕГН: ********** престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК да й бъдат наложени в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 2 от НК следните наказания:

„Пробация“ с пробационни мерки:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***» за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК)

и

«Глоба» в размер на 500 (петстотин) лева.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди.

Веществените доказателства по делото – посочените по-горе стоки, предмет на обвинението (съхранявани в РУ гр. Каварна), които принадлежат на обвиняемата и са послужили за извършване на умишленото престъпление, да се отнемат в полза на Държавата на основание чл. 53, ал. 1, б. ”а” от НК и унищожат.

Разноските по настоящото производство в размер на 289,80 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемата.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                             .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Г.                                             ………………

 

ОБВИНЯЕМ: А.С.Х.      ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемата   по ДП № 96/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представлявана  от защитника си адв. Г.Г. ***, по силата на което

А.С.Х.,  ЕГН: **********, родена на *** ***, българска гражданка, с постоянен и настоящ адрес ***,  със средно образование,  управител на ЕТ „****А.Х.“, омъжена, неосъждана, тел. № **** се признава  за виновна в това,  че на 07.06.2016 г. в гр. Каварна (в търговски обект на  ул. *** № **, стопанисван от ЕТ ****А.Х.***) без съгласието на притежателите на изключителното право върху

търговската марка “адидас“ (“аdidas) – адидас АГ (adidas AG), Германия и адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В. (аdidas International Marketing B.V.), Кралство Нидерландия, представлявани в Република България от „Арсис Консултинг“ ЕООД гр. София,

търговската марка „Найки“ („NIKE”) – НАЙКИ Иновейт К.В. (NIKE Innovate C.V.), САЩ, представлявано в Република България от „Арсис Консултинг“ ЕООД гр. София и

търговската марката „Пума“ (PUMA“)PUMА SE, Германия, представлявано в Република България от „Турку, Таджер и Турку“ ООД гр. София и/или адвокат А.С.Т. от гр. София

е използвала в търговската дейност (по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за марките и географските означения) тези марки, обект на това изключително право без правно основание, като е предлагала за продажба, пускала на пазара и съхранявала с тези цели следните стоки на обща стойност 2 536 лева:

3 бр. спортни шапки с търговска марка „аdidas”, 9 бр. спортни дамски екипи размери S-L с търговска марка аdidas”, 5 бр. спортни мъжки екипи размери L-5XL с търговска марка аdidas”, 1 бр. спортно дамско горнище размер М с търговска марка „аdidas”, 2 бр. спортни детски горнища размер 5 с търговска марка „аdidas”, 1 бр. спортно мъжко долнище размер L с търговска марка аdidas”, при съществуваща вероятност от объркване на потребителите, което включва възможност за свързване на изобразените върху стоките знаци с тези, съставляващи регистрираните марки, притежание на adidas AG, DE: HP, рег. № 12670, ADIDAS - словна марка; HP рег. № 21183, ADIDAS EQUIPMENT – комбинирана марка: СТМ с рег. № 3517588, фигуративна марка: СТМ, с рег. № 3517661, фигуративна марка; MI, с рег. № 566295, ADIDAS EQUIPMENTкомбинирана марка; MI, с рег. № 469145, фигуративна марка; MI, с рег. № 414034, фигуративна марка; MI, с рег. № 414035, фигуративна марка, регистрирани по национален ред;

2 бр. спортни мъжки екипи размери L-XXL с търговска марка „NIKE”, 1 бр. спортен детски екип размер 40 с търговска марка „NIKE при съществуваща вероятност от объркване на потребителите, което включва възможност за свързване на изобразените върху стоките знаци с тези, съставляващи регистрираните марки, притежание на NIKE Innovate C.V.:  НР рег. № 12063 – словна марка NIKE, HP рег. № 44419 – фигуративна марка; НР рег. № 24739 – комбинирана марка; СТМ с рег. № 004813135 – фигуративна марка; СТМ с рег. № 000278028 – фигуративна марка; СТМ с рег. № 000277889 – фигуративна марка, регистрирани по национален ред;

1 бр. спортен детски екип размер S с търговска марка PUMA” при съществуваща вероятност от объркване на потребителите, което включва възможност за свързване на изобразените върху стоките знаци с тези, съставляващи регистрираните марки, притежание на PUMА SE, DE: НР рег. № 11701 – словна марка PUMA; HP рег. № 11518 – фигуративна марка; MI рег. № 582886 – комбинирана марка; MIрег. № 584679 – комбинирана марка; СТМ с № 012579728 – фигуративна марка; СТМ с № 012579694 – фигуративна марка, регистрирани по национален ред, поради което и на основание по чл. 172б, ал. 1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2 от НК й налага следните наказания: „Пробация“ с  пробационни мерки:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***» за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК)

и

«Глоба» в размер на 500 (петстотин) лева.

На основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК веществените доказателства по делото – 3 бр. спортни шапки с търговска марка „аdidas”, 9 бр. спортни дамски екипи размери S-L с търговска марка аdidas”, 5 бр. спортни мъжки екипи размери L-5XL с търговска марка аdidas”, 1 бр. спортно дамско горнище размер М с търговска марка „аdidas”, 2 бр. спортни детски горнища размер 5 с търговска марка „аdidas”, 1 бр. спортно мъжко долнище размер L с търговска марка аdidas”, при съществуваща вероятност от объркване на потребителите, което включва възможност за свързване на изобразените върху стоките знаци с тези, съставляващи регистрираните марки, притежание на adidas AG, DE: HP, рег. № 12670, ADIDAS - словна марка; HP рег. № 21183, ADIDAS EQUIPMENT – комбинирана марка: СТМ с рег. № 3517588, фигуративна марка: СТМ, с рег. № 3517661, фигуративна марка; MI, с рег. № 566295, ADIDAS EQUIPMENTкомбинирана марка; MI, с рег. № 469145, фигуративна марка; MI, с рег. № 414034, фигуративна марка; MI, с рег. № 414035, фигуративна марка, регистрирани по национален ред;

2 бр. спортни мъжки екипи размери L-XXL с търговска марка „NIKE”, 1 бр. спортен детски екип размер 40 с търговска марка „NIKE при съществуваща вероятност от объркване на потребителите, което включва възможност за свързване на изобразените върху стоките знаци с тези, съставляващи регистрираните марки, притежание на NIKE Innovate C.V.:  НР рег. № 12063 – словна марка NIKE, HP рег. № 44419 – фигуративна марка; НР рег. № 24739 – комбинирана марка; СТМ с рег. № 004813135 – фигуративна марка; СТМ с рег. № 000278028 – фигуративна марка; СТМ с рег. № 000277889 – фигуративна марка, регистрирани по национален ред;

1 бр. спортен детски екип размер S с търговска марка PUMA” при съществуваща вероятност от объркване на потребителите, което включва възможност за свързване на изобразените върху стоките знаци с тези, съставляващи регистрираните марки, притежание на PUMА SE, DE: НР рег. № 11701 – словна марка PUMA; HP рег. № 11518 – фигуративна марка; MI рег. № 582886 – комбинирана марка; MIрег. № 584679 – комбинирана марка; СТМ с № 012579728 – фигуративна марка; СТМ с № 012579694 – фигуративна марка, регистрирани по национален ред, предмет на обвинението, които принадлежат на обвиняемата и са послужили за извършване на умишленото престъпление, записани под № 14 в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2016 г. да се отнемат в полза на Държавата и унищожат.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК направените по делото разноски  в размер на 289.80 /двеста осемдесет и девет лева и осемдесет стотинки/ лв. се възлагат на  обвиняемата А.С.Х.,  платими в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна, както и 5,00 /пет/ лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 369/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 16.12.2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: