П Р О Т О К О Л

гр. Каварна 12.03.2018г.

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на дванадесети март   през две хиляди и осемнадесета   година  в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО Г.

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                             сложи на разглеждане  

НОХД №46  по описа за 2018 година докладвано от Районния съдия.        

         На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

 

         РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

         ПОДСЪДИМИЯТ   Т.М.Д. редовно призован се явява лично и се представлява от адв.С.В. от АК гр.Варна, редовно упълномощен с пълномощно приложено по делото.

         СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

         ПРОКУРОРЪТ   -  Няма процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

         АДВ.В.    - Няма пречки,  да  се даде ход на делото.

         СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на подсдимия.

Т.М.Д. -  ЕГН:**********, роден на ***г***, български гражданин, **, с постоянен адрес ***, начално образование, безработен, неженен, осъждан, тел.:***

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК Председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на подсъдимия и констатира, че срокът е спазен.

         На основание  чл. 274 от НПК Председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

         Искания в тази насока не бяха направени.

Нови искания по чл. 275 от НПК бяха направени

ПРОКУРОРЪТ   -  Господин Председател,  между страните се постигна съгласие, да се  приложи разпоредбата на чл.384 от НПК и  делото да бъде решено  със сключване на  споразумение.  По делото е депозирано сключеното между страните  споразумение.

АДВ.В.   - Поддържаме   становището на представителя на прокуратурата.  Моля да трансформирате  процеса по чл.384 от НПК. Подписали сме споразумение и желаем то да бъде одобрено от съда.

С оглед становището на представителя  на Районна прокуратура и процесуалния представител на подсъдимия Т.Д.   за решаване на делото   по реда на чл.384,  ал.1  от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕМИНАВА  към разглеждане на НОХД №46/2018г. по описа на КРС по реда на Глава  ХХІХ  от НПК за  решаване на делото със споразумение, постигнато  след образуване на съдебното производство,  по смисъла на чл.384,   ал.1 от НПК.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев –  прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат С.В.  - защитник на  подсъдимия  Т.Д.   споразумение по реда на чл.384 във вр. с чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на БП №7/2018 г. по описа на РУ гр.Каварна за извършено от подсъдимия    престъпление по чл.343в, ал.2   от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ  - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.В.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва  подсъдимият   разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ   Т.Д.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по БП №7/2018г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ  - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.В.   -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия    право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ  Т.Д.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

         Днес, 08.03.2018 г. в гр. Каварна, по предложение на С.В. – адвокат от Адвокатска колегия гр. Варна, защитник на подсъдимия Т.М.Д. ***, се сключи настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 46/2018 г. по описа на РС гр. Каварна,  на основание чл.384 от НПК.

         Страните  приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че подсъдимия   Т.М.Д. *** с ЕГН:********** и посочена по-горе самоличност е извършил престъпление по чл.343в, ал.2 от НК,  като на 16.02.2018 г. по Главен път I-9 край гр.Шабла, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление 17-5811-000-276/26.09.2017 г. на Началника на РУ гр.Шабла, влязло в сила на 20.10.2017 г., е извършил такова деяние, управлявайки моторно превозно средстволек автомобил „Ф.Е.“ тех.***, без съответно свидетелство за управление.

Деянието е извършено от подсъдимия  при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от подсъдимия Т.М.Д. *** с ЕГН ********** престъпление по чл.343в, ал.2 от НК да му бъдат наложени в съответствие с разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, т.1 от НК следните наказания: “лишаване от свобода“ за срок от 4 (четири) месеца при строг режим (на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС) и  „глоба“ в размер на 500 (петстотин) лева

От престъплението не са били причинени имуществени вреди и по досъдебното производство няма веществени доказателства и разноски.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                               .……………..

                            

 

АДВОКАТ: С.В.                            ………………

 

 

ПОДСЪДИМ: Т.М.Д.      ….…………..

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.384 във връзка с чл.381  от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия     прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура  гр.Каварна от една страна и подсъдимия  Д.  по БП №7/2018 г. по описа на РУ гр.Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.С.В.   от АК гр.Варна, по силата на което подсъдимият   Т.М.Д.,  ЕГН:**********, се признава  за виновен в това,  че   на 16.02.2018г. по Главен път I-9 край гр.Шабла, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление 17-5811-000-276/26.09.2017 г. на Началника на РУ гр.Шабла, влязло в сила на 20.10.2017 г., е извършил такова деяние, управлявайки моторно превозно средстволек автомобил „Ф.Е.“ тех.***, без съответно свидетелство за управление, поради което на основание чл.343в, ал.2 от НК му  налага в съответствие с разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, т.1 от НК следните наказания:

- “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК ОТ 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА  при строг режим (на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС)

 и  „ГЛОБА“ в размер на 500 (петстотин) лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №46/2018г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 10,30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 12.03.2018 година.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: