П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 07.04.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на седми април през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 45  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.С.И. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. С.В. от ***, редовно упълномощен и приет по делото.

ПОСТРАДАЛ Д.Г.И. редовно призован се явява.

СВИДЕТЕЛИТЕ Д.Г.И. редовно призован се явява; М.А.К. редовно призован се явява; А.Я.Р. редовно призован се явява; Х.П.Й. редовно призован се явява; К.П.К. редовно призована се явява; К.И.Г. редовно призован се явява..

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТЛипсват пречки. Да се даде ход на делото.

АДВ. В. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на подсъдимия.

Д.С.И.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование,  безработен, неженен, неосъждан, тел. ***..

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемия  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.И.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ снема самоличността на свидетелите.

Д.Г.И. – ЕГН: **********,***, български гражданин, безработен, неосъждан.

М.А.К. – ЕГН: **********, роден в гр. ***, живущ ***, български гражданин, работи, неосъждан.

А.Я.Р. – ЕГН: **********,***, български гражданин, работи, неосъждан.

Х.П.Й. – ЕГН: **********,***, български гражданин,, работи, неосъждан.

К.П.К. – ЕГН: **********,***, българска гражданка, работи, неосъждана.

К.И.Г. – ЕГН: **********,***, български гражданин, работи, неосъждан.

СВИДЕТЕЛИТЕ предупредени за отговорността по чл. 290 от НК обещаха да кажат истината.

СЪДЪТ изведе свидетелите от залата.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ – На основание чл. 384 от НПК сме постигнали споразумение, което сме депозирали пред Вас.

АДВ.  В. -  Постигнали сме споразумение с Прокуратурата и сме го депозирали пред Вас.

С оглед на това, че страните са постигнали споразумение СЪДЪТ освобождава свидетелите.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат С.В.  - защитник на подсъдимия Д.С.И. споразумение по реда на чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 98/2016 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от подсъдимия   престъпление по чл. 129 ал. 2 предл. второ във вр. с ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. В.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва подсъдимия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ Д.И.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 98/2016 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. В.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия  право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.И. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.С.И. се признава за виновен в това, че на 14.05.2016 г. в гр. Каварна е причинил на Д.Г.И. *** телесна повреда, изразяваща се в травматична централна перфорация на тъпанчевата мембрана на дясното ухо, довела до трайно отслабване на слуха на дясното ухо за период от над един месец – престъпление по чл. 129 ал. 2 предл. второ във вр. с ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от подсъдимия Д.С.И. ***, ЕГН: ********** престъпление по чл. 129 ал. 2 предл. второ във вр. с ал. 1 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл. 381 ал. 4 от НПК и чл. 55 ал. 1 т. 2 от НК наказание „Пробация“ със следните пробацинони мерки:

- „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 9 (девет) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а ал. 2 т. 1, чл. 42а ал. 3 т. 1 и чл. 42б ал. 1 от НК);

- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 9 (девет) месеца (съгласно чл. 42а ал. 2 т. 2 и ал. 3 т. 1 от НК);

-  „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 (сто) часа за срок от 1 (една) година (съгласно чл. 42а ал. 2 т. 6 и ал. 3 т. 3 от НК).

От престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди.

По делото няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство в размер на 106.26 лв. да се възложат на основание чл. 189 ал. 3 от НПК на подсъдимия Д.С.И. ***, ЕГН: **********.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                           .……………..                             

 

АДВОКАТ: С.В.                                         ………………

 

ПОДСЪДИМ: Д.С.И.            ……………….

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и подсъдимия   по ДП № 98/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. С.В.  от ***, по силата на което Д.С.И.  се признава за виновен в това, че на 14.05.2016 г. в гр. Каварна е причинил на Д.Г.И. *** телесна повреда, изразяваща се в травматична централна перфорация на тъпанчевата мембрана на дясното ухо, довела до трайно отслабване на слуха на дясното ухо за период от над един месец, поради което и на основание чл. 129 ал. 2 предл. второ във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 от НК му налага наказание „Пробация“ със следните пробацинони мерки:

- „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 9 (девет) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а ал. 2 т. 1, чл. 42а ал. 3 т. 1 и чл. 42б ал. 1 от НК);

- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 9 (девет) месеца (съгласно чл. 42а ал. 2 т. 2 и ал. 3 т. 1 от НК);

-  „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 (сто) часа за срок от 1 (една) година (съгласно чл. 42а ал. 2 т. 6 и ал. 3 т. 3 от НК).

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимият Д.С.И. следва да заплати в полза на Държавата по сметка на Каварненски районен съд направените разноски по водене на делото в размер на 106.26 (сто и шест лева двадесет и шест стотинки) лв., както и 5.00  (пет) лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 45/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 10.20 часа.

Протоколът е изготвен на 07.04.2017 г.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: