П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 28.12.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесет и осми декември през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 379  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ   Г.В.К. редовно призован се явява лично, конвоиран от органите на ОЗ «Охрана» гр. Добрич и с назначения служебен защитник на ДП № 118/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна адв. Г.Г. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР – Липсват пречки. Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.   - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

 Г.В.К.,  ЕГН: **********, роден на  *** ***, български гражданин, с постоянен адрес ***, с основно образование,  безработен, неженен, осъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.К.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на обвиняемия Г.В.К. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 118/2016г. по описа на Районно управление гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1 във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 във вр. с чл. 29 ал. 1 б. „а“ и б. „б“ от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Предвид факта, че обвиняемият е с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по настоящото досъдебно производство считам, че следва да бъде вписано в протокола и допълнение по чл. 59 ал. 1 от НК да бъде приспаднато времето, през което обвиняемият е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 22.11.2016 г. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите с направеното допълнение.

АДВ. Г.   -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Поддържаме искането на Районния прокурор за вписване в протокола допълнение по чл. 59 ал. 1 от НК да бъде приспаднато времето, през което подзащитният ми е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 22.11.2016 г. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите с направеното допълнение.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Г.К. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението. Моля да ми бъде приспаднато времето, през което съм бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 22.11.2016 г.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 118/2016г. по описа РУ гр. Каварнаа доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.К. - Моля да одобрите споразумението с вписването по чл. 59 ал. 1 от НК.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Г.В.К. се признава за виновен в това, че  през периода от 01.07.2016 г. до 12.10.2016 г. в гр. Каварна, при условията на опасен рецидив и на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1667,00 лева, както следва:

– на 01.07.2016 г. от **** – 1 бр.  мъжка платнена чанта, 1 бр. мъжки портфейл от изкуствена кожа, сумата от 20 лева, 1 бр. мобилен телефон „***”, метален ключодържател с ключ и джобно швейцарско ножче, 2 ключа на връзка, калъф за лични документи, лична карта, 2 бр. дебитни карти и документ за паркиране на инвалид, издаден от Община Каварна  на стойност 93,00 лева от владението на А.Г.К. от с. гр. без неговото  съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

на 05.07.2016 г. от *** – 3 бр. дамски портмонета, сумата от 750 лева, купони на „***“ ООД на стойност 40 лева, стокови документи и ноктортезачка на стойност 805,00 лева от владението на Р.К.П. от гр. *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

– 29.07.2016 г. от магазин за плодове и зеленчуци, намиращ се на Общински пазар гр. Каварна – 1 бр. дамско портмоне със сумата от 80 лева, лична карта и клиентска карта на „***” на стойност 102,50 лева от владението на С.Г.Г. от с. Р., общ. Каварна без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

– на 12.10.2016 г. от ***, находящ се на ул. ”***” № ** – 1 бр.  мъжка  чанта, сумата от 580 лева, 2 бр. портмонета, лична карта на името на А.Я.Я., лична карта на името на А.Г.Я., свидетелство за управление на МПС на името на А.Я.Я., свидетелство за регистрация на МПС част II за лек автомобил  „ ***” с рег. № *** и квитанции за платени сметки на стойност 666,50 лева от владението на А.Я.Я. от с. гр. без неговото  съгласие с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1 във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 във вр. с чл. 29 ал. 1 б. „а“ и б. „б“ от  НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия Г.В.К. ***, с ЕГН ********** престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. „а“ и „б от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание лишаване от свобода за срок от 1 (една) година при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип (на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС).

На основание чл. 59 ал. 1т. 1 от НК да се приспадне времето, през което по отношение на обвиняемия е била определена мярка за неотклонение ”Задържане под стража” по ДП № 118/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна, считано от  22.11.2016 г.                 

Причинени от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени.

По досъдебното производство няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство в размер на 107,62 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия.

 

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                         .……………..                              

 

АДВОКАТ: Г.Г.                                               ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Г.В.К.              ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия  прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 118/2016г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Г. ***, по силата на което

Г.В.К.,  ЕГН: **********, роден на  *** ***, български гражданин, с постоянен адрес ***, с основно образование,  безработен, неженен, осъждан се признава  за виновен в това,  че  през периода от 01.07.2016 г. до 12.10.2016 г. в гр. Каварна, при условията на опасен рецидив и на продължавано престъпление е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1667,00 лева, както следва:

– на 01.07.2016 г. от **** – 1 бр.  мъжка платнена чанта, 1 бр. мъжки портфейл от изкуствена кожа, сумата от 20 лева, 1 бр. мобилен телефон „***”, метален ключодържател с ключ и джобно швейцарско ножче, 2 ключа на връзка, калъф за лични документи, лична карта, 2 бр. дебитни карти и документ за паркиране на инвалид, издаден от Община Каварна  на стойност 93,00 лева от владението на А.Г.К. от с. гр. без неговото  съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

на 05.07.2016 г. от *** – 3 бр. дамски портмонета, сумата от 750 лева, купони на „***“ ООД на стойност 40 лева, стокови документи и ноктортезачка на стойност 805,00 лева от владението на Р.К.П. от гр. Каварна без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

– 29.07.2016 г. от магазин за плодове и зеленчуци, намиращ се на Общински пазар гр. Каварна – 1 бр. дамско портмоне със сумата от 80 лева, лична карта и клиентска карта на „***” на стойност 102,50 лева от владението на С.Г.Г. от с. Р., общ. Каварна без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

– на 12.10.2016 г. от ***, находящ се на ул. ”***” № 31 – 1 бр.  мъжка  чанта, сумата от 580 лева, 2 бр. портмонета, лична карта на името на А.Я.Я., лична карта на името на А.Г.Я., свидетелство за управление на МПС на името на А.Я.Я., свидетелство за регистрация на МПС част II за лек автомобил  „ ***” с рег. № *** и квитанции за платени сметки на стойност 666,50 лева от владението на А.Я.Я. от с. гр. без неговото  съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196 ал. 1 т. 1 във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 във вр. с чл. 29 ал. 1 б. „а“ и б. „б“ във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 (една) година при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип (на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС).

На основание чл. 59 ал. 1т. 1 от НК приспада времето, през което по отношение на обвиняемия е била определена мярка за неотклонение ”Задържане под стража” по ДП № 118/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна, считано от  22.11.2016 г.                 

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК направените по делото разноски  в размер на 107.62 лева (сто и седем лева шестдесет и две стотинки) се възлагат на обвиняемия, платими  в полза на Държавата по сметка  на Районен съд Каварна, както и 5,00(пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 379/2016г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 10.25 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 28.12.2016 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: