П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 16.12.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на шестнадесети декември през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО Г.

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: Г. ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 370  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Г. ГАВРАИЛОВ.  

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.А.Х. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. Г.Г. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемата.

Б.А.Х.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, с постоянен адрес ***,  със средно образование,  управител на ЕТ „***-Б.Х.“***, женен, неосъждан, тел. № ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.Х. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Г. Гавраилов    прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на обвиняемия Б.А.Х. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 97/2016 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемата   престъпление по чл. 172б, ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Г. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.Х.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 97/2016 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.Х. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.А.Х.  се признава за виновен в това, че  на 07.06.2016г. в гр. Каварна, в обособен търговски обект – недвижим имот – магазин за дрехи, с административен адрес ***, стопанисван от ЕТ „***-Б.Х.»***, без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговските марки, а именно "Adidas AG GERMANY”-,и NIKE INNOVATE C.V, представлявани в Република България от „Арсис Консултинг“ ЕООД гр. София п.к. 1111, кв. „Гео Милев“, ул. „Едисон“ № 47-47Б, ет. 5, ап. 33 и "PUMA"  SE, Германия, представляван в Република България от „Турку и Турку“ ООД гр. София и/или А.С.Т.-адвокат в адвокатска колегия София с личен адвокатски № **** е използвал в търговската си дейност - /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от Закона за марките и георграфските означения  е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на тези марки, обект на това изключително право, без правно основание следните стоки с марката "Adidas“: Мъжки къси панталони „ADIDAS,  с размер „М-L– 3 броя; Спортен екип дамски с размер “”S”,”LADIDAS2 броя; Спортен екип детски с размер ”SADIDAS2 броя; Спортен екип /за момче/ с размер ”LADIDAS – 1 брой;  Спортен екип мъжки с размер ”XLADIDAS – 1 броя; Дамски тениски с щампа отпред с размери ”S-LADIDAS – 4 броя; на обща стойност 1 031 лева, носещи марките притежание на Adidas AG, De: НР, рег. № 12670, „ADIDAS“- словна марка; НР, рег. № 21183, „ADIDAS ЕQUIPMENT“-комбинирана марка;  СТМ с рег. № 3517588, фигуративна марка; СТМ, с рег .№ 3517661, фигуративна марка; MI, с рег. № 566295, „ADIDAS ЕQUIPMENT“-комбинирана марка; MI рег. № 469145, фигуративна марка; MI, с рег. № 414034, фигуративна марка; MI, с рег. № 414035, фигуративна марка регистрирани по национален ред.

Както и предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката ”PUMA”, а именно: Мъжки къси панталони PUMA”,  с размер „М-L- 4 броя; Мъжки потник ”PUMA” мрежа, размер «L» на обща стойност 212 лева, носещи марките притежание на PUMASE, DE: НР рег. № 11701 - словна марка PUMA”; НР рег. № 11518 - фигуративна марка; MI рег. № 582886 - комбинирана марка; MI рег. № 584679 - комбинирана марка; СТМ № 012579728 - фигуративна марка; СТМ с № 012579694 - фигуративна марка - регистрирани по национален ред,

Както и предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката "NIKE", а именно: Спортен екип "NIKE" с размери «L-XXL - 3 броя  на обща стойност 404 лева, носещи марката притежание  на NIKE innovate C.V: НР рег. № 12063 - словна марка "NIKE"; НР рег. № 44419-фигуративна марка; НР рег. № 24739 - комбинирана марка; СТМ с рег. № 004813135 - фигуративна марка; СТМ с рег. № 000278028 - фигуративна марка; СТМ с рег. № 000277889 - фигуративна марка - регистрирана по национален ред, всичко на обща стойност 1 647лева - престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия Б.А.Х. с ЕГН **********,*** престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК да му бъдат наложени в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 2 от НК следните наказания:

„Пробация“ с пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес ***» за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

– „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК)

и

«Глоба» в размер на 500 (петстотин) лева.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди.

Веществените доказателства по делото – посочените по-горе стоки, предмет на обвинението (съхранявани в РУ гр. Каварна), които принадлежат на обвиняемия и са послужили за извършване на умишленото престъпление да се отнемат в полза на Държавата на основание чл. 53, ал. 1, б. ”а”  и чл. 172б ал. 3 от НК се унищожат.

Разноските по настоящото производство в размер на 270,48 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                       .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Г.                                             ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Б.А.Х.                                         ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 97/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представлявана  от защитника си адв. Г.Г. ***, по силата на което

Б.А.Х.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, с постоянен адрес ***,  със средно образование,  управител на ЕТ „***-Б.Х.“***, женен, неосъждан, тел. № *** се признава  за виновен в това,  че на 07.06.2016г. в гр. Каварна, в обособен търговски обект – недвижим имот – магазин за дрехи, с административен адрес ***, стопанисван от ЕТ „***-Б.Х.»***, без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговските марки, а именно "Adidas AG GERMANY”-,и NIKE INNOVATE C.V, представлявани в Република България от „Арсис Консултинг“ ЕООД гр. София п.к. 1111, кв. „Гео Милев“, ул. „Едисон“ № 47-47Б, ет. 5, ап. 33 и "PUMA"  SE, Германия, представляван в Република България от „Турку и Турку“ ООД гр. София и/или А.С.Т.-адвокат в адвокатска колегия София с личен адвокатски № **** е използвал в търговската си дейност - /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от Закона за марките и георграфските означения  е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на тези марки, обект на това изключително право, без правно основание следните стоки с марката "Adidas“: Мъжки къси панталони „ADIDAS,  с размер „М-L– 3 броя; Спортен екип дамски с размер “”S”,”LADIDAS2 броя; Спортен екип детски с размер ”SADIDAS2 броя; Спортен екип /за момче/ с размер ”LADIDAS – 1 брой;  Спортен екип мъжки с размер ”XLADIDAS – 1 броя; Дамски тениски с щампа отпред с размери ”S-LADIDAS – 4 броя; на обща стойност 1 031 лева, носещи марките притежание на Adidas AG, De: НР, рег. № 12670, „ADIDAS“- словна марка; НР, рег. № 21183, „ADIDAS ЕQUIPMENT“ - комбинирана марка;  СТМ с рег. № 3517588, фигуративна марка; СТМ, с рег. № 3517661, фигуративна марка; MI, с рег. № 566295, „ADIDAS ЕQUIPMENT“ - комбинирана марка; MI рег. № 469145, фигуративна марка; MI, с рег. № 414034, фигуративна марка; MI, с рег. № 414035, фигуративна марка регистрирани по национален ред.

Както и предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката ”PUMA”, а именно: Мъжки къси панталони PUMA”,  с размер „М-L- 4 броя; Мъжки потник ”PUMA” мрежа, размер «L» на обща стойност 212 лева, носещи марките притежание на PUMASE, DE: НР рег. № 11701 - словна марка PUMA”; НР рег. № 11518 - фигуративна марка; MI рег. № 582886 - комбинирана марка; MI рег. № 584679 - комбинирана марка; СТМ № 012579728 - фигуративна марка; СТМ с № 012579694 - фигуративна марка - регистрирани по национален ред,

Както и предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката "NIKE", а именно: Спортен екип "NIKE" с размери «L-XXL - 3 броя  на обща стойност 404 лева, носещи марката притежание  на NIKE innovate C.V: НР рег. № 12063 - словна марка "NIKE"; НР рег. № 44419-фигуративна марка; НР рег. № 24739 - комбинирана марка; СТМ с рег. № 004813135 - фигуративна марка; СТМ с рег. № 000278028 - фигуративна марка; СТМ с рег. № 000277889 - фигуративна марка - регистрирана по национален ред, всичко на обща стойност 1 647лева, поради което и на основание  чл. 172б, ал. 1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2 от НК му налага  следните наказания:

„Пробация“ с пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес ***» за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

– „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК)

и

«Глоба» в размер на 500 (петстотин) лева.

На основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК веществените доказателства по делото – Мъжки къси панталони „ADIDAS,  с размер „М-L– 3 броя; Спортен екип дамски с размер “”S”,”LADIDAS2 броя; Спортен екип детски с размер ”SADIDAS2 броя; Спортен екип /за момче/ с размер ”LADIDAS – 1 брой;  Спортен екип мъжки с размер ”XLADIDAS – 1 броя; Дамски тениски с щампа отпред с размери ”S-LADIDAS – 4 броя, носещи марките притежание на Adidas AG, De: НР, рег. № 12670, „ADIDAS“- словна марка; НР, рег. № 21183, „ADIDAS ЕQUIPMENT“ - комбинирана марка;  СТМ с рег. № 3517588, фигуративна марка; СТМ, с рег. № 3517661, фигуративна марка; MI, с рег. № 566295, „ADIDAS ЕQUIPMENT“ - комбинирана марка; MI рег. № 469145, фигуративна марка; MI, с рег. № 414034, фигуративна марка; MI, с рег. № 414035, фигуративна марка регистрирани по национален ред; Мъжки къси панталони PUMA”,  с размер „М-L- 4 броя; Мъжки потник ”PUMA” мрежа, размер «L», носещи марките притежание на PUMASE, DE: НР рег. № 11701 - словна марка PUMA”; НР рег. № 11518 - фигуративна марка; MI рег. № 582886 - комбинирана марка; MI рег. № 584679 - комбинирана марка; СТМ № 012579728 - фигуративна марка; СТМ с № 012579694 - фигуративна марка - регистрирани по национален ред; Спортен екип "NIKE" с размери «L-XXL - 3 броя, носещи марката притежание  на NIKE innovate C.V: НР рег. № 12063 - словна марка "NIKE"; НР рег. № 44419 - фигуративна марка; НР рег. № 24739 - комбинирана марка; СТМ с рег. № 004813135 - фигуративна марка; СТМ с рег. № 000278028 - фигуративна марка; СТМ с рег. № 000277889 - фигуративна марка - регистрирана по национален ред, които принадлежат на обвиняемия и са послужили за извършване на умишленото престъпление, записани под № 15 в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2016 г. да се отнемат в полза на Държавата и унищожат на основание чл. 172б ал. 3 от НК .

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК направените по делото разноски  в размер на 270,48 /двеста и седемдесет лева четиридесет и осем стотинки/ лв. се възлагат на  обвиняемия Б.А.Х.,  платими в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна, както и 5,00 /пет/ лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 370/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 16.12.2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: