П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 09.03.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на девети март през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 49  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.  

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.Г.А. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения служебен защитник по бързо производство № 23/2017г. по описа на РУ гр. Каварна адв.Г.Н. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ.Н.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Х.Г.А.,  ЕГН: **********, роден на *** г. в грКаварна,  български гражданин, с адрес ***,  без образование,  безработен, неженен, осъждан, тел.***

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.А.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.Н. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат Г.Н.  - защитник на обвиняемия Х.Г.А.   споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на БП № 23/2017 г. по описа на Районно управление  гр.Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 234в, ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Н.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Х.А.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по БП № 23/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Н.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.А. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Х.Г.А.   се признава за виновен в това, че  на 20.02.2017 г. в с.С., общ.К., ул.“**“ №** е осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „Енерго Про“ АД гр. Варна посредством поставяне на мостов проводник 1х1,5 кв. мм, закачен за нулев фазов проводник и влизащ вътре в къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 243в, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното от обвиняемия Х.Г.А.   престъпление  по чл.243в, ал.1 от НК да се определи следното наказание с приложението на чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК:

 „Пробация“, като бъдат наложени следните пробационни мерки на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК:

-  „Задължителна регистрация по настоящ адрес“***“ за срок от 1 /една/ година и 2 /два/ месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично /чл. 42б, ал.1 от НК/;

-  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 /една/ година и 2 /два/ месеца;

-  „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за 1 /една/ година /съгласно чл. 42а, ал.1, т.6 от НК/

Да се наложи и наказание  „Глоба“ в размер на 100 /сто/ лева.

Направени по делото разноски – не.

Веществени доказателства – 7 м. ел. проводник /черен ПВО/ със сечение 1х1,5 кв. мм на основание чл.53, ал.1, б.„а“ от НК да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат.

Причинени имуществени вреди - няма.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА               .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Н.                                                ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Х.Г.А.                    ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по БП №23/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Н. ***, по силата на което Х.Г.А.,  ЕГН:**********, роден на *** ***,  български гражданин, с адрес ***,  без образование,  безработен, неженен, осъждан се признава  за виновен в това,  че на 20.02.2017 г. в с.С., общ.К., ул.“**“ №** е осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „Енерго Про“ АД гр.Варна посредством поставяне на мостов проводник 1х1,5 кв. мм, закачен за нулев фазов проводник и влизащ вътре в къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл.234в, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК му налага наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки:

-  „Задължителна регистрация по настоящ адрес“***“ за срок от 1 /една/ година и 2 /два/ месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично;

-  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 /една/ година и 2 /два/ месеца;

-  „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за 1 /една/ година /

и

 „Глоба“ в размер на 100,00 /сто/ лева.

На основание чл.53, ал.1, б. „а“ от НК веществените доказателства по делото – 7 м. ел. проводник /черен ПВО/ със сечение 1х1,5 кв. мм, записани в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2017 г.  под № 6 да се отнемат в полза на Държавата и унищожат като вещи с незначителна стойност съгласно чл.8, ал.2  от Инструкция за осъществяване на взаимодействието между Агенция за държавни вземания и Висшия съдебен съвет.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №49/2017 г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 10.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 09.03.2017 г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: