ПРОТОКОЛ

Гр. Каварна 14.02.2018 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                       

при участието на секретаря: А.М. и прокурора СТЕФАН ПЕНЧЕВ сложи за разглеждане, НОХД № 370 по описа за 2017 година  докладвано от Районния съдия.

 

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от прокурор Стефан Пенчев.

ПОДСЪДИМИЯТ Б.Г.Г. – нередовно призован /призовката за насроченото с.з. ведно с обвинителния акт и разпореждането на съда са връчени на подс. преди по-малко от 7 дни/, явява се лично и се представлява от адв.Р.Р. – договорен защитник, с пълномощно приложено по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Ще взема отношение след като чуя становището на подсъдимия.

ПОДСЪДИМИЯ: Не възразявам срещу нередовното ми призоваване. Давам съгласие делото да се греда днес.

АДВ.Р.: Не възразяваме Госпожо Съдия, ние сме го получили и сме запознати. Даваме съгласие да се гледа делото днес, въпреки нередовното призоваване на клиента ми. С оглед изявлението на доверителя ме, моля да дадете ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че при това положение не са налице процесуална пречка за даване ход на делото.

СЪДЪТ

СЪДЪТ счита, че въпреки неспазване на седмодневния срок по чл. 247 б НПК, с оглед изричното изявление на подсъдимия Г., че желае разглеждане на делото в дн.с.з., не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в съдебно заседание, т.к. се явяват всички лица по чл.247б от НПК, съгласно разпореждането за насрочване на разпоредителното заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На осн. чл.272 от НПК председателят провери самоличността на подсъдимия.

ПОДС.Б.Г.Г. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***,  българин, с българско гражданство, със средно-специално  образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

На осн.чл.274, ал.2 от НПК Председателят на състава разяснява правата на подсъдимия предвидени в НПК. 

Съдът запитва подсъдимия разбра ли правата си?

ПОДС.Б.Г.Г. - Разбрах правата си. Не правя отводи.

На осн. чл. 272 ал.4 председателят на състава провери връчени ли са преписите и съобщенията по чл. 247б от НПК и констатира, че същите са връчени на участниците в разпоредителното заседание.

СЪДЪТ разясни на страните правото им на отвод и процесуалните им права по НПК, както и последствията от влязло в сила определение по въпросите на чл. 248 ал. 1 т. 3 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи.

АДВ. РЕСУВ: Нямаме искания за отводи.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по даване ход на разпоредителното заседание?

ПРОКУРОРЪТ: Не са налице процесуални пречки за даване ход на разпоредителното  заседание.

АДВ. Р.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС.Б.Г.Г.: Запознат съм с повдигнатото срещу мен обвинение. Да се гледа делото.

СЪДЪТ като взе предвид явяването на страните и заявеното от тях становище по хода на делото намира, че са налице условията за провеждане на разпоредително заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

Съдът, пристъпи към изслушване на лицата по чл. 247б ал. 1 и 2 по всички въпроси, които се обсъждат в разпоредителното заседание съгл. чл. 248 ал. 1 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо Съдия, считам, че делото е подсъдно на РС Каварна и не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производства. В хода на ДП не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване процесуалните права на подсъдимия и са налице предпоставките за разглеждане на делото по реда на глава ХХІХ от НПК. Не са налице предпоставки делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач, или тълковник. Не са налице основания за определяне на мярката за неотклонение. Нямам искания по доказателствата. По отношение на т.4 преди малко постигнахме споразумение с адв.Р. за прекратяване на наказателното производство, т.е. считам, че са налице основанията за разглеждане на делото по особените правила. Моля делото да продължи по реда на Глава 29.

АДВ.Р.: Присъединявам се изцяло към становището на прокурора. Считам, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производства. В хода на ДП не са допуснати съществени процесуални нарушения и са налице предпоставките за разглеждане на делото по реда на глава ХХІХ от НПК, с оглед постигнатото между нас споразумение.

ПОДС.Г.: Присъединявам се към казаното от защитника ми.

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните и материалите по делото намира следното :

Делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу Б.Г.Г. за престъпление по чл.343 В ал.2 от НК.

Делото е подсъдно на РС Каварна и не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, за прекратяване на съдебното производство и за отвод на съдебния състав. На досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. Не се направиха и възражения в този смисъл. Няма основания делото да се гледа при закрити врата, нито да се привлича резервен съдия или съдебни заседатели. Не се налага извършването на съдебни следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач, или тълковник. Не са налице основания за вземане на мярка за неотклонение. Не се налага прекратяване на съдебното производство, нито прекратяване или спиране на наказателното производство. С оглед изявлението на страните счита, че са налице предпоставките за разглеждане на делото по реда на глава 29 НПК, като

По делото не се направиха искания за събиране на нови доказателства и на този етап такива не е наложително да бъдат ангажирани и според съда.

Предвид горното, СЪДЪТ

О П Р Е  Д Е Л И:

1. Делото е подсъдно на Районен съд – Каварна.

2. Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство.

3. По делото не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.

4. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на 29 от НПК.

5. Няма основание делото да се разглежда при закрити врати, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се  назначава защитник, вещо лице, преводач или тълковник и да се извършват съдебни следствени действия по делегация.

6. Не са налице основания за определяне на МНО.

7. Няма искания и не се налага събирането на нови доказателства на този етап от производството.

Определението по чл. 248  ал. 1 т. 3 и т. 6 от НПК подлежи на обжалване в седмодневен срок пред ОС-Добрич по реда на глава ХХІІ от НПК.

СЪДЪТ като взе предвид искането на страните за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК и предвид разпоредбата на чл. 252, ал. 1 от НПК, счита че следва да продължи разглеждането на делото НЕЗАБАВНО, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 ОТ НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Представяме Ви споразумение в писмен вид.

СЪДЪТ като взе предвид, че по делото е постъпило писмено споразумение между представителя на РП Каварна, подсъдимият Б.Г.Г. и неговият защитник, с което се предлага делото да бъде решено по реда на глава 29 от НПК ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА  същото към материалите по делото.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам така представеното споразумение и моля да го одобрите.  Пояснявам само, че за наказание по смисъла на чл. 343г не сме се споразумели да бъде наложено, тъй като подсъдимият е неправоспособен от 2005 г. Бил е правоспособен, но е изгубил правоспособността си много отдавна още през 2005г. Глобата е съобразена с имущественото състояние на подсъдимия. След одобряване на споразумението моля да се произнесете на осн. чл.383  ал.3 от НПК относно изтърпяването на отложеното наказание по споразумение №10/23.03.2016 г. по НОХ № 27/2016 г. на РС Каварна,  доколкото настоящото деяние е извършено в изпитателния срок  на предходното споразумение по което на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода“за срок от шест месеца, което е отложено за срок от 3 години.

АДВ.Р.: Поддържам споразумението и моля да го одобрите.

ПОДС.Б.Г.Г.: Поддържам споразумението и моля да го одобрите.

СЪДЪТ на осн. чл. 382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на постигнатото споразумение:

I. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

От една Стефан Пенчев - прокурор при Каварненска районна прокуратура, от друга страна адв.Р.Р., като защитник на подсъдимия Б.Г.Г. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***,  българин, с българско гражданство, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Настоящото споразумение обхваща наказателното производство по НОХД № 370/2017 г. по описа на РС Каварна, водено срещу подсъдимия Б.Г.Г. за престъпление по чл.343 В ал.2 от НК.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Страните постигнаха споразумение за следното:

1.Приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че подсъдимия Б.Г.Г.., ЕГН **********, е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.343 В ал.2  от НК, затова че: на 25.04.2017 г. в гр.Каварна, по ул. „Н.В.“ в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление № 16-0445-000206/14.07.2016 г. на началника на РУ гр.Аксаково, влязло в сила на 07.02.2017 г. е извършил такова деяние, управлявайки моторно превозно средство – лек автомобил марка *****. Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

2.За извършеното от подсъдимия Б.Г.Г. престъпление  по чл. 343 В ал. 2 от НК, да му бъдат наложени в съответствие с разпоредбата на чл.381, ал.4 от НПК и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК следните наказания:

- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, при ОБЩ РЕЖИМ на осн. чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС;

- ГЛОБА в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ лева.

3.От престъплението не са били причинени имуществени вреди и по досъдебното производство няма веществени доказателства.

4.Разноски по делото  размер на 162,22 лева, платими по сметка на ОД на МВР гр.Добрич,  се възлагат в тежест на подс.Г., на осн. чл. 189, ал.3 от НПК.

Имуществени вреди не са причинени.

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

1. Подсъдимият Б.Г.Г. заявява, че разбира за какво му е повдигнато обвинение и се признава за виновен в извършването на горепосоченото престъпление.

2.На страните са известни правните последици на споразумението,а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда по чл.382 от НПК е окончателно, не подлежи на обжалване и има последиците на влязла в сила присъда за подсъдимия. Страните се съгласяват със съдържанието на споразумението и посочените последици, както и наказателното производство по делото да бъде прекратено по отношение на подсъдимия.

3. Подсъдимият Б.Г.Г., декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред и доброволно полага подписа си под настоящото споразумение.

 

СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

 

 

 

ПРОКУРОР: ..............                              ПОДСЪДИМ:.........

           /СТЕФАН ПЕНЧЕВ/                       /Б.Г./

 

 

 

ЗАЩИТНИК:...........     

                     /АДВ.Р.Р./

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение отговаря на изискванията на чл. 382, ал. 7 от НПК и като взе предвид, че същото не противоречи на закона и морала счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело следва да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 384, ал. 3, вр. с ал. 1, вр. с чл. 382, ал. 7, вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 370/2017 г. по описа на РС Каварна споразумение за прекратяване на наказателното производство, по силата на което

ПОДСЪДИМИЯТ Б.Г.Г. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.04.2017 г. в гр.Каварна, по ул. „Н.В.“ в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление № 16-0445-000206/14.07.2016 г. на началника на РУ гр.Аксаково, влязло в сила на 07.02.2017 г. е извършил такова деяние, управлявайки моторно превозно средство – лек автомобил марка *****, без да притежава съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, като приема да му бъде наложено наказание на основание чл. 343 В ал. 2 от НК, вр.с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК - „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (ЧЕТИРИ ) МЕСЕЦА, при първоначален ОБЩ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието, на осн. чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС и „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НПК, подсъдимият Б.Г.Г. да заплати направени по делото разноски в размер на 162,22 лева, платими по сметка на ОД на МВР Добрич, както и на основание чл. 190, ал. 2 НПК - да заплатят 5,00 лева за служебно издаване изпълнителен лист в полза на Държавата и по сметка на Районен съд Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 343, ал. 3 от НПК, вр. с чл. 68, ал. 1 от НК, ПОДС. Б.Г.Г. следва да изтърпи и наказанието наложено му със споразумение № 10/23.03.2016 г. по НОХД № 27/2016 г. на РС Каварна, в размер на 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, при първоначален ОБЩ режим.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 370/2017 г. по описа на РС Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес, пред Добрички окръжен съд.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14.00 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в с.з.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

 

СЕКРЕТАР: …………………..