П   Р   И   С   Ъ   Д   А

гр. Каварна, 02.11.2017г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на втори ноември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е. Ш., при участието на прокурора БОНКА КОСТАДИНОВА, след като разгледа докладваното от съдията НОХД № 380 по описа за 2016г.,

П Р И С Ъ Д И:

                                      

ПРИЗНАВА подсъдимия Й.  Г.  И. –  роден на *** ***, български гражданин, българин, със средно образование, разведен, неосъждан, управител на фирма ”Д.П.” ЕООД гр.Варна, ЕГН **********,  ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 26.02.2007г. – 28.06.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус Й. П., вписан под №*** в регистъра на  нотариалната камара, при условията на продължавано престъпление, като пълномощник на  търговско дружество „Ч.И.Б.” ЕООД, - гр.Бургас - по силата на пълномощно №2676 от 19.12.2006г., с което са му били предоставени конкретни правомощия спрямо условно определено имущество на праводателя с оглед закупуването на недвижими имоти, съзнателно  действал против законните интереси на представлявания, като злоупотребил с гласуваното му доверие сключвайки четиринадесет сделки, като купувач на недвижими имоти за дружеството, на цени над реалните пазарни към момента на сделките, както и реално договорени такива с продавачите и от това са последвали за „Ч.И.Б.“ ЕООД, гр.Бургас значителни щети в размер общо на 2 188 141 лева, както следва по нотариални актове:

-       на 26.02.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус Й. П. , вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара с  НА № **., закупил земеделска земя от 69.998 дка на стойност 205 590  лева, при реално получена за продавача пазарна цена  140 000 лв.;

 

-       На 27.02.2007г. в гр.Каварна , в нотариална кантора на нотариус Й. П., вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с  НА № **. закупил земеделска земя от  9.590 дка на стойност  37 554 лева, при реално получена за продавача цена 19 180 лв.;

 

-       На 27.02.2007г. в гр.Каварна , в нотариална кантора на нотариус Й. П., вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № ** закупил земеделска земя от 11.199дка на стойност 43 855 лева, при реално получена за продавача пазарна цена  22 400 лв.;

 

-       На 27.02.2007г. в гр.Каварна , в нотариална кантора на нотариус Й. П., вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **, закупил земеделска земя  от 12.191 дка на стойност 47 740 лева,  при реално получена за продавача пазарна цена  24 400 лв.;

 

-       На 27.02.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус Й. П., вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **, закупил земеделска земя от 12.191 дка на стойност 47 740 лева, при реално получена за продавача пазарна цена  24 400 лв.;

 

-       На 27.02.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус Й. П., вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **, закупил земеделска земя от 8.590 дка на стойност  33 638 лева,  при реално получена за продавача пазарна цена   17 180 лв.;

 

-       На 26.02.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус Й. П., вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА **, закупил земеделска земя от 39.998 дка  на стойност  156 640 лева, при реално получена за продавача пазарна цена  60 000 лв.;

 

-       На 04.04.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус Й. П., вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **, закупил земеделска земя от 107.894 дка на стойност  422 513 лева, при реално получена за продавача пазарна цена  215 800 лв.;

 

 

-       На 18.04.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус Й. П., вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **, закупил земеделска земя от 16 дка на стойност  62 656 лева, при реално получена за продавача пазарна цена  24 000 лв.;

 

-       На 03.05.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус  Й. П.,  вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **, закупил земеделска земя от 23.704 дка на стойност 92 825  лева, при реално получена за продавача пазарна цена   47 400 лв.;

 

-       На 18.06.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус Й. П., вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **., закупил земеделска от 14.998 дка земя на стойност 73 415  лева, при реално получена за продавача пазарна цена  28 500 лв.;

 

-       На 18.06.2007г. в гр.Каварна , в нотариална кантора на нотариус Й. П., вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **, закупил земеделска земя от 15.498 дка на стойност  75 863 лева, при реално получена за продавача пазарна цена   29 500 лв.;

 

-       На 28.06.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус Й. П., вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № ** закупил земеделска земя от 11.581 дка на стойност    793 646 лева, при реална пазарна цена   23 200 лв.;

 

-       На 28.06.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус   Й. П., вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **закупил земеделска земя от 11.581 дка на стойност  793 646 лева, при реално пазарна цена 23 200 лв., на цени над пазарните за района на гр.Каварна и Шабла за инкриминираният период и от това са последвали за „Ч.И.Б.” ЕООД  значителни щети в размер общо на 2 188 141 лв., която се явява разликата между пазарните цени и платените по сделките, поради което и на основание чл.217 ал.4 вр. с ал.2 вр. с чл.26 ал.1  във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от 1/една/ година, като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години, като му налага и кумулативно предвиденото в текста на закона наказание  „Глоба“ в размер на 100/сто/ лева.

         ОСЪЖДА Й.Г.И. със снета по-горе самоличност, подсъдим по НОХД № 380/2016г. по описа на Каварненски Районен съд, да заплати на „Ч.И.Б.“ЕООД ЕИК ** със седалище и адрес ***, офис3, представлявано от М.У., сумата от  4677/четири хиляди шестстотин седемдесет и седем/лева, от които  заплатен адвокатски хонорар в размер на 4000/четири хиляди/ лева, заплатена сума за превод от български на чешки език в размер на 180/сто и осемдесет/ лева, заплатена сума за превод от чешки на български език в размер на 497 лева, представляваща направените от „Ч.И.Б.“ ЕООД, ЕИК ** съдебно - деловодни разноски по предходното разглеждане на делото.

ОСЪЖДА Й.Г.И. със снета по-горе самоличност,подсъдим по НОХД № 380/2016г. по описа на Каварненски Районен съд, да заплати по сметка на Каварненски Районен съд направените по делото разноски в размер на 4 292.00 /четири хиляди двеста деветдесет и два/ лева, от които 3379,41/три хиляди триста седемдесет и девет лева и четиридесет и една стотинки/лева разноски при първоначалното разглеждане на делото и 912.59 /деветстотин и дванадесет лева и и петдесет и девет стотинки / лева при настоящото разглеждане.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира в 15 /петнадесет/ дневен срок пред Добрички окръжен съд, считано от днес.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:............................

 

М О Т И В И

 

Към присъда №13/02.11.2017г. по НОХД №380/2016г. по описа на Каварненски районен съд

 

Районна прокуратура гр.Каварна е внесла обвинителен акт за разглеждане в Районен съд Каварна, с който е повдигнато обвинение срещу подсъдимия Й.Г.И. с ЕГН **********,***, управител на фирма „Д.*“ ЕООД, гр.Варна, за това че за периода 26.02.2007г. – 28.06.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус ****, вписан под №*** в регистъра на  нотариалната камара, при условията на продължавано престъпление, като пълномощник на  търговско дружество „***” ЕООД, - гр.Бургас - по силата на пълномощно №2676 от 19.12.2006г., с което са му били предоставени конкретни правомощия спрямо условно определено имущество на праводателя с оглед закупуването на недвижими имоти, съзнателно  действал против законните интереси на представлявания, като злоупотребил с гласуваното му доверие сключвайки четиринадесет сделки, като купувач на недвижими имоти за дружеството, на цени над реалните пазарни към момента на сделките, както и реално договорени такива с продавачите и от това са последвали за „***“ ЕООД, гр.Бургас значителни щети в размер общо на 2 188 141 лева, както следва по нотариални актове:

- на 26.02.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус ***, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара с  НА № **., закупил земеделска земя от 69.998 дка на стойност 205 590  лева, при реално получена за продавача пазарна цена  140 000 лв.;

- На 27.02.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус ***, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с  НА № **. закупил земеделска земя от  9.590 дка на стойност  37 554 лева, при реално получена за продавача цена 19 180 лв.;

- На 27.02.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус ***, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № ** закупил земеделска земя от 11.199дка на стойност 43 855 лева, при реално получена за продавача пазарна цена  22 400 лв.;

- На 27.02.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус ***, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **, закупил земеделска земя  от 12.191 дка на стойност 47 740 лева,  при реално получена за продавача пазарна цена  24 400 лв.;

- На 27.02.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус ***, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **, закупил земеделска земя от 12.191 дка на стойност 47 740 лева, при реално получена за продавача пазарна цена  24 400 лв.;

- На 27.02.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус ***, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **, закупил земеделска земя от 8.590 дка на стойност  33 638 лева,  при реално получена за продавача пазарна цена   17 180 лв.;

- На 26.02.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус ***, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА **, закупил земеделска земя от 39.998 дка  на стойност  156 640 лева, при реално получена за продавача пазарна цена  60 000 лв.;

- На 04.04.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус ***, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **, закупил земеделска земя от 107.894 дка на стойност  422 513 лева, при реално получена за продавача пазарна цена  215 800 лв.;

- На 18.04.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус ***, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **, закупил земеделска земя от 16 дка на стойност  62 656 лева, при реално получена за продавача пазарна цена  24 000 лв.;

- На 03.05.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус  ***,  вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **, закупил земеделска земя от 23.704 дка на стойност 92 825  лева, при реално получена за продавача пазарна цена   47 400 лв.;

- На 18.06.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус ***, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **., закупил земеделска от 14.998 дка земя на стойност 73 415  лева, при реално получена за продавача пазарна цена  28 500 лв.;

- На 18.06.2007г. в гр.Каварна , в нотариална кантора на нотариус ***, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **, закупил земеделска земя от 15.498 дка на стойност  75 863 лева, при реално получена за продавача пазарна цена   29 500 лв.;

- На 28.06.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус ***, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № ** закупил земеделска земя от 11.581 дка на стойност    793 646 лева, при реална пазарна цена   23 200 лв.;

- На 28.06.2007г. в гр.Каварна, в нотариална кантора на нотариус   ***, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара  с НА № **закупил земеделска земя от 11.581 дка на стойност         793 646 лева, при реално пазарна цена 23 200 лв., на цени над пазарните за района на гр.Каварна и Шабла за инкриминираният период и от това са последвали за „***” ЕООД  значителни щети в размер общо на 2 188 141 лв., която се явява разликата между пазарните цени и платените по сделките – престъпление по чл.217, ал.4, вр. с ал.2, вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението, като счита, че същото е доказано по безспорен и несъмнен начин. Същия твърди, че подсъдимият като пълномощник на търговско дружество „***“ ЕООД, гр.Бургас, по силата на пълномощно №2676 от 19.12.2006г.q с което са му били предоставени конкретни правомощия спрямо условно определено имущество на праводателя с оглед закупуване то на недвижими имоти, съзнателно действал против законните интереси на представлявания, като злоупотребил  с гласуваното му доверие сключвайки четиринадесет сделки като купувач на недвижими имоти за дружеството, по цени над реалните пазарни към момента на сделките, както и над реално договорените такива с продавачите и от това са последвали за „***“ ЕООД гр.Бургас значителни щети в размер на 2 188 141 лева, по описани нотариални актове.  Представителя на прокуратурата поддържа обвинението като счита, че то се потвърждава от проведеното съдебно следствие и събраните писмени и гласни доказателства като счита, че е налице осъществяване на предвидения в чл.217, ал.4, във вр. с ал.2 състав на НК от подсъдимия И.. Изтъква, чe съгласно съдебното практика текста на чл.217, ал.4 във вр. с ал.2 от НК изисква да е установено, че деецът съзнателно е действал във вреда на упълномощителя независимо от начините за това. В случая, представлявайки дружеството пред Нотариус по четиринадесет сделки подсъдимият е задължил дружеството да плати суми, отразени по сделките в нотариалните актове и в обстоятелствената част на обвинителния акт, като разликата в тези суми дружеството, което е платило на всеки един от продавачите и тези, които реално те са получили за себе си, и които са били реални за периода и за районаq в който са били земите, а не тези, които са били договорени от И.. Счита, че с това е доказана обвинителната теза, а не както подсъдимия твърди, че свидетелите – продавачи са получили сумата, за която са подписали нотариалните актове пред нотариуса и след това сумите, които са отделили след реалните сделки нямали касателство с инкриминираното деяние.  Посочва, че пълномощното, което е имал подсъдимия не е имал право да договаря за себе си някакви суми, възнаграждения и да отделя от цената, която била договорена като цена на сделките. Във всеки един от актовете и в обвинителния акт били посочени свидетелите, с които е договаряна цената и тя била съпоставено с реалната цена към момента на сделките, от където се установявало и стойността на причинената щета за дружеството и където било видно, че почти наполовина реално е можело да бъдат изповядани сделките. Цената която била получена от продавачите била почти на половина от тази, която била изпратена от купувача и поради тази причина обвинението приемало, че подсъдимия съзнателно е действал против интересите на дружеството, като го е задължил по тези четиринадесет сделки с обща стойност 2 188 141 лева.

Според представителя на обвинението, престъпното деяние на подсъдимия И. следва да се квалифицира като продължавано престъпление по смисъла на чл.26 от НК, с оглед наличието на законоустановените предпоставки - извършил четиринадесет деяния, осъществяващи поотделно един състав на едно и също престъпление по чл.217 ал.2 от НК, като деянията са извършени от подсъдимия през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите. Представителят на обвинението застъпва тезата,че задължавайки с по-голяма сума „***“ подсъдимият Й.Г.И. безспорно е накърнил интересите на дружеството и в резултат на това са настъпили имуществени щети, които представляват с оглед обективната страна на деянието накърнени законни интереси на представлявания. Представителят на обвинението счита, че  с действията си подсъдимият е довел до намаляване на активите на представляваното дружество и по този начин той не е защитил неговите интереси, а напротив, е довел до причиняване на инкриминираната посочена цена, поради което и следвало да се определи наказателна отговорност за това деяние с оглед предвиденото по текста, по който е повдигнато обвинението, като се отчитат данните за личността на подсъдимия И., че до момента не е осъждан и има добри характеристични данни. Отчита и времето, което е изминало от 2007г. от извършване на деянието до настоящия момент и предлага наказанието, което бъде определено малко над предвидения общ минимум, което следва да бъде отложено с оглед разпоредбите на чл.66 от НК, както и предвиденото кумулативно наказание „Глоба“ в минималния размер, който е предвиден за текста, като счита че по този начин така определено по размер и по начин на изтърпяване наказанието ще бъде съответно на извършеното деяние и на личността на дееца.

Подсъдимият Й.И. счита, че обвинението е неоснователно и недоказано по време на целия процес. Прокуратурата не доказала наличие на престъпление. На първо място липсвало състав на престъплението. Твърди, че всички правни действия по делото били извършени от упълномощителя. Същите били валидно извършени. Той бил вземал решение за покупките и към всяка сделка имало решение на собственика на капитала. Към всяка сделка имало решение на собственика на капитала, той осигурявал финансирането и превеждал сумите на продавачите и всички продавачи получили сумата, която била отбелязана в нотариалния акт. Посочва, че упълномощеното лице, в случая подсъдимия се явявал пред нотариус в момент, когато е била преведена сумата по сделките на продавачите и се явявал да изрази законовата воля на купувача, след изрична молба от негова страна. Освен това собственика имал всички инструменти за регулиране на  параметрите на всяка една сделка чрез пълномощно, като цена, местонахождение на имота и статут на имота. Подсъдимия И. счита, че обстоятелствата, че купувача не е осъществил инвестиционни намерения, изключвало вината му. Не можело да се търси вина на лице, което се е явило пред нотариус за подписване на сделката и след като са преведени парите на продавачите. Твърди, че не всички свидетели казали, че са му давали пари. Посочва, че неговата фирма е брокерска и с това се занимава, да търси на продавачите купувач на имота им и това било напълно нормално. Неоснователно било твърдението на Прокуратурата, че чрез подписа си пред нотариуса бил задължил дружеството. Не бил задължавал дружеството, а то е превеждало парите и той се подписвал след като били преведени парите.

Подсъдимия счита по текста на обвинението, че не се е разпореждал с активи на дружеството, за да може да злоупотреби с доверието на упълномощителя и да причини вреда. Обвинението не било представило никаква щета. Напротив всички имоти, които придобило дружеството били заприходени в активите на дружеството.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, прие за установено от фактическа страна следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

 

 През 2006г. чешкият гражданин – св.М.У. учредил търговско дружество „***”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Бургас.  Инвестиционните намерения на У. били чрез горепосоченото дружество да закупува земя на територията на Република България, съгласно българското законодателство с оглед изграждане на СПА комплекси от апартаментен ти* С цел намиране на подходящ човек, който да извършва необходимите действия в Р България, У. публикувал онлайн обява за работа. По този начин подсъдимия Й.Г.И. през 2006г. се запознал със св. М.У..

По силата на пълномощно от 19.12.2006г. подсъдимия И. станал пълномощник на „***” ЕООД- гр.Бургас, с управител св.М.У../л.50 и сл., том І по делото/. Представителната му власт включвала закупуване на недвижими имоти на територията на страната, включително и от района на Шабла и Каварна, подписване на предварителни договори свързани с тази дейност, уговаряне на съществените условия по сделките, подписване на окончателните документи по сделките пред нотариус и т.н. Така в изпълнение на дадените му пълномощия подсъдимия започнал дейността си - да търси недвижими имоти, да договаря условията за покупно - продажбата, цена, начин на плащане, след което запознавал св.М.У. със събраната информация.

Непосредствен обект на неговите действия по инкриминираният случай са обществените отношения, осигуряващи законосъобразното осъществяване на представителната власт в сферата на имуществените отношения, произтичащи от закона и от сключените договори между подсъдимия и титуляра на имуществените права,  които са предмет на престъплението.

За инкриминираният период от време месец февруари 2007г. - месец юли 2007г. подс.И. като пълномощник на търговското дружество  „***” ЕООД сключил четиринадесет сделки като купувач на недвижими имоти от различни собственици в района на гр.Каварна и гр.Шабла като подписал и по  този начин задължил с изплащане на договорената сума представляваното дружество по следните нотариални актове - НА№**.,**, **, **, **, **, **., **, ***, **, **, **., ** и **Свидетелят К.К. съдействал  в някои от случаите на подсъдимия за намиране на продавачи - собственици на имоти от района на гр.Шабла и Каварна.

Всички сделки били финализирани в гр.Каварна при  нотариус ***, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара, в нотариалната му кантора в гр.Каварна.

Сделките по НА с № **. - 9.590 дка, ** - 11.199дка, ** - 12.191дка., ** - 12.191дка и ** - 8.590дка били осъществени и уговорени чрез пълномощника на собствениците - св. Л. и подс.И.. Имотите били в землището на гр.Шабла. Според договорката след сделката цялата сума била провеждана по нарочно открита сметка на Л. в „***” клон Каварна. Свидетелят Л., след това превеждал според декарите и сумата на всеки един от собствениците, негови родственици.

По НА №**. на Т.Т.Л.  земята от 9.590 дка била закупена на  27.02.2007г. за сумата от 37 554 лв., при пазарна цена към момента на сделката 19 180лв./ според заключението на ВЛ/, или с действията си подсъдимия не е защитил интересите на представляваното дружество, като намалил активите му с 18 374лв./ разликата между реалната пазарна цена, реално получена от продавачите за тях  и платената по сделката/. Самият продавач получил реално по 2000лв. за декар, а останалата сума над това била дадена на подсъдимия, според предварителната им договорка като комисионна.

По НА № ** на собственика на земята св.В. Л.  от 11.199 дка била платена сумата от 43 855 лв., при пазарна цена към момента на сделката от 22 400лв., или вредата за представляваното от подсъдимия дружество от тази сделка е в размер 21 455лв. При тази сделка също продавача реално получил за себе си по 2000лв. за декар  в деня на сделката на 27.02.2007г..

По НА №** на продавача, св.Н.Д.Н. в деня на сделката 27.02.2007г. били платени 47 740лв., при пазарна цена на закупената земеделска земя от 12.191 дка към момента на сделката                 24 400лв.,  или с 23 340лв. повече е било платено. Реално продавача получил за себе си сума след изчисляване  по 2000лв. за декар, а горницата над нея била дадена на подсъдимия.

По НА №** на М.Д.Г. в деня на сделката 27.02.2007г. били платени 47 740лв., при пазарна цена на закупената земеделска земя от 12.191 дка, към момента на сделката           24 400лв., или с 23 340лв. повече е било платено. При тази сделка също било заплатено по 2000лв. за декар, а над тази сума дадена на подсъдимия.

По НА №** на Н.Л. за 8.590 дка земеделска земя  била платена сумата от 33 638лв. В деня на сделката 27.02.2007г., при пазарна цена от 17 180лв., или  разликата е 16 438лв. Цената за декар, която продавача получил реално за себе си била от 2000лв., а останалата сума, пратена от купувача била дадена на подсъдимия според договореното преди това.

Сделката по НА ** била осъществена на 03.05.2007г. за 23.704 дка за нива в землището на с.Българево, със собственик С.Х.А.. Платената сума от дружеството купувач,  била 92 825лв., при пазарна цена към момента на сделката от 47 400лв., или разликата е с           45 425лв. в ущърб на „***”ЕООД. Плащането било осъществено по банков път, като продавача по банков път от цялата получена сума платил на подсъдимия по сметка на неговата фирма „Д.*“ предварително договорена комисионна.

Сделката по НА **. се осъществила на 18.06.2007г.  за 14.998 дка, в землището на с.Ваклино, собственост на Г.Д.Х. и Х. И. Х. Собствениците получили сумата от 73 415 лв., при пазарна цена към момента на сделката от 28 500, или с        44 915 лв. в повече. / реално изплатени по 3000лв. на декар за продавачите, а горницата върната на подсъдимия като комисионна/

По НА  **  сделката била реализирана на 18.06.2007г. за 15.498 дка в землището на с.Ваклино, собственост на Е.Г.Х. били  платени  75 863 лв., при пазарна цена към момента на сделката от      29 500лв , или разликата в платената цена и реалната стойност на земята е  46 363 лв./ получени от продавача реално за тях по 3000лв. на декар/.

По  НА *** сделката пред нотариуса, изповядана на 26.02.2007г., за 39.998дка в землището на с.Тюленово, собственост, на В.И.М., Н.Н.И. и *Ж.С. била платена сумата от 156 640лв.,  при пазарна цена 60 000лв , или разликата в цената е от 96 640лв. Тук също било договорено между подсъдимия и продавачите, че след сделката  и получаване на сумата по банков път от дружеството купувач, за продавачите ще остане стойност на продадената земя в размер, изчислен по 2000лв. за декар.Останалата над това сума, продавачите предали на обвиняемият .

По  НА ** на 04.04.2007г. в кантората на нотариус * била изповядана сделка  за 107.894 дка в землището на гр.Шабла - местността „***” край Шабленското езеро, собственост на Н.Д.Н., Й.Т.Т. и като пълномощник на останалите собственици на земята, В.Д.К., Р.Г.* и били платени 422 513лв., при пазарна цена към момента          215 800лв., или разликата е от 206 713 лв. По тази сделка договорката между продавачите и подсъдимия била първите да получат по 3000лв. за декар за себе си, а сумата над това да  дадат на обвиняемият.

По  НА  ** на 18.04.2007г. била изповядана сделка за 16 дка, в землището на с.Тюленово, собственост на Е.Д.А., като  последната получила 62 656 лв., при пазарна цена от 24 000лв., или с 38 656лв. повече било платено от дружеството, представлявано от подсъдимия. Тук подсъдимия договорил  продавача да получи от сделката за себе си по 1500лв. за декар, а останалата сума да му бъде дадена на него.

По НА **. за 69.998дка в землището на с.Камен бряг, собственост на Н.Г.Г. и С.Г.Т. в деня на сделката 26.02.2007г.  била платена сумата от 205 590 лв., при пазарна цена от 140 000лв., или с 65 590 лв. в повече. При тази сделка в предварителните договорки са участвали св.Л.* и Д.С.. Съгласно предварителният договор и комисионен договор на собствениците е следвало да се заплати по 2000лв. на декар, която реално да остане за тях, а останалата сума, платена от „***”ЕООД съгласно отразеното в нотариалния акт е следвало да се преведе на св. Д.С., който от своя страна е предал част от сумата на подсъдимия И.  и адв. *. 

По НА **за 11.581дка в землището на с.Българево, собственост на М.Р.В. и * Т.П.подсъдимия договорил и съответно на продавачите в деня на сделката 28.06.2007г.  била изплатена сумата от 793 646лв., при пазарна цена към момента на сделката от 23 200лв. и разлика от 770 446лв. По тази сделка продавачите и подсъдимия договорили по 35 евро на квадратен метър и от тях по 5 евро на квадратен метър за комисионна на обвиняемият. Сумата е била изтеглена от банка в гр.Варна и предадена на ръка на подсъдимия от      св.Р. Г..

По НА **- 11.581 дка в землището на с.Българево, собственост на С.Я.С. и В. * –М., подсъдимият договорил и съответно на продавачите била изплатена  в деня на сделката 28.06.2007г. сумата от 793 646лв., при пазарна цена към момента на сделката от 23 200лв. и разлика от 770 446лв. По тази сделка продавачите и подсъдимият договорили по 35 евро на квадратен метър и от тях по 5 евро на квадратен метър за комисионна на подсъдимият. Сумата е била изтеглена от банка в гр.Варна и предадена на ръка на подсъдимият от   св. Р.Г. и съпруга на св. *П. / към момента починал/.

Свидетелите, собственици на имотите и продавачи по последните две сделки в обясненията си сочат, че при договаряне на условията са постигнали съгласие с оглед изискване от страна на подс.Й.И. относно продажната цена, която следвало да се впише в нотариалният акт и сумата от нея, която те щели да получат. Договорката включвала условието, че след получаване на сумата отразена в нотариалния акт и приведена от купувача, следвало да предадат на ръка на подсъдимият уговорена комисионна от пет евро на квадратен метър.

След получаване съгласието на продавача, подс.И. предавал информацията по телефон или имейл на св.У. относно договорената цена за конкретния размер земеделска земя. Според обясненията на св.У., подсъдимият го уверявал, че това е изгодната цена и, че не следва да ползва посредничество на фирми, тъй като цената на имота щяла да се повиши. Задължение на подсъдимият било да проучи пазара на земя, да предостави на възложителя актуална информация за имота – местонахождение, категории, площ, единична и обща цена, да провери правата и самоличността на евентуалните продавачи, както и за наличие на тежести, да осъществява представителство при водене на преговорите за покупка на земята и при самото сключване на сделки. Св.У., като управител и собственик на фирмата купувач е следвало да преведе договорената сума, което била тази посочена в нотариалният акт.

В деня на изповядване на сделката била превеждана сумата от св.У. по сметки на продавачите, открити във връзка със сделките в „***” клон Каварна. По този начин св.У. смятал, че ще защити интересите на фирмата от евентуални злоупотреба с тези средства. След това продавачите - свидетели по делото теглили договорената разлика и я предавали лично или чрез пълномощниците си  на подс.И. в брой. Единствено по сделката по НА ** със собственик С.А., сумата е била приведена по банков път по сметка на подс.И. на негова фирма”Д.*”. 

 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

Изложената фактическа обстановка се установява от събраните в хода на проведеното съдебно следствие по делото писмени и гласни доказателства.

От заключението по изготвената съдебно-техническа експертиза от вещото лице инж.Д.М., изслушана в съдебно заседание проведено на 03.10.2014г. се установява, че справедливата пазарна стойност на ПИ с № ***към 2007г. е 716 699 лева /61 891лева/дка, или паричен еквивалент в евро - 366 442 EUR/31 644 EUR/ дка. При определяне пазарната стойност на процесните имоти, вещото лице не е отчело факта, че в района на разстояния до 500 метра има терени с трайно предназначение за производство на електроенергия, като за някои е издадено строителни разрешение, описано в приложението към заключението на изготвената СТЕ.

  От заключението на СТЕ изготвена от вещите лица  М.И.Х., Ж.Н.Б. и Д.Г.М., изслушано в съдебно заседание на 06.02.2015г. се установява, че ПИ с № 07257.29.106, съседен имот на процесните имоти, по кадастралната карта на землището на с.Българево има изработен и одобрен ПУП-ПЗ със Заповед № 1270/30.08.2005г., съгласно който се предвижда нискоетажно застрояване, свободно, съгласно чл.124 ал.3 и чл.109  ал.2 от ЗУТ/действащ към 2005г./. От направената справка в Областна Дирекция Земеделие гр.Добрич, вещите лица са установили, че за имот ПИ № 07257.29.106 няма извършена смяна на предназначението на земята. Към момента на изготвяне на експертизата, по кадастралната карта на землището на с.Българево ПИ с № 07257.29.106 е с начин на трайно ползване - нива-съгласно скица от кадастралната карта.

Съгласно заключението, пазарната стойност на ПИ с № ***с площ от 11.580дка е 234 500 евро или 458 600 лева. Пазарната стойност на ПИ с № ***с площ от 11.581дка е   234 520 евро или 458 700 лева.  Към заключението си вещите лица са изработили и сравнителна таблица, от която се установява, че стойността на ПИ с № ***по нот.акт е 405 335 евро, а пазарната стойност  е 234 500 евро. Стойността на ПИ с № ***по нот.акт е 405 335 евро, а пазарната стойност  е 234 520 евро. По тази точка от заключението, вещото лице М.Х. е подписала с особено мнение. В съдебно заседание проведено на 06.02.2015г. вещото лице М.Х. се аргументирала, защо не поддържа експертизата по т.3 по отношение на пазарната стойност на процесните имоти ПИ с № ***и ПИ с № 07257.29.105. Вещото лице М.Х. застъпва тезата, че в своята първоначална експертиза тя е представила заключение, в което е оценила процесните имоти по 2 000 лева на декар. В съдебно заседание проведено на 06.02.2015г. заявява, че поддържа тази цена, предвид на това, че процесните имоти се намират в непосредствена близост с отредените терени за ветрогенератори. Към момента на извършване на сделката юни месец 2007г. тези терени са били със статут за ветрогенератори. За същите имало издадени строителни разрешения през 2006г., а промяната на предназначението на тези терени е станала 2005г. с Решение № 10.

От заключението по изготвената от вещите лица Я.К.Д., С.Г.Ц. и К.Д.Г. тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че пазарната стойност на процесните имоти ПИ с № ***с площ 11,580 дка и ПИ с № ***с площ 11,581дка зависи от: 1.възможността за промяна предназначението на земята за жилищно строителство/фаза на проектна готовност/; 2.отдалечеността им от ветрогенератор; 3.отдалечеността им от морския бряг. Според заключението се установява, че близостта на процесните имоти до ПИ № ***, ПИ № ***, ПИ с № ***/разстояние по-малко от 500 метра/ правят имотите непривлекателни за жилищно и курортно строителство и ветрогенератори. Остава възможността да продължават да се ползват като земеделска земя.

  От заключението по изготвената от вещите лица Я.К.Д., С.Г.Ц. и К.Д.Г. тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че средната пазарна стойност на земеделска земя 7-ма категория, към средата на 2007г. е 1460 лева за декар. Според горепосоченото заключение ако земята не била обременена от издадените строителни разрешения за ветрогенератори в имоти ПИ № ***, ПИ № *** ПИ с № ***и можела  да се ползва за строителство/жилищно или друг вид/ цената и щяла да бъде 54 лв./кв.м. или 27 евро/кв.м.

Според заключението по изготвената от вещите лица Я.К.Д.,С.Г.Ц. и К.Д.Г. тройна съдебно-техническа експертиза към датата на сделката земеделската земя в района  се е продавала от 1300 до 2000 лева на декар, в зависимост от категорията и отстоянието до морския бряг и пътна мрежа.

При настоящото разглеждане на делото е допусната нова съдебно-техническа експертиза, чийто заключение съдът кредитира изцяло. Така според вещото лице Р.Н. цената за дка земеделска земя и то конкретно в с.Българево, възлиза на 1400 лева, като за ПИ №***е 16 212 лева, а за ПИ №***16 213 лева.

В хода на настоящото разглеждане на делото са разпитани свидетелите Е.Д.А., В.Д.К., М.Д.Г., К.С.А., Н.Г.Г. и С.Г.Т.. Всичките свидетели са категорични, че получили сумата в лева, а не както било записано в нотариалния акт в евро. Отделно от това свидетелстват, че са получавали в порядъка на 1500-2000 лева за дка, но не си спомняха точно, тъй като е минал дълъг период от време. На основание чл.281, ал.1, т.2 от НПК показанията им дадени в досъдебното производство и при първоначалното разглеждане на делото са приобщени към доказателствения материал.

На основание чл.281, ал.1, т.5 от НПК са прочетени и приобщени показанията на свидетелите, които не са се явили в с.з., но вече са били разпитвани през досъдебни органи и друг състав на съда, а именно: на М.У., Е.Г.Х., Н.Х.*, Г.Д.Х., В.Н.Л., * Т.*, Н.Н.И., *Ж.С., Р.Й.Г., М.Р.В., В.И.М., Д.Е.К., Р.Г.*, Н.Д.Н., Л.**, Д.С.С., Н.Д.Н., М.В.Т., К.Н.К. и В.А. П.. На основание чл.281, ал.1, т.4 от НПК  са прочетени и приобщени към доказателствения материал и показанията на починалата Й.Т.Т..

Така от разпита на св.М.У. се установява, че той не е знаел реалните пазарни цени към момента на сделките:“..Когато купувахме чрез подсъдимия като пълномощник земя нямах представа реално дали толкова струва тази земя. От друго място не съм черпил информация. Само от г-н И. се информирах“. Договорили се, че парите ще се превеждат по банков път от сметка на сметка. Започва се с това, че Й.Г.И. изпаща информация за терените, които е трябвало да закупят по и-мейла. За недвижимости към, които е проявен интерес от страна на „***“ е проявявала интерес, Й.И. е следвало да направи проверка, че правно всичко е наред, да не са на места, където евентуално  ще бъде забранено да се строи в бъдеще. Видно от показанията на свидетеля М.У., на Й.Г.И. са предоставени правомощия да води преговорите за сключване на сделки от името на дружеството, да представлява дружеството  при водене на преговори за покупка на земята: “..Г-н И. имаше пълномощно да сключва сделки при бъдещи покупки и да сключва нотариално и да вписва нотариално бъдещи покупки“. М.У. като управител и собственик на фирмата имал задължение да превежда договорената сума, която е посочена в нотариалния акт:“…чрез онлайн банкиране при *** по желание на г-н И. тогава направих онлайн превод на сумата, която ми е посочил г-н И. по сметка на тези, които са продавали, на продавачите“.

В показанията си дадени в с.з. проведено на 21.02.2014г. разпитания в съдебно заседание  св.М.В. твърди, че  нейната задача е била да изготви проект за нотариален акт, да подготви целия пакет документи, да запази дата и час при Нотариуса и при явяването при Нотариуса да присъства, ако е била в Каварна, към този момент на изповядване на сделката. В показанията си тя твърди още, че Й.Г.И. я помолил да осигури компетентно лице, което разбира от ПУП и застрояване и ако може да ги свърже с такова лице. В тази връзка св.В. помолила Д.К. за среща, която се състояла на 22.05.2007г. Свидетелката М.В. твърди в показанията си, че на разговора между К., И. и чешките инвеститори, тя не е присъствала.

Според показанията та св.Д.К., който работил в общинската администрация Каварна и потвърдил за такава среща, той бил поканен на нея от адв.М.В.. срещата била относно подмяна статута на земеделската земя край  с.Българево. Според него към онзи момент е имало забрана да се сменя статута на земята за жилищни нужди. В показанията си св.Д.К. уточнява, че не се касае за забрана, а за изисквания от РИОС и РИОКОЗ, тъй като изискването е било да има 500 метра отстояние от ветрогенераторите.

Според показанията на К. Н.К. дадени в съдебно заседание на 21.02.2014г. се установява, че той имал устна договорка с подсъдимия Й.Г.И. да намира подходящи парцели, с изглед към морето и с цена до около 2 евро на квадрат. След това подс.Й.И. вземал решение и договарял с продавачите. Свидетеля К. твърди в показанията си, че не си спомня за договорка с продавачите, че при договаряне цената на земята по сделката те ще получат по 2 000 лева или 1 500 лева, а в нотариалните актове ще се впише по-голяма сума, като разликата ще се получи като комисионна за него и за И.. В показанията си дадени в с.з. отрича, да са чакали с подсъдимия Й.И. в банка, за да получат комисиона. В показанията си дадени в с.з. св.К. обяснява, че е запознавал продавачите с условията, на които трябва да отговаря земята, за да е предмет на сделка, като цената е била около 2000 лева. От там нататък, подс.И. контактувал с продавачите.

Свидетеля В.А. в показанията си дадени в съдебно заседание проведено на 03.10.2014г. не отрича да е имал среща с М.У.. Целта на срещата била смяната на статута на земеделската земя и той им отговорил, че по принцип не е невъзможно, но имало практика ако в съседство има предназначение за ветропарк, предназначението не може да бъде сменено. При втория им разговор, който бил година след първия – 2007г. вече бил влязъл в сила Закона на устройство на черноморското крайбрежие и  след този закон не можело нищо да се променя.

Отделно от това съдът възприе и  кредитира изцяло и приетите по делото експертизи, както и всички събрани писмени доказателства, като прецени, че те кореспондират с останалите събрани и изясняват в пълна степен фактическата обстановка, при която е извършено инкриминираното деяние.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА

 

Съдът прие, че при така описаната фактическа обстановка, с действията си подсъдимия Й.Г.И. е осъществил престъпния състав на чл.217 ал.4 връзка с ал.2 от НК във връзка с чл.26 ал.1 от НК, тъй като за периода месец февруари 2007г. - до месец юли 2007г. в гр. Каварна, при условията на продължавано престъпление, като пълномощник на търговско дружество „***” ЕООД- гр.Бургас, по силата на пълномощно от 19.12.2006г., с което са му били предоставени конкретни правомощия спрямо условно определено имущество на праводателя с оглед закупуването на недвижими имоти, съзнателно  действал против законните интереси на представлявания, като злоупотребил с гласуваното му доверие сключвайки четиринадесет сделки, като купувач на недвижими имоти за дружеството, подробно описани в настоящите мотиви.

Установените фактически положения по делото обосновават правните изводи за наличие на изпълнително деяние на престъпление по чл.217, ал.4, във вр. с  ал.2 от НК.

Съгласно съдебната практика. съставомерността на деянието по основния текст по чл.217 ал.2 от НК изисква да е установено, че дееца съзнателно действа във вреда на упълномощителя, независимо от начина за това - в случая представлявайки дружеството пред нотариус по четиринадесет сделки, подсъдимият е задължил дружеството да плати сумата по сделката отразена в нотариалните актове. Разликата в сумите, които дружеството превело по сметка на всеки един от продавачите и тази, която те реално получили за себе си и, които са реални за периода и района, е била получена от подсъдимият и други лица като комисионна. Настоящия съдебен състав не споделя твърденията на подсъдимия, че не е осъществен престъпния състав, по който е повдигнато обвинение, тъй като И. не е излязъл извън правомощията  дадени му с пълномощното. Освен това според И., всеки един от продавачите е получил сумата, отразена в обвинителния акт. Извършените след това разпоредителни сделки, според подсъдимия не можели да бъдат предмет на обвинението, тъй като преведената по сделката сума, ставала собственост на свидетелите - продавачи и те можели да се разпореждат с нея както си преценят.   Действайки по този начин и разпореждайки се в своя полза и в полза на св.К.К., подсъдимия е извършил злоупотреба с доверие, ощетявайки юридическото лице чрез придобиване на недвижими имоти на по-високи цени от реалната им стойност.

Съзнателно действувайки против законните интереси на представлявания подсъдимия Й.Г.И. е осъществил изпълнителното деяние по чл.217 ал.2 от НК. С подписването на нотариалните актове подсъдимия е задължил „***“-т.е. подсъдимия е предприел правнозначими действия, с които реално е могъл и е бил намален актива на представляваното от него дружество, като безспорно е съзнавал, че това е в разрез със законните интереси на това дружество, следствие на което е настъпила реална щета за последното. Стойностните параметри и размера на настъпилата за „***“ щета са очертани с оглед свидетелските показания, които настоящия съдебен състав кредитира като последователни и непротиворечиви, а също така и от съдебно-техническите експертизи.

От обективна страна - подсъдимият Й.Г.И. съзнателно е действал против интересите на дружеството, като е задължил последното по четиринадесет  сделки пред нотариуса, като от деянието му са настъпили значителни щети за „***“ в размер на 2 188 141 лева. По делото са налице данни,че подсъдимият е можел да закупи  процесните имоти на по-ниска цена. Подсъдимият И. е знаел пазарната цена на имотите, знаел е и изискванията на У. за максимума на стойността, на която да закупува земята - до 2 евро на квадрат, за инвестиционните му намерения, с оглед характеристиката на закупените имоти. По делото са събрани безспорни и непротиворечиви доказателства, че подс.И. е получавал  комисионна, която е била включена в сумата преведена по сделките от дружеството, което е представлявал. По този начин разпореждайки се със средствата, получавайки комисионна в свой интерес, подсъдимия Й.Г.И. е накърнил законните интереси на представлявания.

В процесния случай е налице продължавано престъпление, тъй като са сключени четиринадесет сделки при една и съща обстановка, през непродължителен период от време, при еднородност на вината и осъществяващи един и същи състав на предвидено в НК престъпление.

По отношение на съставомерността по чл.217 ал.4 от НК:

Налице са предпоставките Въпросът за значителността на щетите  е фактически и се преценява от съда във всеки конкретен случай,като основен критерий е размерът на щетата и по-точно нейната парична равностойност. В процесния случай квалифициращия признак обуславящ, че са последвали значителни щети е в размер на над 14 МРЗ,  като за инкриминирания период МРЗ е била 180 лева.

От субективна страна деянието е осъществено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Подсъдимият е съзнавал общественоопасният характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните последици. Налице е користна цел - целял е имотна облага за себе си и за другиго. От субективна страна безспорно следва да се приеме, че подсъдимият задължавайки с подписването на нотариалните актове „***“ с по-голяма сума по сключените сделки, то последицата не е в интерес на фирмата купувач, т.е тези действия на подсъдимия И. не са в интерес на упълномощителя. Подсъдимият съзнателно е действал против законните интереси на упълномощителя, като от това са настъпили значителни щети за ощетеното юридическо лице.

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

 

По изложените по-горе съображения,съдът призна подсъдимия Й.Г.И. за виновен по повдигнатото му обвинение по чл.217 ал.4 във връзка с ал.2 вр. с чл.26 ал.1 от НК, като му наложи наказание „Лишаване от свобода“ в размер на една година, както и „глоба“ в размер на 100 лева. При определяне вида и размера на наказанието, съдът прецени всички обстоятелства обуславящи степента на отговорността на подсъдимия. Престъплението е извършено при наличието на смекчаващи вината му обстоятелства-добри характеристични данни, чисто съдебно минало и до известна степен съдействие за разкриване на обективната истина с дадените от него обяснения.

Изхождайки от изложените по-горе обстоятелства, съдът съобрази, че са налице и предпоставките на чл.66 от НК – подсъдимият не е осъждан, а за постигане на целите на наказанието не се налага същото да бъде изтърпяно ефективно – предупредително-възпиращото и възпитателното въздействие могат да бъдат постигнати и чрез неговото отлагане, тъй като подсъдимият не би извършил ново престъпление под страх от привеждане на така наложеното в изтърпяване. Ето защо съдът отложи изпълнението му с изпитателен срок от 3 години. Съдебният състав намира, че така индивидуализираното наказание при приложение института на условното осъждане ще съдейства за реализиране на целите на наказателната репресия, заложени в чл.36 от НК.

 

ПО РАЗНОСКИТЕ

 

На основание чл.189, ал.3 от НПК, съдът осъди подсъдимият Й.Г.И. да заплати  разноски по делото в размер на 4 292.00 /четири хиляди двеста деветдесет и два/ лева, разноски  по водене на делото, за които служебно да се издаде изпълнителен лист, както и сумата от 4 677.00 /четири хиляди шестстотин седемдесет и седем/ лева разноски на „***“ ЕООД, при първоначалното разглеждане на делото.

Така мотивиран съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..