П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 03.01.2018 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на трети януари през две хиляди и осемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 380  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.Н. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения на досъдебното производство служебен защитник адв. И.И. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР ГАВРАИЛОВ - Да се даде ход на делото.

АДВ. И.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

С.А.Н.,  ЕГН: ***********, роден на *** ***,  български гражданин, циганин, с настоящ адрес ***,  без образование,  неженен, безработен, неосъждан, тел. ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Н.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР ГАВРАИЛОВ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. И. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов –  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат И.И. - защитник на обвиняемия С.А.Н. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 152/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 191 ал. 3 във вр. с ал. 1 от  НК и по чл. 191 ал. 1 от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР ГАВРАИЛОВ-  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. И.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Н. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 152/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР ГАВРАИЛОВ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. И.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Н. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  С.А.Н. се признава за виновен в това, че за периода от 20.10.2016 г. до 20.02.2017 г. в гр. Каварна, като пълнолетно лице, без да е сключвал брак е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 14-годишна възраст – Р.Е.И., ЕГН: ********** - престъпление по чл. 191 ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК.

ОБВИНЯЕМИЯТ  С.А.Н. се признава за виновен в това, че за периода от 21.02.2017 г. до 28.12.2017 г. в гр. Каварна, като пълнолетно лице, без да е сключвал брак е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – Р.Е.И., ЕГН: ********** - престъпление по чл. 191 ал. 1 от НК.

Страните постигнаха съгласие за следното:

Приемат за безспорно установено от фактическа и правна, че обвиняемият С.А.Н., ЕГН: ********** е извършил предвидените в НК и гореописани престъпления.

Деянията са извършено умишлено.

За извършеното престъпление на обвиняемия да се определи наказание при приложението и на основание чл. 191 ал. 3 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, като му бъде определено наказанието под най-ниския предел в размер на 10 месеца „Лишаване от свобода“.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 3 години.

За второто престъпление на обвиняемия да се определи наказание при приложение и на основание чл. 191 ал. 1 от НК, като му бъде определено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 10 месеца.

На обвиняемия да бъде наложено и кумулативно предвиденото наказание „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез обявление в местния вестник „Факел“.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 3 години.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК Съдът, след като определи наказание на лицето, което е извършило няколко отделни престъпления за всяко едно от тях да наложи най-тежкото от така определените наказания, а именно „Лишаване от свобода“ в размер на 10 месеца, което изтърпяване на бъде отложено с 3 годишен изпитателен срок, както и „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез обявление в местния вестник „Факел“.

По делото не са направени разноски и няма веществени доказателства.ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                         .……………..                             

 

АДВОКАТ: И.Л.И.                           ………………

 

ОБВИНЯЕМ: С.А.Н.                ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 152/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. И.И. ***, по силата на което С.А.Н.,  ЕГН: ***********, роден на *** ***,  български гражданин, циганин, с настоящ адрес ***,  без образование,  неженен, безработен, неосъждан, тел. *** се признава за виновен в това, че периода от 20.10.2016 г. до 20.02.2017 г. в гр. Каварна, като пълнолетно лице, без да е сключвал брак е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 14-годишна възраст – Р.Е.И., ЕГН: **********, поради което и на основание чл. 191 ал. 3 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10 (десет) месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 (три) години.

С.А.Н.,  ЕГН: ***********, роден на *** ***,  български гражданин, циганин, с настоящ адрес ***,  без образование,  неженен, безработен, неосъждан, тел. *** се признава за виновен в това, че периода от 21.02.2017 г. до 28.12.2017 г. в гр. Каварна, като пълнолетно лице, без да е сключвал брак е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – Р.Е.И., ЕГН: **********, поради което и на основание  чл. 191 ал. 1 от НК му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10 (десет) месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 (три) години.

На обвиняемия да бъде наложено и кумулативно предвиденото наказание „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез обявление в местния вестник „Факел“.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК след като са определени наказания на лицето, което е извършило няколко отделни престъпления за всяко едно от тях налага най-тежкото от така определените наказания, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 10 (десет) месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 (три) години, както и „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез обявление в местния вестник „Факел“.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 380/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 03.01.2018 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: