П Р О Т О К О Л

               гр. Каварна 15.03.2018 г.

 

         Каварненски районен съд в публично съдебно заседание на петнадесети март през две хиляди и осемнадесета година  в състав:

 

                                                                     Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                           Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: Е.Ш.и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ сложи за разглеждане

НОХД № 55 по описа за 2018  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.Д.А. редовно призован се явява  лично и с адв.  С.В. от ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ - Да се даде ход на делото.

АДВ. В.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

А.Д.А., ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, цигански произход, с постоянен и настоящ адрес ***, с основно образование, женен, ***, осъждан, тел. ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.А.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. В. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  Прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат С.В.  - защитник на обвиняемия А.Д.А. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 50/2018 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 345 ал. 2 във вр. с ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. В.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   А.А.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 50/2018 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. В.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.А. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  А.Д.А. се признава за виновен в това, че на ***г. около 13.00 ч. в с. ***, общ. Каварна по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „***“ (***) с рама № ***, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от министъра на вътрешните работи - престъпление по чл. 345 ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия А.Д.А. ***, с ЕГН: ********** престъпление по чл. 345 ал. 2 във вр. с  ал. 1 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл. 381 ал. 4 от НПК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б“ предл. 1 наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки:

         - „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***” за срок от 6 (шест) месеца,  изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а ал. 2 т. 1, чл. 42а ал. 3 т. 1 и  чл. 42б ал. 1 от НК);

         - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а ал. 2 т. 2 и ал. 3 от НК).

         От престъплението не са били причинени имуществени вреди.

По досъдебното производство няма веществени доказателства и разноски.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                   .……………..                             

 

АДВОКАТ: С.В.                                     ………………

 

ОБВИНЯЕМ: А.Д.А.                       ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 50/2018 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. С.В.  от ***, по силата на което обвиняемият А.Д.А., ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, цигански произход, с постоянен и настоящ адрес ***, с основно образование, женен, ***, осъждан, тел. *** се признава за виновен в това, че на ***г. около 13.00 ч. в с. ***, общ. Каварна по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „***“ (***) с рама № ***, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от министъра на вътрешните работи, поради което и на основание чл. 345 ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б“ предл. 1 от НК му налага наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки:

         - „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***” за срок от 6 (шест) месеца,  изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а ал. 2 т. 1, чл. 42а ал. 3 т. 1 и  чл. 42б ал. 1 от НК);

         - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а ал. 2 т. 2 и ал. 3 от НК).

 

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД № 55/2018г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 13.40 часа.

Протоколът е изготвен на 15.03.2018 г.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

                               

                                                                СЕКРЕТАР: