П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 23.02.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на двадесет и трети февруари през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО Г.

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                             сложи на разглеждане  

НОХД №39   по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от Прокурор при РП Стефан ПЕНЧЕВ.  

ОБВИНЯЕМИЯТ А.Н.А. редовно призован се явява лично и се представлява от  адв.Г.  Г. ***, редовно упълномощен по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРА - Да се даде ход на делото.

АДВ.Г.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

А.Н.А. -  ЕГН:**********, роден на *** ***,  български гражданин, с постоянен и настоящ адрес ***,  със  средно образование, работи като  охранител в Кооперация ***   разведен, неосъждан, тел.№**

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.А. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев Прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на обвиняемия А.Н.А.  споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №243/2016 г. по описа на Районно управление  гр.Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл.343б, ал.1  от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА -  Г. Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Г. -  Г. Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ  А.А.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП № 243/2016 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРА - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.А. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  А.Н.А.   се признава за виновен в това, че  на 22.12.2016 г. в с.Б. общ.Каварна, по ул. „Четиринадесета“е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил л.а.**** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,66 промила , установено по надлежни ред - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

Страните се споразумяха за  извършеното от  обвиняемия А.Н.А., ЕГН:********** престъпление по чл.343б, ал.1 от НК  да му бъдат  наложени в съотвествие с разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и   чл.55, ал.1, т.1 от НК следните наказания:

-  „лишаване от свобода за срок от 3 (три) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години на основание чл.66, ал.1 от НК;

-  „глоба“ в размер на 300 (триста) лева;

-  „лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от  1 (една)  година и  2 (два) месеца на основание чл.343г от НК.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени

вреди и по досъдебното производство няма веществени доказателства.

            Разноските по настоящото производство в размер на 25,00  лева да се възложат на основание разпоредбата на чл.189,  ал.3 от НПК на обвиняемия.

 

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР:СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                         .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Г.                          …………….

 

ОБВИНЯЕМ:А.Н.А.                     ………………

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл 382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП №243/2016 г. по описа на РУ гр.Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.Г.Г. ***, по силата на което А.Н.А.,  ЕГН:**********, роден на *** ***,  български гражданин, с постоянен и настоящ адрес ***,  със  средно образование,  охранител в Кооперация ***   разведен, неосъждан се признава  за виновен в това на 22.12.2016 г. в с.Б. общ.Каварна, по  ул. „Четиринадесета“е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил л.а.**** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,66 промила , установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1  във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага следните наказания:

- „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, изпълнението на което  отлага  за срок от 3 (три) години,  на основание чл.66, ал.1 от НК;

-  „глоба“ в размер на 300 (триста) лева;

-  „лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от  1 (една)  година и  2 (два) месеца, на основание чл.343г  от НК.

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски за химическа експертиза в размер на 25,00 лева (двадесет и пет лева) се възлагат на обвиняемия, платими по сметка на МБАЛ „Св.Анна Варна” АД, както и 5,00 лева в полза на бюджета  на съдебната власт по сметка на Районен съд Каварна, в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №39/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 23.02.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: